Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 3061 – Ulica Ruđera Boškovića u Pakracu - Grad Pakrac


REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA     

GRAD PAKRAC
Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti
Odsjek za graditeljstvo

KLASA:931-01/23-01/12
URBROJ:2177-9-40-1/05-23-1
Pakrac, 2. listopad 2023.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 3061 – Ulica Ruđera Boškovića u GRADU PAKRACU u k.o. PAKRAC, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC 3061 – Ulica Ruđera Boškovića izradit će tvrtka METRA društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske izmjere, BJELOVAR, FERDE RUSANA 2A.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 02.10.2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana  09.10.2023. godine od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Grada Pakraca.

Pročelnik:
Marijan Malogorski, dip. inž.cest. prom.

 

 

Back to top
Skip to content