Izmjena i dopuna Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Pakrac u 2023. godini - Grad Pakrac


KLASA: 032-06/22-01/2
URBROJ: 2177-9/10-01/22-4
Pakrac, 21. veljače 2023. godine

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21, 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 49. stavka. 3. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Pakrac u 2023. godini (KLASA: 032-06/22-01/2, URBROJ: 2177-9/10-01/22-1) te Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Pakrac u 2023. godini (KLASA: 032-06/22-01/2, URBROJ: 2177-9/10-01/22-3) Gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje

IZMJENU I DOPUNU JAVNOG POZIVA
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Pakrac u 2023. godini

I.

U točki VI. u stavku 1. tekst „Rok za dostavu prijava je zaključno s danom 22. veljače 2023. godine“ mijenja se i glasi „Rok za dostavu prijava je zaključno s danom 28. veljače 2023. godine“

II.

Izmjena i dopuna Javnog poziva dostupna je na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr).

III.

U ostalom dijelu Javni poziv ostaje neizmijenjen.

GRADONAČELNICA
Anamarija Blažević, struč. spec.oec.

 

 

Back to top
Skip to content