INFORMATIVNI LETAK CIVILNE ZAŠTITE: Odgovorno ljetovanje - Grad Pakrac


Pripreme za turističku sezonu

 • Sustav civilne zaštite je pripremljen i spreman za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja za vrijeme trajanja turističke sezone 2023.
 • Provedene pripremne aktivnosti u županijama
 • S ciljem pripremljenosti sustava održavaju se radni sastanci operativnih snaga cz s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • tokom cijele godine provode se mnoge preventivne aktivnosti:
 • edukacije za građane i djecu za učinkovito postupanje tijekom izvanrednih situacija
 • kod preventivnih aktivnosti ne smijemo zaboraviti na vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite
 • Glavni cilj pripremiti operativne snage za pravovremeno i učinkovito djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa
 • Vježbe u simuliranim uvjetima najsloženiji su i najučinkovitiiji oblik osposobljavanja operativnih snaga i provjere osposobljenosti i pripremljenosti sustava u cijelosti
 • Poseban naglasak svakog modernog sustava civilne zaštite treba staviti na osposobljavanje i potrebno je redovito  provoditi vježbe kako bi se postigla maksimalna razina pripravnosti s ciljem pružanja efikasne potpore ugroženom stanovništvu.
 • Sve operativne snage sustava civilne zaštite kontinuirano i iznimno dobro i kvalitetno surađuju te sustavno pokazuju i dokazuju da uvelike mogu doprinijeti u svim segmentima upravljanja krizama

Pripreme za protupožarnu sezonu čija spremnost utječe i na povoljnu turističku sezonu:

 • Hrvatski centar za razminiranje Ravnateljstva civilne zaštite, je u prijedlog Plana protuminskog djelovanja za 2023. godinu, uvrstio prioritetna područja za razminiranje u svrhu lakšeg pristupa, odnosno gašenja požara, usuglašeno s HVZ-om i minski zagađenim županijama.
  • U suradnji s Hrvatskim autocestama i nadležnim županijskim vatrogasnim zapovjednicima utvrđene su minski sumnjive površine uz prometnice u svrhu lakšeg pristupa, gašenja i zaustavljanja daljnjeg širenja požara.
  • U 2023. godini izdana potvrda o isključenju iz MSP-a za 1,4 km2 područja bitnih za provedbu i značaj protupožarne zaštite.
 • Značajnu  preventivnu ulogu u protupožarnoj sezoni imaju inspekcijski nadzori,  a  inspektori Ravnateljstva civilne zaštite kontinuirano provode pojačane nadzore čišćenja i održavanja prometnica u svrhu lakšeg pristupa u slučaju većih požara, odlagališta otpada, korištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari tijekom održavanja raznih manifestacija.
 • U smislu pružanja pomoći u operativnom smislu, RCZ  je prema HVZ-u deklarirao sposobnosti Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite koje u slučaju potrebe mogu biti od pomoći za tehničko-taktičku i logističku potporu kod gašenja velikih šumskih požara, a pripadnici DIP-a sudjelovali su u pripremi za glavni napor požarne opasnosti putem vježbe „SIGURNOST 23“
 • Operativni centar civilne zaštite u protupožarnoj sezoni kao nacionalna kontakt točka, sudjeluje u pružanju i primanju međunarodne pomoći, zaprima zahtjeve putem ERCC-a (Koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije) te provodi postupke o pružanju međunarodne pomoći putem prijelaznih rescEU kapaciteta (dodatni kapaciteti za odgovor na krizu u okviru Mehanizma unije za civilnu zaštitu).
 • Sustav civilne zaštite je pripremljen i spreman za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja za vrijeme trajanja turističke sezone 2023.
 • Sigurnost građana  je prioritet u svim aktivnostima Ravnateljstva civilne zaštite i sustava civilne zaštite, kao i u aktivnostima policijskih službenika
 • Kontinuirano se poduzimaju sve potrebne mjere u svim fazama kriznog upravljanja od preventivnih aktivnosti, pripravnosti do odgovora na izvanredni događaj, kao i ne manju važnu, koordinaciju svih sudionika i operativnih snaga sustava CZ, koja se pokazuje kako je izuzetno profesionalna i učinkovita

Projekt „sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama“ (SRUUK)

 • u kontekstu izvanrednih događaja, važno je istaknuti i projekt „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama“ (SRUUK), koji je vrijedan 63 milijuna kuna, financiran iz EU fondova odnosno Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., kojim je nadograđen dosadašnji način uzbunjivanja sirenama, posebno u segmentu ranog upozoravanja. Stanovnici određenog područja Republike Hrvatske, kao i strani korisnici u roamingu, u određenom, kriznom trenutku će na svoje mobilne uređaje dobiti poruku upozorenja o izvanrednim događajima na tom području, a koji su potencijalna opasnost za živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra ili okoliš, kao što su prirodne nepogode i katastrofe, velike nesreće, epidemije ili ostale vrste kriza. Uz obavijest o opasnostima koje prijete, poruka će sadržavati i mjere koje je potrebno poduzeti, kako bi se negativne posljedice svele na minimum. Uz stanovnike i posjetitelje, obavijest će dobivati i sudionici sustava civilne zaštite krizom zahvaćenog područja, što će omogućiti brži odgovor na krizu i saniranje njezinih posljedica. Naime, pravodobna informacija o opasnostima, uvelike će povećati učinkovitost sustava javne sigurnosti.
 • Više o SRUUK-u na: https://civilna-zastita.gov.hr/istaknute-teme/sruuk-sustav-za-rano-upozoravanje-i-upravljanje-krizama/7097
 • o rezultatima testiranja provedenog u lipnju: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/provedeno-testiranje-sustava-za-rano-upozoravanje-i-upravljanje-krizama/7115

Broj 112

 • Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila
 • Od 2016. godine aktivirana je mogućnost traženja pomoći slanjem SMS poruka na broj 112, a namijenjena je prvenstveno osobama koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom (gluhim i nagluhim osobama, osobama s poremećajem govora i osobama koje u trenutku pozivanja nisu u mogućnosti ostvariti govornu vezu).
 • U EU se kontinuirano poduzimaju mjere za poboljšanje pristupa broju 112 za osobe s invaliditetom. U tom smislu, trenutno se  radi na iznalaženju rješenja za uvođenje komunikacija prema broju 112 uporabom videopoziva i teksta u stvarnom vremenu (slično chat-u). 
 • Pozivom na broj 112, bilo s fiksnog ili s mobilnog telefona, operater automatski dobiva podatak o lokaciji pozivatelja s tim da ako pozivatelj zove s pametnog telefona operater prima preciznu lokaciju pozivatelja.
 • Značajna je i sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima – i to na njih 5 – engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački, a čime se doprinosi sigurnosti naših turista i promociji Republike Hrvatske kao sigurnog turističkog odredišta.
 • Prema istraživanju Europske komisije, čak 89% ispitanika u Hrvatskoj je reklo da bi zvali broj 112 ako im je u Hrvatskoj potrebna pomoć neke hitne službe. Prosjek Unije je 74%. Ti podaci pokazuju da je svjesnost hrvatskih građana o broju 112 znatno iznad prosjeka u Europskoj uniji.
 • u 2022. godini, na broj 112 zaprimljeno je oko milijun i 880 tisuća poziva (1.872.866), od čega je 78% namjenskih što pokazuje da građani u sve većem broju prepoznaju postojanje i svrhu broja 112. Zahvaljujući brojnim kampanjama promidžbe broja 112 kao i provedbi Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja u dječjim vrtićima i osnovnim školama broj nenamjenskih i zlonamjernih poziva iz godine u godinu se zamjetno smanjuje.
 • Najvažnije je da osoba koja nazove jedinstveni europski broj za hitne službe 112  smireno kaže: što se dogodilo, gdje se dogodilo te ima li ozlijeđenih osoba i koliko, a operater će onda po potrebi postaviti dodatna pitanja važna za učinkovito djelovanje hitnih službi.
 • Poruka građanima: Broj poziva se intenzivira prema broju 112 u požarnoj/turističkoj sezoni, s obzirom i na povećan broj turista, ali i na sve češće iznenadne promjene vremena koje uzrokuju i nevremena i požare, važno je naglasiti kako je osnovna zadaća centara 112 prijem svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, te apeliramo na sve građane da ne upućuju nenamjenske pozive prema broju 112

Kako se građani mogu pripremiti za izvanredne situacije

 • Prije svega, bitno je naglasiti segment edukacija građana i koliko je važna individualna pripravnost svih nas (smanjenje rizika od katastrofa je posao svih nas)
 • Važno je da se građani upoznaju s konkretnim mjerama zaštite preporučenim za pojedine događaje koji mogu ugroziti njihovu sigurnost  (požar, poplava, toplotni val, nevrijeme, suša, tuča i dr.). To će im omogućiti lakše prilagođavanje situacijama u kojima mogu biti ugroženi, ali i postupanje
 • Također, važno je da se građani osposobe za provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite (kao što su samopomoć i prva pomoć, premještanje osoba, zbrinjavanje djece, bolesnih i nemoćnih osoba i drugih ranjivih skupina) – postoji velika mogućnost da se nađu u situaciji koja će zahtijevati njihovo angažiranje u zaštiti i spašavanju života ljudi, imovine i okoliša neposredno nakon nesreće ili za vrijeme njenog trajanja, odnosno prije nego što na mjesto nesreće dođu operativne snage sustava civilne zaštite
 • na službenim kanalima Ravnateljstva (web i društvene mreže) mogu se pronaći mnogobrojne upute za građane kako se trebaju ponašati u izvanrednim situacijama, ovisno o kojem se riziku radi (poput  klizišta, poplava, potresa, epidemija, suše, požara, ekstremnih temperatura, onečišćenja mora, industrijskih nesreća, snijega i leda, bolesti bilja, nuklearnih i radioloških nesreća)
 • objavljene su i upute za postupanje za osobe s invaliditetom – tiskani i video materijali koji su izrađeni u sklopu projekta SEE ME koji Ravnateljstvo civilne zaštite provodi na temu izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u hitnim situacijama

ENJOY YOUR VACATION RESPONSIBLY

 

 

Back to top
Skip to content