– Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca za 2017. godinu

1-111 JAVNI POZIVI

Na temelju odredbi članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti odjavljuje

Javni poziv
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca za 2017. godinu

Pozivaju se udruge iz područja djelovanja u kulturi, ustanove u kulturi te samostalni i slobodni umjetnici koji obavljaju djelatnost u kulturi sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca da prijave svoje prijedloge projekata koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara.

Ukupno planirana sredstva po ovom Javnom pozivu, unutar proračuna Grada Pakraca u 2017. godini iznose 160.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za najviše 16 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 50.000,00 kuna koje će se raspoređivati na slijedeća prioritetna područja:

1. Likovna umjetnost – ukupno 5.000,00 kn
a) Edukativni i kreativni programi i radionice, izložbeni programi

2. Knjižna, knjižnična i nakladnička djelatnost – ukupno 10.000,00 kn
a) Književne manifestacije,
b) Nabava knjižne građe

3. Muzejsko galerijska djelatnost ukupno – 10.000,00 kn
1) izdavanje zbornika, vodiča, kataloga i promotivnog materijala,
2) multimedijska edukativna događanja koja pridonose popularizaciji muzeja i muzejske struke,

4. Glazbeno-scenska i plesna djelatnost – ukupno 10.000,00 kn
1) programi strukovnih i amaterskih udruga i društava koji djeluju na području grada, a nastupaju na manifestacijama u gradu i od interesa za grad,
2) glazbeni i plesni festivali i manifestacije

5. Kulturno umjetnički amaterizam – ukupno 60.000,00 kn
1) održavanje redovnih proba i radionica,
2) organizacija manifestacija u kulturi za promicanje i predstavljanje običaja i tradicije,
3) promicanje kulture gastronomije, govora i svih drugih oblika nematerijalne kulturne baštine

6. Kazališna i filmska djelatnost – ukupno 50.000,00 kn
1) gostovanja ne/komercijalnih kazališnih grupa,
2) redovna kino prikazivačka djelatnost

7. Institucionalna podrška udrugama u kulturi – ukupno 15.000,00 kn

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je do 13. ožujka 2017. godine, 12:00 sati.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:
1) udruga u kulturi – koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
2) ustanova u kulturi – koja je upisana u sudske registre u skladu sa zakonom kao ustanova u djelatnosti kulture, koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Prednost sufinanciranja ustanova pod istim razradbenim uvjetima ostvaruju ustanove kojima je osnivač/suosnivač Grad Pakrac.
3) samostalni i slobodni umjetnici – fizičke osobe s pravom slobodnih umjetnika utvrđenim na
temelju Zakona o pravima slobodnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ 43/96, 44/96) i na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obaveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna RH („Narodne novine“ 91/15).

Svaki podnositelj prijave može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 31.12. 2017. godine. Ista udruga/ustanova/samostalni umjetnik može biti partner drugoj udruzi/ustanovi/samostalnom umjetniku na više projekata.

Programi/projekti udruga, ustanova i samostalnih umjetnika, djelatnika u kulturi, prijavljuju se na obrascima koji se objavljuju uz ovaj Javni poziv na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) te dostavljaju u zatvorenoj omotnici zajedno sa svim prilozima do datuma određenog u ovom Pozivu putem pošte na adresu:

GRAD PAKRAC
JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (128)
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac
s naznakom: „Javne potrebe u kulturi-ne otvaraj

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani, bez obzira na status, dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, ostvarivanje prednosti i druga bitna pitanja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog javnog poziva.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dubravka.spancic@pakrac.hr do najkasnije 24.02.2017. godine.

KLASA: 610-01717-01/04
URBROJ: 2162-04/05-17-01
U Pakracu, 09.02.2017.

PRILOZI:

  1. Popis priloga po javnom pozivu
  2. Uputa za prijavitelje
  3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  4. Obrazac izjave o partnerstvu
  5. Obrazac opisa projekta
  6. Obrazac proračuna
Back to top
X
Skip to content