Gradski natječaji #Novosti

Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 17. rujna 2019.g. (KLASA: 372-01/19-01/8, URBROJ: 2162-04/03-19-1) raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac dana 19. listopada 2019.g. u vremenu od 8 do 24 sata.
Šank se daje u zakup u sklopu manifestacije Sajam „Slavonski banovac“ isključivo za usluživanje pića.
Početna cijena zakupa iznosi 3.000,00 kuna.

2. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje postaviti šator dimenzija 10x30m.
Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada šanka.
Zakupodavac će za vrijeme trajanja zakupa organizirati događanja u sklopu Sajma „Slavonski banovac“.

b) Zakupnik se obvezuje započeti sa radom na dan zakupa u 8h i završiti istog dana u 24h.
Zakupnik se obvezuje osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga, te koristiti plastične čaše za posluživanje pića.
Zakupniku nije dozvoljeno puštanje glazbe za vrijeme organiziranih događanja od strane zakupodavca.
Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.
Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.
Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.

3. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.
Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 1. listopadom 2019.g. do 12:00 sati.
Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac“ i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.
Pisana ponuda mora sadržavati:
– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),
– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),
– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe),
– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.
Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

4. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.
Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.
Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

U Pakracu, 18. rujna 2019.g.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem Mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ i Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca za 2019.g., dana 16. rujna 2019.g. Grad Pakrac raspisuje

JAVNI POZIV
za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Pozivaju se osobe do navršenih 30 godina starosti, prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana, a koje nemaju više od 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, da se prijave na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Uvjeti koje nezaposlena osoba mora ispunjavati:
– završeno srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju ekonomskog smjera.

Naziv radnog mjesta, razina obrazovanja i broj izvršitelja za koje se kandidatu mogu prijaviti:
1. Referent/referentica računovodstveno-financijskih poslova – SSS,
1 izvršitelj/izvršiteljica

Dokumentacija potrebna za prijavu:
– zamolba,
– preslika osobne iskaznice,
– preslika svjedodžbe,
– potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– OIB.

Prijave se mogu podnijeti osobno na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured br. 114) ili poštom na istu adresu, najkasnije do 24. rujna 2019.g.

Grad Pakrac
Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 3. rujna 2019.g., s početkom u 20h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Izostanak opravdao: Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, upravitelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, direktor Voda Lipik d.o.o. Pakrac Marijan Pierobon.
Predstavnici medija: Pakrački list, Compas, Gordan Vukić.

Aktualni sat

Ž. Pejša Božić: Zašto je transparentnost gradskog proračuna ocjenjena kao dobra i jesmo li mogli bolje?
V. Pečanić: Ocjenjivanje transparentnosti provodi Institut za javne financije i po njima smo zadovoljili tri kriterija, iako se zapravo radi o četiri, budući su snimanje stranice provodili u trenutku kada četvrti dokument nije bio objavljen. Uvijek može bolje, pripremamo izradu proračunskog vodiča za građane i slijedeća ocjena će sigurno biti bolja.
Ž. Pejša Božić: Kakvi su planovi sa Vukovarskom ulicom, Osječkom ulicom i A. Hebranga?
Gradonačelnica: Za spajanje spomenutih ulica i ulice iznad Gradskog stadiona izrađuje se idejno rješenje i planira se uređenje u četiri faze:
1. faza – asfaltiranje, odvodnja i javna rasvjeta iznad Gradskog stadiona;
2. faza – uređenje Vukovarske ulice,
3. faza – probijanje nove ulice do zgrade Komunalca,
4. faza – otkup zemljišta i izgradnja kružnog toka.
M. Ivančić: Kakvo je mišljenje gradonačelnice i što se može učiniti da se zaustavi ovakvo rušenje šume prema PD Omanovac? Ne protivi se rušenju kada je to i koliko je potrebno, ljudi od toga žive, ali neki dijelovi ne bi smjeli biti devastirani kao što su sada.
Gradonačelnica: Ne ulazi u mišljenje struke, ali nešto svakako treba poduzeti, prvenstveno zbog zaštite Omanovca. Očuvanje prirode je naša obveza i trudimo se da ju sačuvamo. Uložili smo sredstva u projektnu dokumentaciju za izgradnju adrenalinskog parka na Omanovcu i nećemo podržati nikakvu devastaciju šume niti bilo kojeg drugog prirodnog bogatstva. Zatražili smo od Hrvatskih šuma da to područje izuzmu iz svog plana gospodarenja šumama.
M. Ivančić: Treba zatražiti i sastanak sa upraviteljem Hrvatskih šuma u Bjelovaru.
Gradonačelnica: I to smo učinili.
Z. Hofman: Kada će početi radovi u Aleji kestenova?
Gradonačelnica: Sutra se završava izgradnja nove ulice od bivše Pedagoške akademije do Ulice M. Držića, a isti izvođač se javio na natječaj i za spomenute radove u Aleji kestenova. Još nisu uvedeni u posao, nadamo se da će započeti tijekom rujna. Slijedeće godine biti će završena cijela Aleja kestenova.
I.Cavalli: Prije više od godinu dana na sastanku sa mjesnim odborom je zatraženo postavljanje autobusnih stajališta u zapadnom bazenu, a još uvijek ih nema.
Gradonačelnica: To je u nadležnosti ŽUC-a, od kojeg smo i zatražili postavljanje stajališta. Gđa Čar će vam dostaviti pisani odgovor sa očitovanjem ŽUC-a.
M. Pavković: Izgradnja nogostupa u Ulici I. G. Kovačića se provlači još od 2013.g. U toj ulici ima puno djece i zanima ju što se do sada napravilo, hoće li se i kada izgraditi nogostup.
Gradonačelnica: Raduje nas što ima puno djece i namjera je da svaka ulica ima nogostup bar sa jedne strane.
Osobno je to bio njen prvi izbor, ali trenutno ne zadovoljavamo natječajne uvjete zbog toga što se ne radi o zasebnoj katastarskoj čestici. Ukoliko ne uspijemo dobiti sufinanciranje putem nekog natječaja, napraviti ćemo ga sami ako se proračun nastavi ovako puniti.
M. Pavković: Možda bi trebalo provjeriti koliko košta formiranje jedne čestice.
Ulica D. Duchača, odnosno Pihirov sokak je izuzetno nepregledna ulica, nesigurna prvenstveno za djecu. Kojim tempom ide njeno uređenje?
Gradonačelnica: Ovo je još jedna ulica u ingerenciji ŽUC-a. Grad će financirati projektnu dokumentaciju sa oko 200.000,00 kn, a slijedeće godine ćemo zajedno sa ŽUC-om kandidirati uređenje te ulice na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova.
N. Garača: Održavanje, odnosno košenje trave uz prometnicu prema Daruvaru ove je godine dovelo do toga da su znakovi bili nevidljivi. Može li gradonačelnica nešto učiniti da se to više ne dešava i da bude bolje?
Gradonačelnica: Radi se o državnoj cesti, slaže se da treba češće kositi i da ove godine stanje uz tu cestu nije bilo dobro, o čemu je u više navrata i razgovarala sa upraviteljem Vlastitog pogona. Prihvaća činjenicu da je vrijeme takvo da trava raste cijelo ljeto, ali trebali su doći više od dva puta.
N. Garača: Zašto nema rasvjete u dijelu Prolaza baruna Trenka?
Gradonačelnica: Vjerojatno zbog radova na središnjem trgu. Možete zatražiti podatke i od stručnih službi, pa će provjeriti.
N. Garača: Ako ej zbog trga, možemo malo otrpjeti.
D. Marin: Ima primjedbu jer nije dobio pisani odgovor na pitanje sa prošle sjednice o sredstvima koja su dobili gospodarstvenici.
M. Ivančić: Ispričava se zbog propusta.
D. Marin: U novoj ulici u Aleji kestenova nogostup je označen na način da je 2/3 biciklistička staza, a 1/3 staza za pješake. Jesu li to neki standardi ili se tako dogodilo i može li se ispraviti?
Gradonačelnica: Projekt su izradili ovlašteni projektanti, na temelju projekta smo dobili građevinsku dozvolu i radovi su izvedeni prema standardima.
Pisani odgovor dobiti ćete od gđe Čar.
D. Marin: Pješak mora biti zaštićeniji, radi se samo o obilježavanju.
Od 147 učenika upisanih u Srednju školu Pakrac samo je 25 iz naše osnove škole. Smatra da je problem u ponuđenim programima. Osnovna škola prati gdje se djeca upisuju i temeljem tih podataka Grad se može intenzivnije uključiti u promjenu programske strukture u Srednjoj školi.
Gradonačelnica: Voljela bi da nas Srednja škola Pakrac uključi u te postupke, važni su nam i želimo suradnju sa njima.
Najveći problem su nastavnici kojih nema za nove programe, a postojeći se ne mogu prekvalificirati.
Smatra da bi škola trebala biti maštovitija i osmisliti programe koji se mogu izvesti sa postojećim kadrovima.
D. Marin: Zna čime je škola limitirana, ali ima prostora da se nešto napravi.
Z. Krejči: Energetska obnova sportske dvorane košta 7,73 mil. kuna, od toga 3,9 mil. kuna sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku. Zna li se koliko će Grad dobiti sredstava iz Ministarstva regionalnog razvoja za sufinanciranje tog projekta, hoće li nam biti opterećenje ako ne dobijemo sufinanciranje i jesmo li financijski spremni na to?
Gradonačelnica: Prijavili smo se za sufinanciranje, još nema rezultata, mislimo na sve, imamo dovoljno sredstava i dozvoljeni minus i sufinanciranje projekta neće ugroziti normalno funkcioniranje Grada.
Z. Krejči: Nada se dobrom gospodarenju, ali izražava stanovitu zabrinutost, jer jedan veliki projekt može nam „pojesti“ višak.
U kojoj je fazi akumulacija Šumetlica? Požeško-slavonska županija izmjenila je Prostorni plan zbog izgradnje akumulacije Kamenska. Hoće li zbog Kamenske izgradnja naše akumulacije biti usporena ili maknuta, je li realno graditi dvije akumulacije i kada bi se izgradnja naše mogla realizirati?
Gradonačelnica: Generalni direktor Hrvatskih voda rekao je da su ove akumulacije neovisne jedna o drugoj i nema zapreke da se grade obadvije. Nebrojeno puta je bila sa direktorom Voda Lipik na sastancima u Hrvatskim vodama, oni su investitori i postoji problem sa izvođačima radova. Nikoga ne veseli što se još ne radi, ali nisu nas još izbacili.
Z. Krejči: Znam da iskreno govorite, ali odgovorom bih bio zadovoljan da ste rekli nekakav rok za izgradnju i plaši me što ste rekli da nas nisu još izbacili.
I. Frićer: Kada će biti izgrađen nogostup u Matkovcu?
Gradonačelnica: Nogostup u Matkovcu je završen, a o izgradnji nekoliko metara na koje mislite, dobiti ćete pisani odgovor od gđe Čar.
V. Eck: Ističe zadovoljstvo sanacijom slivnika u Ulici D. Duchača u Prekopakri. Kada će biti saniran pružni prijelaz u istoj ulici?
Gradonačelnica: To je u nadležnosti Hrvatskih željeznica, kojima smo uputili zahtjev.
V. Eck: Kada će započeti izgradnja nogostupa u Ulici S. Širca u Prekopakri?
Gradonačelnica: Radovi će započeti u tjednu od 16. do 19. rujna.
K. Milek: Kojom dinamikom će se nastaviti zamjena postojeće rasvjete LED lampama?
Gradonačelnica: Lani smo počeli u centru grada, nastaviti ćemo, a iduće godine idemo prema periferiji. Rasvjetna tijela koja su skinuta postaviti će se u zapadnom bazenu na svaki drugi rasvjetni stup.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća.
Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu za 2018.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“,
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2383 u k.o. Pakrac,
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.,
6. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.,
7. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu za 2018.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
Postoji li plan da se gubitak od 135.000,00 kn ne gomila i imali pomaka u prvom dijelu ove godine? Puno projekata je u postupku javne nabave, jeli se u međuvremenu što promijenilo i što je sa aglomeracijom? Kakvo je stanje na vodocrpilištu?
M. Pierobon: Do gubitka je došlo iz nekoliko razloga, prvenstveno zbog sve većih projekata, zahtjevnijih postupaka, a cijene se nisu mijenjale od 2011.g. Da bi se moglo upravljati tim projektima i sustavom, morali smo se ekipirati, a da bi dobili licencu za rad, morali smo zaposliti dodatne kadrove.
Polugodišnje izvješće ne pokazuje poboljšanje, a najveći problem je premala potrošnja vode unatoč većem broju priključaka.
Nema problema sa plaćanjem obaveza, isplatom plaća i sl.
Što se tiče javnih nabava vezanih uz aglomeraciju, tri nadmetanja su okončana, otvorene su ponude za opremu i izvođenje radova i slijedi objava natječaja za izgradnju pročistača.
Zahvaljujući trudu i radu, investiranju u opremu i uređaje, izmjenu cjevovoda, nema problema sa vodoopskrbom.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, izrađeno je izuzetno kvalitetno, sa puno informacija.
S. Hejtmanek: Kakva je dinamika radova na izgradnji kanalizacije u Badljevini i tko će vršiti kontrolu?
M. Pierobon: Ovo nam je svima mučna tema i uvijek sve završi na novcima. Projekt je krenuo još 2011.g., 80% sredstava osiguravaju Hrvatske vode i nastojimo se izboriti da projekt koji započnu i završe u razumnom roku.
Gradonačelnica: Bez obzira na to što nam Hrvatske vode 2013. i 2014.g. nisu dale sredstva, problem je bio i izvođač radova koji nije bio u stanju izvesti radove za 2 mil. kuna, pa je 2017., nakon licitiranja sa cijenom pristao odraditi posao za oko 500.000,00 kn.
K. Milek: Postoji li izračun za koliko bi se trebala povećati cijena vode da bi se anulirao manjak?
M. Pierobon: Otprilike 7-10%, odnosno nešto manje od 1 kn/m3.
D. Marin: Kao korisnik, zadovoljan je pruženom uslugom. Hoće li se stanje poboljšati završetkom vodovoda u zapadnom dijelu? Može li se povećati prihod izlaskom na šire tržište? Može li se ukinuti naknada Nadzornom odboru kako bi se uštedjelo?
Smatra da bi se unutarnjim potezima i voljom uprave gubitak mogao smanjiti.
Predloženo povećanje nije drastično, ali uvijek loše zvuči među građanima.
M. Pierobon: Što se tiče vodoopskrbe SZ dijela, iz dosadašnjeg iskustva sa područja Lipika, to je gubitak, ali i zakonska obveza. Zakon nam određuje što možemo i smijemo raditi i tu smo limitirani.
Nije na nama da odlučujemo o naknadama Nadzornom odboru.
D. Marin. Školski odbor u ustanovi koja zapošljava više djelatnika nema naknadu.
Gradonačelnica: Vode Lipik imaju dva osnivača.
Što je sa plaćanjem odvodnje onih kućanstava koji koriste bunare?
M. Pierobon: To nisu u mogućnosti kontrolirati. Veći problem su oni koji imaju priključak, ali ne i potrošnju vode, jer koriste bunar.
Gradonačelnica: Postoji li nekakav sustav mjerenja odvodnje?
M. Pierobon: Da i vrlo je skup.
I. Frićer: Što je sa vodovodom u Kusonjima i drugim naseljima koja imaju svoje bazene?
M. Pierobon: To su lokalni vodovodi koji nisu u našoj nadležnosti u vlasništvu su mještana i nikome ne plaćaju potrošnju. Novi zakon predviđa da i ti vodovodi uđu u sustav vodoopskrbe.
N. Garača: Imamo paradoksalnu situaciju: izgradili smo sustav, a ne možemo potrošiti dovoljno vode da bude održiv. Veća cijena je uvijek poticaj da se kupuje manje i to bi mogao biti problem. Jedno od mogućih rješenja je subvencioniranje cijene vode.
M. Pierobon: Razmišljali smo i na taj način, razmotrili sve i uvidjeli puno zakonom nametnutih troškova koje moramo ispoštovati.
I. Cavalli: Koliko će koštati priključak u SZ dijelu i kada će se moći priključiti?
M. Pierobon: Rok za završetak radova je studeni, a sa priključenjem se kreće na proljeće slijedeće godine.
Nema naknade za priključenje, plaća se samo materijal i rad, a ljudi mogu i sami iskopati kanal. Trošak će otprilike biti između 1.500,00 i 3.000,00 kn.
Z. Krejči: Ako će završetkom ovog vodovoda Vode Lipik imati još veći trošak, što će tek biti kada se izgradi akumulacija? Hoćemo li za skoro vrijeme plaćati vodu kao i struju?
Gradonačelnica je dobro rekla da tvrtka ima još jednog suvlasnika. Kakva je odnos njihovog Gradskog vijeća i gradonačelnika sa tvrtkom?
M. Pierobon: Akumulacija je u vlasništvu Hrvatskih voda, oni će njome upravljati, a mi samo uzimati vodu i to neće utjecati na našu cijenu vode.
Što se tiče cijene vode, usporedite svoje troškove telefona i interneta, sigurno su puno veći.
Odnos suvlasnika unutar tijela društva je korektan i postoje različita razmišljanja.
Izvješće o radu je na lipičkoj sjednici Gradskog vijeća prošlo bez rasprave.
S. Hejtmanek: Moli pisani odgovor o nastavku izgradnje kanalizacije u Badljevini.
I. Frićer: Planira li se možda izgradnja vodovod prema Međuriću, kako bi se povećao broj korisnika?
M. Pierobon: Zakon dozvoljava da prodajemo vodu drugoj firmi, ali ne i da gradimo izvan svog područja.
M. Ivančić: Troškovi se povećavaju jer je povećana i kvaliteta usluge. Treba pokušati smanjiti troškove poslovanja i bolje kontrolirati velike sustave. Možda je bilo malo preuranjeno kupiti zgradu.
Gradonačelnica: Povećanje cijene u ovakvim situacijama je naša obveza, ali za to će tražiti jako dobro opravdanje. Osobno je sklona nepovećanju ili tek blagom povećanju cijene vode.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“,
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlozima.
Gradonačelnica: Ovi su prijedlozi bili na pretprošloj sjednici prema naputku Agencije za plaćanje u poljoprivredi. U međuvremenu je došao drugačiji naputak u kojemu piše da odluke ne mogu biti usvojene prije raspisivanja natječaja, pa ovim prijedlozima donosimo nove, a stare stavljamo van snage.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 2. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
3. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2383 u k.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Radi se o prostoru bivšeg Papuk-a, odnosno nekadašnjem pogonu SLS-a. Grad je uložio sredstva da se objekt privede svrsi, priključiti ćemo ga na infrastrukturu i dati u zakup. Upotrebljiv je, ali biti će potrebna dodatna ulaganja. Na natječaj smo se odlučili zbog upita poduzetnika, a prostor je namijenjen isključivo proizvodnoj djelatnosti.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
K. Milek: Ovo je dobar početak razvoja poduzetništva u tom prostoru.
A. Frićer: Što ako nešto uzme prostor u zakup, a ne koristi ga?
Gradonačelnica: Uvjeti korištenja odrediti će se natječajem i ugovorom.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Bez obzira na višak, bila bi sretnija da smo na nuli. Grad dobro posluje, ova vlada nam je novim zakonom dala višestruko puta više nego što su nam neke ukinule.
Višak sredstava koristiti će se za sufinanciranje projekata.
Veća odstupanja na nekim stavkama su zbog situacija koje su se desile i morale biti riješene, npr. nabavka auto-ljestava za DVD Pakrac zbog dotrajalosti i nesigurnosti starih i primjereno uređenje ove vijećnice.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, veseli kontinuitet dobrog poslovanja i nastavak realizacije projekata. Sve pohvale radu gradonačelnice i gradske uprave.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
Postoje značajnija odstupanja na nekim stavkama, npr. sitni inventar, reprezentacija, usluge promidžbe ili samopromidžbe, kapitalne donacije. Jesmo li o tome trebali biti ranije informirani?
Gradonačelnica: Moli vijećnike da koriste pozicije umjesto stavaka radi jednostavnijeg snalaženja.
Što se tiče promidžbe, ne koristi nikakvu samopromociju, već se radi o izradi različitih brošura, suvenira, filmova i sl. Sitni inventar su većinom sredstva za rad Vlastitog pogona. Povećanje kapitalnih donacija ne treba posebno ići na Gradsko vijeće.
V. Pečanić: Trenutno provodimo 9-10 EU projekata i svaki od njih mora potrošiti određena sredstva na promidžbu i vidljivost.
D. Marin: Kod samopromidžbe nije mislio na gradonačelnicu, već na sve što Grad financira.
V. Pečanić: Ako itko ima pitanja, nedoumica, bilo što, slobodno neka dođe u gradsku upravu i dobiti će odgovor. Podaci moraju biti dostupni svima, pogotovo gradskim vijećnicima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen.

6. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.

Gradonačelnica: U ovom izvješću ima i grafikona. Ne radi se samo o izvješću o radu gradonačelnice, ovo je izvješće o radu cijele gradske uprave i napravljeno uz pomoć suradnika.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Opširno je i veseli što gradonačelnica prihvaća prijedloge i primjedbe. Pohvaljuje rad gradonačelnice uz želju za uspješnim nastavkom i uz svesrdnu podršku vijećnika.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
N. Garača: Korištenje suradnika i delegiranje poslova je dobra vještina i normalna stvar. Izvješće se razlikuje od prethodnog, drago mu je što ima i tablica, ali jedno obećanje nije ispunjeno,a to je postavljanje izvješća na gradsku web stranicu, kako bi svi građani bili upoznati sa radom gradonačelnice.
Pohvala uređenju Aleje kestenova i rješavanju dugogodišnjih problema građana koje je netko prepoznao i brzo riješio.
Gradonačelnica: Cijeni mišljenje vijećnika i voljela bi da svi materijali budu vidljiviji na gradskoj web stranici.
Z. Krejči: Vidi se napredak i izvješće je dobilo prolaznu ocjenu. Čini se kao da nemamo nikakvih problema, ne spominje se odlazak građana, loša prometna povezanost sa županijom niti suradnja sa županom i županijom.
Gradonačelnica: Ova gradonačelnica rješava probleme, a vi vjerojatno nikada nećete znati kako je pisati ovakvo izvješće. Radi se o izvješću o učinjenom.
D. Marin: Ovo je bio osoban i nekorektan komentar. Možda je moglo biti još podataka u izvješću, ali je u redu.
K. Milek: G. Krejči svaki put uspije srezati raspoloženje. Grad nam se pretvorio u gradilište, postoje problemi sa nedostatkom radnika, dugotrajnom javnom nabavom, sve to traje dugo, ali imamo gradonačelnicu koja sve to drži pod kontrolom i odlično balansira. Kao žena joj se divim i uvijek nađe nekakvo rješenje problema. Svaki put pričamo o odlasku ljudi, ali mnogi će se vratiti u bolje od onoga što su ostavili.
M. Ivančić: Posao oporbe je da kritizira.
Z. Krejči: Slaže se, zadatak oporbe nije da vlast izbaci iz takta, već da ukaže na probleme. Ovdje se radi o dobronamjernim kritikama radu gradonačelnice.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

7. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva vijećnike na sudjelovanje u komemoraciji u Kusonjima u nedjelju, 8. rujna.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 22:30 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

Predsjednik: Miroslav Ivančić 

Najave događanja

Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s a z i v a m

14. (četrnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u u utorak, 3. rujna 2019. godine s početkom u 20:00 sati u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o radu za 2018.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“,
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2383 u k.o. Pakrac,
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.,
6. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.,
7. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • direktora Voda Lipik d.o.o. Pakrac, g. Marijana Pierobona,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem Mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ i Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca za 2019.g., dana 12. kolovoza 2019.g. Grad Pakrac raspisuje

JAVNI POZIV

za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Pozivaju se osobe do navršenih 30 godina starosti, prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana, a koje nemaju više od 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, da se prijave na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Uvjeti koje nezaposlena osoba mora ispunjavati:
– završeno srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju ekonomskog smijera.

Naziv radnog mjesta, razina obrazovanja i broj izvršitelja za koje se kandidatu mogu prijaviti:
1. Referent/referentica računovodstveno-financijskih poslova – SSS,
1 izvršitelj/izvršiteljica

Dokumentacija potrebna za prijavu:
– zamolba,
– preslika osobne iskaznice,
– preslika svjedodžbe,
– potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– OIB.

Prijave se mogu podnijeti osobno na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured br. 114) ili poštom na istu adresu, najkasnije do 20. kolovoza 2019.g.

Grad Pakrac
Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 3. lipnja 2019.g., s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Izostanak opravdao: Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, upravitelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, direktor Komunalca d.o.o. Pakrac Josip Bišćanin, direktor LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac Vladimir Gazić, upravitelj LAG-a „Zeleni trokut“ Igor Matek, zapovjednik VZ Pakrac-Lipik Ilija Turković i predstavnici medija (Pakrački list i Kompas).

Aktualni sat

K. Milek: Potaknuta negativnom konotacijom članka u Pakračkom listu „Tišina na gradilištima“ moli komentar gradonačelnice i informacije o rokovima i dinamici gradnje na gradskom trgu, u Aleji kestenova i aglomeraciji.
Gradonačelnica: Radovi na trgu su konačno krenuli, nismo bili zadovoljni dinamikom, ali nakon svakodnevnih kontakata i sastanka sa izvođačima i nadzorom, rečeno nam je da ne trebamo brinuti i da su u rokovima.
U sklopu ovih radova ide i dio aglomeracije, kod koje je u tijeku javna nabava i nažalost ima nekoliko žalbi.
U Aleji kestenova je najveći problem vrijeme, a rok za završetak radova je početak 2020.g. Novost je da idemo u obnovu cijele Aleje kestenova, od hotela do Ančića, a preko LAG-a ćemo kandidirati rekonstrukciju nogostupa.
D. Marin: Postoji li mogućnost i volja da, kao i Bjelovar, objavimo podatke o proračunu na gradskim stranicama? Naš proračun je transparentan, ali bi ovako bio jasniji građanima.
Gradonačelnica: Moguće je, ali osobno nije sklona takvim populističkim stvarima. Ako itko ima ikakvih pitanja, odgovor uvijek može dobiti u Odsjeku za gospodarstvo, proračun i financije.
D. Marin: Očekivao je pozitivan odgovor.
Koliko su, iz sredstava za Slavoniju, dobili naši gospodarstvenici?
Gradonačelnica: Nema takav podatak, dostaviti će pisani odgovor. Ono što zna je da su poduzetnici dobili dodatne bodove zbog statusa brdsko-planinskog područja, a što se tiče konkretnih pokazatelja, Poduzetnički centar će provesti anketiranje kako bismo došli do podataka.
V. Eck: 29. svibnja u Zagrebu je prikazan dokumentarni film o najhumanijoj akciji u Domovinskom ratu, temeljen na knjizi „Pouka o čovječnosti“. Kao branitelja, zanima ga kada će i gdje film biti prikazan u Pakracu?
Gradonačelnica: Ponosna je i sretna što već dvije godine, autori knjige, Marijana Braš i Veljko Đorđević promoviraju naš mali grad gdje god stignu. Film je odličan, odlazi na Pula film festival, nakon čega će biti prikazan u Pakracu i na festivalu dokumentarnog filma u Moskvi.
V. Eck: Bilo bi dobro da se prikaže na mjestu događanja.
N. Garača: Kakve će biti sankcije za građane koji ne prijave kućne ljubimce gradskoj upravi i zašto se ne koriste podaci koje ima Veterinarska stanica?
Gradonačelnica: Prikupljanje podataka je naša zakonska obveza i neće biti sankcija i osobno ju također zanima možemo li iskoristiti spomenute podatke.
M. Čar: Podatke o kućnim ljubimcima već skidamo sa službene stranice nadležnog ministarstva.
N. Garača: Postoji li mogućnost za postavljanje dodatnih klupa na dječjem igralištu na jugu, npr. uz sprave?
Gradonačelnica: Naša intencija je povećanje broja klupa i uskoro će biti postavljene.
Z. Krejči: Neviđena devastacija naših šuma poprimila je mitske razmjere. Što o tome misli gradonačelnica i što Grad može poduzeti da se to zaustavi?
Kalvarija je proglašena šumom sa posebnom namjenom za sport i rekreaciju. Što je Grad od tada poduzeo, ako nije kada će i što učiniti?
Gradonačelnica: Grozi se sječe i ljuti ju takvo postupanje sa šumom. Grad je reagirao, pisao Hrvatskim šumama i odgovor je da je to u njihovom planu gospodarenja šumama. Dobro je da će 2020.g. usvojiti novi plan, za koji smo zatražili potpuno izuzeće oko područja Omanovca.
Kada god reagiramo, kažu nam da imamo šumski doprinos, kojega ćemo se rado odreći samo da prestane ovakva sječa.
Što se tiče Kalvarije, redovito prijavljujemo projekte na natječaje Ministarstvo turizma, ali ih baš ne prihvaćaju. Da bismo opravdali projekte, moramo imati događanja i nećemo dozvoliti devastaciju šume.
Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom, to treba što prije dovesti svrsi.
Kako je završena trakavica sa gradskim vodomatom?
M. Širac: Na dva javna poziva za zakup nije se nitko javio, sada slijedi još natječaj za prodaju aparata.
Z. Krejči: Nada se rješenju do iduće sjednice i prodaji aparata po cijeni koja neće biti niža od one za koju smo ga nabavili.
M. Pavković: Jeli Grad predvidio sredstva za pokriće troškova uporabnih dozvola za građane, koje će neki morati ishoditi nakon katastarske izmjere?
Gradonačelnica: Grad i Državna geodetska uprava u cijelosti su osigurali sredstava za katastarsku izmjeru, što je velika pomoć građanima. Za ostalo sredstava nisu predviđena.
Moli pisano obrazloženje pitanja, kako bismo ga mogli uputiti katastru i vidjeti o čemu se točno radi.
M. Pavković: Na koji način će dostojanstveno biti obilježena nova spomen-kosturnica na groblju na Gavrinici?
M. Čar: Prema traženju Udruge antifašista, biti će postavljena mramorna ploča sa zvijezdom petokrakom.

Bez rasprave, jednoglasno je usvoje zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća.
Bez rasprave, jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu LAG-a „Zeleni trokut“ u 2018.g.,
2. Izvješće o radu u 2018.g. i Plan rada za 2020.g., Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik,
3. Izvješće o radu u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
4. Izvješće o radu u 2018.g., LRA Poduzetnički centar Pakrac,
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na iznos participacije za šk. godinu 2019./2020., Osnovna glazbena škola Pakrac,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
8. Prijedlog Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značaja,
9. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarske zone „Pakrac 1“,
10. Prijedlog Odluke o izradu urbanističkog plana Gospodarske zone „Pakrac 1“,
11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
12. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara,
13. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Općinom Bednja,
14. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu LAG-a „Zeleni trokut“ u 2018.g.

I.Matek: Uz sve navedeno u izvješću, ističe provođenje već drugog natječaja iz mjere 6.3., odluke su pravomoćne i četiri korisnika već koriste sredstva. Trenutno je u tijeku natječaj iz mjere 7.4.1.
Gradonačelnica: Budući smo jedan od osnivača ovog LAG-a dobro je da imati informacije o njihovom radu, koje samo primamo na znanje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prima na znanje.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prima na znanje. Očekivali su kvalitetnije i bolje izvješće, ako je to samo reda radi, onda nam nije ni potrebno.

2. Izvješće o radu u 2018.g. i Plan rada za 2020.g.,
Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlozima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće i plan se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće i plan se prihvaćaju.
M. Ivančić: Vatrogasci zaslužuju svaku pohvalu zbog svega što rade u našoj zajednici, nikada nisu rekli da nešto ne mogu ili neće, bili su velika pomoć Udruzi hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika pri organizaciji događanja.
Gradonačelnica: Naša Vatrogasna zajednica je primjer dobrog funkcioniranja. Uvijek su na usluzi, odlično surađujemo, posebno je vidljiva suradnja našeg Vlastitog pogona i DVD-a Pakrac. Izmislili su kamp za mlade, kako bi radili s njima tijekom zimskih mjeseci.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

3. Izvješće o radu u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
J. Bišćanin: Tijekom prošle godine, najviše posla odrađeno je na području energetske obnove zgrada i gospodarenja otpadom.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, napisano je jasno i lijepo.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća i pozdravlja urednost poslovanja tvrtke.
N. Garača: Izvješće je dobro napisano kako i priliči kada se netko obraća Gradskom vijeću.
Dobro je što prihodi rastu, ali to može biti i loše ako znači da su cijene prevelike. Zaključuje da stabilnost poslovanja može ostati ovakva i bez povećanja cijena.
Gradonačelnica: Suradnja i komunikacija sa direktorom je jako dobra, najmanje na tjednoj bazi. Razmišlja se široko i traži prostor za napredovanje.
Djelatnici Komunalca su uz podršku Grada i PCP-a odradili veliki posao na energetskoj obnovi višestambenih zgrada.
Crkvište je pri kraju, reciklažno dvorište pred otvaranjem i znamo što nas čeka.
M. Ivančić: Moli da uz slijedeće izvješće o radu bude dostavljeno i ono financijsko.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Izvješće o radu u 2018.g., LRA PCP Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
V. Gazić: Ono što je obilježilo 2018.g. je veliki broj projekata, financijsko i kadrovsko jačanje, te pozitivan trend projekata koji su prošli natječaje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se ne prihvaća jer nije kompletno i nedostaje dosta podataka i pokazatelja. Podržava se rad PCP-a, koji treba biti pokretač, ali ne i ovakav način izvješćivanja.
N. Garača: Sa ponosom se obraća kolegi, novom direktoru LRA PCP Pakrac. Treba obratiti više pozornosti tekstu u kojemu ne smije biti toliko pravopisnih pogrešaka.
Negativan rezultat poslovanja stvoren je zbog subjektivnih i objektivnih razloga. Ne postoji besplatna usluga, sve se može iskazati mjerljivim pokazateljem.
Izvješće ne prikazuje vrlo važne stvari koje su vaša misija, što nije dobro.
Tiskani mediji prolaze, portali su budućnost. U izvješću piše da Pakrački list loše stoji, a osnovna djelatnost tvrtke je tek 10% veća od Pakračkog lista.
U budućnosti koristite pokazatelje, ne mjere.
Direktoru želi puno sreće u radu.
D. Marin: Lani je PCP imao oko 580 tis. kuna manjka, ove godine oko 400 tis. kuna, što nigdje nije prikazano. Rečeno je da će se manjak anulirati u slijedeće dvije godine, sad vidimo da se stvara novi.
Kako mislite anulirati manjak? Imate li nenaplaćenih potraživanja?
V. Gazić: Kritike su na mjestu što se tiče manjka prihoda. Lani je formiran cjenik i usluge se naplaćuju. Postavlja se pitanje treba li udrugama naplaćivati prijave na natječaj.
Cilj je ojačati se i zapošljavati nove ljude.
Ovo nije krvna slika poduzeća, likvidni smo, nema neplaćenih računa, ali imamo dosta imovine i veliku amortizaciju. Dešava se i da inkubator koji mjesec ne bude popunjen, da nema prihoda od nekog projekta i sl.
M. Ivančić: Pri osnivanju PCP-a cilj je bio dobiti potpornu instituciju i to je ostvareno. Osobno ima odlična iskustva, jer udruga koju vodi nikada sama ne bi mogla izraditi i prijaviti projekt u kojemu će, ako prođe, biti zaposleno 12 ljudi na dvije godine.
K. Milek: Novom direktoru želi puno uspjeha u radu i nada se detaljnijem izvješću slijedeće godine.
Koliko se tiskanog Pakračkog lista proda i postoje li planovi za modernizaciju portala?
V. Gazić: Proda se oko 300 komada. Modernizacija portala je u planu, ali to traži dodatna sredstva.
D. Marin: Podržava rad za udruge, ali to treba iskazati u izvješću. Grad može i daj dio posla subvencionirati.
Z. Krejči: Novska je lijep primjer kako zaposliti ljude koji zarađuju više od minimalne plaće. Trebali bi pokušati dovesti investitore takvog kalibra.
Gradonačelnica: Svaki investitor je dobrodošao i svi bi htjeli da zaposlenici imaju veće plaće.
Naš PCP je oduvijek bio pionir u svemu i treba čestitati svim dosadašnjim direktoricama koje su i u teškim razdobljima uspjele održati ovu tvrtku.
Na prekretnici smo i razgovaramo u kojem smjeru treba ići.
Slaže se da ništa nije besplatno, sve se može iskazati nekom vrijednošću.
PCP je tijekom 2018. puno radio i donio dosta europskog novca, a od ove će godine imati znatno drugačiju ulogu.
Što se tiče Pakračkog lista, zbog tradicije i starijeg stanovništva, nema srca ukinuti tiskanje novina.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je usvojeno većinom vijećničkih glasova (11 za, 4 protiv).

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na iznos participacije za šk. godinu 2019./2020., Osnovna glazbena škola Pakrac

Gradonačelnica: Ovoje zakonska obveza osnivača, a cijena se nije mijenjala već duži niz godina.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprave o 6. i 7. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Komisija predlaže da se umjesto Dajane Vacek u povjerenstva imenuje Dominika Babac.
Gradonačelnica: Radi se o tehničkoj odluci zbog odlaska na porodiljni dopust.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje o 6. točki: prijedlog je jednoglasno usvojen.
Glasovanje o 7. točki: prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značaja

Gradonačelnica: Do ovog prijedloga dovela je izvrsna suradnja sa Povijesnim društvom Pakrac-Lipik, kojemu zahvaljuje na trudu i uloženom vremenu.
Sva ova dobra zaslužuju zaštitu i biti će kao takva evidentirana u Ministarstvu kulture.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz pohvale Povijesnom društvu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Pavković: Pohvale prijedlogu. Imamo i stećke u Šeovici, koje bi trebalo zaštititi.
M. Ivančić: Šeovica je na području Grada Lipika.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarske zone „Pakrac 1“

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlogom.
Gradonačelnica: Ovo je važna odluka. Kupili smo zemljište bivšeg Papuk-a i spojili ga sa postojećim Sada ćemo formirati Gospodarsku zonu „Pakrac 1“ i dati ju LRA PCP Pakrac na upravljanje. Odrediti ćemo kakve djelatnosti želimo na kojoj parceli, krećemo u obnovu infrastrukture, koja je u strašno lošem stanju. Nada se da će Poduzetnički centar ozbiljno shvatiti ovaj posao, jer već sada imamo dosta zainteresiranih investitora.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog je prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se podržava uz nadu da će se realizirati i nek razmišljanje SDP-a vezano uz investitore.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o izradu urbanističkog plana Gospodarske zone „Pakrac 1“

Gradonačelnik: Ovo je još važnija odluka koja će nam dati smjernice o izgledu nove gospodarske zone. Nakon toga možemo ići u reviziju Strategije razvoja Grada Pakraca.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, radi se o zaista važnoj odluci.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želju da Grad bude hrabriji u definiranju svojih želja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Odluka o komunalnom redu

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Najznačajnija izmjena je vezana uz gospodarenje otpadom, u skladu sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
M. Čar: Usklađivanje sa novim zakonom se većinom odnosi na postupanja komunalnog redara.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
K. Milek: U čl. 122. Određene su kazne vezane uz odlaganje otpada u i pored spremnika. Nemoguće je veću plastičnu posudu odložiti u spremnik koji ima mali otvor, postoji li mogućnost da bar na jednom mjestu u gradu bude postavljen kontejner sa većim otvorom?
M. Čar: ne postoje drugačiji kontejneri i nitko neće biti kažnjen ako ostavi plastiku pored kontejnera na zelenom otoku.
Pročelnik: članak 122. vezan je uz čl. 105. i odnosi se na miješani komunalni otpad.
Gradonačelnica: U postupku smo nabavke kanti za plastiku za domaćinstva.
Z. Krejči: Ne shvaća podjelu ulica i kuća vezanu uz držanje domaćih životinja. Kako je moguće da u jednoj ulici do nekog kućnog broja ili s jedne strane ljudi mogu, a sa druge strane ulice ne mogu držati domaće životinje (Ulica ZNG-e)?
M. Čar: Trebalo bi pogledati kartu i obići svaku ulicu, pa će puno toga biti jasnije. Gradsko vijeće sve ovo može promijeniti i dozvoliti držanje životinja i u drugim ulicama.
Gradonačelnica: Ovakve odluke prolaze kroz sve odsjeke. Počeli smo sa centrom u kojemu se ne smiju držati domaće životinje, širili radijus i povećavali mogućnost za držanje životinja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

12. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

Gradonačelnica: Ovo je još jedna zakonska obveza.
K. Milek (Klub vijećnik HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Odluka o uspostavi prijateljstva sa Općinom Bednja

Gradonačelnica: Zahvaljuje svima na podršci, Povelja o prijateljstvu je potpisana. Sa Bednjom imamo najmanje dvije poveznice: Domovinski rat i stanovnike novog Majura, koji su se doselili sa područja Bednje. Nada se lijepom prijateljstvu i suradnji i najavljuje mogućnost takvog povezivanja i sa Ravnom Gorom.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

15. Prijedlozi i inicijative

M. Ivančić: Poziva sve na zajedničko obilježavanje pogibije Vlade Laučana i blagdana Duhova u Španovici u nedjelju, 9. lipnja, a pozivnice će biti poslane mailom.
Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:50 sati.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet 

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2019. g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2019.g., dana 28. ožujka 2019.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2019. godine

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.

Broj traženih radnika: 12.
Naziv radnog mjesta: radnik na revitalizaciji javnih površina.
Stručna sprema: NKV, KV i SSS.
Radno vrijeme: 7-15 sati
Prijevoz: ima u cijelosti.
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca.
Dokumentacija potrebna za prijavu:

 • zamolba,
 • kopija osobne iskaznice,
 • OIB,
 • dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 8. travnja 2019. godine.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 30. siječnja 2019.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Izostanak opravdala: Mihajla Pavković.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, direktor tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac Josip Bišćanin, predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.
Aktualni sat

R. Matijašević: U kojoj je fazi projekt izgradnje trga i kada možemo očekivati početak radova?
Gradonačelnica: Javna nabava je napokon završena, početak radova planira se 15. ožujka i trajati će oko godinu dana.
V. Eck: Ponavlja pitanje o izdizanju vodoslivnika u Pihirovom sokaku, jer je predugo čekati da prođe aglomeracija.
Također bi trebalo sanirati rešetku pored prijelaza preko željezničke pruge. Može li se to izvesti u što kraćem roku?
Gradonačelnica: Ulica D. Duchača je županijska i redovito im pišemo i tražimo da interveniraju, što ćemo i sada opet učiniti.
D. Marin: Pohvala radnoj grupi na više nego dobro odrađenom poslu u Ulici M. Držića.
Stipendiranje studenata je jako dobro i pohvalno. Prati li se učinkovitost te mjere, zna li se koliko je završenih stipendista i onih koji su se zaposlili na području našeg grada?
Gradonačelnica: Pratimo provođenje mjere, brinemo o našim stipendistima, znamo da neki od njih primaju i druge stipendije, ukoliko dobiju posao drugdje, oslobodimo ih od obveze vraćanja stipendije. Dostaviti će pisano izvješće sa traženim podacima.
D. Marin: Cilj je potaknuti praćenje mjere.
Plinska mreža je u lošem stanju, stara je 40-ak godina. Što Grad i distributer čine na obnovi mreže?
Gradonačelnica: Dostaviti će pisani odgovor o tome što se radilo i što se planira.
M. Ivančić: Tvrtka Pakrac-plin još nije bila na Gradskom vijeću, bilo bi dobro da dostave izvješće.
Gradonačelnica: Osnivač te tvrtke je Komunalac, a ne Grad, ali možemo pozvati direktora da nam dostavi izvješće.
Z. Krejči: Dok smo imali dubiozu u proračunu, jedna od mjera štednje bila je gašenje javne rasvjete tijekom noći. Sugrađani su primjetili da rasvjeta u gradu opet ne svijetli cijelu noć. O čemu se radi?
Gradonačelnica: Vjerojatno se radi o nekakvom kvaru, jer od 2017.g. nije naložena nikakva promjena režima javne rasvjete. Na gradskoj stranici postoji link na koji svatko može prijaviti konkretan kvar ili problem sa javnom rasvjetom.
Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom, radi se o novoj led rasvjeti.
Prošlo je 12 mjeseci od kada vodomat nije u funkciji. Bio je raspisan natječaj za zakup, što se nakon toga desilo?
M. Širac: Nitko se nije javio na javni poziv u prosincu, sada će se raspisati još jedan i nakon toga natječaj za prodaju.
M. Popović Damjanović: Postoji li mogućnost da se nasipa parkiralište kod groblja na Gavrinici?
M. Čar: Radi se o županijskoj prometnici i već godinama to pokušavamo riješiti sa ŽUC-om, ali sami ćemo nasipati spomenuto parkiralište.
M. Popović Damjanović: Pored uklonjenog objekta Društvenog doma u Kusonjima vrši se pretovar drva i taj prostor služi kao parkiralište. Može li se tamo postaviti znak zabrane parkiranja?
Gradonačelnica: Da, to će odraditi komunalni redar.
J. Delorenci: Kakva je dinamika radova na vodoopskrbi zapadnog bazena?
Gradonačelnica: Radovi su započeli 27. 12. 2018., rok završetka po ugovoru je 300 dana i 100% se financira iz Mjera ruralnog razvoja.
N. Garača: Čišćenje snijega puno govori puno o nama. Prolaz baruna Trenka koji je u I. zoni, počeo se čistiti kasno, tek oko 8h, a nogostup u toj ulici uopće nije očišćen. Mogli smo vidjeti da je Nadcestarija odlično odradila posao i njihove ulice su bile potpuno čiste do jutra. Ljudi se trude, ali nisu dovoljno tehnički opremljeni.
Hoće li stanovnici Prolaza baruna Trenka zbog ovoga platiti manju komunalnu naknadu za I. tromjesečje i hoće li se iduće zime promijeniti organizacija zimske službe?
Gradonačelnica: Neće se platiti manja komunalna naknada. Intencija je da Vlastiti pogon u potpunosti preuzme čišćenje snijega, ali još nisu dovoljno opremljeni. Imamo 600-800 km cesta plus nogostupi i moramo uzeti koncesionara. Ni sama nije u potpunosti zadovoljna radom koncesionara i već smo bili pred raskidom ugovora.
N. Garača: Prvim odgovorom nije, ali drugim dijelom je zadovoljan i smatra da bismo mogli biti primjer drugima.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća.
Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019.g.,
2. Prijedlog plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.,
3. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca,
5. Prijedlog analize sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2018.g.,
6. Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
8. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca,
9. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017.g.,
10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
11. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupe birača Vjekoslava Anušića,
12. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019.g.

M. Lucić Fider: Osim navedenog u izvješću, dodala bi još povećanje sredstava Ministarstva kulture za građu, II. fazu klimatizacije, MultiPak, Pakračko kulturno ljeto, digitalizaciju i nabavku informatičke opreme.
K. MIlek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želje da se i ostvari.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Knjižnica je zadržala visoku razinu rada i ima jako dobru suradnju sa ustanovama, što je za svaku pohvalu.
Z. Krejči: Jeste li zadovoljni brojem zaposlenih i jeli prostor u Spahijskom podrumu adekvatan za preseljene knjižnice?
M. Lucić Fider: Nije zadovoljna brojem zaposlenih i izvjesno je da će se povećati. Prostor u Spahijskom podrumu je odlična vijest za knjižnicu i biti će jako dobro iskorišten.
Gradonačelnica: Prije oko godinu dana povećan je broj zaposlenih u Muzeju, što se danas vidi u njihovom radu. Knjižnica ima nedostatak kadra, zatražili zapošljavanje osobe na dječjem odjelu, što ćemo realizirati bar sa jednom osobom srednje stručne spreme.
Naše ustanove u sinergiji rade odličan posao, pružaju nam puno sadržaja, izlaze iz svojih osnovnih okvira i djelatnosti.
Zahvaljuje im i podržava uz želju za nastavkom uspješnog rada.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Prijedlog plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.

J. Hihlik: Muzej radi punom parom, sad ih ima troje i puno je lakše raditi. U suradnji sa drugim ustanovama uspješno provodimo projekte.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želju za uspjehom u radu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Muzej konstantno radi na visokoj razini i nastavlja uspješnu sinergiju sa drugim ustanovama.
Postoji li mogućnost da se u program rada uvrsti obilježavanje značajnijih godišnjica npr. holokausta ili antifašizma, kao što to rade i škole?
J. Hihlik: Prihvaća prijedlog. Tema holokausta i Židova u Pakracu je vrlo aktivna i dosta se istražuje.
Z. Krejči: Jeste li spremni na vođenje i stručno prezentiranje arheološkog nalazišta, kada bude uređeno?
J. Hihlik: Presretni smo zbog arheoloških istraživanja, zaposlena je arheologinja i stručno smo kapacitirani. Ako bude potrebe i mogućnosti, rado ćemo još nekoga zaposliti.
Gradonačelnica: Rad našeg Muzeja se vidi i mi ga podržavamo. Brinemo za arheologiju, usmjeravamo arheologinju da radi na tome i u budućnosti preuzme vođenje kada istraživanje završi.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac

Od 1. ožujka 2018.g. radi se novi obračun cijene otpada po količini. U odnosu na 2017.g. evidentirano je 32% više odvojeno sakupljenog otpada, a ukupna količina otpada pala je za oko 10%.
30. studenog 2018.g. završeni su radovi n a „Crkvištu“ i sada nam predstoji uređenje reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, te nabavka dodatnih spremnika za plastiku.
Također je potrebno konstantno educirati građane o odvajanju otpada.
K. MIlek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Napravili smo iskorak sa sortiranjem otpada i želimo da reciklažno dvorište što prije zaživi.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se podržava i pozdravlja rad čija je kvaliteta primjetna. Raduje se početku rada reciklažnog dvorišta.
K. Milek: svima nam treba vremena da naučimo reciklirati i da ti postane način života. Ne bi bilo loše opet izraditi edukativne letke i podijeliti ih građanima.
J. Bišćanin: Slaže se sa prijedlogom, u suradnji sa Gradom, novi materijal je već u pripremi.
D. Marin: Jeli na „Crkvištu“ sva infrastruktura završena?
J. Bišćanin: Da, svi radovi su završeni, nabavljena je oprema za reciklažno dvorište i biti će postavljena nakon tehničkog pregleda.
Z. Krejči: Reciklažno dvorište je za svaku pohvalu. Kakvo će mu biti radno vrijeme, obzirom da većina ljudi radi dopodne? Postoji li potreba za novim zapošljavanjem i hoće li zbog tog poskupjeti cijena odvoza otpada za građane?
J. Bišćanin: Kada reciklažno dvorište krene sa radom, koristiti ćemo svoje resurse i vidjeti kako to funkcionira. Radi se procjena budućih troškova i trenutno misli da nije nemoguće očekivati korekciju cijene.
Z. Krejči: Korekcija na više ili niže?
Predlaže da reciklažno dvorište radi bar jedan dan tijekom vikenda.
J. Bišćanin: Rad reciklažog dvorišta će iziskivati troškove, ali stalno se radi na optimalizaciji ostalih troškova. Razumije potrebu za drugačijim radnim vremenom i imati će obzira kod organizacije.
Gradonačelnica: Kada smo razgovarali o cijenama, neki od vas su rekli teške riječi i izvrtali moje. Komunalac je u međuvremenu zabilježio pad prihoda, ali građani to nisu osjetili. Stvarno se trudimo da cijene budu realne i vodimo računa o tome.
N. Garača: Komunalac može podnijeti pad prihoda do 10% i ne treba još očekivati korekciju cijena.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Ovo je zakonska obveza. Do sada je paušalni porez iznosio 300,00 kn uz koeficjent 0,7, a prošlogodišnji prihod Grada iznosio je 684,00 kn.
Predlaže se da novi iznos paušala bude minimalnih 150,00 kn kako bismo potaknuli ljude da urede smještajne kapacitete.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Pozdravlja se smanjenje paušala i nada se pozitivnom učinku poticaja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želju da urodi željenim ciljem.
N. Garača: Plaća li se na ovaj paušal prirez?
Gradonačelnica: Prirez se plaća samo na porez na dohodak.
M. Ivančić: Ovoje lijepa gesta i idemo u dobrom smijeru.
D. Marin: Obzirom da je lani bilo 4000 noćenja, tko je oslobođen od plaćanja paušala?
Gradonačelnica: Hotel, apartmani.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog analize sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2018.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
V. Pečanić : Radi se o kratkim pokazateljima onog što smo odradili i financijskim obvezama.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želju za što manje posla.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

V. Pečanić: Prijedlog je ponovno na Gradskom vijeću ne našom krivnjom, već zbog Hrvatskih šuma.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se imenovanje slijedećih članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:
Igor Matek, Vera Jandrić, Dajana Vacek, Dominika Babac.
Gradonačelnica: Zakon ne propisuje struku članova povjerenstva,a li predlažemo da to budu agronomi.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Možda bi bilo dobro i da imamo nekog građevinske struke, jer štete ne nastaju samo na poljoprivrednim površinama.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

V. Pečanić: Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje donošenje ovakve odluke. U odnosu na prijašnju , nije toliko detaljizirana, jer postoji pravilnik koji regulira pojedinosti u provođenju propisa.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz nadu da ćemo uskoro imati i poljoprivrednog redara.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Ivančić: Još nitko nije bio kažnjen za neuređeno poljoprivredno zemljište i možda bi sankcijama potakli ljude da obrađuju zemlju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017.g.

M. Čar: Izrada ovakvog dokumenta je naša zakonska obveza svake četiri godine i u njemu je popis činjenica i smijer u kojem idemo.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Ovo je izuzetno kvalitetan i ozbiljan dokument, koji sadržava činjenice o kojima smo govorili. To su odljev stanovništva i negativan natalitet, ali uzrok toga nije samo kod nas, već se radi o problemu na državnoj razini.
Kao grad možemo dići glas i stvoriti uvjete da ublažimo ovakvu situaciju, npr. možemo održati sjednicu na tu temu. Kao oporba također prihvaćaju odgovornost i žele nešto učiniti.
M. Ivančić: Gradska vlast godinama kontinuirano radi na tome da spriječi odlazak ljudi različitim demografskim i gospodarskim mjerama. Jednom tematskom sjednicom nećemo ništa postići, jer se radi o problemu iseljavanja na razini ne samo naše države, već i Europe. Nitko dobronamjeran ne može reći drugačije.
D. Marin: Nije mu bila namjera ukazivati ni na koga, niti uputiti kritiku vladajućima, već dobronamjerno ponuditi da se zajedno nešto napravi.
K. Milek: Nije najoptimističnija osoba, ali stalna priča o odlasku ljudi zaista deprimira. Činjenica je da smo u EU, da su granice otvorene i da ljudi odlaze. Mediji konstantno stvaraju negativnu sliku, a svi bi trebali biti malo realniji i optimističniji. Sigurna je da će u budućem razdoblju pokazatelji biti puno bolji.
D. Marin: Ne želi širiti pesimizam, samo biti realan i upozoriti na činjenice. Puno se radi, ali idemo vidjeti što još možemo učiniti.
N. Garača: Iz recesije smo davno izašli, a ljudi se već dugo iseljavaju. I puno bogatiji od nas uče svoju djecu da su siromašni i ograničeni resursima. Ovaj dokument je jako dobar i može biti podloga za puno toga. Ne možemo biti zadovoljni time gdje jesmo, a Pakrac ej iz puno razloga zaslužio posebno mjesto u Hrvatskoj.
K. Milek: Nisam sigurna da su ljudi svjesni gdje žive i koje su prednosti života u Pakracu. Za to smo dijelom i sami krivi i s malo optimizma ih trebamo osvijestiti. Ja ne želim više nikad živjeti nigdje drugdje.
M. Ivančić: Slaže se sa vijećnicima Garačom i Milek, ovo je prekrasan grad sa divnim ljudima i sami možemo puno toga promijeniti.
Gradonačelnica: Ovo je odličan dokument koji nam može reći što smo napravili dobro, što loše i što još možemo napraviti.
Broj zdravstveno osiguranih osoba u Pakracu na dan 31. 12. 2018. bio je 7785.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
M. Čar: Do prijedloga je došlo zbog novog Zakona o komunalnom doprinosu. Gradsko vijeće može odlučiti o cijenama po zonama i oslobađanju,a za korisnike se novom odlukom ništa ne mijenja.
Gradonačelnica: Jedino razmišljanje pri izradi prijedlog je bilo kako ostaviti isti izračun za korisnike.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
N. Garača: U čemu je razlika između komunalnog doprinosa i komunalne naknade? Zašto oni koji su oslobođeni od komunalne naknade nisu oslobođeni i od komunalnog doprinosa? Do koje mjere Gradsko vijeće može na to utjecati i mogu li oslobađanja biti i veća od predloženih?
Gradonačelnica: Radi se o sasvim različitim stvarima. Komunalna naknada plaća se za već izgrađeni prostor (stan, kuću, poslovni prostor), a komunalni doprinos plaća se za izgradnju objekta. Zbog toga su i oslobađanja potpuno različita.
M. Čar: Prihod od komunalne naknade služi za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, a od doprinosa za izgradnju komunalne infrastrukture.
N. Garača: Sada mu je puno jasnije. Zašto oslobađanja nisu veća?
Gradonačelnica: Zato što je ovakva praksa dobra i nastaviti ćemo ju. Moramo imati sredstava kojima ćemo raditi, graditi i održavati komunalnu infrastrukturu. Ako sve oslobodimo od svega, ne cijenimo sebe i ne treba nas ni biti ovdje.
D. Marin: U čl. 12. piše da Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika može osloboditi od plaćanja, ali ovisno o iznosu, dok se u čl. 13. kod oslobađanja gradonačelnika taj iznos ne spominje.
M. Čar: Čl. 12. odnosi se na izgradnju objekata od javnog i društvenog interesa, što je rijetko, a članak 13. na poduzetništvo i nešto sa čim se često srećemo.
D. Marin. Moli pisano pojašnjenje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan).

11. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupe birača Vjekoslava Anušića

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Prema zaključku sa prošle sjednice, zatraženo je tumačenje DIP-a, dobili smo odgovor i obvezni smo donijeti ovu odluku.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:00 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

 Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 11. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

11. (jedanaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u srijedu, 30. siječnja 2019. godine s početkom u 17:00 sati

u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019.g.,
 2. Prijedlog plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.,
 3. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
 4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca,
 5. Prijedlog analize sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2018.g.,
 6. Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 8. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca,
 9. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017.g.,
 10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
 11. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupe birača Vjekoslava Anušića,
 12. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • višu stručnu suradnicu za poljoprivredu, gđu Dominiku Babac,
 • ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac, gđu Moniku Lucić Fider,
 • ravnateljicu Muzeja grada Pakraca, gđu Jelenu Hihlik,
 • direktora tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac, gdina Josipa Bišćanina,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Compas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Gradski natječaji #Novosti

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i Odluke o javnim prizanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 1/98, 3/03) Grad Pakrac raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

1. Počasni građanin Grada Pakraca
2. Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”
3. Pečat Grada Pakraca

1. Počasnim građaninom Grada Pakraca mogu biti predloženi građani Republike Hrvatske i drugih država, koji su dali osobiti doprinos napretku Grada ili Republike Hrvatske.

2. Za zlatnu plaketu “Grb Grada Pakraca” mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetna ostvarenja u području:

 • gospodarstva,
 • znanosti,
 • odgoja i obrazovanja,
 • zdravstva i socijalne skrbi,
 • kulture,
 • fizičke kulture,
 • tehničke kulture,
 • drugih društvenih djelatnosti,
 • donatorstva,
 • obrane i sigurnosti,
 • graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” može se dodjeliti i u obliku javnog priznanja za životno djelo, isključivo fizičkim osobama sa područja Grada Pakraca, koje su svojim dugogodišnjim radom ostavile značajan trag u području svog djelovanja.

3. Za Pečat Grada Pakraca mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora sadržavati:

 • životopis te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 • odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni radovi, natjecateljski rezultati i dr.)

Poticaj za proglašenje počasnog građanina mogu dati:

 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • radna tijela Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik Grada Pakraca,
 • zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca.

Poticaj za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada Pakraca” i Pečat Grada Pakraca mogu dati fizičke i pravne osobe, i to:

 • svaki građanin,
 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca,
 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • tijela mjesne samouprave,
 • ustanove,
 • udruge građana.

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 5. VELJAČE 2019. GODINE

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku Ocjenjivačkom odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, sa naznakom “Za natječaj – ne otvaraj” na adresu: Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac.