Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u hotelu "Pakrac" u Pakracu - Grad Pakrac


Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/24) gradonačelnica Grada Pakraca  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu

1. Predmet natječaja:

Davanje u zakup poslovnog prostora označenog kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac (hotel „Pakrac“).

Poslovni prostor koji je predmet ovog natječaja sastoji se od:

I. PRIZEMLJA, ukupne neto korisne površine 339,67 m2, koje se sastoji od ULAZA 1,  ukupne neto korisne površine 276,76 m2 i ULAZA 2, ukupne neto korisne površine 62,91 m2.
ULAZ 1 sastoji se od vjetrobrana s 3,88 m2, komunikacija s 38,50 m2, recepcije s 14,76 m2, garderobe s 3,07 m2, WC ženski s 3,64 m2, WC muški s 4,64 m2, WC za invalide sa 3,72 m2, sobe za invalide s 14,14 m2, kupaonice za invalide s 5,98 m2, kuhinje s 42,97 m2, restorana s 40,49 m2, Caffe bara s 41,61 m2, spremište s 4,53 m2, spremište namirnica s 4,86 m2, komunikacija s 19,95 m2, spremište rezervne opreme s 4,27 m2, odlaganje otpada s 5,76 m2, spremišta za čistačicu s 4,67 m2, WC ženski s 8,23 m2 i WC muški s 7,09 m2.

II. KATA, ukupne neto korisne površine 429,97 m2, koji se sastoji od: stubišta s 13,57 m2, komunikacija sa 31,24 m2, sobe s 13,94 m2, sobe s 22,49 m2, sobe s 20,41 m2, sobe s 13,10 m2, sobe s 16,69 m2, sobe s 17,97 m2, sobe s 15,82 m2, sobe s 16,64 m2, sobe s 14,38 m2, ureda s 9,97 m2, predprostora s 3,79 m2, kotlovnica sa 13,28  m2, predprostor s 9,20 m2, ureda s 23,41 m2 ureda s 25,05 m2, arhive s 12,11 m2, ured s 16,24 m2, čajne kuhinje s 5,11 m2, predprostora s 3,32 m2, ureda s 13,84 m2, ureda s 17,31 m2, čajne kuhinje s 2,76 m2 i dvorane s 37,48 m2.

III. POTKROVLJA, ukupne neto korisne površine 446,95 m2, koje se sastoji od: stubišta s 11,36 m2, potkrovlja s 336,60 m2 i potkrovlja s 98,99 m2.

Poslovni prostor koji je predmet ovog natječaja daje se u zakup zajedno s pripadajućom terasom (bašća kod hotela) koja se nalazi na k. č. br. 860, zk. ul. br. 3315, površine 168 čhv, k. o. Pakrac.

Zakupnik ima pravo koristiti zajedničke dijelove nekretnine u kojoj se nalazi poslovni prostor koji je predmet ovog natječaja na način određen Međuvlasničkim ugovorom zaključenim između suvlasnika nekretnine oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac. Međuvlasničkim ugovorom određeno je da se zemljište koje pripada uz nekretninu oznake k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac, u veličini od 1429 m2, koristi razmjerno utvrđenim suvlasničkim dijelovima zgrade, a suvlasnici su dodatno dogovorili da pojedine dijelove dvorišta koriste i njima upravljaju isključivo pojedini suvlasnici, kako je i grafički prikazano u Prilogu 1 ovom natječaju. Ostala parkirna mjesta na parkiralištu ima pravo koristiti isključivo Zakupnik.

2. Namjena:

Ugostiteljsko-turistička djelatnost.

3. Pravo sudjelovanja:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Iznimno, pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje nisu registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, no ukoliko budu odabrane kao najpovoljniji ponuditelj, dužne su u roku 60 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu izvršiti registraciju za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, dostaviti za navedeno dokaze i započeti s obavljanjem djelatnosti.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, a ugostiteljsko-turističku djelatnost namjerava obavljati kao obrt, prestaje po dostavi traženih dokaza u roku iz stavka 2. ove točke te će se pod istim uvjetima sklopiti novi ugovor o zakupu na ime obrta samo ukoliko je fizička osoba s kojom je bio sklopljen prvotni ugovor o zakupu i vlasnik tog obrta.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, a ugostiteljsko-turističku djelatnost namjerava obavljati kao pravna osoba, prestaje po dostavi traženih dokaza u roku iz prethodnog stavka te će se pod istim uvjetima sklopiti novi ugovor o zakupu na ime pravne osobe samo ukoliko je fizička osoba s kojom je bio sklopljen prvotni ugovor o zakupu odgovorna osoba u toj pravnoj osobi.

Ugovor o zakupu koji je sklopljen s fizičkom ili pravnom osobom koja nije registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti prestaje po isteku roka iz stavka 2. ove točke ukoliko u traženom roku ne budu dostavljeni dokazi o registraciji za obavljanje  ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

4. Početni iznos zakupnine po pojedinom razdoblju:

 • za prvu godinu zakupa 200,00 eura mjesečno,
 • za drugu godinu zakupa 270,00 eura mjesečno,
 • za treću godinu zakupa 530,00 eura mjesečno,
 • od četvrte godine do isteka zakupa 665,00 eura mjesečno.
  Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.
  Osim zakupnine, Zakupnik plaća i sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, telefon) kao i druge pristojbe, doprinose i naknade koji terete  predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

5. Trajanje zakupa:

10 (deset)  godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

6. Minimalni uvjeti zakupa:

 • zakupnik je dužan započeti obavljati djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana preuzimanja poslovnog prostora,
 • zakupnik je dužan u predmetnom prostoru osim usluge smještaja nuditi i uslugu restorana.

7. Početak plaćanja zakupnine i dospijeće:

 • zakupnik je dužan plaćati zakupninu od dana stupanja u posjed poslovnog prostora, o čemu će se sastaviti poseban zapisnik.
 • zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do 5. (petog) u mjesecu za tekući mjesec.

8. Rok i način dostave ponuda:

Ponude za prijavu na natječaj dostavljaju se do 29. lipnja 2024.
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za zakup hotela Pakrac – ne otvaraj.“

9. Vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda:

Otvaranje ponuda održat će se 4. srpnja 2024. godine s početkom u 12:00 sati, u Maloj vijećnici zgrade uprave Grada Pakraca (soba 117),Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

10. Iznos jamčevine, način plaćanja i povrat:

Jamčevina se određuje u iznosu od 665,00 eura (šestošezdesetipeteura) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008), otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora u hotelu Pakrac“.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju, jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odabranom ponuditelju jamčevina se vraća u roku petnaest (15) dana od dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora.  

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i odabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

11. Obvezan sadržaj ponude za natječaj:

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno točki 1. ovog natječaja,
 • namjenu prostora sukladno točki 2. ovog natječaja,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa iz točke 4. ovog natječaja.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • poslovni plan s opisom dosadašnjeg i planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom strukom osoba koje će pružati ugostiteljsko-turističku uslugu,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Pravne osobe:

 • izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

Fizičke osobe:

 • izvadak iz obrtnog registra (ukoliko obrt postoji),
 • presliku osobne iskaznice prijavitelja na natječaj,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) – ako se na njih poziva,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od trideset 30 dana),
 • potvrda Grada Pakraca o nepostojanju duga prema Gradu Pakracu, ne starija od dana objave javnog natječaja.

12. Posebne napomene:

 • najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine,
 • ponuditelj neće biti izabran za Zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema državnom proračunu te prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi,
 • Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22) na trošak Zakupnika,
 • zakupnik je dužan, prije sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora iz točke 1. ovog natječaja, dostaviti Zakupodavcu bjanko zadužnicu, na iznos do 2.000,00 eura (dvijetisućeeura), potvrđenu kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine i režijskih troškova,
 • investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz točke 1. ovog natječaja, a koja povećavaju njegovu vrijednost, mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine,
 • investicijsko ulaganje Zakupnika u poslovni prostor mora biti odobreno od strane Grada Pakraca putem troškovnika izrađenog po ovlaštenoj osobi, a kojeg pribavlja Zakupnik,
 • nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu,
 • u slučaju neopravdanog jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa,
 • zakupnik nema pravo poslovni prostor davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca,
 • zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku,
 • najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu,
 • troškove ishođenja dozvola i suglasnosti radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava,
 • ako sudjeluju u natječaju isključivo za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome, a udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora,
 • na sklapanje, izvršenje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23),
 • nepotpune i nepravodobne  ponude se neće razmatrati,
 • Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prijave na natječaj.
 • poslovni prostor se može razgledati radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, uz prethodni dogovor na tel. 034 411 080.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag. oec.

KLASA: 372-01/24-01/6
URBROJ: 2177-9-20-1/01-24-4

Pakrac, 14. lipnja 2024.


PRILOG 1. Grafički prikaz korištenja pojedinih dijelova dvorišta katastarske čestice 861/1 u zemljišnoknjižnom ulošku 838  – K.o. Pakrac. Čestica je označena plavom linijom.
Suvlasnici su suglasni da zelenom bojom grafički prikazanu površinu veličine 6,0m x 7,5m (45m2), a pozicioniranu također prema danom grafičkom prikazu, koriste i njome upravljaju isključivo suvlasnici Franjo Martinović i Matija Martinović.

 

 

Back to top
Skip to content