– Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2017. godinu

1-javni-poziv-tehnicka-kultura-2017

Grad Pakrac, JUO, poziva udruge koje su programski usmjerene u području tehničke kulture, da se prijave na financijsku podršku projektima i programima udruga.

Udruge, sukladno ovom Javnom pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 1. razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
 2. poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 10.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 13. veljače 2017. godine.

Udruga može prijaviti i ugovoriti projekt u okviru ovog Javnog poziva po prioritetnom području Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je:

 • upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području Grada Pakraca zaključno s danom objave Javnog poziva,
 • programski usmjerena na rad u području istaknutih prioriteta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
 • upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE

Prijavitelji dokumentaciju dostavljaju u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

 • opisni obrazac za prijavu projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
 • obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
 • izvadak iz Registra udruga RH ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika),
 • obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na projektu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)

Za partnera/e: (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)

 • dokaz o pravnoj osobnosti partnera (Izvadak ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH).

Ukoliko projekt udruge bude pozitivno ocijenjen po ovom Javnom pozivu, prije potpisivanja Ugovora, udruga mora dostaviti:

 • Uvjerenje o nekažnjavanju (dokument kojim se potvrđuje da osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelji projekta podnositelja i partnera nisu kažnjavani) ne starije od 6 mjeseci.
 • potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere (ne smije postojati javno  dugovanje) ne starija od 30 dana.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr).

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u uredu br. 129) na adresu:

Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provode nadležna tijela Grada Pakraca. O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr)

Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

Grad Pakrac će s udrugama kojima se odobri financijska potpora sklopiti Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dubravka.spancic@pakrac.hr do 08.veljače 2017.

KLASA: 007-02/17-01/01
URBROJ: 2162-04/05-17-01

Pakrac,  10. siječnja 2017.

PRILOZI JAVNOG POZIVA:

Back to top
X
Skip to content