Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pakraca - Grad Pakrac

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 363-01/22-01/8, URBROJ: 2177-9-40/01-22-2) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pakraca

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti (građani, trgovačka društva, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove) da najkasnije do 20. svibnja 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Konačni prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pakraca.

II.

Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na priloženom obrascu, osobno ili poštom, na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Konačni prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pakraca ili na adresu elektroničke pošte: marijan.malogorski@pakrac.hr.

III.

Prijedlozi i mišljenja pristigli u roku iz točke I. ovog poziva bit će razmotreni, a oni prihvaćeni bit će uvršteni u konačni prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pakraca koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pakraca na donošenje.

IV.

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja, izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i mišljenja te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje istih.

 Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

KLASA: 363-01/22-01/8
URBROJ:2177-9-40/01-22-3

U Pakracu, 20. travnja 2022. godine

PRILOZI JAVNOG POZIVA
Tekst Javnog poziva (PDF)
Nacrt Odluke o nerazvrstanim cestama (PDF)
Obrazac sudjelovanja javnosti – NC na području Grada Pakraca (DOCX)

 

 

Back to top
Skip to content