– Javni poziv – program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2019. godinu

Na temelju članka 22. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2019. godinu (KLASA: 311-01/19-01/1, URBROJ: 2162-05/01-19-1) gradonačelnica Grada Pakraca, dana 28. siječnja 2019. g, objavljuje

JAVNI POZIV

PODUZETNICIMA, OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA I FIZIČKIM OSOBAMA  S PODRUČJA GRADA PAKRACA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO  PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2019. GODINU

1) KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Pakraca.

Pod obrtnikom se podrazumijeva fizička osoba koja obavlja djelatnost obrta, sporednog zanimanja te domaće radinosti, registriranih sukladno Zakonu o obrtu.

Poticaji po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu, LRA – Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom

Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).

Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00 eura.

Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00 eura.

Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 50.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 43.000.000,00 eura.

2) NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA 

2.1) POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz točke 1. ovog Javnog poziva, a koji su ili će u periodu od 01. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine  zaposliti osobe s prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatra se i fizička osoba koja otvara obrt i koja će u obrtu raditi, a nema zasnovan radni odnos kod drugog poslodavca.

Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatraju se i osobe upisane u Upisnik PG u svojstvu nositelja ili člana OPG-a, ako nisu zaposleni kod drugog poslodavca i obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme, korisnik ostvaruje pravo na poticaj razmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme.

Grad podupire poduzetnike iz točke 1. ovog Javnog poziva na način da daje jednokratni poticaj u iznosu od 2.000,00 kn za svaku novozaposlenu osobu.

Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 4 novozaposlene osobe.

2.2) POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

2.2.1) OBRT I SLOBODNA ZANIMANJA

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pakraca i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca.

Grad podupire fizičke osobe na način da daje jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja obrta.

Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na području Grada Pakraca, zajednički obrt sa sjedištem na području Grada Pakraca može ostvariti poticaj razmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na području Grada Pakraca u zajedničkom obrtu.

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnosu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

2.2.2) OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pakraca i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine započele ili će započeti obavljanje OPG-a.

Grad podupire fizičke osobe na način da daje jednokratni poticaj u iznosu u iznosu od 75% troškova otvaranja OPG-a.

2.2.3) TRGOVAČKA DRUŠTVA

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su osnovane u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine.

Grad podupire pravne osobe na način da daje jednokratni poticaj u iznosu od 50% troškova osnivanja trgovačkog društva.

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se odgovorne osobe utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

2.3) SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Za sredstva poticaja za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani u točki 1. ovog Javnog poziva.

Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

Troškovi vezani uz ulaganja u materijalnu imovinu uključuju nabavu novih ili rabljenih strojeva i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Grad podupire korisnike iz točke 1. ovog Javnog poziva na način da se nabava materijalne i nematerijalne imovine sufinancira s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Svi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore moraju nastati i biti plaćeni u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine.

Subjekti koji ostvaruju potporu za nabavu pojedinačnog predmeta materijalne i nematerijalne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po drugoj osnovi.

2.4) SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje projektne dokumentacije su svi korisnici iz točke 1. ovog Javnog poziva koji imaju sjedište na području Grada Pakraca te svojim projektnim prijedlogom i karakteristikama poslovanja udovoljavaju uvjetima određenog natječaja u smislu prihvatljivosti za prijavu.

Grad podupire korisnike iz točke 1. ovog Javnog poziva na način da se sufinancira trošak izrade projektne dokumentacije, poslovnih planova i drugih obrazaca potrebnih za prijavu za bespovratna ili druga poticajna financijska sredstva u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost sufinanciranja računati bez PDV-a.

Prihvatljivi su troškovi izrade projektne dokumentacije za projektne prijave predane u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine na natječaje koji su u tijeku.

3) UGOVORNE OBVEZE

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Odsjeka za gospodarstvo i financije o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

4) NAČIN ISPLATE POTICAJA

Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od petnaest (15) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.

Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

5) OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

5.1) POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Korisnik sredstava iz točke 2.1. ovog Javnog poziva obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Korisnik sredstava iz točke 2.1. ovog Javnog poziva obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu Pakracu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od šezdeset (60) dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Izuzetno od navedenog, korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da:

  • umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od šezdeset (60) dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje dvanaest (12) mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad trideset (30) dana od dana zaposlenja.
  • umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od šezdeset (60) dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

5.2) POTICAJI ZA POČETKA OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

Korisnik sredstava iz točke 2.2. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje dvanaest (12) mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni sjedište ili prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca u slučaju vlasnika obrta, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od šezdeset (60) dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Izuzetno od navedenog, korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da nakon prestanka obavljanja sporednog zanimanja ili domaće radinosti po sili zakona, u roku od trideset (30) dana nakon prestanka, nastavi obavljati djelatnost upisom novog obrta.

5.3)  SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Korisnik sredstava iz točke 2.3. ovog Javnog poziva vlasnik je materijalne i nematerijalne imovine nabavljene uz pomoć potpore Grada Pakraca te je obvezan istu koristiti za potrebe obavljanja svoje djelatnosti.

U slučaju da korisnik sredstava otuđi nabavljenu imovinu u roku godine dana, obvezan je vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od šezdeset (60) dana od dana dostavljenog poziva na povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da Korisnik ne izvrši povrat u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

5.4) SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Korisnik sredstava iz točke 2.5. ovog Javnog poziva  obvezan je projektnu dokumentaciju izraditi kod Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. – potporne institucije u vlasništvu Grada Pakraca.

Korisnik sredstava dužan je podnijeti izrađenu projektnu prijavu na objavljeni natječaj u rokovima koji su zadani uvjetima natječaja.

U slučaju da korisnik sredstava u zadanom roku ne podnese projektnu prijavu na natječaj za koji je prijava pripremljena, obvezan je vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od šezdeset (60) dana od dana dostavljenog poziva na povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

6) OBRASCI I POPIS DOKUMENTACIJE

Obrazac 1. (Zahtjev za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva), Obrazac 2. (Podaci o osobama za koje se traži poticaj za zapošljavanje), Obrazac 3. (Izjava o korištenim potporama male vrijednosti) i Popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev, mogu se preuzeti sa internet stranice Grada Pakraca www.pakrac.hr

7) PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, poštom ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac  s naznakom: „Poduzetništvo – zahtjev za dodjelu poticaja 2019“.

8) ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijave se mogu podnositi od dana objave ovog Poziva do 30. studenog 2019. g., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca.

9) ZAVRŠNE ODREDBE

Poticaji iz ovog poziva dodjeljuju se za razdoblje od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine.

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom neće se razmatrati.

Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po Pozivu o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

Poticaji po Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352).

KLASA: 311-01/19-01/1
URBROJ: 2162-05/01-19-2
Pakrac, 28. siječnja 2019. g.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević bacc. admin. publ.

PRILOZI JAVNOG POZIVA

 

Back to top
X
Skip to content