Javna obavijest poljoprivrednicima - Grad Pakrac


PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI
ZA POVRŠINE IZVAN LOVIŠTA
GRADA PAKRACA

JAVNA OBAVIJEST           

Kojom obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji obrađuju poljoprivredne površine na području Grada Pakraca, a na kojima se provodi „PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI NA POVRŠINAMA IZVAN LOVIŠTA GRADA PAKRACA“  da prijave štete na poljoprivrednim usjevima najkasnije 7 dana od nastanka štete lovnicima na terenu kako slijedi:

Za naselja unutar granica lovišta kojim gospodari LD “FAZAN“ PAKRAC:

-Gornja Obrijež, Donja Obrijež, Mali Banovac i Veliki Banovac- LOVNIK JOSIP SAVI, mob. 098/683-071.
-Batinjani, Toranj, Strižičevac, Ploštine i Kapetanovo Polje-LOVNIK SREĆKO KRALJEVIĆ, mob. 099/384-2710.
-Badljevina, Omanovac, Dereza i Donji Grahovljani- LOVNIK MARKO CERTIĆ, mob.098/840-889
-Pakrac, Prekopakra, Novi Majur, Stari Majur, Kusonje, Dragović, Brusnik,Lipovac i Kraguj-LOVNIK ĐORDANO DELORENCI, mob.099/217-2935

Za naselja unutar granica lovišta kojim gospodari LU “PSUNJ“ PAKRAC (desna strana ceste Pakrac-Požega):

– Dragović, Španovica, Donja Šumetlica, Gornja Šumetlica, Kričke, Cicvare, Branešci, Ožegovci, Bučje, Rogulje,Jakovci,  Bjelajci, Cikote, Glavica, Prgomelje i Tisovac- LOVNIK GIACOBI ADRIANO,           mob.099/504-7465

Za naselja unutar granica lovišta kojim gospodari LD“KOŠUTA“PAKRAC( lijeva strana ceste Pakrac-Požega):

– Dragović, Španovica,Donji Grahovljani,  Srednji Grahovljani, Gornji Grahovljani, Branešci, Ožegovci, Bučje, Mali Budići, Veliki Budići, Glavica, Popovci i Koturić-LOVNIK ANDRIJA ŠIRAC, mob.098/833-396

Kemijske repelente za odbijanje divljači od usjeva poljoprivrednici mogu preuzeti u Lovačkom domu Matkovac uz prethodnu najavu gosp. Bahnjik Zlatku,mob.099/579-5510 (obavezno ponijeti ambalažu).

Prilikom preuzimanja kemijskog sredstva dobiti će se detaljne upute o primjeni.

Ovim putem obavještavamo vlasnike i korisnike zemljišta o pravima i obvezama korisnika i lovoovlaštenika propisane Zakonom o lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20), kako bi štete od divljači na poljoprivrednim usjevima smanjili na najmanju moguću mjeru.

Članak 78.

Vrste šteta u lovištima su:

1. šteta na imovini je šteta koju divljač prouzroči svojim djelovanjem tako da smanji vrijednost pokretnina ili nekretnina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, a to je šteta na poljoprivrednim kulturama, domaćim životinjama, gospodarskim ili drugim objektima; za štetu koju prouzroči divljač nad domaćim životinjama računa se šteta koja se odnosi na smanjenje ili potpuni gubitak vrijednosti oštećene ili ubijene domaće životinje

2. šteta prouzročena izvođenjem lova je svaka šteta koju su pri provedbi lova prouzročili lovci i lovački psi

3. šteta na divljači je imovinska i ekološka šteta čiji je uzrok protupravno uništenje, oštećenje ili prisvajanje divljači, njezinih legala i gnijezda ili su prouzročene posredno protupravnim radnjama u prostoru, kojima se mijenjaju ili uništavaju staništa, prirodni prolazi i drugi važni činitelji bitni za opstanak divljači

4. šteta na lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima je imovinska šteta čiji je uzrok protupravno uništenje, oštećenje ili prisvajanje.

Članak 79.

(1) Sprječavanje šteta u lovištima osigurava se poduzimanjem sljedećih radnji:

1. oštećenik je dužan na primjeren način i na svoj trošak kao dobar gospodar poduzeti mjere, dopuštene radnje i zahvate u svrhu zaštite svoje imovine od nastanka takve štete

2. dopuštene radnje i zahvati su ograđivanje dobara, ciljano čuvanje dobara i istjerivanje divljači, provedba agrotehničkih mjera, priopćavanje bez odgađanja o započetoj šteti i okolnostima koje mogu utjecati na poduzimanje mjera za sprječavanje šteta te upotrebljavanje mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava koja je na zahtjev oštećenika dužan osigurati lovoovlaštenik.

(2) Oštećenik koji ne poduzima mjere, dopuštene radnje i zahvate te ne dopusti lovoovlašteniku provođenje mjera kojima se sprječava nastanak štete od divljači ili odstrani sredstva za sprječavanje štete, namjerno ošteti ili odstrani objekte koji služe za sprječavanje šteta nema pravo na naknadu štete koju prouzroči divljač.

Članak 80.

(1) Za štetu koju prouzroči divljač u lovištu odgovara lovoovlaštenik, ako je oštećenik poduzeo radnje iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona te kao dobar gospodar zaštitio svoju imovinu od nastanka štete navedene u članku 78. ovoga Zakona.

(2) Lovoovlaštenik ne odgovara za štetu nastalu na dobrima koja nisu uklonjena najkasnije mjesec dana od isteka agrotehničkog roka za berbu ili žetvu uroda.

(3) Za štetu na divljači koja je prouzročena na način iz članka 78. točke 3. ovoga Zakona odgovara počinitelj tih radnji odnosno vlasnik stvari ili životinje od kojih potječe takva šteta bez obzira na krivnju (objektivna odgovornost) te se ta šteta nadoknađuje lovoovlašteniku, prema Odštetnom cjeniku.

(4) Za štetu na lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima odgovara počinitelj tih radnji odnosno vlasnik stvari ili životinje od kojih potječe takva šteta bez obzira na krivnju (objektivna odgovornost) te se ta šteta nadoknađuje lovoovlašteniku, prema Odštetnom cjeniku.

(5) Ako lovoovlaštenik ne pokrene postupak za naknadu štete iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, a radi se o šteti većih razmjera, takav će postupak u ime Republike Hrvatske pokrenuti nadležno državno odvjetništvo na zahtjev Ministarstva. Ako predmetne štete počini lovoovlaštenik, postupak za naknadu štete pokrenut će Republika Hrvatska na zahtjev Ministarstva putem nadležnog državnog odvjetništva u roku od 30 dana od dana saznanja za štetu.

(6) Za štetu nastalu naletom vozila na divljač odgovara se na sljedeći način:

– vozač ako se utvrdi da je upravljao vozilom protivno odredbama propisa kojima je uređeno područje o sigurnosti prometa na cestama i postojećim prometnim znakovima izričitih naredbi
– lovoovlaštenik na čijem je lovištu nastala šteta ako se utvrdi da je šteta nastala zbog provođenja lova.

(7) Lovoovlaštenik je dužan radi smanjenja i otklanjanja mogućnosti nastanka štete nastale naletom vozila na divljač pratiti migraciju divljači te o tome jednom godišnje dostaviti izvješće pravnoj osobi koja upravlja cestama opisanim granicom lovišta.

(8) Za štetu koju prilikom lova divljači počine lovci i lovački psi koji sudjeluju u lovu odgovoran je lovoovlaštenik, s tim da lovoovlaštenik ima pravo regresa od lovaca koji su prouzročili štetu.

Članak 81.

Ne nadoknađuje se šteta koju divljač počini:

– ako je nastala šteta na površini manjoj od 5 % ukupne površine tehnološke cjeline sukladno posebnom propisu
– na površinama na kojima vlasnik ili korisnik zemljišta nije poduzeo mjere i radnje iz članka 79. ovoga Zakona
– stoci na površinama na kojima je posebnim propisom zabranjen pristup i ispaša stoke
– na neoznačenim i neregistriranim domaćim životinjama, kao ni šteta na domaćim životinjama koje su bez nadzora puštene u prirodu
– na neograđenim višegodišnjim nasadima
– na šumi i šumskom zemljištu
– korisnicima zemljišta koji protupravno koriste zemljište.

Članak 82.

(1) Za štete iz članka 78. točaka 1. i 2. ovoga Zakona oštećenici su se dužni u roku od sedam dana od dana nastanka štete pisanim putem obratiti lovoovlašteniku na čijem se području šteta dogodila, s tim da je lovoovlaštenik dužan u daljnjem roku od sedam dana odgovoriti oštećeniku.

(2) Nakon isteka rokova iz stavka 1. ovoga članka oštećenik je dužan u daljnjem roku od 30 dana predložiti lovoovlašteniku sklapanje sporazuma o naknadi štete, a lovoovlaštenik je dužan na takav prijedlog oštećenika odgovoriti u daljnjem roku od 30 dana te ako dođe do sklapanja sporazuma, taj sporazum predstavlja ovršnu ispravu.

(3) Nakon isteka rokova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i ako ne dođe do sklapanja sporazuma iz stavka 2. ovoga članka, oštećenik se može obratiti tužbom radi naknade štete nadležnom sudu najkasnije u roku od tri godine od dana nastanka štete. Nadležni sud odbacit će tužbu ako oštećenik nije postupio na način naveden u stavcima 1. i 2. ovoga članka.

 

 

Back to top
Skip to content