Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata financiranih sredstvima EU ili drugih stranih izvora u 2017. godini

3-javni-poziv-dodjela-bespovratnih-sredstava-2017

I.

 PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava udrugama na području Grada Pakraca za sufinanciranje projekta koji se sufinanciraju iz sredstava EU ili drugih stranih izvora u 2017. a podrazumijevaju vlastiti udio udruge u projektu u obliku financijskih sredstava.

Odobrena i dodijeljena potpora temeljem ovog Javnog poziva smatraju se potporom male vrijednosti i bespovratna je. Davatelj potpore je Grad Pakrac.

II.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ I IZNOS SUFINANCIRANJA

Prihvatljivi prijavitelji su udruge na području Grada Pakraca kojima su već odobrena sredstva iz EU fondova ili drugih stranih izvora za realizaciju njihovih projekata u 2017. godini unutar kojih se očekuje njihov vlastiti udio u financijskim sredstvima.

Maksimalna visina pojedinačne potpore iznosi do 1.000,00 kuna.

Svaki prijavitelj može podnijeti maksimalno jednu prijavu po predmetnom javnom pozivu.
Ukupno će se po ovom javnom pozivu dodijeliti 10 potpora što je u ukupnom iznosu 10.000,00 kuna.

III.

SADRŽAJ PRIJAVE

Podnositelj prijave dostavlja sljedeću dokumentaciju:

  • popunjeni prijavni obrazac,
  • dokaz da će se projekt prijavitelja financirati iz fondova EU (preslika ugovora sklopljenog s ovlaštenim tijelom Europske komisije ili drugi odgovarajući dokaz) ili drugih stranih izvora
  • dokaz o prihvatljivosti troškova – vlastitog financijskog udjela u projektu

Prijavni obrazac te Upute za prijavitelje preuzimaju se na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr.

IV.

NAČIN PRIJAVE

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Javni poziv – EU – 2017.“

poštom ili se predaje osobno u JUO, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada pakraca (ured br. 128): Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

V.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10.12.2017. godine odnosno do iskorištenja sredstava po ovom javnom pozivu.

Prijave koje ne budu dostavljene u propisanom roku, na način i u obliku koji su ovdje opisani, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

VI.

NAČIN OBJAVE INFORMACIJA I KONTAKT

Informacije o javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i eventualne promjene u vezi ovog Javnog poziva bit će objavljene na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr

Pitanja u vezi ovog javnog poziva moguće je postavljati e-mailom: dubravka.spancic@pakrac.hr

KLASA: 007-02/17-01/03
URBROJ: 2162-04/05-17-01
U Pakracu, 10. siječnja 2017.

PRILOZI JAVNOG POZIVA: