Gradski natječaji #Novosti

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Žena ispred vremena“ kodni broj: UP.02.1.1.13.0118

Republika Hrvatska
Požeško-slavonska županija
Grad Pakrac
GRADONAČELNICA
KLASA: 112-03/20-01/1
URBROJ: 2162-04/03-20-1
Pakrac, 30. lipnja 2020. godine

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – programa Zaželi – program zapošljavanja žena- Faza II za projekt „Žena ispred vremena“, kodni broj:UP.02.1.1.13.0118, (KLASA: 551-08/20-01/1, URBROJ: 2162-05/08-20-1), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca broj 04/09, 01/13, 06/13, 03/15, 1/18, 2/20), gradonačelnica Grada Pakraca dana 30. lipnja 2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
„Žena ispred vremena“ kodni broj:UP.02.1.1.13.0118

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Pakraca da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Pakracu za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Žena ispred vremena“ kodni broj:UP.02.1.1.13.0118.

1. UVJETI
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (bez obzira na trajanje prijave) s najmanje završenom osnovnom školom, a najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
Prednost pri odabiru će imati nezaposlene žene koje su radile na provođenju projekta „Zaželi“, žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

2. OPIS POSLOVA
– pomoć u dostavi namirnica,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
– pomoć pri oblačenju i svlačenju,
– briga o higijeni i osobnom izgledu,
– pomoć u socijalnoj integraciji,
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
– uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
– i drugi poslovi vezani uz skrb o starijim i osobama u nepovoljnom položaju.

3. BROJ TRAŽENIH RADNICA
Traženi broj radnica: 35.

4. MJESTO RADA
Poslovi će se obavljati na području Grada Pakraca uključujući sva njegova naselja u kojima se budu nalazili krajnji korisnici.

5. TRAJANJE RADNOG ODNOSA
Predviđeno trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci.

6. DOSTAVA PRIJAVA
Kako bi se prijavile na natječaj, potrebno je dostaviti:
1) Zamolbu (uz obveznu naznaku osobnih podataka: ime i prezime, adresa, OIB, kontakt broj),
2) Presliku osobne iskaznice,
3) Presliku dokaza o završenoj školi,
4) Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdanu nakon objave javnog poziva za zapošljavanje – najstariji datum potvrde može biti 30. lipnja 2020. godine),
5) Potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podnositeljice su dužne u zamolbi naznačiti ako pripadaju kojoj od skupina koje imaju prednost pri zapošljavanju navedene u točki 1. te priložiti odgovarajuću potvrdu ako postoji, na primjer. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.
Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Pakraca ili poštom na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačića 18
34 550 Pakrac
uz naznaku: „Žena ispred vremena“

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 8. srpnja 2020.g. do 15:00 sati.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 034 290 651 ili 034 411 080.

GRADONAČELNICA:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća

Sjednica održana 18. svibnja 2020.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Ivona Sandrin, predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.

Aktualni sat

R. Matijašević: U kojoj je fazi i kada će biti završena obnova potkrovlja bolnice, obzirom da je u tijeku energetska obnova objekta?
Gradonačelnica: Bolnica se samostalno prijavila na jedan program i dobila sredstva u iznosu od 1.000,000,00 kuna (700.000,00 od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i 300.000,00 od osnivača, PSŽ). Obnova potkrovlja nikada nije niti završena od Domovinskog rata, radovi traju, ali čeka ih još dosta posla.
N. Garača: U Pakračkom listu objavljen je tekst o protekloj, elektronskoj sjednici Gradskog vijeća, a g. Petrač je samo njega naveo imenom i prezimenom kao vijećnika koji je glasovao protiv, dok su ostali rezultati glasovanja navedeni samo brojčano. Nakon toga je GO SDP reagirao u medijima, nakon čega je reagirala i gradonačelnica.
Zašto gradonačelnici smeta kada oporba reagira u medijima?
Gradonačelnica: Apsolutno joj ne smeta reakcija, a svatko ima pravo izraziti svoj stav, što je i ona učinila.
N. Garača: Temeljem kojeg propisa je gradonačelnica svojom odlukom oslobodila polaznike OGŠ Pakrac od 50% participacije?
Pročelnik: Odluka je donesena temeljem našeg Statuta i zakona koji regulira djelatnost OGŠ.
Dostaviti će pisani odgovor.
Z. Krejči: PD „Psunj“ dobilo je 365.000,00 kn za projekt koji uključuje uređenje park šume Kalvarija, na čemu treba zahvaliti svima koji su sudjelovali u pripremi projekta, posebno Turističkoj zajednici i Poduzetničkom centru. Park šuma Kalvarija nalazi se u gradskoj Strategiji razvoja turizma i prilično je devastirana. Kada će se ozbiljnije krenuti u njenu obnovu i hoće li se predvidjeti značajnija proračunska sredstva za tu svrhu?
Gradonačelnica: Nejasno je što vijećnik misli da Grad treba napraviti, budući su šume u ingerenciji Hrvatskih šuma.
Z. Krejči: Ako se Kalvarija nalazi u našoj strateškom planu razvoja turizma, onda se moramo pobrinuti da bude u uporabnom stanju. Svaka inicijativa Grada je potrebna, a ako budemo čekali na Hrvatske šume, od plana neće biti ništa. Tko bi trebao održavati šetnice koje se također nalaze u strategiji?
Gradonačelnica: Sami ne smijemo ništa napraviti, za svaki projekt moramo imati suglasnost Hrvatskih šuma.
Z. Krejči: Sve više gradova ukida prirez, koji nikome značajno ne utječe na proračun. Kada i dali se planira ukidanje prireza?
Gradonačelnica: O tome se razgovara.
M. Pavković: U tijeku je uređenja trga, uskoro kreće obnova Spahijskog podruma uz sufinanciranje od 4,3 mil. kuna i aglomeracija uz sufinanciranje od 2,8 mil. kuna.
Na koji način će se to financirati, hoće li se Grad zaduživati i hoće li to biti veliko opterećenje za gradski proračun?
Gradonačelnica: Za sada nema problema sa sufinanciranjem spomenutih projekata, oni kreću kada se završe postojeći. Ako bude potrebno, možemo se zadužiti sa vrlo niskim kamatama ili koristiti dozvoljeno prekoračenje po računu, koje još nismo koristili. Ako dođe do zaduženja, odluku će donijeti Gradsko vijeće.
Ukupan iznos sufinanciranja ne znači da ćemo ga sami platiti u cijelosti, jer očekujemo pomoć iz nekog od fondova.
M. Pavković: To znači da u projekciji nema kreditnog zaduženja.
Rečeno je da će Grad financirati projektnu dokumentaciju za nogostup u Ul. D. Duchača u Prekopakri sa 250.000,00 kn, koji je zaista potreban zbog opasnosti za pješake, posebno djecu. Što se napravilo i u kojoj je to fazi?
Gradonačelnica: I dalje smo spremni financirati projektnu dokumentaciju, razgovarali smo sa ŽUC-om i radi se o vrlo kompliciranom projektu.
M. Čar: Cijelo vrijeme pokušavamo iznaći sredstva za financiranje izgradnje tog nogostupa. Radi se o vrlo zahtjevnom i skupom projektu zbog klizišta i velike visinske razlike.
D. Marin: Grad je donio niz mjera da olakša poslovanje poduzetnika u ovoj situaciji. Kako bi bili još transparentniji, hoće li se objaviti kome je i koliko sredstava dodijeljeno, kao što je to učinila i država?
Ne sumnja u poštenje poslovnih subjekata, ali objava bi bila pozitivan iskorak prema javnosti i građanima.
Gradonačelnica: Obvezni smo objavljivati registar ugovora na gradskoj stranici i u njemu se sve vidi, možemo napraviti link da registar bude vidljiviji. Također objavljujemo izvješće o izvršenju proračuna, pa se i tamo mogu vidjeti svi podaci o financiranju.
D. Marin: Zašto na ovoj sjednici nema rebalansa proračuna, kada možemo očekivati rezove poslije izbora? Mogli smo to predvidjeti i preduhitriti, ovako se održava stanje kao da je sve normalno.
Predsjednik oduzima riječ vijećniku D. Marinu.
D. Marin. Vijećnik ima pravo obrazložiti svoje pitanje, a ponašanje predsjednika je nekorektno.

Zapisnik

N. Garača: U zapisniku piše da je sjednici nazočilo 13 vijećnika, a kod glasovanja 14. Ako je u Pakračkom listu naveden imenom i prezimenom kao vijećnik koji je glasovao protiv, onda neka tako piše i u zapisniku.
Pročelnik: Sjednice Gradskog vijeća su javne, uz nazočnost medija. Nam pitanje novinara o rezultatima glasovanja odgovorio je onako kako je bilo.
Provjeriti će broj nazočnih vijećnika i ispraviti, možda se radi o tiskarskoj pogrešci.
Zapisnik 18. sjednice jednoglasno je usvojen.

Dnevni red
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 1. i 2., te 4. i 5. točki.
Prijedlog je jednoglasno usvojen, kao i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije COVID-19,
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca,
3. Prijedlog Odluke o ukidanju naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu,
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u šk. god. 2020./2021.,
7. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije COVID-19,
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlozima odluka.
Gradonačelnica: Do prijedloga je došlo u suradnji sa Poduzetničkim centrom, Udruženjem obrtnika i nekim poduzetnicima koji su nam prenijeli svoja iskustva.
V. Pečanić: Što se tiče prve točke, radi se o slijedećih devet mjera:
1. oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu,
2. odgoda od plaćanja obveza prema Gradu,
3. odgoda slanja opomena i pokretanja postupaka prisilne naplate,
4. besplatne usluge LRA PCP,
5. sufinanciranje zakupa poslovnog prostora,
6. sufinanciranje nabavke opreme i higijenskih sredstava za obavljanje djelatnosti,
7. sufinanciranje novog zapošljavanja,
8. sufinanciranje troškova osnivanja trgovačkog društva i otvaranja obrta,
9. sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora kojim upravlja LRA PCP.
Kod drugog prijedloga radi se o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju u cijelosti za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju, pomoći će poduzetnicima i ublažiti nastalu štetu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Načelno se prihvaća 1. točka, nakon rasprave će donijeti odluku. Druga točka se prihvaća, na tragu je SDP-ovih prijedloga.
N. Garača: Prvi prijedlog je dobra osnova za raspravu, ali treba naglasiti da se radi samo o prijedlogu, gradski vijećnici donose konačnu odluku i to je odgovoran posao.
Poduzetnicima najviše mogu pomoći i pomažu im Vlada i HNB. Ove mjere su simbolične, ali imaju svoju težinu.
Zašto rokovi nisu isti kod mjere 1.?
Zašto se uvode usluge PCP-a?
Zašto je svima predviđen isti iznos od 5.000,00 kod mjere 6.?
Do kada traje mjera 7.?
Zašto se mjera 9. odnosi na 4-5 godina unaprijed?
Gradonačelnica: Mjera 1. – rok do 31. 10. 2020. se odnosi samo na pravne osobe u turizmu, koje za sada nemaju najavljenih gostiju.
PCP je gradska tvrtka, ali ima svoj cjenik usluga.
Mjera 6. – predvidjeli smo maksimalno 5.000,00 kn, odnosno 50% troškova, a sigurno je da će manji subjekti potrošiti manje sredstava.
Mjera 9. – odnosi se na one koji su u zakupu u prostorima PCP-a, s kojim potpisuju ugovor, nakon čega, kao i prije, PCP zatraži sufinanciranje dijela od Grada.
K. Milek: Mjere nisu simbolične, već konkretne.
N. Garača: Ovlasti lokalne samouprave su nažalost ili na sreću takve kakve jesu, a prava pomoć može stići samo iz Vlade i HNB-a.
D. Marin: Hoće li PCP naplatiti od Grada svoje usluge iz mjere 4.? Predlaže da ih naplati, kako ne bi imali problema kod financijskog izvješća, a za Grad je to trošak poticanja poduzetništva.
Nakon stanke za Klub vijećnika SDP-a, predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 1. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
2. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik: Uvidom jer utvrđeno da je prošloj sjednici nazočilo 14 vijećnika, greškom je ispušteno ime Ž. Pejša Božić.

3. Prijedlog Odluke o ukidanju naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Uskoro kreću radovi na aglomeraciji, neće biti dovoljno mjesta za parkiranje i nema smisla vršiti naplatu i plaćati održavanje sustava. Nakon završetka svih radova, opet ćemo razgovarati o naplati.
K. MIlek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i pozdravlja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, također je na tragu SDP-ovog prijedloga.
M. Ivančić: Ispada da sve što danas radimo, radimo na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a.
D. Marin: Prijedlog pod točkom 2. spomenut je na tiskovnoj konferenciji, a na Gradskom vijeću smo govorili o ukidanju naplate parkiranja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se prihvaćaju.
I. Sandrin: Ovo je zakonska obveza, proveli smo javno savjetovanje u trajanju od 30 dana, a prijedlog Strategije izradila je tvrtka MOBES KVALITETA Ilok.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
N. Garača: Pozdravlja izradu ovih dokumenata. Ono što je navedeno kao vizija treba biti misija i obratno.
Ono što se ne može riješiti strategijom je vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem i to je problem.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 4. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u šk. god. 2020./2021.

Gradonačelnica: Kao i svake godine, Gradsko vijeće treba dati suglasnost na iznos participacije.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
N. Garača: Od kada vrijedi ova odluka, a do kada ona koju je donijela gradonačelnica?
Gradonačelnica: Ovo vrijedi za šk. godinu 2020.2021.
Odluke gradonačelnice odnose se na vrtić, produženi boravak u OŠ i OGŠ Pakrac. Ne znam zašto ste danas agresivni prema stručnim službama i aludirate da ne rade po zakonu, što nije točno. U gradskoj upravi radi malo ljudi i svi uz svoj posao rade i puno više. Ovakva rasprava joj nije nimalo ugodna.
Pročelnik: Odlukom gradonačelnice nije smanjen iznos participacije, već roditelji plaćaju 50%, a ostatak do pune cijene će platiti Grad, na zahtjev OGŠ.
N. Garača: Također se osjeća neugodno, jer nije navikao na ovakve tonove i predsjednik bi trebao na to paziti.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlozi i inicijative

K. Milek: Zahvaljuje Stožeru civilne zaštite i g. Šircu jer su uspjeli prebroditi krizu i bili na usluzi svim ustanovama i građanima, te se nada da ih nećemo ponovno trebati.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:16 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

 Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 40. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati

u ponedjeljak, 18. svibnja 2020.g. s početkom u 17h u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije COVID-19,
 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca,
 3. Prijedlog Odluke o ukidanju naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinomu vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu,
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u šk. god. 2020./2021.,
 7. Prijedlozi i inicijative.

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Nenada Peića,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Najave događanja

Dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

17. (sedamnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine s početkom u 15:30 sati

u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

 

– AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2019.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa za mlade Grada Pakraca,

3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca,

4. Analiza stanja o sustavu civilne zaštite za 2019.g.,

5. Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2020.g.,

6. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti putem ugovora,

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1547/1, k.o. Kusonje,

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca,

9. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“,

10. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu

11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini,

12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019.g.,

13. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine,

14.  Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb,

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje na javnom natječaju za prodaju zemljišta u vlasništvu Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana,

16. Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika:

a) Općinskog suda u Bjelovaru,

b) Županijskog suda u Bjelovaru,

17. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Pakraca:

a) Pečat Grada Pakraca,

b) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca,

18. Prijedlozi i inicijative.

 

Predsjednik:  Miroslav Ivančić

 

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • direktora Komunalca d.o.o. Pakrac, g. Josipa Bišćanina,
 • direktora LRA PCP Pakrac, g. Vladimira Gazića,
 • voditeljicu Kluba mladih „Aurora“, gđu Nataliju Otopal,
 • –      predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Gradski natječaji #Javni pozivi i službene objave

Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 10. veljače 2020.g. (KLASA: 372-01/20-01/2, URBROJ: 2162-04/03-20-1) raspisuje se

NATJEČAJ
za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac dana 21. ožujka 2020.g. u vremenu od 14 do 24 sata.

Šank se daje u zakup u sklopu obilježavanja Dana Grada i koncerta Petra Graše isključivo za usluživanje pića.

Početna cijena zakupa iznosi 2.000,00 kuna.

2. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

a) Zakupodavac se obvezuje postaviti šator dimenzija 20x35m.

Zakupodavac se obvezuje osigurati priključak električne energije za potrebe rada šanka.

b) Zakupnik se obvezuje započeti sa radom na dan zakupa u 14h i završiti istog dana u 24h.

Zakupnik se obvezuje osigurati sve tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga, te koristiti plastične čaše za posluživanje pića.

Zakupniku nije dozvoljeno puštanje glazbe za vrijeme organiziranih događanja od strane zakupodavca.

Zakupnik se obvezuje održavati čistoću i red u prostoru koji je u zakupu.

Po završetku zakupa, zakupnik se obvezuje očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.

Za svu nastalu štetu na predmetu zakupa, odgovornost snosi zakupnik.

3. PRAVO SUDJELOVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonskim propisima mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i nemaju dugovanja prema Gradu Pakracu niti po jednoj osnovi.

Ponude za zakup podnose se isključivo pisanim putem osobno, poštom ili drugom dostavom zaključno sa 21. veljačom 2020.g. do 14:00 sati.

Ponude se moraju predati u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac“ i poslati ili dostaviti na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Pisana ponuda mora sadržavati:

– iznos ponuđene zakupnine i opće podatke ponuditelja (ime, prezime, OIB, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe),

– presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili presliku izvatka iz registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za pravne osobe),

– presliku obrtnice ili rješenja kojim se ponuditelju dozvoljava obavljanje ugostiteljske djelatnosti (za fizičke osobe),

– potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi.

 Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjerena pečatom ponuditelja.

4. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će gradonačelnica Grada Pakraca.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupa uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja.

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o zakupu.

Zakupodavac zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, poništiti ovaj natječaj i raspisati drugi, bez odgovornosti prema sudionicima natječaja.

U Pakracu, 11. veljače 2020.g.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Gradski natječaji #Javni pozivi i službene objave #Novosti

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i Odluke o javnim prizanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 1/98, 3/03) Grad Pakrac raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

 

 1. Počasni građanin Grada Pakraca
 2. Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”
 3. Pečat Grada Pakraca
 1. Počasnim građaninom Grada Pakraca mogu biti predloženi građani Republike Hrvatske i drugih država, koji su dali osobiti doprinos napretku Grada ili Republike Hrvatske.
 1. Za zlatnu plaketu “Grb Grada Pakraca” mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetna ostvarenja u području:
 • gospodarstva,
 • znanosti,
 • odgoja i obrazovanja,
 • zdravstva i socijalne skrbi,
 • kulture,
 • fizičke kulture,
 • tehničke kulture,
 • drugih društvenih djelatnosti,
 • donatorstva,
 • obrane i sigurnosti,
 • graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” može se dodjeliti i u obliku javnog priznanja za životno djelo, isključivo fizičkim osobama sa područja Grada Pakraca, koje su svojim dugogodišnjim radom ostavile značajan trag u području svog djelovanja.

 1. Za Pečat Grada Pakraca mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora sadržavati:

 • životopis te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 • odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni radovi, natjecateljski rezultati i dr.)

Poticaj za proglašenje počasnog građanina mogu dati:

 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • radna tijela Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik Grada Pakraca,
 • zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca.

Poticaj za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada Pakraca” i Pečat Grada Pakraca mogu dati fizičke i pravne osobe, i to:

 • svaki građanin,
 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca,
 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • tijela mjesne samouprave,
 • ustanove,
 • udruge građana.

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 15. VELJAČE 2020. GODINE.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku Ocjenjivačkom odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, sa naznakom “Za natječaj – ne otvaraj” na adresu: Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 13. prosinca 2019.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Izostanak opravdala: Željka Pejša Božić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije, upravitelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Milan Kozlović.
Predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.

Aktualni sat

M. Pavković: Ima li gradonačelnica informaciju kada i u kolikom postotku sufinanciranja će biti novi natječaj za energetsku obnovu i hoće li Ministarstvo regionalnog razvoja dodatno sufinancirati taj trošak građanima?
Gradonačelnica: Ne zna ništa više od onog što je bilo u medijima, sve odrađuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
M. Pavković: Pitanje je postavljeno jer gradonačelnica vjerojatno ima više informacija od građana i nada se da će, kao i zadnji put, dobro izlobirati sufinanciranje.
Zgrada bivšeg Komiteta je nekada bila namijenjena za potrebe Grada, sada je tamo preselio sud. Je li Grad i koliko sredstava uložio u obnovu te zgrade i hoće li se ta sredstva vratiti Gradu?
Gradonačelnica: Od 2013.g. Grad nije ništa uložio, možda gđa Čar ima više informacija. Sredstva koja su prije uložena iz nekog su od fondova EU.
Dostaviti će pisani odgovor.
K. Milek: Izgradnja trga se zahuktala i izgleda sjajno. Hoće li javnost imati uvid u novu regulaciju prometa i broj parkirnih mjesta?
Gradonačelnica: Iz jedne od mjera ruralnog razvoja dobili smo 100%-tno financiranje izrade Strategije prometa, koju nam izrađuje Prometni fakultet. Prije nekoliko dana prezentirali su nam svoja mjerenja prometa i zaključke, a čim dobijemo prijedlog Strategije, dati ćemo ju Gradskom vijeću i predstavnicima gradskih mjesnih odbora na uvid.
D. Marin: Postoji li način da se vlasnici derutnih objekata na ulazima u grad potaknu da ih obnove i urede i kakav je ritam uklanjanja preostalih ruševina?
Gradonačelnica: Mislite li na ruševine ili objekte koje treba obnoviti? Do sada je uklonjeno 200-tinjak ruševina i dalje imamo dogovor o suradnji sa MORH-om. Što se tiče obnove nečije imovine, nije korektno zadržati se samo u gradu, jer i u ostalim naseljima ima potreba za obnovom.
Grad čini i činiti će sve što može da potakne građane na obnovu, pa se uvodi i nova mjera kojom će se dodjeljivati poticaji za obnovu poslovnih prostora.
D. Marin: Mislio je na uređenje objekata u zaštićenoj zoni.
Gradonačelnica: I tu imamo planove i namjere, intenzivno se razgovara sa Ministarstvom kulture, koje bi moglo sudjelovati u obnovi u tom dijelu.
D. Marin: Znači li povećana naknada za korištenje šuma istu takvu eksploataciju, kao što je bila ove godine?
Gradonačelnica: Iznos šumskog doprinosa nije vezan uz eksploataciju šuma, već uz udio, a sada cijeli iznos pripada Gradu.
Z. Krejči: Tko je snosio troškove nove vizure bivše robne kuće? Ako je Grad, mogu li i ostali poduzetnici očekivati takvu pomoć?
Gradonačelnica: Imamo Ugovor o zakupu sa PPK Bjelovar. Poziva i ostale poduzetnike da se udruže i da se ta ruševina do kraja sakrije.
Nažalost, od vlasnika svake dvije godine dobijemo odgovor da će u slijedeće dvije nešto učiniti sa objektom.
Z. Krejči: Kolika je cijena zakupa?
Gradonačelnica: Ukupan trošak je do 30.000,00 kn.
Dostaviti će pisani odgovor.
Z. Krejči: U kojoj je fazi projekt obnove stare psihijatrije?
M. Čar: Prošli tjedan je projektant donio na uvid glavni projekt i sada slijedi postupak izdavanja građevinske dozvole.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red
Predsjednik: Predlagatelj je predložio micanje 10. točke sa dnevnog reda.
Pročelnik: Radi se o tehničkoj prirodi, odnosno odgađanju odluke do izrade nove parcelacije.
Prijedlog je jednoglasno usvojen, ako i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019.g.,
4. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.g.,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2020.g.,
10. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca,
11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,
12. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2020.g.,
13. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1 u k.o. Pakrac,
14. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac,
15. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Predlaže objedinjavanje rasprave o prve tri točke dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa sva tri prijedloga.
V. Pečanić: Podloga za izradu rebalansa je izvršenje proračuna sa 25. 11. 2019.g. Ovim prijedlogom prihodi se smanjuju za 2,5%, a rashodi povećavaju za 1%, dok je razlika sredstava osigurana prenesenim viškom prihoda iz prethodnog razdoblja.
Gradonačelnica: Izvorni prihodi su veći od planiranih, kao nikada do sada i s tim sredstvima možemo mirno raspolagati i raditi. Ovakva stabilnost nam daje pravo na planiranje dobrih prihoda i mogućnost da vodimo brigu o građanima. Ne odustajemo niti od jednog projekta, već se prenose u slijedeću godinu.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Sva tri prijedloga se prihvaćaju. Obzirom na javnu nabavu i sve što ona nosi, rebalans se očekivao i ranije.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
Zašto je došlo do nerealizacije stavaka od Ministarstva graditeljstva, Ministarstva demografije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva poljoprivrede, stavke za staru kuglanu, za zonu i inkubator, društvene domove, vodoopskrbu, aglomeraciju?
Gradonačelnica: Od ovih projekata se nije odustalo, većina je prebačena u 2020.g.
Ministarstvo graditeljstva – sredstva za dvoranu, Fond za zaštitu okoliša – dvorana, Ministarstvo poljoprivrede – trg, stara kuglana – čekamo rezultate, društveni domovi – nemamo rezultate, aglomeracija ide iduće godine zbog javne nabave, projekt Omanovac nije prošao.
D. Marin: Zadovoljan je odgovorom.
Pozicija 460 (računalne usluge) u iznosu od 95.000,00 se čini previsoka, zašto?
V. Pečanić: Radi se o sredstvima iz projekta „Naučimo brinuti o okolišu“, koja su predviđena za izradu aplikacije.
D. Marin: Zadovoljan odgovorom.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 1. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
2. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
3. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik: Predlaže objedinjavanje rasprave o 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 12. točki.

4. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.g.,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2020.g.,
12. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2020.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa svim prijedlozima.
V: Pečanić: Proračunski prihodi planirani su u iznosu od 43,4 mil. kuna, a rashodi 44,9 mil. kuna. Većina neizvršenih stavaka iz ove godine prenosi se u slijedeću, a neki projekti protežu se kroz nekoliko proračunskih godina.
Gradonačelnica: Naš proračun je realan, razvojan i socijalan, kakav i treba biti. Veseli nas što možemo pratiti višegodišnje projekte, što nam sigurnost i stabilnost dopuštaju da pratimo i sport i kulturu, vatrogasce, HCK, što možemo sufinancirati i njihove projekte. Radi se puno, ne samo u gradu, već i u naseljima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Proračun je realan, ujednačen i stabilan. Težak period je iza nas i stižu bolja vremena za gospodarstvo i kvalitetu života.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub ima selektivan pristup, proračun se ne prihvaća zbog neukidanja niti smanjivanja prireza, dok se svi ostali prijedlozi prihvaćaju.
M. Popović Damjanović: SDSS prihvaća sve prijedloge u cilju daljnjeg razvoja komunalne infrastrukture i nada se još boljoj suradnji iduće godine.
Gradonačelnica: Osobno je predložila šefu financija ukidanje prireza, ali odustala od te populističke mjere. Ukidanje bi automatski značilo i smanjivanje fiskalnog izravnanja iz Državnog proračuna, što nam nije cilj. Većina građana ne plaća prirez, a iznos za one koji ga plaćaju nije prevelik jer se radi o pristojnim plaćama.
Što se tiče razvoja komunalne infrastrukture, postoje naselja koja trebaju direktnu pomoć države, ako što je slučaj sa investicijom HEP-a u naselje sa samo tri naseljene kuće. Nada se nastavku dobre suradnje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 4. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 3 protiv, 1 suzdržan),
5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
6. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
7. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
8. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
9. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Radimo sve što možemo da pomognemo mladim ljudima i poboljšamo im uvjete života. Nije to ništa novo, to rade mnogi gradovi, jedino po čemu se naš prijedlog razlikuje je to što se odnosi i na one koji se žele doseliti u Pakrac, ne samo na one koji već žive ovdje. Nada se da će prijedlog zaživjeti i da ćemo povećavati predviđena sredstva.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, ako i sve što je prosocijalno i prodemografski.
D. Marin: (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Lani je SDP predložio takvu mjeru, nije prihvaćena uz obrazloženje da postoji državna mjera. Raduje nas što je Grad odlučio samostalno pomoći mladima. Možda je odluka trebala biti detaljnija, sa konkretnim mjerama i kriterijima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Do prijedlog je došlo odličnom suradnjom sa Udruženjem obrtnika i u razgovorima sa poduzetnicima. Konkretan poticaj bila je zainteresiranost jednog poduzetnika za zakup lokala Borova, koji je potrebno urediti. Nadamo se da će poticanjem uređenja lokala i buduća pješačka zona biti ljepša.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i podržava sve što može unaprijediti poduzetništvo.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1 u k.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Radi se o zakupu starog restorana Papuka-a. Postoje zainteresirani poduzetnici i veseli nas što smo došli do upravne zgrade, koja nije ove godine bila u planu. Taj prostor ima šanse za razvoj, a sutra započinje i asfaltiranje u tom dijelu zone male privrede.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i veseli nas što ima zainteresiranih.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Ne sumnja u dobronamjernost, ali postoji li mogućnost da odluke gradonačelnice budu javno prezentirane u medijima ili na gradskoj stranici (čl. 28)?
Gradonačelnica: Pročelnik je pisao odluku i ne zna trebaju li te odredbe biti u odluci.
Pročelnik: Takva odredba treba biti u odluci zbog nepredviđenih situacija koje se mogu dogoditi.
Gradonačelnica: Nije problem javno potpisivati ugovore sa poduzetnicima ili dovesti bebe i novinare.
D. Marin: Cilj je da građani znaju što se radi i možda na taj način potaknemo i druge na aktivnosti.
M. Ivančić: Sjednice Gradskog vijeća su otvorene za medije, vijećnici uvijek mogu sve pitati, imamo gradsku stranicu, nema potrebe dodatno sve iznositi u javnost.
D. Marin: Radi se o sredstvima građana i nitko ne bi bio ugrožen.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Pročelnik: Sukladno Zakonu o knjižnicama i Statutu Gradske knjižnice Pakrac, objavljen je javni natječaj u Večernjem listu, na koji je stigla samo jedna prijava. Predlaže se prihvaćanje prijedloga za imenovanje M. Lucić Fider ravnateljicom knjižnice.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz čestitke ravnateljici.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želje za uspješnim nastavkom rada.
Možda bi u budućnosti trebali dobiti i prijave u materijalima, da se vidi i kvaliteta.
M. Ivančić: Zna se što je posao Gradskog vijeća, što gradonačelnice, što gradske uprave i ne treba dovoditi u pitanje rad ravnateljice.
D. Marin: Ima visoko mišljenje o ravnateljici, govorio je samo o namjeri u budućnosti, ako bude više kandidata.
Gradonačelnica: Osobno nije niti znala da je natječaj u tijeku, sve je odradio pročelnik. Općenito smatra da gradonačelnica ima pravo izabrati najuže suradnike s kojima će provoditi svoju politiku.
K. Milek: U ovom slučaju nije bilo bitno dostaviti prijavu, jer se radi o samo jednoj kandidatkinji, dok smo za ravnateljicu vrtića imali više kandidatkinja i dobili smo sve prijave u materijalima.
N. Garača: Svi prijedlozi su dobronamjerni, ali se možda percipiraju kao doza zlobe.
Gradonačelnica: Ne misli da su namjere zlobne, često prihvaća prijedloge, ali mora reći svoje mišljenje i stav.
N. Garača: Onda smo se u svemu složili.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

15. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva vijećnike da posjete događanja tijekom Adventa. Nažalost, u prosincu imamo i tužnih obljetnica, koje trebamo zajedno obilježiti.
V. Eck: Poziva sve na Božićni sajam u Prekopakri 14. prosinca.
M. Pavković: Podsjeća na sutrašnji planinarski pohod Fokinom stazom.
Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:25 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Obavijesti

Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13) sazivam

16. (šesnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u u petak, 13. prosinca 2019. godine s početkom u 17:00 sati u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019.g.,
4. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.g.,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2020.g.,
10. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“,
11. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca,
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,
13. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2020.g.,
14. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1 u k.o. Pakrac,
15. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac,
16. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Gradski natječaji #Obavijesti

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN broj 17/19), članka 5. Odluke o osnivanju Samostalne narodne knjižnice i čitaonice Pakrac od 5. listopada 1999. i članka 21 . Statuta Gradske knjižnice Pakrac, dana 21. studenog 2019.g. gradonačelnica Grada Pakraca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij
– položen stručni knjižničarski ispit
– najmanje pet (5) godina rada u knjižnici
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– prijedlog četverogodišnjeg plana rada
– dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu
– dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog gradonačelnika/gradonačelnice Grada Pakraca na mandat od četiri godine počevši od 1.1.2020. godine i može biti ponovno imenovan/a.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana, računajući od dana objave javnog natječaja u Večernjem listu, web stranici osnivača i Gradske knjižnice Pakrac.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom – Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac – ne otvaraj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN RH, broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovim obitelji (NN 121/17), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja RH na ovoj poveznici.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno

Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 612-04/19-01/5
URBROJ: 2162-04/03-19-1
U Pakracu, 21. studenog 2019.g.

Grad Pakrac
Gradonačelnica

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 12. studenog 2019.g.,s početkom u 17:00 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Vjekoslav Anušić.
Izostanak opravdali: Mirsada Popović Damjanović, Ivan Frićer.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, upravitelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Višnja Klobučar, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, predsjednik Vijeća talijanske nacionalne manjine Damir Bartoluzzi i predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Aktualni sat

Ž. Pejša Božić: Budući da se sud preselio u bivšu zgradu DPO, ima li planova za korištenje stare zgrade suda?
Gradonačelnica: Puno je zahtjeva za prostorom vrijednih udruga i ustanova. Grad je zainteresiran za korištenje stare zgrade suda, kao i još neke institucije. Ako ju dobijemo na korištenje, jedna od ideja je da tamo bude postava Muzeja vojne i ratne povijesti, kao i umjetnička ostavština prof. Berljaka koji ju želi pokloniti Gradu Pakracu.
Z. Hofman: Mogu li se postaviti uspornici ili učiniti nešto drugo da se uspori promet u Ulici radničkih sindikata zbog velikog broja djece?
M. Čar: Odsjek za graditeljstvo i kom. djelatnosti će na terenu vidjeti što se može učiniti.
M. Pavković: Može li se u Ulici braće Radića postaviti oznaka ili nekako usporiti promet zbog slijepih i slabovidnih, ali i starijih osoba koje koriste prostore u staroj školi?
Gradonačelnica: Da, provjeriti ćemo i nešto napraviti. Tamo ima i dosta djece, zbog koje smo i označili pješački prijelaz ispred stare škole.
M. Pavković: Moli pisani odgovor gđe Čar.
Dvorac baruna Trenka je jedna od najznačajnih zgrada u našem gradu i bilo bi šteta da se do kraja devastira. Što Grad planira s njom i kada možemo očekivati bar sanaciju?
Gradonačelnica: To je vrlo važan objekt, trudimo se održati ga „na životu“. Imovinsko-pravni odnosi su komplicirani, zgrada je trenutno u vlasništvu Srednje škole Pakrac, ali je Srpska pravoslavna crkva zatražila povrat imovine. Čim se to riješi, Grad će učiniti sve da se zgrada sanira. Imamo planove, prije nekoliko godina smo uložili sredstva u sanaciju krova, razgovarali smo sa stručnjacima, zatražili sanaciju od Ministarstva kulture. Dvorci su danas „in“ i puno je projekata moglo proći u tom objektu, ali do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ne možemo napraviti ništa konkretno.
M. Pavković: Bitno ju je sanirati da ne propada i jasno je da to nije u nadležnosti Grada. Bilo bi šteta izgubiti još jednu zgradu, kao što je bila Grgurićka, koje više nema zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
N. Garača: Zamoljen je od građana da pita može li gradonačelnica svojim autoritetom i inicijativom nešto napraviti kako bi Hrvatska poštanska banka dobila bankomat u gradu?
Gradonačelnica: Poslati ćemo upit i pokušati riješiti problem.
S. Hejtmanek: Kanalizacija u Badljevini je daleko od završetka, a g. Novinc je za Pakrački list izjavio kako je građevinski završena. Što Grad čini i u kojem roku će radovi biti završeni?
Moli pisani odgovor gđe Marije Čar.
D. Marin: Prije 4 godine, prilikom raspisivanja natječaja za tajnika Sportske zajednice, tražila se VSS ekonomskog smjera zbog kvalitetnijeg kadra i razvoja. Nedavno je bio objavljen natječaj u kojemu se tražila SSS za isto radno mjesto. Znači li to da se odustalo od nekadašnjih namjera i SZ se prepustila samo tehničkom vođenju?
Gradonačelnica: To je pitanje za predsjednika Sportske zajednice. Ovo je bila želja sportaša, s kojom se ne moramo svi slagati. Grad razmišlja o novoj instituciji koja bi vodila brigu o sportskim objektima.
D. Marin: Do koje razine se stiglo u postupku osamostaljenja više fizioterapeutske škole?
Gradonačelnica: Prije nekoliko dana potpisali smo ugovor o izradi projektne dokumentacije za obnovu Prve zemaljske bolnice, u sklopu zajedničkog projekta sa Zdravstvenim veleučilištem Zagreb, kojim bi dobili neophodan prostor. Prostor koji se trenutno koristi nije dovoljan za treće usmjerenje, što je preduvjet za samostalnost ustanove.
D. Marin: Znači da postoji realna mogućnost da se osamostaljenje realizira, znamo li u kojem vremenu?
Gradonačelnica: To je teško reći, voljela bi da se ostvari za pet godina, ali realnije je za sedam.
Z. Krejči: Prije 7-8 godina počelo se raditi na projektu staračkog doma u Prekopakri, a danas je objekt još uvijek u roh-bau stanju. U kojoj je fazi ovaj projekt i kada možemo njegov završetak?
Gradonačelnica: Objekt je u vlasništvu Grada, a trenutno važeći propisi ne dopuštaju nam institucionalizaciju i otvaranje doma za starije u takvom obliku. Stoga smo izradili i kandidirali sličan projekt, kojim bi se na drugačiji način vodila briga o starijim osobama u tom objektu.
Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom.
Državni zavod za statistiku objavio je rezultate o iseljavanju i useljavanju i mi smo na 4. mjestu po iseljavanju u razdoblju od 2013. do 2018.g. sa gotovo 12%. Što Grad čini i može napraviti da se taj trend uspori ili zaustavi?
Gradonačelnica: Grad je uveo niz mjera kako bi se zaustavio odlazak ljudi i kako bi im se olakšao život. Što se tiče statističkih podataka, poznati su joj i većinom se odnose na primjenu Zakona o prebivalištu, koji se na ovakav način reflektirao na gradove slične Pakracu. Od PP Pakrac će zatražiti detaljnije podatke i dostaviti pisani odgovor.
Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom, vidi se da gradonačelnicu zanima ovaj problem, a možda predloži i uvođenje nekih novih mjera kako bi ljudi ostali u našem gradu.
V. Eck: Može li Grad nešto poduzeti kako bi u pošti tijekom dopodneva radio još jedan šalter?
Gradonačelnica: Uočili smo poteškoće u poslovanju prvenstveno pravnih osoba i uputili dopis HP-u.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red
Predsjednik: Dostavljena je dopuna dnevnog reda točkom: Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2020.g. Predlaže da to bude 4. točka dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen, kao i slijedeći

Dnevni red

1. Dječji vrtić Maslačak Pakrac:
a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2018./2019.
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.,
2. Plan i program rada za 2020.g., Muzej grada Pakraca,
3. Izvješće o radu za školsku godini 2018./2019., Osnovna glazbena škola Pakrac,
4. Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2020.g.,
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Pakrac,
6. Prijedlog Plana razvoja mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca,
7. Prijedlog Zaključka o donošenju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca,
8. Prijedlog Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naseljima Grada Pakraca,
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca,
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca,
13. Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Grada Pakraca,
14. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca,
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca,
16. Prijedlozi i inicijative.

1. Dječji vrtić Maslačak Pakrac:
a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2018./2019.
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se prihvaćaju.
V. Klobučar: Iz svega navedenog u materijalima, ističe dva važna projekta: jedan je opremanje zgrade matičnog vrtića i područnog u Prekopakri i drugi „Maslačak ispunjava želje“ kojim smo dobili smjenski rad od 5:30 do 21h, logopedinju i pedagoginju, te različite radionice.
Cijena vrtića ostala je ista, a u suradnji sa Gradom, roditeljima se olakšava plaćanje vrtića (program 3+, subvencije za liječnike, socijalni kriteriji).
U suradnji sa Gradom, prevozili smo djecu sa poteškoćama u razvoju u Centar „Rudolf Steiner“ Daruvar.
Gradonačelnica: Treba reći da je iz Ministarstva demografije osigurano 750.000,00 kn i 350.000,00 kn iz gradskog proračuna za poboljšavanje materijalnih uvjeta. Kroz projekt „Maslačak ispunjava želje“ nabavljena je i didaktička oprema za matični vrtić, a slijedeće godine će iz gradskog proračuna biti nabavljena didaktička oprema za područne vrtića.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće i plan rada se prihvaćaju uz sve pohvale radu i nastojanju da se udovolji željama djece i roditelja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće i plan se prihvaćaju. Pohvale svim tetama i ostalim zaposlenicima, uz želju za još većim iskorakom u radu.
K. Milek: Postoji li tendencija pada broja djeca, obzirom na stalne priče o iseljavanju?
V. Klobučak: Ne, već nekoliko godina imamo oko 220 djece, nema neupisanih, a broj djece u skupinama je sukladan pedagoškim standardima.
Svake godine pedagoški rad diže se na veću razinu, sve u cilju što kvalitetnijeg razvoja djece.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: a) izvješće je jednoglasno usvojeno,
b) godišnji plan i program rada jednoglasno je usvojen.

2. Plan i program rada za 2020.g., Muzej grada Pakraca

J. Hihlik: Posla je puno i dalje ćemo predano raditi. Ode svega navedenog u materijalima, naglašava nastavak važnih arheoloških istraživanja, te izložbene i pedagoške aktivnosti.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želje za uspjehom u radu. Veseli vidljiva povezanost sa ostalim ustanovama i institucijama.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Ivančić: Posebno oduševljava spremnost Muzeja na suradnju bilo da se radi o pojedincima, udrugama ili ustanovama.
D. Marin: Predlaže da se arheološko nalazište ostavi vidljivo za građane, npr. prekriveno staklom.
Gradonačelnica: Arheološko nalazište nam je jako važno, ne samo zbog povijesti, već i zbog razvoja kontinentalnog turizma. Zbog njega smo izbacili i dio parkirališta, kada se istraživanje završi, sigurno će ostati vidljivo. Svake godine ovaj projekt kandidiramo u nadležno ministarstvo i s tom praksom ćemo nastaviti.
J. Hihlik: Uređenje arheološkog parka je u našem planu, malo je gradova koji u svom središtu imaju srednjovjekovnu utvrdu.
Z. Krejči: Godinama je završavao rasprave sa željom da ravnateljica dobije suradnike, što se ostvarilo. Obzirom da se djelokrug rada širi, možda postoji potreba za dodatnim zapošljavanjem. Radite li možda na EU projektima koji bi mogli financirati rad?
Kad god pomislim da ne može bolje, uvijek iznenadite još boljim radom.
J. Hihlik: Naravno da je cilj zaposliti što više ljudi. Stalno tražimo nove načine financiranja, redovito kandidiramo projekte u Ministarstvo kulture, a dio smo i velikog projekta u Spahijskom podrumu.
Gradonačelnica: Treba spomenuti i projekt prekogranične suradnje sa Mađarskom. Spahijski podrum je kandidiran i sve to zahtjeva dodatno kadrovsko pojačanje. Trenutno razmišljamo o još jednoj osobi i tražimo način da se zaposli.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Izvješće o radu za školsku godini 2018./2019., Osnovna glazbena škola Pakrac

J. Hihlik (predsjednica Školskog odbora OGŠ Pakrac): Ispričava ravnateljicu koja je na stručnom usavršavanju.
Škola aktivno sudjeluje u mnogim događanjima, uspješno surađuju sa drugim ustanovama, institucijama, udrugama. Rade na projektima, a zahvaljujući OGŠ Pakrac imamo i „VAU park“.
K. Milek (Klub HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Sve pohvale školi koja ulaže izuzetan entuzijazam u rad sa djecom, koja redovito pobjeđuju na natjecanjima.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale radu škole.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće se jednoglasno usvaja.

4. Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2020.g.

M. Lucić Fider: Planom se predviđa nastavak tradicionalnih aktivnosti i programa uz niz novih, koje proizlaze iz suradnje sa drugim ustanovama. Ta suradnja nekada je bila premošćivanje nedostatka kadrova, a danas je prerasla u niz zajedničkih aktivnosti.
Gradonačelnica: Ponosna je na rad gradskih ustanova.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz pohvale radu knjižnice.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želje za još boljim radom.
Z. Krejči: Jeste li istog mišljenja kao i lani što se tiče prostora? Čitaju li naši građani, obzirom na informatizaciju?
M. Lucić Fider: Što se tiče prostora, sretna je što će Spahijski podrum biti hibrid knjižnice i muzeja i vrlo atraktivno mjesto za rad. Pakračani čitaju, djeca dosta čitaju, nema bojazni, a danas ljudi više ne dolaze u knjižnicu samo zbog čitanja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Pakrac

M. Lucić Fider: Radi se o usklađivanju sa novim Zakonom o knjižnicama i nema većih izmjena.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D: Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Plana razvoja mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca

T. Petrač: Ovo je zakonska obveza predstavničkog tijela.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Zaključka o donošenju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Do sada je Program predviđao maksimalno 200 ha za zakup, sada se predlaže izmjena na 30ha. Iz razgovora sa poljoprivrednicima, malim OPG-ovcima shvatili smo da je 200 ha prevelika površina za njih i odgovara samo manjem broju velikih proizvođača. Kako bismo pomogli što većem broju poljoprivrednika, predlaže se smanjenje površine za zakup na 30 ha.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i pohvaljuje Grad koji osluškuje potrebe malih OPG-ovaca.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor se suglasan sa prijedlogom.
V. Pečanić: Temeljem zakonskih odredbi predlaže se uvođenje gradske riznice za naša tri proračunska korisnika (vrtić, knjižnica, muzej). Postupak će se provoditi u tri faze, korisnici time ne gube svoju pravnu samostalnost, samo se konsolidira sustav upravljanja financijama.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Ističe se zadovoljstvo što je 8 godina od njihove inicijative došlo do uvođenja riznice i očekuju se pozitivni efekti poslovanja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

M. Čar: Ovo je usklađivanje sa izmjenom uredbe, više terminološkog karaktera.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naseljima Grada Pakraca

Gradonačelnica: Predlaže se imenovanje dvije nove ulice: Ulica Alojzije Janković (od križanja ulica A. Hebranga i hrvatske policije iz Domovinskog rata iznad Gradskog stadiona) i Ulica 104. brigade (nova ulica od Vukovarske do Osječke ulice). Ostalo su tehnička usklađivanja evidencije ulica i naselja.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca,
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca,
13. Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

T. Petrač: Nakon inspekcijskog nadzora dobili smo pohvale da jako dobro radimo svoj posao, a naloženo nam je da terminološki uskladimo tek nekoliko navoda.
Što se tiče Vlastitog pogona, tu je potrebno uskladiti se sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
N. Garača: Predlaže da se Vlastiti pogon možda drugačije organizira, da gradonačelnica prenese više ovlasti na upravitelja. Za upravitelja se traži srednja stručna sprema, a navedena samostalnost u radu mu je ipak ograničena. Osim toga, postoje još neke nelogičnosti u odluci i pravilniku.
T. Petrač: Odluka je širi pojam, pravilnik uži i sve navedeno u dokumentima je u skladu sa zakonom.
N. Garača: Uvažava da je sve u skladu sa zakonom, što ne znači da je dobro u praksi.
Gradonačelnica: Vlastiti pogon ima autonomiju, jer da nije tako, bio bi dio Jedinstvenog upravnog odjela i ne bi imao upravitelja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 11. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan),
12. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan),
13. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan).

14. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca,
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

T. Petrač: Budući da ističe mandat članovima vijeća mjesnim odbora i predstoje nam izbori, ovo je zakonska obveza predstavničkog tijela.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
Zašto članovi GIP-a ne bi bili kao i kod izbora za gradsko vijeće sastavljeni od predstavnika stranaka, a ne nestranačko tijelo sastavljeno od zaposlenika gradske uprave?
Gradonačelnica: Mjesni odbori su nam važni, a GIP je nešto kao DIP na državnoj razini, nestranačko tijelo koje stručno treba odraditi pripremu i provođenje izbora, tiskanje listića i dr. Stranke će imati svoje predstavnike u biračkim odborima.
D. Marin: Ne misli da će GIP biti nestručan, već predlaže praksu demokratskih vrijednosti u ponašanju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 14. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
15. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

16. Prijedlozi i inicijative

N. Garača: Predlaže da se projekt preimenuje u „Visoku zdravstvenu školu“, jer tada prostor nije presudan resurs kojeg treba zadovoljiti, već kadar, a može imati i samo jedan program.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:40 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

Predsjednik:Miroslav Ivančić