Obavijesti

Klub mladih Aurora: Produljen rok za sudjelovanje u javnoj raspravi

Zbog zamolbi sudionika, rok javne rasprave produljen je do 16. rujna 2019. godine

Klub mladih Aurora djeluje u sklopu projekta #Gradmladih#pokrenise, UP.02.1.1.04.0087, čiji je prijavitelj Udruga mladih Mali most, a partneri Udruga djece branitelja Domovinskog rata Pakrac-Lipik i Grad Pakrac. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda putem Podrške programima usmjerenim mladima.

Važna aktivnost ovog projekta koja se provodi je izrada Programa za mlade Grada Pakraca koji predstavlja strateški dokument na lokalnoj razini za petogodišnje razdoblje. Njime će se odrediti ciljevi i aktivnosti kojima će se mladima u Pakracu poboljšati uvjeti života i rada, a kao jedan od temelja izrade bit će Nacionalni program za mlade. U izradi dokumenta sudjelovat će institucije i organizacije na lokalnom području koji rade s mladima, za mlade ili sudjeluju u donošenju odluka i politika vezanih za mlade. To su obrazovne ustanove, Grad Pakrac, Hrvatski zavod za zapošljavanje, lokalni poslodavci, udruge i ostali. Navedeni Program za mlade nakon njegove izrade usvojit će Gradsko vijeće te će on postati podloga za donošenje odluka Grada i svojevrsna smjernica za planiranje politika i mjera koje se tiču mladih. S obzirom na važnost dokumenta pozivamo sve zainteresirane na javnu raspravu putem koje možete dati svoje sugestije, primjedbe, razmišljanja, te ukazati na potrebe i probleme koje se tiču mladih. Navedene komentare objavit ćemo po završetku javne rasprave u izvješću te će oni služiti kao podloga za pisanje i donošenje samog Programa za mlade. Nakon javne rasprave, održat će se konferencija za javnost na koju će biti pozvane sve prethodno navedene relevantne institucije i organizacije, građani, mladi i svi zainteresirani.

Pozivamo sve da se uključe u javnu raspravu i doprinesu izradi Programa kako bismo napravili jedan važan korak za mlade našeg Grada. Javna rasprava nije anonimnog karaktera, te Vas molimo da svoje komentare šaljete s vašim imenom i prezimenom. Svoje komentare i prijedloge možete poslati do 16. rujna 2019.godine (uključujući i taj dan) na:

  • mail adresu aurora.pakrac@gmail.com ili
  • pisanim putem na adresu Klub mladih Aurora, Kralja Tomislava 20, 34550 Pakrac

 

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Udruge mladih Mali most

EU projekti

Izgradnja prometnih površina u dijelu ulice Aleja Kestenova u Pakracu (d=274,35m)

Grad Pakrac je prijavio projekt Izgradnja prometnih površina u dijelu ulice Aleja Kestenova u Pakracu (d=274,35m) sredstva za realizaciju ovog projekta odobrena su od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 711.033,09 kuna. Projekt će se realizirati tijekom 2019. i 2020. godine.

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života i poboljšati životne uvjete u ruralnom području.  Rekonstrukcijom dijela ulice Aleja kestena u dužini 274,35 metara poboljšat će se pristup do obiteljskih kuća koja se nalaze u predmetnoj ulici što će dovesti do zadovoljavanja potreba i unapređenja kvalitete života lokalnih stanovnika kroz poboljšanje komunalne infrastrukture.

Rekonstrukcija ulice će imati aktivan doprinos razvoju čovjeka i visokog školstva jer će se olakšati prilaz javnom objektu, odnosno t.z. „Pedagoškoj akademiji“ u kojoj se nalazi studij fizioterapije, a koja do sada nije imala adekvatan pristup za studente i profesore koji svakodnevno dolaze na predavanja.

Također će se povećati i poboljšati razina sigurnosti u prometovanju navedenom cestom te uključivanje s predmetne ceste na glavnu odnosno  državnu cestu DC5.