– Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata s područja Grada Pakraca za dodjelu bespovratnih sredstava u 2018. godini.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 150.000,00 kuna, a financirat će se najviše 20 projekata. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći 60.000,00 kuna.
Prijave se podnose za sljedeća područja:
1) promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
2) aktivnosti obilježavanja obljetnica i datuma za samostalnost i suverenitet Republike Hrvatske i komemoracijske aktivnosti,
3) jačanje kapaciteta udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata te institucionalna podrška udrugama.

PRIJAVITELJI PROJEKATA
Pod prijaviteljima projekta po ovom Javnom pozivu podrazumijevaju se organizacije civilnog društva, nevladine i neprofitne udruge branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata koje:
– aktivno djeluju dulje od jedne godine,
– imaju prijavljeno sjedište na području Grada Pakraca izuzev udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje imaju sjedište u Lipiku a okupljaju članstvo s područja oba grada te udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje djeluju samo kao županijske udruge te okupljaju članstvo na području Požeško – slavonske županije.
Na ovaj javni poziv NE mogu se prijaviti:
– udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga Republike Hrvatske,
– udruge čije primarno djelovanje nije usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata,
– udruge koje prijavljuju aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje u skladu s Uputama za prijavitelje,
– udruge koje nisu izvijestile o utrošenim sredstvima za provedene projekte u 2017. godini.

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Udruge koje su prijavljuju po ovom Javnom pozivu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
– Statutom su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
– uredno su ispunile obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora,
– nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državi ili gradskom proračunu,
– protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela,
– imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta,
imaju uređen sustav prikupljanja članarina koju je platilo više od 40% članova
– kvalitetno su sastavile i pravovremeno predale cjeloviti prijedlog projekta na ocjenjivanje po ovom Javnom pozivu.
Jedan prijavitelj može na ovaj Javni poziv prijaviti najviše 2 projekta.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE
Prijavitelji dokumentaciju dostavljaju u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:
– opisni obrazac za prijavu projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– izvadak iz Registra udruga RH ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika),
– obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na
projektu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
– obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Za Partnera/e: (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
– dokaz o pravnoj osobnosti partnera: presliku – Izvadak ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH.

Ukoliko projekt udruge bude pozitivno ocijenjen po ovom Javnom pozivu, prije potpisivanja Ugovora a najkasnije na dan potpisivanja Ugovora, udruga mora dostaviti:
– Uvjerenje o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje (dokument kojim se potvrđuje da osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelji projekta podnositelja i partnera nisu kažnjavani) ne starije od 6 mjeseci,
– potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere (ne smije postojati javno dugovanje) ne stariju od 30 dana.

NAČIN PRIJAVE
Prijava projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz ovog Javnog poziva. Udruge projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu ili na pisaćem stroju. Obrasci za prijavu mogu se dobiti na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr) ili u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti (zgrada gradske uprave, ured br. 129). Sva pitanja u vezi s ovim Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja, a najkasnije do 12.02.2018., postaviti na e-mail: dubravka.spancic@pakrac.hr
Prijave na ovaj Javni poziv podnose se do, zaključno, 15. veljače 2018. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 15. veljače 2018. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno najkasnije 15. veljače 2018. godine, 14 sati.
Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata, 2018.“ na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana J. Jelačić 18
34550 Pakrac
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (ured br. 129)

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje i ovim Javnim pozivom neće se uzimati na razmatranje.

ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA
Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provode nadležna tijela Grada Pakraca. O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva za udruge Grada Pakraca u roku od 45 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom javnom pozivu.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr)

PRAVO PRIGOVORA
Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje gradonačelnik.
POTPISIVANJE UGOVORA
Grad Pakrac će s udrugama kojima se odobri financijska potpora sklopiti Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu.

Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima ovog Javnog poziva, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu, objavi rezultata možete pronaći u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje.

KLASA: 007-01/18-01/01
URBROJ: 2162-04/05-18-01

Pakrac, 10. siječnja 2018.

 

Back to top
X
Skip to content