Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeće Grada Pakraca

Sjednica održana 20. prosinca 2018.g., s početkom u 15:00 sati u Poduzetničkom centru Pakrac

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, viša stručna suradnica za poljoprivredu Dajana Vacek, vijećnica u Skupštini Požeško-slavonske županije Ljerka Švajghart, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Višnja Klobučar, predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.

Aktualni sat

K. Milek: Čestita gradonačelnici i gradskoj upravi na jučerašnjem događaju i domaćinstvu Savjeta za Slavoniju i Baranju.
Kakvi su dojmovi i zaključci nakon svega?
Gradonačelnica: Ispričava pročelnika zbog nenazočnosti sjednici.
Savjet je odlično organiziran, jako dobro smo se predstavili u medijima, bili smo udarna vijest u središnjem Dnevniku u koji smo se i javili. Sve pohvale protokolu Vlade, Ministarstvu regionalnog razvoja i našim službama koje su odradile vrhunski posao.
Savjet za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem nikada nije bio u ovako malom gradu i bila nam je iznimna čast ugostiti premijera i veliki broj ministara.
Treba spomenuti da su i naši poduzetnici dobili i odradili posao vezan uz održavanje Savjeta.
M. Pavković: Na koji način je iskorištena drvna masa iz Aleje kestenova? Koliki je trošak dosadašnjih radova i kada se planira posaditi novo drveće?
Gradonačelnica: Odvoženje i zbrinjavanje drvne mase je dio troškovnika izvođača radova. Rok za završetak radova produžen je do kraja ožujka 2019.g. i planira se posaditi novo kestenje.
M. Čar: Do sada je odrađeno poslova u vrijednosti od oko 300.000,00 kn, a posaditi će se crveni kesten, koji je otporniji.
M. Pavković: Postoji li mogućnost da Grad osigura npr. 2 stana za potrebe privremenog smještaja žrtava obiteljskog nasilja, da im se u tom razdoblju osigura besplatna prehrana u HCK i pomogne u nabavci osnovnih potrepština?
Gradonačelnica: Nemamo puno takvih slučajeva, uglavnom su prioritet kod stambenog zbrinjavanja i do sada su svi zbrinuti u gradskim stanovima. Nikada se nije desilo da nismo pomogli takvim osobama. U razgovorima smo sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje o davanju njihovih stanova u najam Gradu. Paralelno s tim pripremamo novi pravilnik o dodjeli stanova i sigurno ćemo uvijek pomagati ljudima u potrebi, te povećavati njihova prava i smještajne kapacitete.
M. Pavković: Žrtve se često obraćaju udrugama za pomoć, može li im se pomoći i preko udruge?
Gradonačelnica: Može.
Z. Krejči: Vlada nam je uredbom ukinula područje od posebne državne skrbi i umanjila mogućnost povoljnog kandidiranja u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon raspisanog natječaj za energetsku obnovu stambenih objekata, neugodno smo se iznenadili sa samo 40% sufinanciranja od strane Fonda.
Može li se ta nepravda poništiti i građanima opet omogućiti subvencija od 80%?
Gradonačelnica: I dalje smo područje od posebne državne skrbi, ali nismo u I. skupini.
Z. Krejči: Gdje se može zbrinuti otpad koji ne ide u zelenu niti u smeđu kantu i kada će biti uređeno reciklažno dvorište?
M. Čar: Takav otpad Komunalac odvozi bez naplate 2 puta godišnje po pozivu, a reciklažno dvorište očekujemo do kraja ožujka 2019.g.
D. Marin: Bagremik u Ulici M. Držića koja je u I. zoni se širi na cestu i treba planirati uređenje tog dijela grada.
Gradonačelnica: Već je dala nalog da se to uredi i zbog ovakvih upita će na sjednicama Gradskog vijeća od danas biti i voditelj Vlastitog pogona.
A.Delihodžić: Svake godine uređujemo taj prostor i sada je u planu.
D. Marin: Zadovoljan je odgovorom, cilj je bio potaknuti aktivnost.
Internetska veza u Srednjoj školi nije adekvatna zbog relativno male propusnosti mreže.
Kako Grad može potaknuti nadležne da se bar škole uvedu u 21. stoljeće što se tiče brzine interneta?
Gradonačelnica: U planu nam je širenje širokopojasnog interneta. Škole nam se nisu žalile, pa ih pozivam da se jave sa potrebnim informacijama, kako bismo znali što zatražiti od nadležnih.
D. Marin: Drago mu je što će se Grad uključiti.
M. Ivančić: Kakav je odaziv na gradske odluke vezane uz pogodnosti za poduzetnike, liječnike i obitelji?
Gradonačelnica: Na program koji se odnosi na poduzetnike, obrtnike i OPG-a podneseno je 75 zahtjeva (11 za zapošljavanje, 61 za nabavku imovine, 3 za početak obavljanja djelatnosti). Jedan zahtjev je odbijen, 11 ih čeka isplatu, a do sad je isplaćeno oko 380.000,00 kn.
Na program namijenjen liječnicima došlo je 16 zahtjeva (6 za subvencioniranje specijalizacije ili edukacije, 5 za subvencioniranje kamate i 5 za troškove vrtića). Do sada je isplaćeno oko 71.000,00 kn, a na isplatu čekaju još 4 korisnika.
Na program „3+“ zahtjev je podnijelo 86 korisnika, a 70 ih se odnosi na režije, 30 na vrtić, 16 na prijevoz i 46 na parking. Do sada je utrošeno oko 91.000,00 kn.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik otvara raspravu o predloženom dnevnom redu.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Predlaže skidanje 16. točke sa dnevnog reda i traženje dodatnih tumačenja Državnog izbornog povjerenstva, nakon čega će Gradsko vijeće donijeti odluku.
Predsjednik daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen, kao i slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Gradom Varaždinom,
2. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.g.,
3. Prijedlog Odluke o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Grada Pakraca,
4. Prijedlog Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca,
5. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoju poduzetništva,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018.g.,
9. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019.g.,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019.g.,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2019.g.,
15. Prijedlog Odluka o financiranju političkih stranaka u 2019.g.,
16. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
17. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
18. Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
19. Prijedlog za davanje suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
20. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac,
21. Prijedlozi i inicijative.


1. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Gradom Varaždinom

Gradonačelnica: Zahvaljuje svima što su podržali inicijativu 104. brigade i predlaže usvajanje prijedloga.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


2. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlogom.
V. Pečanić: Ovo je tehnička odluka u skladu sa zakonskim odredbama i financijskim pokazateljima za trogodišnje razdoblje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


3. Prijedlog Odluke o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Grada Pakraca

V. Pečanić: Ovo je još jedna odluka koju po zakonu mora donijeti Gradsko vijeće, a propisuje strukturu postrojbe civilne zaštite.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


4. Prijedlog Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca

V. Pečanić: Nakon inspekcijskog nadzora, naloženo nam je donošenje novog Plana zaštite od požara, a svi nadležni dali su svoju suglasnost na prijedlog dokumenta.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


5. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoju poduzetništva

Gradonačelnica: Prijedlog je sličan onom prošlom, uz dodatak subvencioniranja zakupa poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru.
Poduzetnici će plaćati povoljniji zakup, a Grad će im subvencionirati iznos do pune zakupnine. Do sada su to bile 12-ine PCP-u, a sada će to biti realan trošak i poticaj PCP-u da traži nove zakupoprimce.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Kriterije i mjere opet će propisati gradonačelnica, pa predlažu da se određenim djelatnostima daje prednost.
Gradonačelnica: Jeste li mislili na neku djelatnost, broj zaposlenih i sl.?
Moramo biti ravnopravni prema svima i ne dozvoliti stvaranje monopola.
D. Marin: Ne radi se o diskriminaciji, ali Grad ima pravo na svoju strategiju i put kojim će doći do cijeva.
Gradonačelnica: Stručne službe će razmotriti prijedloge prije propisivanja kriterija.
M. Ivančić: Jedan od prijedloga može biti produžavanje zakupa u inkubatoru za visokoprofitabilne djelatnosti.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 6., 7. i 8. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.


6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018.g.,

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor prihvaća sva tri prijedloga.
Gradonačelnica: Smanjenje prihoda i isto toliko rashoda, te njihovo prenošenje u 2019.g. planirano je zbog realnih okolnosti (izgradnja središnjeg trga i uređenje Aleje kestenova).
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prihvaćaju se sva tri prijedloga. Razumijemo da se postupci javne nabave često oduže i ne mogu završiti u planiranom vremenu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Jasno je da je ovo svođenje računa i stvarno stanje, ali zbog neprihvaćanja proračuna za ovu godinu, ostati će pri odluci da ne prihvate niti rebalans. Kod točaka 7. i 8. biti će suzdržani.
Na polovini godine smo imali višak od 2,9 mil. kuna, a sada manjak od oko 700 tis. kuna.
Gradonačelnica: Plan i izvršenje proračuna nisu isti. Rebalans je potpuno transparentan i realan i iako nije ekonomistica, dobro se snašla u financijskom vođenju i vjeruje stručnim suradnicima. Nije niti očekivala prihvaćanje od strane Kluba vijećnika SDP-a.
V. Pečanić: Manjak je prenesen iz prošle godine i mora biti u proračunu do kraja ove. Njega nema, jer smo tijekom godine akumulirali prihode i stvorili višak.
D. Marin: Uopće ne sumnja, ali će zbog već rečenih razloga glasovati protiv.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 6. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 protiv),
7. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
8. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana).
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.


9. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019.g.,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019.g.,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2019.g.,
15. Prijedlog Odluka o financiranju političkih stranaka u 2019.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor prihvaća svih sedam prijedloga.
Gradonačelnica: Ovo je još jedan realan proračun u kojemu planiramo povećanje prihoda za 30% u odnosu na postojeći plan. Zbog brige središnje vlasti koja nam je povećala vlastite prihode na više od 20 mil. kuna, možemo uvoditi nove programe i više raditi.
Očekujemo više sredstava od Agencije za plaćanje u poljoprivrede (za mjere ruralnog razvoja) i za energetsku učinkovitost, pa se nada još jednom rebalansu sa povećanjem prihoda.
V. Pečanić: Prihodi i rashodi planiraju se sa 42,4 mil. kuna, što je više od rebalansa. Sve je više sredstava iz različitih fondova i pomoći države, a do značajnog povećanja prihoda došlo je zbog promjena u sustavu financiranja JLS. Možemo reći da je ova uzlazna faza ekonomskog ciklusa nastala i zbog pozitivnih gospodarskih učinaka.
Uz proračun se moraju usvojiti i predloženi programi, Odluka o izvršavanju proračuna i Odluka o financiranju političkih stranaka.
Predsjednik: Zaprimili smo i amandmane Kluba vijećnika SDP-a na prijedlog proračuna.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Predlažu se slijedeći amandmani:
1. amandman: pozicija 404. – Tekuća donacija mikro i malim poduzetnicima – povećati za 250.000,00 kn tako da ona iznosi 750.000,00kn
2. amandman: uvesti u razdjel 005 program 02, projekt : pomoć građanima pri izgradnji prve nekretnine. Uvesti poziciju oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kn.
Potrebna sredstva za iznesene prijedloge osigurati na slijedeći način:
poziciju 187 ukinuti, a ta sredstva u iznosu od 350.000,00 kn preraspodijeliti na načine iznesene u 1. i 2. amandmanu.
Gradonačelnica: Ne prihvaća amandmane.
Grad će uvijek pratiti poduzetnike i povećati stavku ako bude potrebno. Što se tiče pozicije 187, podsjeća da Klub SDP-a nije prihvatio ovogodišnji proračun upravo zbog sredstava za nabavku udžbenika. Zakon nije predvidio da država kupuje zbirke, radne bilježnice i tehnička pomagala i tu stavku treba ostaviti u proračunu kako bi svi učenici imali iste mogućnosti.
Vezano uz pomoć mladima pri izgradnji prve nekretnine, na tu temu je dogovoren sastanak sa državnim tajnikom Mažarom i vjeruje da će se pronaći neko rješenje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju. Ovakav modus operandi se pokazao uspješnim.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Neće podržati proračun zbog neprihvaćanja amandmana, smatra da je dogovor moguć uz postojanje volje.
Kod ostalih točaka koje idu uz proračun će biti suzdržani.
Kasnimo li sa donošenjem programa uz proračun, jer zakon propisuje da se moraju donijeti najkasnije u roku od 30 dana prije isteka kalendarske godine?
M. Čar: Zakoni nisu usklađeni, u jednom piše ovo što ste naveli, a u drugom da se programi donose uz proračun.
M. Ivančić: Proračun se iz godine u godinu povećava. Jeli to zbog vlasti na državnoj razini ili u gradu? Smatra da idemo u dobrom smjeru i na putu smo da budemo oaza lijepog življenja.
K. Milek: Žao joj je što neće svi prihvatiti proračun. Zadnji put SDP nije prihvatio proračun jer nije bilo stavke za nabavku udžbenika, sada ju imamo i opet ga neće prihvatiti.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje amandmane Kluba vijećnika SDP-a.
Glasovanje: Amandmani nisu usvojeni (3 za, 11 protiv, 1 suzdržan).
Glasovanje: 9. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasovanje (12 za 3 protiv).
10. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
11. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
12. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
13. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
14. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
15. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 16. i 17. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.


16. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
17. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa oba prijedloga.
Gradonačelnica: Do prijedloga je došlo zbog izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu, ali sa intencijom da se građanima ne povećavaju obveze.
Do promjena će doći u tri ulice koje iz III. zone prelaze u II. zbog asfaltiranja i uvođenja javne rasvjete, Aleja kestenova će biti u II. zoni, a nakon uređenja će opet preći u I. Uvedena je i IV. zona sa simboličnom cijenom za naselja u istočnom dijelu.
Vrijednost boda ostaje ista.
M. Čar: Prije izrade prijedloga obavljeno je javno savjetovanje sa građanima i nije bilo prijedloga.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
M. Ivančić. Najvažnije je da građani neće imati nikakvo dodatno opterećenje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 16. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
17. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.


18. Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Radi se o prvoj izmjeni Programa i zasigurno će ih biti još.
D. Vacek: Program je ispravljen i dopunjen na temelju naknadno pristiglih očitovanja Ureda državne uprave u županiji o površini koju je potrebno osigurati kao nadoknadu za oduzetu imovinu, uvjerenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije da se predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja s potrebnom oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom poljoprivrednom zemljištu te jesu li predmetne čestice u sustavu javnog navodnjavanja, koje mi nemamo.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


19. Prijedlog za davanje suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Gradonačelnica: Došla je nova era u našem predškolskom odgoju. Prošao nam je projekt u sklopu kojega će vrtić zaposliti 6 osoba i zbog toga je potrebno promijeniti postojeći Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu. Projekt traje dvije godine i vrtiću želi puno uspjeha u njegovom provođenju.
V. Klobučar: Projekt će nam donijeti 6 novih zaposlenika (pedagog, logoped, dvoje odgajatelja, pomoćnu kuharicu i spremačicu) i novo radno vrijeme prilagođeno potrebama roditelja.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
Veseli nas novo zapošljavanje i radno vrijeme, koje će sigurno biti od velike pomoći roditeljima.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Želi da ovako ostane i nakon isteka projekta i vjeruje da ćemo uspjeti stvoriti uvjete za to.
Gradonačelnica: Već smo krenuli u tom smjeru, osluškujemo potrebe roditelja, mijenjamo radno vrijeme i zasigurno ćemo i dalje podržati ovakav rad.
V. Kolubučar: U vrtiće se puno ulaže, trenutno su u tijeku radovi u matičnom objektu i u Prekopakri, koji će stvoriti puno bolje uvjete za boravak djece. Najveća korist ovog projekta je zapošljavanje stručnih osoba, pedagoga i logopeda, jer postoji realna potreba za njima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


20. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

V. Pečanić: Zbog zakonskih izmjena škola mora uskladiti svoj Statut, a osnivač je dužan dati prethodnu suglasnost na isto.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


21. Prijedlozi i inicijative


Predsjednik: Zahvaljuje svima na suradnji u ovoj godini.

Sjednica je završena u 17h.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić
Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 10. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s a z i v a m
10. (desetu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine s početkom u 15:00 sati
u Poduzetničkom centru Pakrac (konferencijska dvorana)

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

1. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Gradom Varaždinom,
2. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.g.,
3. Prijedlog Odluke o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite Grada Pakraca,
4. Prijedlog Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca,
5. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoju poduzetništva,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018.g.,
9. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019.g.,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019.g.,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2019.g.,
15. Prijedlog Odluka o financiranju političkih stranaka u 2019.g.,
16. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca Vjekoslava Anušića,
17. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
18. Prijedlog odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
19. Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
20. Prijedlog za davanje suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
21. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac,
22. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
– ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac, gđu Višnju Klobučar,
– ravnateljicu Osnovne glazbene škole Pakrac, gđu Alfredu Petani Grafina,
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 16. listopada 2018.g., s početkom u 17 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, direktor tvrtke „IN konzalting“ d.o.o. S. Brod Ivan Nožina, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac Alfreda Petani Grafina i predstavnici medija: Pakrački list i Compas.
Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća.
Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca
2. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac:
a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2017./2018.,
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.,
3. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac u školskoj godini 2017./2018.,
4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine,
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.,
8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.
9. Prijedlozi i inicijative.

Aktualni sat

V. Eck: Postoji li mogućnost da se dječje igralište u Prekopakri (iza škole) uredi, jer je postalo opasno za djecu?
Gradonačelnica: Uputiti ćemo zahtjev ravnateljici škole da zatraži od osnivača, Požeško-slavonske županije da se igralište uredi.
U neposrednoj blizini Udruga Mađara RH gradi još jedno dječje igralište.
V. Eck: To bi trebalo napraviti do proljeća, zbog velike obljetnice KUD-a „Seljačka sloga“.
I. Cavalli: Mogu li se postaviti autobusna stajališta u Velikom Banovcu, Donjoj i Gornjoj Obriježi?
M. Čar: Radi se o ugibalištima uz županijsku cestu, o čemu smo razgovarali sa Policijskom postajom, koja će pokušati utjecati na ŽUC.
Gradonačelnica: Od 2012.g. tražimo postavljanje nadstrešnica na autobusna stajališta na županijskim cestama, prvenstveno zbog sigurnosti djece. MUP nas u tome podupire i uputili su dopis ŽUC-u kojim podržavaju naš zahtjev.
S. Hejtmanek: Kakva je dinamika izgradnje kanalizacije u Badljevini? Pješačke staze u ulicama 30. svibnja i Kralja Zvonimira su uništene, nema oznake da su radovi u tijeku i za kretanje djece je ovo jako opasno.
Gradonačelnica: Hrvatske vode su rebalansom osigurale dodatna sredstva za ovaj projekt koji se već dugo vuče. Nakon razgovora sa izvođačima, rečeno je da će započeti sa radovima za 10-ak dana. Zatražiti ćemo i sigurnu regulaciju prometa.
M. Čar: Izvođač radova mora dovesti površinu u prvobitno stanje i osigurati sigurno prometovanje.
D. Marin: Može li se označiti pješački prijelaz između Vinogradske ulice i česme, gdje prolazi puno djece?
Gradonačelnica: Slaže se da tamo treba označiti pješački prijelaz. Opet se radi u ŽUC-ovoj cesti i oni su nam najveći problem. Raduje nas što na velikom broju kilometara lokalnih prometnica nemamo ovakvih problema.
D. Marin. Postoji li mogućnost da Grad otvori nekakav komunikacijski kanal kojim bi građani mogli predložiti proračunske stavke za slijedeću godinu?
Gradonačelnica: Komunikacija sa građanima traje svih 365 dana u godini, puno smo na terenu, svi mjesni odbori daju svoje prijedloge, koji se uvrštavaju u proračun. Građani često komuniciraju putem facebooka i sl. i cijelo vrijeme dobijamo informacije o potrebama građana. Možemo pronaći i još jedan način, ali zaista imamo stalnu komunikaciju.
D. Marin. Cilj ovog prijedloga je direktna komunikacija, bez mjesnih odbora.
Z. Krejči: Službeni statistički podaci pokazuju da se sa područja Pakraca i Lipika iselilo nešto više od 1000 stanovnika. Iako gradonačelnica nije bila sklona priznati da ljudi odlaze, smatra li sad da je ovo alarmantna pojava i jeli sazrijelo vrijeme da i Gradsko vijeće nešto napravi?
Gradonačelnica: Slaže se da ljudi iseljavaju, ali se ne smatra krivom za to. Gradsko vijeće je donijelo aktivne mjere, pronatalitetne i poticajne za poduzetnike kako bismo spriječili odlazak ljudi. Također očekujemo konstruktivne prijedloge, do sada još nismo dobili niti jedan.
Z: Krejči: Nije mu bila namjera svaliti krivnju na nikoga.
Klub SDP-a je predložio smanjivanje prireza, kupovinu udžbenika i dr., ali niste prihvatili.
Što je učinjeno sa vodomatom, hoće li i kada biti u funkciji?
M. Širac: U tijeku je izrada javnog poziva za davanje u najam aparata, koji će biti objavljen slijedeći tjedan.
I. Frićer: Drvoprerađivači sa našeg područja nemaju dovoljno drvne mase i ako se nešto ne poduzme, doći će do otpuštanja radnika. Može li Grad nešto učiniti?
Gradonačelnica: Na zahtjev drvoprerađivača sazvan je sastanak u Poduzetničkom centru, na kojemu su županu prezentirani problemi sa nedostatkom drvne mase.
Grad ovdje nema nikakvu nadležnost, ali ćemo uputiti dopise ministru Tolušiću i Hrvatskim šumama i upoznati ih sa ovom problematikom.
M. Pavković: Hoće li se i kada staviti u funkciju zgrada preko puta suda?
Gradonačelnica: Zgrada je u vlasništvu RH i prije mjesec dana je Ministarstvo državne imovine zatražilo od svih ministarstva da iskažu interes za korištenjem ovog prostora. Javili se Centar za socijalnu skrb i Ministarstvo pravosuđa i očekujemo da taj objekt uskoro bude u funkciji.
M. Pavković: Vidimo da se obnavlja pročelje Spahijskog podruma, zna li se kada će krenuti realizacija projekta „Svijet graševine“?
Gradonačelnica: Do sada smo ovaj objekt obnavljali domaćim novcima, a sada smo potpisali sporazum o realizaciji projekta „Svijet graševine“, a troškovi su procijenjeni na oko 30 mil. kuna.
Do kraja godine očekujemo natječaj zatvorenog tipa, na koji se samo mi možemo javiti, a početku radova se možemo nadati slijedeće godine.
M. Ivančić: Čuli smo da će se slijedeći Savjet za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem održati u Pakracu. Što to znači za nas?
Gradonačelnica: Jedan od zaključaka prošle sjednice Savjeta je da će se iduća održati u Pakracu. To je za nas velika čast, jer će nam doći premijer, ministri, predstavnici poslodavaca i dr.
Pakrac je to zaslužio, pripremiti ćemo dobru prezentaciju i nadamo se dobrim rezultatima.
M. Ivančić: U Pakracu nikada nije bilo toliko visokih dužnosnika kao što će biti na ovoj sjednici.
Znate li koliko je osoba kojima je odjavljeno prebivalište po službenoj dužnosti (smatra da se radi o većem broju)?
Gradonačelnica: Nema podatke, ali će ih zatražiti od PP Pakrac.

1. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Gradonačelnica: Ovo je naša zakonska obveza. Poziva g. Nožinu da Gradskom vijeću prezentira ovaj dokument.
I.Nožina (IN konzalting): Prezentira Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca sa naglaskom na vrste rizika i eventualne posljedice.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac
a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2017./2018.,
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se jednoglasno prihvaćaju.
V. Klobučar (Dj. vrtić „Maslačak“): Iz materijala ističe da se sva djeca upisana (204) u 12 odgojnih skupina, od projekata unutarnje uređenje matičnog vrtića i područnog u Prekopakri, postavljenje video nadzora, uvođenje smjenskog rada prilagođenog roditeljima, te prijevoz za djecu sa posebnim potrebama. Svi projekti se provode u suradnji sa Gradom.
Gradonačelnica: Treba spomenuti da smo za projekt uređenja dobili 750.000,00 kn iz Ministarstva demografije plus sredstva iz gradskog proračuna.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
Sve pohvale ravnateljici i odgajateljicama koji odlično rade svoj posao, prate potrebe roditelja i angažirani su za djecom sa posebnim potrebama.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Pohvaljuju se mjere koje vrtić provodi u duhu vremena, a Grad ih podržava.
Prošle godine je upisano 204 djece, ove 174, što je blagi pad i nije kritika, samo konstatacija.
V. Klobučar: U ovogodišnji broj upisane djece nisu uračunati predškolci, upisi su otvoreni cijelo vrijeme, pa će brojka na kraju biti veća od 174.
K. Milek: U gradu možemo primjetiti puno trudnica u odnosu na prošlo razdoblje i ta će djeca za koju godinu biti u vrtiću. Dobro bi nam došlo malo optimizma.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

3. Izvješće o radu OGŠ Pakrac u školskoj godini 2017./2018.

A.P. Grafina (OGŠ Pakrac): Iz izvješća izdvaja provođenje pilot-projekta „Tragom Jankovića“, jako dobru suradnju sa ustanovama i udrugama i aktivnije uključivanje u obilježavanje početka Domovinskog rata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
Sve pohvale radu i sjajnim djelatnicima, posebno organizaciji koncerata na otvorenom. Glazbena škola daje posebno obilježje kulturnom životu našeg grada. Želi im puno uspjeha i što više stalnih učitelja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Podržava se i posebno pohvaljuje rad škole, koja je dodana vrijednost našem gradu.
Kakva je situacija sa kadrom?
A.P. Grafina: Što se tiče kadrova, deficitarni su u cijeloj Hrvatskoj i teško je osigurati stalne učitelje. Grad poduzima sve, svi se čude što se našim učiteljima nude kadrovski stanovi. Snalazimo se i za sada sve dobro funkcionira.
Gradonačelnica: Osnovna glazbena škola nam je jako važna, oni ne rade samo ono što im je djelatnost, već puno više. Npr. na zahtjev Dječjeg gradskog vijeća javili su se na natječaj za uređenje parka za pse i dobili sredstva od INA-e, organiziraju besplatne koncerte glazbenika, sudjeluju u svim gradskim događanjima.
Grad svake godine traži i dobije od OGŠ Pakrac podatke o potrebnim kadrovima i uvijek budu uvršteni u deficitarna zanimanja koja stipendiramo. U suradnji sa Gradom i Ministarstvom kulture, ove i slijedeće godine zamijeniti će se sva stolarija na zgradi. I dalje ćemo podržavati rad i pomagati OGŠ Pakrac.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje
od 2017. do 2022. godine

M. Čar: Donošenje ovog Plana je naša obveza usklađenja sa istim na državnoj razini.
Došlo je do pogreške u statističkim podacima, koja je ispravljena i dostavljena vijećnicima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Težimo što boljem gospodarenju otpadom, „Crkvište“ je pri kraju uređenja, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nas je prepoznao kao gradove koji vode brigu o otpadu.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Za članove povjerenstva predlažu se: Dajana Vacek, Ivona Sandrin i Branko Đaniš.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Za članove povjerenstva predlažu se: Dajana Vacek, Ivona Sandrin, Branko Đaniš, Vlado Eck, Željka Pejša Božić.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvještaj se prihvaća.
V. Pečanić: U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od 15,3 mil. kuna, što je 43% od plana i rashod 11,5 mil. kuna, odnosno 33,2% od planiranog. Preneseni manjak od 752.000,00 je u potpunosti pokriven i ostvaren je višak prihoda od gotovo 3 mil. kuna.
Gradonačelnica: Ovakvo stanje u proračunu ej prvenstveno rezultat novog Zakona o financiranju JLS,a ostvareni višak biti će utrošen u sufinanciranje projekata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Zadovoljni su sa izvršenjem proračuna, manjak je izbrisan, a višak će se iskoristiti za projekte.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće je dobro i korektno i prihvaća se,a nezadovoljni su proračunskim pozicijama.
U proračunu više nema pomoći od države kojoj su se sufinancirali projekti, očito je poreznom politikom to prebačeno na gradove.
Vidi se rast rashoda za plaće od 22%. Koliko je broj zaposlenika veći u odnosu na prošlu godinu?
Gradonačelnica: Tekuće pomoći iz države nisu bile za sufinanciranje projekata, a takvo sufinanciranje i dalje dobijamo iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Promjenom zakona naš je izvorni prihod povećan za oko 7 mil. kuna.
Broj zaposlenika je povećan u gradskoj upravi, vrtiću i muzeju, 2 puta je povećana osnovica za obračun plaće za 6%, koja je za vrijeme recesije smanjena i napravljena je vrlo mala korekcija koeficjenata.
D. Marin. Povećanje plaće uopće nije upitno, samo ga je zanimao broj zaposlenih, što bi u budućnosti mogao biti mač sa dvije oštrice.
V. Pečanić: Osnovica za obračun plaća je povećana za ukupno 12%, a ostvareni iznos je još uvije u okviru planiranog.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.
Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen.

8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

Gradonačelnica: Na prvoj stranici izvješća je slučajno napisan pogrešan datum (umjesto 31. prosinca 2017. treba pisati 30. lipnja 2018.).
Imamo potrebe za novim zaposlenicima, moramo moći pratiti i radi sve što je u našoj nadležnosti i ne može jedna osoba raditi nekoliko različitih poslova odjednom.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
Sve pohvale i podrška radu gradonačelnice i hvala joj na brizi. Racionalno raspolaže proračunom, vide se pozitivni pomaci u svim aspektima života, grad dobiva drugo naličje, a Ana se osjeti na svakom uglu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Opširnije je, negdje čak i preopširno, a nekih stvari u izvješću nema, npr. suradnja sa županijom, što je do sada uvijek bio dio izvješća.
Gradonačelnica: Suradnja sa županijom je korektna, Grad sudjeluje u koordinacijama, župan dolazi u Pakrac i izostavljanje tih podataka je nenamjerno.
Izvješće je opširnije jer je htjela vijećnicima dati na uvid podatke o svim odobrenim projektima i svemu što se radi.
K. Milek: Gradonačelnica nema dovoljno dobar rejting u lokalnom tiskanom mediju i bilo bi dobro da se povremeno objavljuju razgovori s njom, da ju ljudi bolje upoznaju i saznaju što radi.
A. Frićer: Učenici se ne školuju za obrtnička zanimanja i takvi s obrti ne otvaraju. Grad je napravio sve što treba, ali ljudi se jednostavno ne hvataju posla.
N. Garača: Motiviran izlaganjem gđe Milek, poziva se na autonomiju medija. Ako netko nije zadovoljan objavljenim tekstom, ima ga pravo demantirati.
Gradonačelnica dobro komunicira sa medijima i zna sazvati tiskovnu konferenciju ako nešto želi reći.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

9. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva sve na 10. sajam „Slavonski banovac“ i promociju brošure o 200 godina obrtništva.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:45 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 9. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m
9. (devetu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u utorak, 16. listopada 2018. godine s početkom u 17:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

2. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac:

a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2017./2018.,
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.,

3. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac u školskoj godini 2017./2018.,

4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine,

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,

7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.,

8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

9. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac, gđu Višnju Klobučar,
 • ravnateljicu Osnovne glazbene škole Pakrac, gđu Alfredu Petani Grafina,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Compas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Najave događanja

Dnevni red 8. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

8. (osmu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u četvrtak, 19. srpnja 2018. godine s početkom u 17:00 sati

u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., PCP d.o.o. Pakrac,
 2. Prijedlog odluke o proširenju obuhvata poduzetničke zone „Zona male privrede Pakrac“,
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti udruzi „Dobrovoljno vatrogasno društvo Pakrac“ za provedbu ulaganja: „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA PAKRAC“,
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja: „GRAĐENJE ZGRADE ZA RAD UDRUGA MO PREKOPAKRA“,
 5. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • gđu Ivanu Orban, direktoricu PCP d.o.o. Pakrac
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Gradski natječaji #Obavijesti

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2018.g., dana 20. lipnja 2018.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I     P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018.g.

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.

Broj traženih radnika: 15.
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

 • zamolba,
 • kopija osobne iskaznice,
 • OIB,
 • dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 28. lipnja 2018.g.

Grad Pakrac

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 8. lipnja 2018.g. s početkom u 15:30 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Izostanak opravdali: Vlado Eck i Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni:gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonečelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditeljica Pododsjeka za gospodarstvo i međunarodnu suradnju Adriana Pepić, direktor Voda Lipik Marijan Pierobon, predstavnik Komunalca Zdravko Vostri, zapovjednik VZ Pakrac-Lipik Ilija Turković ml., upravitelj LAG-a „Zeleni trokut“ Igor Matek.
Predstavnici medija: Pakrački list, Kompas, Požeška kronika.

Aktualni sat

M. Pavković: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sadrži 5,98% minski sumnjivog područja. Kakvo je točno stanje, koliko je takvih područja još ostalo? Može li se doći do podataka kada će razminiranje biti gotovo?
Gradonačelnica: Dostaviti će pisani odgovor budući evidenciju vodi Hrvatski centar za razminiranje, sa kojim imamo jako dobru suradnju. Ono što je poznato je da postoje dva projekta razminiranja našeg područja: razminiranje poljoprivrednog zemljišta (koje bi trebalo biti gotovo do 2020.g.) i razminiranje šumskog područja.
Poziva sve građane da se u slučaju potrebe jave gradskoj upravi ili HCR-u.
M. Pavković: Hoće li i kada biti izgrađen nogostup u Pihirovom sokaku i kada će biti sanirana Vukovarska ulica?
Gradonačelnica: Nogostup u Pihirovom sokaku je neophodan, Grad će slijedeće godine financirati projektnu dokumentaciju, ali investitor mora biti ŽUC.
Što se tiče Vukovarske ulice, radi se o zahtjevnom projektu, za koji samo dokumentacija košta više od 300.000,00 kn. Budući se radi o većem zahvatu, raditi će se u tri faze i napraviti nova ulica, koja će nositi ime po 104. brigadi.
M. Pavković: Kada bi mogli krenuti radovi u Pihirovom sokaku?
Gradonačelnica: Nemoguće je reći kada, budući će investitor biti ŽUC.
Z. Hofman: Kada kreće izgradnja ceste od Pedagoške akademije do semafora na Krndiji i nogostup od Voda Lipik do hotela Pakrac?
Planira li se proširenje rekreacijskog centra i rasvjeta na novim teniskim terenima?
Gradonačelnica: U utrorak, 12. 6. je otvaranje ponuda za odabir izvođača za izgradnju prometnice od Pedagoške akademije do semafora na Krndiji.
Za nogostup u Aleji kestenova dobili smo 561.000,00 kn od MUP-a, još čekamo rezultate natječaja u Ministarstvu graditeljstva. U svakom slučaju, ove godine će se sigurno raditi na sjevernom ulazu u grad.
Rasvjeta na teniskim terenima je djelomično postavljena, još čekamo ponude za lampe i do jeseni će i to biti realizirano.
Planira se proširenje sportsko-rekreacijskog centra izgradnjom terena za odbojku na pijesku (kandidirano) i prema želji mladih ljudi, izgradnja skate-parka vrijednog oko 300 tis. kn, za što ćemo tražiti sredstva i sponzore.
I.Cavalli: Kada će biti realiziran vodovod za 11 naselja?
Gradonačelnica: Projekt je prošao iz mjera ruralnog razvoja, došla je jedna prihvatljiva ponuda i još predstoji dostava bankovne garancije ponuditelja, kako bi radovi mogli početi ove jeseni.
K. Milek: Planira li se postavljanje ograde kod uklonjene ruševine na mostu?
U kojoj je fazi projekt gradskog trga, ima li projekcija kada će početi radovi?
Gradonačelnica: Ograda kod mosta će biti postavljena iz sigurnosnih razloga, a na njoj će biti postavljeni panoi sa nekadašnjim izgledom objekta.
Ovaj tjedan održano je savjetovanje vezano uz provedbu projekta izgradnje trga, radi se o sredstvima EU i moramo u potpunosti poštivati pravila postupka i Zakon o javnoj nabavi. Ugovor je potpisan, objava natječaja kreće u srpnju i nada se početku radova ove jeseni.
D. Marin: Projekt znanstvenog centra od prije nekoliko godina se više ne spominje, postoji li mogućnost za drugačiji oblik tog projekta, kako bi dobili objekt za potrebe Zdravstvenog veleučilišta?
Gradonačelnica: Za spomenuti projekt Grad Daruvar nije bio zainteresiran, pa smo krenuli u sličan, u suradnji sa Zdravstvenim veleučilištem, Medicinskim fakultetom u Osijeku, Srednjom školom Pakrac i Gradom Lipikom. Radi se o centru kompetencije, a na natječaj se može javiti Srednja škola.
D. Marin: gdje je tu izgradnja objekta za Zdravstveno veleučilište?
Gradonačelnica: Niti u prvom projektu nije bilo izgradnje objekta, a sada smo predvidjeli prostor i smještajne kapacitete za potrebe visokog obrazovanja.
D. Marin: Budući da od Doma umirovljenika u Prekopakri nema ništa, postoji li mogućnost da Grad subvencionira zdravstvenu zaštitu umirovljenika slabijeg imovinskog stanja na način da im plaća participaciju?
Gradonačelnica: Nije točno da se ništa ne događa, za 6 dana je sastanak sa predstavnicima Ministarstva demografije vezan uz Dom umirovljenika. Što se tiče upita, bilo bi dobro imati konkretan prijedlog.
D. Marin: O tome pričamo 6-7 godina, ali je mislio da je to dio predizborne priče. Umirovljenicima bi mogli pomoći bar na način da im se subvencionira participacija.
Gradonačelnica: To su dvije potpuno različite teme za razgovor.
Z. Krejči: U kojoj je fazi vodozahvat Šumetlica, obzirom da je g. Vukmirić na svečanoj sjednici rekao da projekt ide dalje. Od tada je prošlo skoro 3 mjeseca, što se dešava?
Gradonačelnica: To ej projekt Hrvatskih voda, redoviti ih kontaktiramo i zovemo, trenutno traju razgovori sa kooperantima Vijadukta i ima nekih problema sa njima. Javno obećanje se mora ispuniti i nećemo ih prestati podsjećati na to. Voljela bi da se ovo pitanje opet postavi, jer nas sve zanima što se dešava. Obećaje da će napravite sve što može, ali investitor su Hrvatske vode.
Z. Krejči: Zahvaljuje na iskrenom odgovoru.
Dobio je pisani odgovor vezan uz vodomat i zanima ga što je od njegovog prestanka s radom učinjeno, jeli instaliran negdje drugdje, radi li i sl.?
Gradonačelnica: Vodomat je spremljen da se ne ošteti i predan PCP-u na privremeno upravljanje. Postoje dvije opcije: prodaja ili novi natječaj za upravljanje aparatom, o čemu će se uskoro donijeti odluka.
Z. Krejči: Zahvaljuje na iskrenom odgovoru. Nije zadovoljan brzinom rješavanja problema, prošlo je više od 5 mjeseci i nada se da će do iduće sjednice biti u funkciji.
M. Ivančić: Što Grad poduzima da se zgrada HZMO-a i HZZO-a obnovi?
Gradonačelnica: Godinama hodamo i tražimo HZMO i HZZO da obnove zgradu i sada kada je obnova konačno ušla u državni proračun, na natječaj se nije javio niti jedan izvođač radova. Zatražiti ćemo ponovno raspisivanje natječaja.
M. Ivančić: Vidi se da Grad radi na tome, iako zgrada nije gradska.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 6. Sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
3. Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik:
a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g.,
b) Plan rada i financijski plan za 2019.g.,
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017.g.,
5. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca,
6. Prijedlog Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca,
9. Prijedlog Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Pakraca,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
14. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
Ž. Pejša Božić: Što se može napraviti sa problemom odvodnje u Vukovarskoj ulici, koji nastaje za vrijeme svake veće kiše?
M. Pierobon: To je problem koji postoji već 20-ak godina, jer su kuće na nižoj razini od ceste. Projektom aglomeracije predviđena je rekonstrukcija i Vukovarske ulice, a do tada će se pojačano održavati.
R. Matijašević: Kada će završiti izgradnja kanalizacije u Bolničkoj ulici?
M. Pierobon: Danas ili najkasnije za nekoliko dana.
M. Ivančić: Kao član Nadzornog odbora, imao je uvid u način rada tvrtke Vode Lipik i uvjerio se da se puno radi u interesu građana.
Gradonačelnica: Moli direktora da kaže koliko javnih nabava treba provesti da bi se realizirao projekt aglomeracije.
M. Pierobon: Ovaj EU projekt vrijedan više od 153 mil. kuna ima 6 segmenata.
Prvi ima 16 podprojekata unutar kojih je na 1600 čestica riješena imovinsko-pravna dokumentacija.
Drugi je projektiranje i nadogradnja uređaja za pročišćavanje vode u Dobrovcu.
Treći nabava specijalnog vozila i stroja.
Četvrti segment podrazumijeva nadzor od 6-7 inžinjera.
Peti se odnosi na promidžbu i vidljivost projekta, a šesti na odabir tima, odnosno jedinice za provedbu i praćenje projekta. Svaki od ovih segmenata iziskuje provođenje javne nabave, odnosno natječajnog postupka.
Danas smo spremni za objavu 3 natječaja (informiranje, tim za upravljanje i nadzor). Dokumentacija je poslana u Hrvatske vode i čekamo njihovu suglasnost.
Gradonačelnica: Ovaj projekt se pripremao 10 godina, na njemu se svakodnevno radi i trajati će bar još 3 godine.
Z. Krejči: Raduje nas što se nazire kraj.
Jedan od načina da se ljudi, prvenstveno poduzetnici zadrže u našem gradu je i redovita opskrba vodom i njena pristupačnost. Moraju li cijene, odnosno razlika u cijeni između gospodarstva i kućanstava biti ovakve po zakonu ili se može odrediti i drugačije, kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnika?
M. Pierobon: Postoji mogućnost za korekciju, ali to mora biti na uštrb nekoga. Cijene nisu mijenjane od 2011.g., kada je utvrđen ovakav način. Problem je fiksni dio iz kojeg se financira održavanje usluge i on nije pravedan prema svim korisnicima.
Trenutno se radi na pripremi novog modela naplate usluge prema kapacitetu priključka.
Z. Krejči: Vremena su se promijenila, treba djelovati odmah kako bi pomogli poduzetnicima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Komunalac d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
Gradonačelnica: Zahvaljuje g. Vostriju, koji od prije nekoliko dana više nije direktor Komunalca, na dosadašnjoj suradnji.
M. Ivančić: Također zahvaljuje g. Vostriju na svemu što je učinio, posebno nakon Domovinskog rata,kada je trebalo krenuti od nule. Kada se realiziraju svi projekti energetske učinkovitosti stambenih zgrada, zaista ćemo biti lijep grad.
Predsjednik zaključuje sjednicu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik:
a. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g.,
b. Plan rada i financijski plan za 2019.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće i plan se prihvaćaju.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće i plan rad se prihvaćaju.
Zahvaljuje vatrogascima na trudu, radu i entuzijazmu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće i plan rada se prihvaćaju. Vatrogascima želi što manje posla.
M. Ivančić: Zahvaljuje vatrogascima na svemu što rade u svom poslu i izvan njega, a na dobrobit naših građana.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće i plan rada se jednoglasno usvajanju.

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017.g.

Gradonačelnica: Budući je Grad Pakrac jedan od osnivača LAG-a i da smo u njihov rad uložili sredstva, smatra korektnim da i dobijemo izvješće o radu, koje se samo prima na znanje.
I.Matek: Prvenstvena zadaća LAG-a je provođenje Leader pristupa, za što je 2017.g. naš LAG dobio 7,7 mil. kuna. Najviše sredstava, 5,8 mil. kuna namijenjeno je za projekte trećih osoba, temeljem javnih natječaja. Natječaji su krenuli, pristiglo je 6 projekta, a ove jeseni očekuje se početak njihove realizacije. Dio sredstava namijenjen je za suradnju između LAG-ova i tekuće poslovanje za vrijeme trajanja projekta.
Početkom iduće godine očekuje se otvaranje Mjere 7.4., a do kraja ove godine nada se provedbi Mjere 4.1.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prima na znanje.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se pozitivno prima na znanje. U njemu je jako dobro opisano stanje, ali malo nerazumljivim rječnikom za laike.

5. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Zakonski rok za donošenje Programa je 9. lipanj, pa je možda malo štur, ali nismo željeli kršiti rokove. Program obuhvaća 3500 ha zemljišta i oko 11000 čestica.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i očekuje učinak.
M. Ivančić: Ovo je dobar okvir, koji će se vjerojatno vremenom dorađivati i mijenjati.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednika o objedinjavanju rasprave o 6., 7. i 8. točki dnevnog reda.

6. Prijedlog Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Gradonačelnica: Prijedlozi su pokušaj uvođenja pronatalitetnih mjera namjenjenih obiteljima s troje i više djece i ne odnose se na korisnike socijalnih naknada.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Sva tri prijedloga se prihvaćaju. Ovo nisu socijalne, već demografske mjere.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Pohvaljuje se pokušaj uvođenja demografskih mjera. Prijedlog neće prihvatiti samo zbog toga što u odluci ne piše koje su to mjere, tko će, što i koliko dobiti.
N. Garača: Situacija je zaista dramatična i ovo je pokušaj da se nešto promijeni. Prijedlog je trebalo više i bolje razraditi. Zašto se odnosi na troje, a ne npr. dvoje i više djece? Kod subvencije prijevoza spominju se samo studenti, ne i učenici koji putuju u školu.
Poziva parlamentarnu većinu da se ovakva praksa u kojoj gradonačelnica donosi kriterije za provođenje odluka Gradskog vijeća svede na minimum.
M. Ivančić: Gradonačelnicu su izabrali građani i može sama donositi ovakve odluke, to ej u skladu sa zakonom.
Svaka odluka je živi organizam i uvijek se može mijenjati, gradonačelnica ima povjerenje većine, a Gradsko vijeće uvijek može reagirati ako smatra potrebnim.
M. Pavković: Žali što se ova praksa ponavlja, jer se radi o dobroj ideji, koja nije baš dobra u realizaciji.
I Gradsko vijeće su izabrali građani, pa na internetskim stranicama čitamo o odlukama koje još nismo donijeli.
Kada bi ovaj prijedlog sadržavao sve što je potrebno, ne bi bilo nikakvih problema, ovako se čini populistički i loše.
M. Ivančić: Populistički je što ne prihvaćate prijedlog koji nije vaš.
M. Pavković: Ovo nema veze sa politikom, svi želimo dobro ovom gradu.
D. Marin: Nitko nije rekao da je odluka protuzakonita, samo želimo da bude bolja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 6. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv).
7. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv).
8. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (9 za, 5 protiv).

9. Prijedlog Odluke o izboru Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Nakon dva raspisana natječaja, pristigao je upravo onoliki broj kandidata koji je potreban za izbor Gradskog savjeta mladih.
Komisija utvrđuje slijedeću listu kandidata:
– za članove: Kristina Grgić, Antonio Ivanović, Vilim Svjetličić, Kristina Špelić, Ivan Švasta,
– za zamjenike: Stefani Čenan, Leonardo Luksetić, Karlo Rek, Patrik Sabo, Grgur Špančić.
T. Petrač: Sukladno Zakonu o savjetima mladih i našoj odluci, potrebno je provesti tajno glasovanje.
D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Nakon provedenog tajnog glasovanja, Komisija utvrđuje da su svi predloženi kandidati izabrani u Gradski savjet mladih.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednika o objedinjavanju rasprave o 10., 11., i 12. točki dnevnog reda.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Gradonačelnica: Rebalans je napravljan u skladu sa punjenjem proračuna, što je rezultat novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Proračun se povećava za više od 7 mil. kuna, a sredstva će se utrošiti za sufinanciranje projekata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju, sve veseli povećanje prihoda i ulaganja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub cijeni i podržava povećanje prihoda nastalo novom fiskalnom politikom, te pozdravljaju ulaganja u infrastrukturu.
Smatraju da se dio sredstava mogao vratiti građanima na drugačiji način, npr. kupovinom udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce, smanjenjem komunalne naknade ili prireza.
Iz tog razloga neće podržati rebalans, ali hoće izmjene programa (točku 11. i 12.).
M. Ivančić: Konačno je u državi vlasti koja razmišlja o svim dijelovima Hrvatske. Proračun nam se povećava za više od 7 mil. kuna i to je za svaku pohvalu. Što se tiče raspodjele sredstava, tu svatko može na svoj način biti subjektivan ili objektivan. Vjeruje u najbolju namjeru gradonačelnice.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 10. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv),
11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Prošla ovakva odluka je uspješno realizirana, sad se ide u nadogradnju.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i vjeruje gradonačelnici. Predlaže da se nakon dražbe Gradsko vijeće izvjesti o rezultatima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva sve na večeri u kuriji Janković, koje se održavaju u sklopu Pakračkog ljeta.
M. ivančić: Poziva sve na sutrašnje obilježavanje pogibije Vlade Laučana.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 17:25 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 7. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s a z i v a m
7. (sedmu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u petak, 8. lipnja 2018. godine sa početkom u 15:30 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
3. Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik:
a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g.,
b) Plan rada i financijski plan za 2019.g.,
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017.g.,
5. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca,
6. Prijedlog Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca,
9. Prijedlog Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Pakraca,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
14. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– g. Marijana Pierobona, direktora Voda Lipik d.o.o. Pakrac, g. Zdravka Vostrija, direktora Komunalca d.o.o. Pakrac, g. Tomislava Stokića, predsjednika VZ Pakrac-Lipik, g. Igora Mateka, upravitelja LAG-a „Zeleni trokut“,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018.g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2018.g., dana 24. svibnja 2018.g. Grad Pakrac objavljuje

JAVNI POZIV
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018.g.

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.
Broj traženih radnika: 5.
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca.

Dokumentacija potrebna za prijavu:
– zamolba,
– kopija osobne iskaznice,
– OIB,
– dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 1. lipnja 2018.g.

Grad Pakrac

Novosti

Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 9. ožujka 2018.g., s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenik gradonačelnice Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, direktor tvrtke „Open way“ Zvonimir Miler, direktor Komunalca d.o.o. Pakrac Zdravko Vostri, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, voditeljica Turističkog ureda Gabriela Sabo Seleši i predstavnici medija: Pakrački list, Kompas, Požeška kronika.

Aktualni sat

M. Ivančić: Ovogodišnje obilježavanja početka Domovinskog rata po prvi put je spomenuto i na sjednici Vlade, te je time potvrđena uloga Pakraca u stvaranju države. Unatoč teškim uvjetima, u organizaciju su se uključile sve gradske službe, tvrtke i ustanove, što je za svaku pohvalu. Smatra li gradonačelnica da su ovi navodi točni?
Gradonačelnica: Da , slaže se, svi su se uključili i shvatili koliko je ovo važno za naš grad.
Pohvaljuje sve koji su sudjelovali u organizaciji, posebno Vlastiti pogon, Komunalac i vatrogasce. To je bila sinergija koju trebamo u svakodnevnom životu.
S. Hejtmanek: Što je sa izgradnjom kanalizacije u Badljevini, mogu li se sanirati oštećenja na nogostupima nastala izvođenjem radova?
Gradonačelnica: I ove godine projekt se financira iz sredstava Hrvatskih voda, 22. veljače održan je sastavak sa Vodoprivredom Daruvar, dogovoreno je da će se sredstva utrošiti što prije, uključujući i sanaciju nogostupa. Stalno ukazujemo na iste probleme i možda bi bilo dobro uputiti apel i sa razine Gradskog vijeća.
V. Eck: Unatoč niskim temperaturama i snijegu, lokalne ceste su cijelo vrijeme bile prohodne. Kako je ustrojena naša zimska služba i tko čisti koje ulice?
Gradonačelnica: Zima nas nije iznenadila, bili smo spremni. Državne ceste čiste Hrvatske ceste, županijske ŽUC, a lokalne Vlastiti pogon i kooperant. Osobno nije zadovoljna kooperantom, jer unatoč nalogu komunalnog redara nisu na vrijeme izašli na teren zbog kvara. Dobili su pisano upozorenje, ispričali se i opravdali tehničkim kvarom koji je nastao zbog niskih temperatura.
M. Pavković: Postoji li razlog zašto naš grad do sada nije potpisao Europsku povelju o ravnopravnost spolova na lokalnoj razini i ima li političke volje da se to napravi?
Gradonačelnica: Da, to nije nikakav problem, važno je ono što radimo. Mi živimo ravnopravnost spolova, na čelu grada je žena, ali i direktorica PCP-a, ravnateljice OGŠ, Muzeja, Gradske knjižnice, postali smo grad prijatelj ženskog poduzetništva.
Volja postoji i to ćemo odraditi.
M. Pavković: Po kojim kriterijima se određuje koja stabla će se ukloniti, koje stručne osobe daju svoje mišljenje o tome i zašto ne sadimo nova stabla?
Gradonačelnica: Kriterije određuje sudski vještak za šumarstvo, a nova stabla se sade svake godine i tako će se nastaviti. Prije 10-ak godina dobili smo analizu Šumarskog fakulteta o stanju stabala u gradu, jasno je da je nekima završio životni vijek, a mnoga su oštećena u ratu.
Naravno da nećemo ukloniti zdravo stablo koje nikome i ničemu ne smeta.
M. Pavković: Moli pisani odgovor, Pakračani su emotivno vezani uz drveće.
D. Marin: Može li se asfaltirati kratki odvojak Pilanskog puta?
Gradonačelnica: Da, tim odvojkom prolazi aglomeracija, čim to završi, nastojati ćemo sve gradske ulice asfaltirati.
D. Marin: Zadovoljan je odgovorom.
U kojoj je fazi projekt izgradnje vodozahvata Šumetlica?
Gradonačelnica: Hrvatske vode uspjele su pronaći novog izvođača radova, ostali ponuditelji su pristali na to i konkretan odgovor očekuje se za oko 2 tjedna.
D. Marin: Kada se očekuje početak radova?
Gradonačelnica: Vjerojatno vrlo brzo nakon uvođenja u posao.
N. Garača: Pohvala našoj Nadcestariji u odnosu na one u drugim županijama. Nije zadovoljan čišćenjem snijega na lokalnim cestama, u nedjelju nisu uopće izašli van, trebali su biti puno efikasniji. Kada je padala ledena kiša, mali most je bio opasan po život. Što se misli učiniti na boljoj koordinaciji i efikasnosti?
Gradonačelnica: Ne slaže se sa svim navodima. Centar grada nije bio na vrijeme očišćen zbog već spomenutog kooperanta, a na led se ne može utjecati ispod – 7, jer sol tada ne djeluje.
M. Čar: Uvjeti tko i kada izlazi na teren su točno definirani i s tim je upoznata i policija. Što se tiče ledene kiše, poduzeli smo sve što možemo, posipali smo ulice agregatom, jer sol na niskim temperaturama ne djeluje.
N. Garača: Izrazito je nezadovoljan odgovorom i stavom da smo nemoćni.
Z. Hofman: Hoće li aglomeracija proći kroz Marinkovac i Ulicu G. Viteza? Jarci uz cestu od Ulice S. Širca prema G. Viteza su zatrpani i stvaraju se problemi.
M. Čar: Aglomeracija pokriva sve ulice koje nemaju kanalizaciju. Ulice S. Širca i G. Viteza su djelomično u nadležnosti ŽUC-a, djelomično Grada. Ljudi su tamo sami zatrpali jarke i nisu dozvolili ŽUC-u da ih kasnije opet iskopa. Trenutno radimo jedna projekt izgradnje nogostupa u Ulici S. Širca pa ćemo njime pokušati riješiti i ovaj problem.
Gradonačelnica: Istina je da se radi o nadležnosti ŽUC-a, a ljudi koji tamo žive nisu imali sluha za rješavanja ovog problema. Nad se da će se ovo riješiti zajedno sa bujičnim vodama.
Z. Krejči: Postali smo grad prijatelj ženskog poduzetništva. Koje pogodnosti kao takvi nudimo ženskim poduzetnicama u odnosu na ostale gradove?
Gradonačelnica: Status smo dobili upravo zbog pozitivne diskriminacije. Organizirali smo 12 edukacija za postojeće poduzetnice i poduzetnike i one koji to žele postati, donijeli smo program kojim podupiremo poduzetnike i obrtnike.
Nada se da uskoro nećemo govoriti o muškom i ženskom poduzetništvu.
Z. Krejči: Djelomično je zadovoljan odgovorom, možda bi bilo dobro konkretno odrediti pogodnost kojom bi probudili poduzetnice.
Prije oko godinu dana Grad je postavio prvi vodomat u RH i dao ga privatniku na upravljanje. Zašto više nije u funkciji i kakvi su financijski efekti njegovog rada?
Gradonačelnica: Ne zna, obrt je zatvoren i dati će pisani odgovor.
J. Delorenci: Planira li se nešto na dobivanju statusa brdsko-planinskog područja, budući na natječajima za ruralni razvoj ne možemo dobiti dovoljno bodova jer nismo u tom području?
Gradonačelnica: Čekamo novi Zakon o brdsko-planinskim područjima koji će propisati uvjete za dobijanje statusa, pa ćemo vidjeti je li to dobro za nas. Mi smo trenutno u potpomognutim područjima, a nova indeksacija razvijenosti ide nam u korist.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

 1. Prijedlog Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“,
 2. Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017.g.,
 3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2017.g.,
 4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2017.g.,
 5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca,
 6. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.,
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca:
  Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“,
  Pečat Grada Pakraca,
 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pakraca u 2017.g.,
 9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020.g.,
 10. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.,
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.g.,
 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017.g.,
 14. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca,
 15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb,
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
 17. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije,
 18. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca,
 19. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca,
 20. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o točkama 10., 11. I 12.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

1. Prijedlog Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Gradonačelnica: Gradovi Pakrac i Lipik imaju jednu strategiju i revizija je rađena za oba grada. Vrlo je važno imati strateške planove zbog prijava na natječaje.
Z. Miler: Prezentacija revizije.
M. Pavković: Poslovnička primjedba – prema čl. 32. Poslovnika izlaganje može trajati do 5 minuta.
M. Ivančić: Ispričava se, ubuduće će tražiti suglasnost vijećnika za duže izlaganje. Radi se o važnom dokumentu, pa možemo dopustiti dužu prezentaciju.
Gradonačelnica: Drago joj je što smo ovo svi vidjeli i što je potrajalo, jer je ovaj dokument važan pri određivanju smjera u kojem se vidimo u budućnosti. Kod nas su i aktualni satovi trajali duže od sata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Dokument je ozbiljno napravljen, a prezentacija je bila zaista lijepa.
N. Garača (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Pohvale i čestitke svima koji su imali hrabrosti ići u izradu revizije. Ova revizija je potakla ozbiljne projekte i treba nam reći gdje smo, gdje želimo biti i kako tamo stići. Međutim, ovdje nema odgovora na pitanje kako ćemo tamo stići. Dokument je preopširan i preširoko postavljen kada se radi o npr. smještajnim kapacitetima.
Klub će biti suzdržan.
M. Pavković: Znači li ovo da se ide u zaštitu Kalvarije kao park- šume?
Z. Miler: 2011.g. izrađen je okvirni plan upravljanja Kalvarijom nakon razminiranja. Trenutno taj prostor ima status šume sa posebnom namjenom i u tijeku je sanacija koja ne teče tempom koji smo očekivali. Postupak za proglašavanje prostora park-šumom je kompliciran i dugotrajan, ali to je naš plan.
Z. Krejči: Koliko je koštala revizija?
Z. Miler: 3.000,00 kn plus PDV, radi se samo o troškovima izrade, osobe koje su sudjelovale u izradi nisu plaćene.
M. Ivančić: Ovaj dokument je dobar temelja za svakoga tko se želi baviti nekim oblikom turizma. Moli gradonačelnicu da poduzme sve radnje kako bi se zaštitila šuma, obzirom da se veliki dio turizma bazira upravo na prirodi.
Predlaže da je osnuje povijesna postrojba i poziva sve koji imaju ideju i volju da se uključe u to.
Gradonačelnica: Javno pohvaljuje streličare koji su se javili sa željom da nose odore vitezova templara i tako predstavljaju naš grad.
Za razvoj grada je važno zajedništvo i žao joj je što će oporba biti suzdržana kod glasovanja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 4 suzdržana).

2. Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Bilo bi dobro imati i financijske pokazatelje.
M. Ivančić: Gospodarenje otpadom u Pakracu funkcionira solidno, na vrijeme se krenulo sa pripremama, ali uvijek može i bolje. Moli da se izmjeste kontejneri sa dječjeg igrališta na Gavrinici.
Gradonačelnica: Suradnja sa Komunalcem je kvalitetna, kontinuirana i daje rezultate. Najviše raduje što su radovi na Crkvištu pri kraju, sa 31. 12. 2017.g. odrađeno je 95% od planiranog.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
M. Lucić Fider: Od svega navedenog u izvješću, ističe reviziju knjižnog fonda, koja je napravljena uz pomoć volontera i po pravilima struke, te suradnju sa ustanovama. Knjižnica je kroz aktivnosti stvorila svoju publiku i navike i to je proces koji traje i dalje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, pohvaljuje rad knjižnice i njena uloga u društvenom životu grada.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz želju da što duže zadrže ovu energiju.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
J. Hihlik: Iz izvješća ističe početak arheoloških istraživanja, za koja se nada da će završiti arheološkim parkom. Raduje da je i strategija prepoznala važnost kulturne baštine za razvoj turizma.
Muzej ima zaista veliki broj posjetitelja i ljudi sa kojima surađuje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz sve pohvale radu muzeja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz želju da ovaj arheološki projekt postane naš biser.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
V. Klobučar: U suradnji sa Gradom kao osnivačem, predlaže se uvođenje jedinstvene cijene vrtića u iznosu od 600,00 kn.
2002.g. cijena je iznosila 450,00 kn (250,00 kn za drugo dijete), 2010.g. 500,00 kn (300,00 za drugo dijete), 2014.g. uvedeno je 5 razreda od 500,00 do 850,00 kn, a 2015.g. tri razreda od 550,00 do 750,00 kn.
Gradonačelnica: Uvođenjem jedinstvene cijene ukinuti ćemo diskriminaciju, za treće dijete roditelji će biti oslobođeni od plaćanja, a za drugo će plaćati 50% cijene. Što se tiče produženog boravka, sve ostaje isto.
K. Milek( Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub će biti suzdržan zbog povećanja cijene za socijalnu kategoriju korisnika (sa 550,00 na 600,00 kn).
M. Ivančić: Prijedlog je prihvatljiv jer je smanjenje cijene puno značajnije od povećanja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za , 4 suzdržana).

6. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Gradonačelnica: Kao i svake godine, osnivač mora dati prethodnu suglasnost na iznos participacije, koja se nije mijenjala već dugi niz godina.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca:
a) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“,
b) Pečat Grada Pakraca

Ž. Pejša Božić (Ocjenjivački odbor za dodjelu javnih priznanja): Predlaže se Gradskom vijeću da se javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodijeli slijedećim kandidatima:
Vladimiru Tessariju, za područje drugih društvenih djelatnosti,
Prof.dr.sc. Veljku Đorđeviću, prof.dr.sc. Marijani Braš, dr.sc. Jadranki Pavić i Vladi Čuturi za područje zdravstva i socijalne skrbi,
Zdravku Andabaku, za područje obrane i sigurnosti.
Predlaže se Gradskom vijeću da javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“ dodijeli slijedećim kandidatima:
Moto klubu „Vitezovi tame“ Pakrac,
Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije „Glasnici istine“.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju uz napomenu da i među nama u Pakracu ima zaslužnih pojedinaca.
Z. Krejči: Apelira na sve vijećnike, udruge i ostale da idućih godina više obrate pozornost na javno priznanje iz područja obrane i sigurnosti, jer su ga u proteklih 20-ak godina dobili većinom ljudi koji nisu iz Pakraca. Za puno godina netko bi mogao reći da su naš grad obranili časni ljudi iz drugih gradova.
V. Anušić: Slaže se sa većinom izlaganja g. Krejčija. Ne umanjujući ničiji značaj, javno priznaje dodjeljujemo onima koji su napisali knjigu, a ne onima koji su sudjelovali u akciji.
Temeljem kojih kriterija se dodjeljuju priznanja? Na ovaj način umanjujemo njihovu vrijednost i ispada da su nam uvijek važniji oni koji nisu odavde.
M. Ivančić: Slaže se sa izrečenim. Osobno bi mu bilo teško izdvojiti jednog pojedinca.
Z. Krejči: Imamo vremena ispraviti propušteno.
Gradonačelnica: Kao gradonačelnica za javno priznanje je predložila g. V. Tessarija i Moto klub „Vitezovi tame“ koji su iz Pakraca. Bez obzira na sve, važni su nam i oni koji nas promoviraju, a nisu Pakračani. Dr. Marijana Braš u godinu je dana napravila nešto što sami nismo uspjeli u 20-ak godina. Knjigom je nagradila branitelje koji su sudjelovali u akciji spašavanja psihijatrijskih bolesnika, te im tako donijela veću razinu moralnog zadovoljstva.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Jednoglasno su usvojeni slijedeći prijedlozi:
Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:
Vladimiru Tessariju, za područje drugih društvenih djelatnosti,
Prof.dr.sc. Veljku Đorđeviću, prof.dr.sc. Marijani Braš, dr.sc. Jadranki Pavić i Vladi Čuturi za područje zdravstva i socijalne skrbi,
Zdravku Andabaku, za područje obrane i sigurnosti.
„Pečat Grada Pakraca“ dodjeljuje se:
Moto klubu „Vitezovi tame“ Pakrac,
Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije „Glasnici istine“.

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pakraca u 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
V. Pečanić: Ovaj dokument je naša zakonska obveza. Krajem 2017.g. imali smo inspekcijski nadzor koji nije utvrdio nepravilnosti, samo dvije tehničke stvari koje smo već odradili ili će uskoro biti odrađene.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Analiza se prima na znanje.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
V. Pečanić: Ovo je također zakonska obveza, nakon koje slijedi donošenje plana procjene od rizika do kraja ožujka ove godine.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Za građane je vrlo važno da imamo uhodan sustav civilne zaštite.
D. marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.,
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: 10. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Pohvaljuje se rad gradonačelnice, koja je vrlo angažirana i puno toga ne piše u izvješću. Vide se pozitivni pomaci, svi bi htjeli sve odmah, ali trebamo biti realni.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Slijedeći put treba dati i kritički osvrt. Jasno je da se ne može sve odmah realizirati, ali treba navesti i zašto.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Gradonačelnica: Odluku je odredio novi Zakon o lokalnim porezima i gotovo ništa se ne mijenja u odnosu na prošlu. Prirez ostaje 10%, porez na potrošnju 3%, porez na kuće za odmor imao je raspon cijena, sada se predlaže jedinstvena.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se ne prihvaća zbog poreza na kuće za odmor. Na ovaj način opterećuju se svi oni koji bi možda htjeli doći kod nas, a Grad može i ne mora uvesti ovaj porez.
Gradonačelnica: Ovaj porez je postojao i do sada, ne uvodi se ništa novo. Grad mora poduzeti sve mjere prihodovanja kako bi osigurao i prihod iz državnog proračuna i to ej nešto na što nas revizija svaki put upozorava.
N. Garača: Cijeni i uvažava stav gradonačelnice, ali treba uzeti u obzir i zakonsku odredbu koja nam omogućava da ne uvedemo taj porez.
Z. Krejči: Treba definirati što je točno kuća za odmor. Mi smo specifično područje, imamo više od tisuću kuća koje od rata stoje prazne, danas postoje i ekonomske migracije i po ovoj odluci će sve takve kuće biti kuće za odmor.
M. Ivančić: Ljudi koji odlaze privremeno raditi nisu u ovoj kategoriji.
D. Marin: Trebalo je uvesti kriterije pa ne bi bilo dileme.
V. Pečanić: Ovakvu odluku imamo od 2001.g., a neki su dva mandata bili na vlasti. Novi Zakon o lokalnim porezima traži sa se naša odluka uskladi sa zakonom i to je sve.
D. Marin: Cijene nisu iste.
V. Anušić: Tko će odrediti što je kuća za odmor?
V. Pečanić: To je određeno zakonom: drugi objekt u kojemu osoba ne prebiva većinu godine. Kuću za odmor prijaviti će sami građani, nadležna porezna uprava ili gradske službe.
Z. Krejči: Postojala je odluka, ali sa drugačijim cijenama. Hoće li institut provjere ostati isti ili će se promijeniti?
V. Pečanić: Promijeniti će se.
M. Ivančić: Prvi bi bio za ukidanje ili smanjivanje poreza, ali iz nečega moramo financirati obveze. Postojanje poreza bitno je i zbog povlačenja sredstava iz državnog proračuna.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 5 protiv, 1 suzdržan).

15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Gradonačelnica: Radi se o minusu po žiro računu, a ne kreditu. Ostavljamo si mogućnost za korištenje minusa ukoliko bude potrebe kada krene aglomeracija, obveze zbog katastarske izmjere i povrata poreza. Kamate se u ovom slučaju obračunavaju samo na korišteni minus.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se jednoglasno prihvaća.
Gradonačelnica: Budući da ne može samostalno raspolagati sa više od oko 140.000,00 kn, traži se suglasnost Gradskog vijeća za raspolaganje sredstvima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

17. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se imenovanje Tomislava Petrača za člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
Gradonačelnica: Na ovaj podržavamo depolitizaciju ove ustanove, a g. Petrač će zasigurno pridonijeti njenom radu.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

18. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovom odlukom se usklađujemo sa zakonom.
T. Petrač: Jedina promjena u odnosu na dosadašnju odluku je izdvajanje Vlastitog pogona kao paralelnog upravnog tijela, u skladu sa zakonom.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

19. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Prije smo imali šumu naziva radnih mjesta i nejednake koeficjente za istu stručnu spremu i razinu posla, a ovom odlukom se to ispravlja, pojednostavljuje i pravednije je za zaposlenike.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Z. Krejči: Raduje ga što se ide u smjeru pravednosti. Predlaže da se niveliraju plaće u ustanovama i tvrtkama, kako se ne bi desilo da neki direktor ima plaću kao gradonačelnica.
D. Marin: Ne slaže se, ako netko radi na ekonomskoj osnovi, neka ima plaću koju si može priuštiti.
Gradonačelnica: Ide se u smjeru usklađivanja svih plaća, planira se uvođenje gradske riznice i tada će to biti jednostavnije.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

20. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva sve na sudjelovanje u programu obilježavanja Dana Grada Pakraca, jer grad čine ljudi i sve je ovo zbog njih.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 20:20 sati.

Zapisnik vodila: Predsjednik:

Tatjana Luksetić Miroslav Ivančić