Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca - Grad Pakrac


         

           Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/22-01/5, URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-4) od 30. siječnja 2023. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje  se nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca oznake k. č. br. 983, ORANICA LUDARA U KUĆIŠTU DONJEM, površine 1362 čhv, upisana u zk. ul. br. 108, k. o. Donja Obrijež.

               Početna cijena: 1.918,12 eura

 II. UVJETI PRODAJE:

 1. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
 2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
 3. Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 4. Porez na promet nekretnina, trošak izrade procjembenog elaborata, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.
 5. Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.
 6. Grad Pakrac će kupcu, nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, izdati ispravu podobnu za upis prava vlasništva na nekretnini

III. ROK I NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac mora kupoprodajnu cijenu platiti jednokratno, u roku 30 (trideset) dana od dana    sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

IV. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
 2. naznaku nekretnine za koje se ponuda daje.
 3. iznos ponuđene cijene u eurima koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

V. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice ili domovnice,
 • obrtnici – preslika obrtnice,
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra

VI. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”,
 •  rok za dostavu ponuda je do 15. veljače 2023. g.  

VII. POSEBNE NAPOMENE:

 • rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana isteka roka za dostavu ponuda,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/22-01/5
URBROJ: 2177-9-20-1/01-23-5
U Pakracu, 31. siječnja 2023.

 

 

Back to top
Skip to content