Poziv za iskaz interesa

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 17.06.2019. godine iskažu interes vezano za lokacije na kojima...

Pročitaj više

Nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „ Pakrac 1“

Na ovim stranicama Grada Pakraca objavljen je nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „ Pakrac...

Pročitaj više

Javni poziv za predočenje elaborata katastarske izmjere

Temeljem Ugovora Klasa: 931-04/16-03/21, Urbroj: 541-04-01-01/1-17-34 od 17. srpnja 2017. o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/19-01/17, URBROJ: 2162-02/01-19-01) od 10. travnja 2019....

Pročitaj više

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2019. g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/19-01/1, URBROJ: 2162-06/08-19-5) od 25. ožujka 2019....

Pročitaj više