Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Žena ispred vremena“ kodni broj:UP.02.1.1.13.0118

Republika Hrvatska
Požeško-slavonska županija
Grad Pakrac
GRADONAČELNICA
KLASA: 112-03/20-01/5
URBROJ: 2162-05/07-20-1
Pakrac, 6. kolovoza 2020. godine

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – programa Zaželi – program zapošljavanja žena- Faza II za projekt „Žena ispred vremena“, kodni broj:UP.02.1.1.13.0118, (KLASA: 551-08/20-01/1, URBROJ: 2162-05/08-20-1), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 04/09, 01/13, 06/13, 03/15, 1/18, 2/20), gradonačelnica Grada Pakraca dana 6. kolovoza 2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
„Žena ispred vremena“ kodni broj:UP.02.1.1.13.0118

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Pakraca da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Pakracu za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Žena ispred vremena“ kodni broj:UP.02.1.1.13.0118.

1. UVJETI
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (bez obzira na trajanje prijave) s najmanje završenom osnovnom školom, a najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
Prednost pri odabiru će imati nezaposlene žene koje su radile na provođenju projekta „Zaželi“, žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

2. OPIS POSLOVA
 pomoć u dostavi namirnica,
 pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 briga o higijeni i osobnom izgledu,
 pomoć u socijalnoj integraciji,
 posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
 i drugi poslovi vezani uz skrb o starijim i osobama u nepovoljnom položaju.

3. BROJ TRAŽENIH RADNICA
Traženi broj radnica: 1

4. MJESTO RADA
Poslovi će se obavljati na području Grada Pakraca uključujući sva njegova naselja u kojima se budu nalazili krajnji korisnici.

5. TRAJANJE RADNOG ODNOSA
Predviđeno trajanje radnog odnosa: do 30. lipnja 2021.g.

6. DOSTAVA PRIJAVA
Kako bi se prijavile na natječaj, potrebno je dostaviti:
1) Zamolbu (uz obveznu naznaku osobnih podataka: ime i prezime, adresa, OIB, kontakt broj),
2) Presliku osobne iskaznice,
3) Presliku dokaza o završenoj školi,
4) Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdanu nakon objave javnog poziva za zapošljavanje),
5) Potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podnositeljice su dužne u zamolbi naznačiti ako pripadaju kojoj od skupina koje imaju prednost pri zapošljavanju navedene u točki 1. te priložiti odgovarajuću potvrdu ako postoji, na primjer za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.
Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Pakraca ili poštom na adresu:
GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačića 18
34 550 Pakrac
uz naznaku: „Žena ispred vremena“
Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 14. kolovoza 2020.g. do 15:00 sati.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 034 411 080, lokal 16 (Adriana Pepić).

GRADONAČELNICA:
Anamarija Blažević, bacc. admin. 

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2020.g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2020.g., dana 3. kolovoza 2020.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2020.g.

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.

Broj traženih radnika: 9.

Naziv radnog mjesta: radnik na revitalizaciji javnih površina.

Stručna sprema: NKV, KV i SSS.

Radno vrijeme: 7-15 sati

Prijevoz: ima u cijelosti.

Radno iskustvo: nije bitno.

Mjesto rada: područje Grada Pakraca.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

 • zamolba,
 • kopija osobne iskaznice,
 • potvrda o radnom stražu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 12. kolovoza 2020.g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Gradski natječaji #Novosti

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Žena ispred vremena“ kodni broj: UP.02.1.1.13.0118

Republika Hrvatska
Požeško-slavonska županija
Grad Pakrac
GRADONAČELNICA
KLASA: 112-03/20-01/1
URBROJ: 2162-04/03-20-1
Pakrac, 30. lipnja 2020. godine

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – programa Zaželi – program zapošljavanja žena- Faza II za projekt „Žena ispred vremena“, kodni broj:UP.02.1.1.13.0118, (KLASA: 551-08/20-01/1, URBROJ: 2162-05/08-20-1), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca broj 04/09, 01/13, 06/13, 03/15, 1/18, 2/20), gradonačelnica Grada Pakraca dana 30. lipnja 2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
„Žena ispred vremena“ kodni broj:UP.02.1.1.13.0118

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Pakraca da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Pakracu za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Žena ispred vremena“ kodni broj:UP.02.1.1.13.0118.

1. UVJETI
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (bez obzira na trajanje prijave) s najmanje završenom osnovnom školom, a najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
Prednost pri odabiru će imati nezaposlene žene koje su radile na provođenju projekta „Zaželi“, žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

2. OPIS POSLOVA
– pomoć u dostavi namirnica,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
– pomoć pri oblačenju i svlačenju,
– briga o higijeni i osobnom izgledu,
– pomoć u socijalnoj integraciji,
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
– uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
– i drugi poslovi vezani uz skrb o starijim i osobama u nepovoljnom položaju.

3. BROJ TRAŽENIH RADNICA
Traženi broj radnica: 35.

4. MJESTO RADA
Poslovi će se obavljati na području Grada Pakraca uključujući sva njegova naselja u kojima se budu nalazili krajnji korisnici.

5. TRAJANJE RADNOG ODNOSA
Predviđeno trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci.

6. DOSTAVA PRIJAVA
Kako bi se prijavile na natječaj, potrebno je dostaviti:
1) Zamolbu (uz obveznu naznaku osobnih podataka: ime i prezime, adresa, OIB, kontakt broj),
2) Presliku osobne iskaznice,
3) Presliku dokaza o završenoj školi,
4) Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdanu nakon objave javnog poziva za zapošljavanje – najstariji datum potvrde može biti 30. lipnja 2020. godine),
5) Potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podnositeljice su dužne u zamolbi naznačiti ako pripadaju kojoj od skupina koje imaju prednost pri zapošljavanju navedene u točki 1. te priložiti odgovarajuću potvrdu ako postoji, na primjer. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.
Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Pakraca ili poštom na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačića 18
34 550 Pakrac
uz naznaku: „Žena ispred vremena“

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 8. srpnja 2020.g. do 15:00 sati.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 034 290 651 ili 034 411 080.

GRADONAČELNICA:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća

Sjednica održana 18. svibnja 2020.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Ivona Sandrin, predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.

Aktualni sat

R. Matijašević: U kojoj je fazi i kada će biti završena obnova potkrovlja bolnice, obzirom da je u tijeku energetska obnova objekta?
Gradonačelnica: Bolnica se samostalno prijavila na jedan program i dobila sredstva u iznosu od 1.000,000,00 kuna (700.000,00 od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i 300.000,00 od osnivača, PSŽ). Obnova potkrovlja nikada nije niti završena od Domovinskog rata, radovi traju, ali čeka ih još dosta posla.
N. Garača: U Pakračkom listu objavljen je tekst o protekloj, elektronskoj sjednici Gradskog vijeća, a g. Petrač je samo njega naveo imenom i prezimenom kao vijećnika koji je glasovao protiv, dok su ostali rezultati glasovanja navedeni samo brojčano. Nakon toga je GO SDP reagirao u medijima, nakon čega je reagirala i gradonačelnica.
Zašto gradonačelnici smeta kada oporba reagira u medijima?
Gradonačelnica: Apsolutno joj ne smeta reakcija, a svatko ima pravo izraziti svoj stav, što je i ona učinila.
N. Garača: Temeljem kojeg propisa je gradonačelnica svojom odlukom oslobodila polaznike OGŠ Pakrac od 50% participacije?
Pročelnik: Odluka je donesena temeljem našeg Statuta i zakona koji regulira djelatnost OGŠ.
Dostaviti će pisani odgovor.
Z. Krejči: PD „Psunj“ dobilo je 365.000,00 kn za projekt koji uključuje uređenje park šume Kalvarija, na čemu treba zahvaliti svima koji su sudjelovali u pripremi projekta, posebno Turističkoj zajednici i Poduzetničkom centru. Park šuma Kalvarija nalazi se u gradskoj Strategiji razvoja turizma i prilično je devastirana. Kada će se ozbiljnije krenuti u njenu obnovu i hoće li se predvidjeti značajnija proračunska sredstva za tu svrhu?
Gradonačelnica: Nejasno je što vijećnik misli da Grad treba napraviti, budući su šume u ingerenciji Hrvatskih šuma.
Z. Krejči: Ako se Kalvarija nalazi u našoj strateškom planu razvoja turizma, onda se moramo pobrinuti da bude u uporabnom stanju. Svaka inicijativa Grada je potrebna, a ako budemo čekali na Hrvatske šume, od plana neće biti ništa. Tko bi trebao održavati šetnice koje se također nalaze u strategiji?
Gradonačelnica: Sami ne smijemo ništa napraviti, za svaki projekt moramo imati suglasnost Hrvatskih šuma.
Z. Krejči: Sve više gradova ukida prirez, koji nikome značajno ne utječe na proračun. Kada i dali se planira ukidanje prireza?
Gradonačelnica: O tome se razgovara.
M. Pavković: U tijeku je uređenja trga, uskoro kreće obnova Spahijskog podruma uz sufinanciranje od 4,3 mil. kuna i aglomeracija uz sufinanciranje od 2,8 mil. kuna.
Na koji način će se to financirati, hoće li se Grad zaduživati i hoće li to biti veliko opterećenje za gradski proračun?
Gradonačelnica: Za sada nema problema sa sufinanciranjem spomenutih projekata, oni kreću kada se završe postojeći. Ako bude potrebno, možemo se zadužiti sa vrlo niskim kamatama ili koristiti dozvoljeno prekoračenje po računu, koje još nismo koristili. Ako dođe do zaduženja, odluku će donijeti Gradsko vijeće.
Ukupan iznos sufinanciranja ne znači da ćemo ga sami platiti u cijelosti, jer očekujemo pomoć iz nekog od fondova.
M. Pavković: To znači da u projekciji nema kreditnog zaduženja.
Rečeno je da će Grad financirati projektnu dokumentaciju za nogostup u Ul. D. Duchača u Prekopakri sa 250.000,00 kn, koji je zaista potreban zbog opasnosti za pješake, posebno djecu. Što se napravilo i u kojoj je to fazi?
Gradonačelnica: I dalje smo spremni financirati projektnu dokumentaciju, razgovarali smo sa ŽUC-om i radi se o vrlo kompliciranom projektu.
M. Čar: Cijelo vrijeme pokušavamo iznaći sredstva za financiranje izgradnje tog nogostupa. Radi se o vrlo zahtjevnom i skupom projektu zbog klizišta i velike visinske razlike.
D. Marin: Grad je donio niz mjera da olakša poslovanje poduzetnika u ovoj situaciji. Kako bi bili još transparentniji, hoće li se objaviti kome je i koliko sredstava dodijeljeno, kao što je to učinila i država?
Ne sumnja u poštenje poslovnih subjekata, ali objava bi bila pozitivan iskorak prema javnosti i građanima.
Gradonačelnica: Obvezni smo objavljivati registar ugovora na gradskoj stranici i u njemu se sve vidi, možemo napraviti link da registar bude vidljiviji. Također objavljujemo izvješće o izvršenju proračuna, pa se i tamo mogu vidjeti svi podaci o financiranju.
D. Marin: Zašto na ovoj sjednici nema rebalansa proračuna, kada možemo očekivati rezove poslije izbora? Mogli smo to predvidjeti i preduhitriti, ovako se održava stanje kao da je sve normalno.
Predsjednik oduzima riječ vijećniku D. Marinu.
D. Marin. Vijećnik ima pravo obrazložiti svoje pitanje, a ponašanje predsjednika je nekorektno.

Zapisnik

N. Garača: U zapisniku piše da je sjednici nazočilo 13 vijećnika, a kod glasovanja 14. Ako je u Pakračkom listu naveden imenom i prezimenom kao vijećnik koji je glasovao protiv, onda neka tako piše i u zapisniku.
Pročelnik: Sjednice Gradskog vijeća su javne, uz nazočnost medija. Nam pitanje novinara o rezultatima glasovanja odgovorio je onako kako je bilo.
Provjeriti će broj nazočnih vijećnika i ispraviti, možda se radi o tiskarskoj pogrešci.
Zapisnik 18. sjednice jednoglasno je usvojen.

Dnevni red
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 1. i 2., te 4. i 5. točki.
Prijedlog je jednoglasno usvojen, kao i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije COVID-19,
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca,
3. Prijedlog Odluke o ukidanju naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu,
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u šk. god. 2020./2021.,
7. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije COVID-19,
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlozima odluka.
Gradonačelnica: Do prijedloga je došlo u suradnji sa Poduzetničkim centrom, Udruženjem obrtnika i nekim poduzetnicima koji su nam prenijeli svoja iskustva.
V. Pečanić: Što se tiče prve točke, radi se o slijedećih devet mjera:
1. oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu,
2. odgoda od plaćanja obveza prema Gradu,
3. odgoda slanja opomena i pokretanja postupaka prisilne naplate,
4. besplatne usluge LRA PCP,
5. sufinanciranje zakupa poslovnog prostora,
6. sufinanciranje nabavke opreme i higijenskih sredstava za obavljanje djelatnosti,
7. sufinanciranje novog zapošljavanja,
8. sufinanciranje troškova osnivanja trgovačkog društva i otvaranja obrta,
9. sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora kojim upravlja LRA PCP.
Kod drugog prijedloga radi se o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju u cijelosti za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju, pomoći će poduzetnicima i ublažiti nastalu štetu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Načelno se prihvaća 1. točka, nakon rasprave će donijeti odluku. Druga točka se prihvaća, na tragu je SDP-ovih prijedloga.
N. Garača: Prvi prijedlog je dobra osnova za raspravu, ali treba naglasiti da se radi samo o prijedlogu, gradski vijećnici donose konačnu odluku i to je odgovoran posao.
Poduzetnicima najviše mogu pomoći i pomažu im Vlada i HNB. Ove mjere su simbolične, ali imaju svoju težinu.
Zašto rokovi nisu isti kod mjere 1.?
Zašto se uvode usluge PCP-a?
Zašto je svima predviđen isti iznos od 5.000,00 kod mjere 6.?
Do kada traje mjera 7.?
Zašto se mjera 9. odnosi na 4-5 godina unaprijed?
Gradonačelnica: Mjera 1. – rok do 31. 10. 2020. se odnosi samo na pravne osobe u turizmu, koje za sada nemaju najavljenih gostiju.
PCP je gradska tvrtka, ali ima svoj cjenik usluga.
Mjera 6. – predvidjeli smo maksimalno 5.000,00 kn, odnosno 50% troškova, a sigurno je da će manji subjekti potrošiti manje sredstava.
Mjera 9. – odnosi se na one koji su u zakupu u prostorima PCP-a, s kojim potpisuju ugovor, nakon čega, kao i prije, PCP zatraži sufinanciranje dijela od Grada.
K. Milek: Mjere nisu simbolične, već konkretne.
N. Garača: Ovlasti lokalne samouprave su nažalost ili na sreću takve kakve jesu, a prava pomoć može stići samo iz Vlade i HNB-a.
D. Marin: Hoće li PCP naplatiti od Grada svoje usluge iz mjere 4.? Predlaže da ih naplati, kako ne bi imali problema kod financijskog izvješća, a za Grad je to trošak poticanja poduzetništva.
Nakon stanke za Klub vijećnika SDP-a, predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 1. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
2. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik: Uvidom jer utvrđeno da je prošloj sjednici nazočilo 14 vijećnika, greškom je ispušteno ime Ž. Pejša Božić.

3. Prijedlog Odluke o ukidanju naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Uskoro kreću radovi na aglomeraciji, neće biti dovoljno mjesta za parkiranje i nema smisla vršiti naplatu i plaćati održavanje sustava. Nakon završetka svih radova, opet ćemo razgovarati o naplati.
K. MIlek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i pozdravlja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, također je na tragu SDP-ovog prijedloga.
M. Ivančić: Ispada da sve što danas radimo, radimo na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a.
D. Marin: Prijedlog pod točkom 2. spomenut je na tiskovnoj konferenciji, a na Gradskom vijeću smo govorili o ukidanju naplate parkiranja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se prihvaćaju.
I. Sandrin: Ovo je zakonska obveza, proveli smo javno savjetovanje u trajanju od 30 dana, a prijedlog Strategije izradila je tvrtka MOBES KVALITETA Ilok.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
N. Garača: Pozdravlja izradu ovih dokumenata. Ono što je navedeno kao vizija treba biti misija i obratno.
Ono što se ne može riješiti strategijom je vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem i to je problem.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 4. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u šk. god. 2020./2021.

Gradonačelnica: Kao i svake godine, Gradsko vijeće treba dati suglasnost na iznos participacije.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
N. Garača: Od kada vrijedi ova odluka, a do kada ona koju je donijela gradonačelnica?
Gradonačelnica: Ovo vrijedi za šk. godinu 2020.2021.
Odluke gradonačelnice odnose se na vrtić, produženi boravak u OŠ i OGŠ Pakrac. Ne znam zašto ste danas agresivni prema stručnim službama i aludirate da ne rade po zakonu, što nije točno. U gradskoj upravi radi malo ljudi i svi uz svoj posao rade i puno više. Ovakva rasprava joj nije nimalo ugodna.
Pročelnik: Odlukom gradonačelnice nije smanjen iznos participacije, već roditelji plaćaju 50%, a ostatak do pune cijene će platiti Grad, na zahtjev OGŠ.
N. Garača: Također se osjeća neugodno, jer nije navikao na ovakve tonove i predsjednik bi trebao na to paziti.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlozi i inicijative

K. Milek: Zahvaljuje Stožeru civilne zaštite i g. Šircu jer su uspjeli prebroditi krizu i bili na usluzi svim ustanovama i građanima, te se nada da ih nećemo ponovno trebati.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:16 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

 Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 40. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati

u ponedjeljak, 18. svibnja 2020.g. s početkom u 17h u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije COVID-19,
 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca,
 3. Prijedlog Odluke o ukidanju naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinomu vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu,
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u šk. god. 2020./2021.,
 7. Prijedlozi i inicijative.

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Nenada Peića,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Najave događanja

Dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

17. (sedamnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine s početkom u 15:30 sati

u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

 

– AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2019.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa za mlade Grada Pakraca,

3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca,

4. Analiza stanja o sustavu civilne zaštite za 2019.g.,

5. Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2020.g.,

6. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti putem ugovora,

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1547/1, k.o. Kusonje,

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca,

9. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“,

10. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu

11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini,

12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019.g.,

13. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine,

14.  Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb,

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje na javnom natječaju za prodaju zemljišta u vlasništvu Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana,

16. Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika:

a) Općinskog suda u Bjelovaru,

b) Županijskog suda u Bjelovaru,

17. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Pakraca:

a) Pečat Grada Pakraca,

b) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca,

18. Prijedlozi i inicijative.

 

Predsjednik:  Miroslav Ivančić

 

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • direktora Komunalca d.o.o. Pakrac, g. Josipa Bišćanina,
 • direktora LRA PCP Pakrac, g. Vladimira Gazića,
 • voditeljicu Kluba mladih „Aurora“, gđu Nataliju Otopal,
 • –      predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Gradski natječaji #Javni pozivi i službene objave

Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 10. veljače 2020.g. (KLASA: 372-01/20-01/2, URBROJ: 2162-04/03-20-1) raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac dana 21. ožujka 2020.g. u vremenu od 14 do 24 sata.

Šank se daje u zakup u sklopu obilježavanja Dana Grada i koncerta Petra Graše isključivo za usluživanje pića.

Početna cijena zakupa iznosi 2.000,00 kuna.

2. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje postaviti šator dimenzija 20x35m.

Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada šanka.

b) Zakupnik se obvezuje započeti sa radom na dan zakupa u 14h i završiti istog dana u 24h.

Zakupnik se obvezuje osigurati sve tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga, te koristiti plastične čaše za posluživanje pića.

Zakupniku nije dozvoljeno puštanje glazbe za vrijeme organiziranih događanja od strane zakupodavca.

Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.

Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.

Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.

3. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.

Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 21. veljačom 2020.g. do 14:00 sati.

Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac“ i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Pisana ponuda mora sadržavati:

– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),

– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),

– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe),

– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.

 Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

4. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.

Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

U Pakracu, 11. veljače 2020.g.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Gradski natječaji #Javni pozivi i službene objave #Novosti

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i Odluke o javnim prizanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 1/98, 3/03) Grad Pakrac raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

 

 1. Počasni građanin Grada Pakraca
 2. Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”
 3. Pečat Grada Pakraca
 1. Počasnim građaninom Grada Pakraca mogu biti predloženi građani Republike Hrvatske i drugih država, koji su dali osobiti doprinos napretku Grada ili Republike Hrvatske.
 1. Za zlatnu plaketu “Grb Grada Pakraca” mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetna ostvarenja u području:
 • gospodarstva,
 • znanosti,
 • odgoja i obrazovanja,
 • zdravstva i socijalne skrbi,
 • kulture,
 • fizičke kulture,
 • tehničke kulture,
 • drugih društvenih djelatnosti,
 • donatorstva,
 • obrane i sigurnosti,
 • graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” može se dodjeliti i u obliku javnog priznanja za životno djelo, isključivo fizičkim osobama sa područja Grada Pakraca, koje su svojim dugogodišnjim radom ostavile značajan trag u području svog djelovanja.

 1. Za Pečat Grada Pakraca mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora sadržavati:

 • životopis te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 • odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni radovi, natjecateljski rezultati i dr.)

Poticaj za proglašenje počasnog građanina mogu dati:

 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • radna tijela Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik Grada Pakraca,
 • zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca.

Poticaj za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada Pakraca” i Pečat Grada Pakraca mogu dati fizičke i pravne osobe, i to:

 • svaki građanin,
 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca,
 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • tijela mjesne samouprave,
 • ustanove,
 • udruge građana.

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 15. VELJAČE 2020. GODINE.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku Ocjenjivačkom odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, sa naznakom “Za natječaj – ne otvaraj” na adresu: Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 13. prosinca 2019.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Izostanak opravdala: Željka Pejša Božić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije, upravitelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Milan Kozlović.
Predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.

Aktualni sat

M. Pavković: Ima li gradonačelnica informaciju kada i u kolikom postotku sufinanciranja će biti novi natječaj za energetsku obnovu i hoće li Ministarstvo regionalnog razvoja dodatno sufinancirati taj trošak građanima?
Gradonačelnica: Ne zna ništa više od onog što je bilo u medijima, sve odrađuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
M. Pavković: Pitanje je postavljeno jer gradonačelnica vjerojatno ima više informacija od građana i nada se da će, kao i zadnji put, dobro izlobirati sufinanciranje.
Zgrada bivšeg Komiteta je nekada bila namijenjena za potrebe Grada, sada je tamo preselio sud. Je li Grad i koliko sredstava uložio u obnovu te zgrade i hoće li se ta sredstva vratiti Gradu?
Gradonačelnica: Od 2013.g. Grad nije ništa uložio, možda gđa Čar ima više informacija. Sredstva koja su prije uložena iz nekog su od fondova EU.
Dostaviti će pisani odgovor.
K. Milek: Izgradnja trga se zahuktala i izgleda sjajno. Hoće li javnost imati uvid u novu regulaciju prometa i broj parkirnih mjesta?
Gradonačelnica: Iz jedne od mjera ruralnog razvoja dobili smo 100%-tno financiranje izrade Strategije prometa, koju nam izrađuje Prometni fakultet. Prije nekoliko dana prezentirali su nam svoja mjerenja prometa i zaključke, a čim dobijemo prijedlog Strategije, dati ćemo ju Gradskom vijeću i predstavnicima gradskih mjesnih odbora na uvid.
D. Marin: Postoji li način da se vlasnici derutnih objekata na ulazima u grad potaknu da ih obnove i urede i kakav je ritam uklanjanja preostalih ruševina?
Gradonačelnica: Mislite li na ruševine ili objekte koje treba obnoviti? Do sada je uklonjeno 200-tinjak ruševina i dalje imamo dogovor o suradnji sa MORH-om. Što se tiče obnove nečije imovine, nije korektno zadržati se samo u gradu, jer i u ostalim naseljima ima potreba za obnovom.
Grad čini i činiti će sve što može da potakne građane na obnovu, pa se uvodi i nova mjera kojom će se dodjeljivati poticaji za obnovu poslovnih prostora.
D. Marin: Mislio je na uređenje objekata u zaštićenoj zoni.
Gradonačelnica: I tu imamo planove i namjere, intenzivno se razgovara sa Ministarstvom kulture, koje bi moglo sudjelovati u obnovi u tom dijelu.
D. Marin: Znači li povećana naknada za korištenje šuma istu takvu eksploataciju, kao što je bila ove godine?
Gradonačelnica: Iznos šumskog doprinosa nije vezan uz eksploataciju šuma, već uz udio, a sada cijeli iznos pripada Gradu.
Z. Krejči: Tko je snosio troškove nove vizure bivše robne kuće? Ako je Grad, mogu li i ostali poduzetnici očekivati takvu pomoć?
Gradonačelnica: Imamo Ugovor o zakupu sa PPK Bjelovar. Poziva i ostale poduzetnike da se udruže i da se ta ruševina do kraja sakrije.
Nažalost, od vlasnika svake dvije godine dobijemo odgovor da će u slijedeće dvije nešto učiniti sa objektom.
Z. Krejči: Kolika je cijena zakupa?
Gradonačelnica: Ukupan trošak je do 30.000,00 kn.
Dostaviti će pisani odgovor.
Z. Krejči: U kojoj je fazi projekt obnove stare psihijatrije?
M. Čar: Prošli tjedan je projektant donio na uvid glavni projekt i sada slijedi postupak izdavanja građevinske dozvole.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red
Predsjednik: Predlagatelj je predložio micanje 10. točke sa dnevnog reda.
Pročelnik: Radi se o tehničkoj prirodi, odnosno odgađanju odluke do izrade nove parcelacije.
Prijedlog je jednoglasno usvojen, ako i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019.g.,
4. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.g.,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2020.g.,
10. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca,
11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,
12. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2020.g.,
13. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1 u k.o. Pakrac,
14. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac,
15. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Predlaže objedinjavanje rasprave o prve tri točke dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa sva tri prijedloga.
V. Pečanić: Podloga za izradu rebalansa je izvršenje proračuna sa 25. 11. 2019.g. Ovim prijedlogom prihodi se smanjuju za 2,5%, a rashodi povećavaju za 1%, dok je razlika sredstava osigurana prenesenim viškom prihoda iz prethodnog razdoblja.
Gradonačelnica: Izvorni prihodi su veći od planiranih, kao nikada do sada i s tim sredstvima možemo mirno raspolagati i raditi. Ovakva stabilnost nam daje pravo na planiranje dobrih prihoda i mogućnost da vodimo brigu o građanima. Ne odustajemo niti od jednog projekta, već se prenose u slijedeću godinu.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Sva tri prijedloga se prihvaćaju. Obzirom na javnu nabavu i sve što ona nosi, rebalans se očekivao i ranije.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
Zašto je došlo do nerealizacije stavaka od Ministarstva graditeljstva, Ministarstva demografije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva poljoprivrede, stavke za staru kuglanu, za zonu i inkubator, društvene domove, vodoopskrbu, aglomeraciju?
Gradonačelnica: Od ovih projekata se nije odustalo, većina je prebačena u 2020.g.
Ministarstvo graditeljstva – sredstva za dvoranu, Fond za zaštitu okoliša – dvorana, Ministarstvo poljoprivrede – trg, stara kuglana – čekamo rezultate, društveni domovi – nemamo rezultate, aglomeracija ide iduće godine zbog javne nabave, projekt Omanovac nije prošao.
D. Marin: Zadovoljan je odgovorom.
Pozicija 460 (računalne usluge) u iznosu od 95.000,00 se čini previsoka, zašto?
V. Pečanić: Radi se o sredstvima iz projekta „Naučimo brinuti o okolišu“, koja su predviđena za izradu aplikacije.
D. Marin: Zadovoljan odgovorom.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 1. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
2. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
3. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik: Predlaže objedinjavanje rasprave o 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 12. točki.

4. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.g.,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2020.g.,
12. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2020.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa svim prijedlozima.
V: Pečanić: Proračunski prihodi planirani su u iznosu od 43,4 mil. kuna, a rashodi 44,9 mil. kuna. Većina neizvršenih stavaka iz ove godine prenosi se u slijedeću, a neki projekti protežu se kroz nekoliko proračunskih godina.
Gradonačelnica: Naš proračun je realan, razvojan i socijalan, kakav i treba biti. Veseli nas što možemo pratiti višegodišnje projekte, što nam sigurnost i stabilnost dopuštaju da pratimo i sport i kulturu, vatrogasce, HCK, što možemo sufinancirati i njihove projekte. Radi se puno, ne samo u gradu, već i u naseljima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Proračun je realan, ujednačen i stabilan. Težak period je iza nas i stižu bolja vremena za gospodarstvo i kvalitetu života.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub ima selektivan pristup, proračun se ne prihvaća zbog neukidanja niti smanjivanja prireza, dok se svi ostali prijedlozi prihvaćaju.
M. Popović Damjanović: SDSS prihvaća sve prijedloge u cilju daljnjeg razvoja komunalne infrastrukture i nada se još boljoj suradnji iduće godine.
Gradonačelnica: Osobno je predložila šefu financija ukidanje prireza, ali odustala od te populističke mjere. Ukidanje bi automatski značilo i smanjivanje fiskalnog izravnanja iz Državnog proračuna, što nam nije cilj. Većina građana ne plaća prirez, a iznos za one koji ga plaćaju nije prevelik jer se radi o pristojnim plaćama.
Što se tiče razvoja komunalne infrastrukture, postoje naselja koja trebaju direktnu pomoć države, ako što je slučaj sa investicijom HEP-a u naselje sa samo tri naseljene kuće. Nada se nastavku dobre suradnje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 4. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 3 protiv, 1 suzdržan),
5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
6. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
7. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
8. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
9. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Radimo sve što možemo da pomognemo mladim ljudima i poboljšamo im uvjete života. Nije to ništa novo, to rade mnogi gradovi, jedino po čemu se naš prijedlog razlikuje je to što se odnosi i na one koji se žele doseliti u Pakrac, ne samo na one koji već žive ovdje. Nada se da će prijedlog zaživjeti i da ćemo povećavati predviđena sredstva.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, ako i sve što je prosocijalno i prodemografski.
D. Marin: (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Lani je SDP predložio takvu mjeru, nije prihvaćena uz obrazloženje da postoji državna mjera. Raduje nas što je Grad odlučio samostalno pomoći mladima. Možda je odluka trebala biti detaljnija, sa konkretnim mjerama i kriterijima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Do prijedlog je došlo odličnom suradnjom sa Udruženjem obrtnika i u razgovorima sa poduzetnicima. Konkretan poticaj bila je zainteresiranost jednog poduzetnika za zakup lokala Borova, koji je potrebno urediti. Nadamo se da će poticanjem uređenja lokala i buduća pješačka zona biti ljepša.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i podržava sve što može unaprijediti poduzetništvo.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1 u k.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Radi se o zakupu starog restorana Papuka-a. Postoje zainteresirani poduzetnici i veseli nas što smo došli do upravne zgrade, koja nije ove godine bila u planu. Taj prostor ima šanse za razvoj, a sutra započinje i asfaltiranje u tom dijelu zone male privrede.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i veseli nas što ima zainteresiranih.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Ne sumnja u dobronamjernost, ali postoji li mogućnost da odluke gradonačelnice budu javno prezentirane u medijima ili na gradskoj stranici (čl. 28)?
Gradonačelnica: Pročelnik je pisao odluku i ne zna trebaju li te odredbe biti u odluci.
Pročelnik: Takva odredba treba biti u odluci zbog nepredviđenih situacija koje se mogu dogoditi.
Gradonačelnica: Nije problem javno potpisivati ugovore sa poduzetnicima ili dovesti bebe i novinare.
D. Marin: Cilj je da građani znaju što se radi i možda na taj način potaknemo i druge na aktivnosti.
M. Ivančić: Sjednice Gradskog vijeća su otvorene za medije, vijećnici uvijek mogu sve pitati, imamo gradsku stranicu, nema potrebe dodatno sve iznositi u javnost.
D. Marin: Radi se o sredstvima građana i nitko ne bi bio ugrožen.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Pročelnik: Sukladno Zakonu o knjižnicama i Statutu Gradske knjižnice Pakrac, objavljen je javni natječaj u Večernjem listu, na koji je stigla samo jedna prijava. Predlaže se prihvaćanje prijedloga za imenovanje M. Lucić Fider ravnateljicom knjižnice.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz čestitke ravnateljici.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želje za uspješnim nastavkom rada.
Možda bi u budućnosti trebali dobiti i prijave u materijalima, da se vidi i kvaliteta.
M. Ivančić: Zna se što je posao Gradskog vijeća, što gradonačelnice, što gradske uprave i ne treba dovoditi u pitanje rad ravnateljice.
D. Marin: Ima visoko mišljenje o ravnateljici, govorio je samo o namjeri u budućnosti, ako bude više kandidata.
Gradonačelnica: Osobno nije niti znala da je natječaj u tijeku, sve je odradio pročelnik. Općenito smatra da gradonačelnica ima pravo izabrati najuže suradnike s kojima će provoditi svoju politiku.
K. Milek: U ovom slučaju nije bilo bitno dostaviti prijavu, jer se radi o samo jednoj kandidatkinji, dok smo za ravnateljicu vrtića imali više kandidatkinja i dobili smo sve prijave u materijalima.
N. Garača: Svi prijedlozi su dobronamjerni, ali se možda percipiraju kao doza zlobe.
Gradonačelnica: Ne misli da su namjere zlobne, često prihvaća prijedloge, ali mora reći svoje mišljenje i stav.
N. Garača: Onda smo se u svemu složili.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

15. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva vijećnike da posjete događanja tijekom Adventa. Nažalost, u prosincu imamo i tužnih obljetnica, koje trebamo zajedno obilježiti.
V. Eck: Poziva sve na Božićni sajam u Prekopakri 14. prosinca.
M. Pavković: Podsjeća na sutrašnji planinarski pohod Fokinom stazom.
Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:25 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Obavijesti

Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13) sazivam

16. (šesnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u u petak, 13. prosinca 2019. godine s početkom u 17:00 sati u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019.g.,
4. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.g.,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2020.g.,
10. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“,
11. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca,
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,
13. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2020.g.,
14. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1 u k.o. Pakrac,
15. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac,
16. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.