Novosti #Zakoni, odluke i pravilnici

Odluke o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata ustanova i udruga

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu namijenjenih financiranju Programa javnih potreba u kulturi koje provode ustanove
Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata koje provode udruge tehničke kulture
Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata koje provode udruge
Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata Programa javnih potreba u kulturi koje provode udruge

Natječaji i javni pozivi za udruge #Obavijesti

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE Umjetnost i kultura online

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip poziva: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Otvoren od 18. svibnja 2020. do 31. prosinca 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Područje: Socijalno uključivanje

Prijavitelji: Organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti)

Sažetak:
Poziv Umjetnost i kultura online usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj operacije: Povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 25.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 500.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Informativne radionice:
Nadležno tijelo organizirat će online informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje. Vrijeme održavanja informativne radionice, adresa elektroničke pošte i obrazac za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici bit će objavljeni naknadno.

Pitanja i odgovori:
Pitanja u vezi s PDP-om prihvatljivi prijavitelji i partneri mogu slati elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte esf@min-kulture.hr kontinuirano do zatvaranja poziva. Pod predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv Poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u dijelu ‘Pitanja i odgovori’ na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i stranici ESF-a, svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja. Ministarstvo kulture nije obavezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku, uključujući i pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon zatvaranja Poziva niti odgovarati na pitanja fizičkih ili pravnih osoba koji nisu prihvatljivi prijavitelj ili partner na ovaj Poziv.

Natječajna dokumentacija:

Upute za prijavitelje
Prijavni obrazac B
Obrazac 2_Izjava prijavitelja
Obrazac 3_Izjava partnera
Prilog_1_Opci uvjeti ugovora
Prilog_2_Posebni uvjeti ugovora
Prilog_3_Nabava za NOJN
Prilog_4_Predlozak adresiranja paketa-omotnice
Prilog_5_Izjava prijavitelja o odricanju od prava na prigovor

Natječaji i javni pozivi za udruge #Obavijesti

Obavijest udrugama o natječajima uslijed pandemije virusa COVID-19

Obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, Grad Pakrac privremeno obustavlja natječaje – pozive za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Pakracu za 2020. godinu i Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva  događajima  i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac

Sukladno razvoju situacije u vezi pandemije, procedura za realizaciju natječaja-poziva će se iznova aktivirati te će o tome svi zainteresirani biti pravovremeno obaviješteni putem službene stranice Grada Pakraca www.pakrac.hr.

Također, ovim putem obavještavamo udruge koje su podnijele prijave na natječaje objavljene od 10.02. 2020 – 17.03.2020, da se Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja produžuje do 01.05. 2020, a u skladu s tim i rok za objavu rezultata i ugovaranje.

Natječaji i javni pozivi za udruge #Obavijesti

Natječaj za donacije 2020.godine Uniqa osiguranje

Uniqa osiguranje objavilo je Natječaj za dodjelu donacija Radost života, za 2020. godinu. Svrha natječaja je financiranje projekata neprofitnih organizacija  za dobrobit djece i mladih. Uniqa osiguranje traži  dobre ideje u svim područjima života djece i mladih, a najbolje pomaže ostvariti! Rok za prijave je otvoren do daljnjega, a ovisno o razvoju situacije s epidemijom koronavirusa,  krajnji rok će se naknadno odrediti.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj za dodjelu donacija u 2020. godini mogu se prijaviti neprofitne organizacije  isključivo s projektima za dobrobit djece i to:

 • osnovne škole
 • srednje škole
 • udruge koje provode projekte za djecu i mlade, studentske udruge
 • ustanove koje skrbe o djeci i mladima

Prihvatljivi projekti

Projekti se tematski mogu vezati uz:

 • Obrazovanje: ideje za unapređenje učenja, stjecanja i prenošenja znanja (uz pomoć svih raspoloživih sredstava, od prostornih do angažmana osoba, tehnika, korištenja tiskanih materijala i sredstava do digitalnih tehnologija); promicanje medijske ili financijske pismenosti, likovnog i pisanog stvaralaštva i sl.
 • Zdrav život i kvalitetno provođenje slobodnog vremena: ideje za uvođenje zdravih navika u svakodnevan život djece i mladih; od sportskih i rekreativnih aktivnosti do aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje okoliša, prevenciju nasilja, mentalno zdravlje, boravak u prirodi, zdravu prehranu… (isključeno je financiranje natjecanja i opreme za opremanje sportskih klubova i udruga)
 • Istraživanja: ideja za provođenjem istraživanja koje bi svojim zaključcima i preporukama pridonijelo boljem razumijevanju bilo koje relevantne problematike koja se tiče djece i mladih u Hrvatskoj, te poboljšanju njihovih mogućnosti ili uvjeta života
 • Inovaciju: ideje o izradi kreativnih ili tehničkih predmeta/pomagala; čijom bi se primjenom poboljšala organizacija ili proces, ovisno o području primjene

Projekti se mogu provoditi uz korištenje svih djeci i mladima dostupnih i raspoloživih resursa – od nabavke ili izrade potrebnih „pomagala“, radionica i edukacija, provođenja istraživanja i anketa do korištenja digitalnih tehnologija. Ideja natječaja je da djeca i mladi (uz vodstvo mentora) osmisle projekt koji bi mogle preuzeti i provoditi i druge ustanove ili udruge. Može se prijaviti i postojeći projekt koji je već proveden (pilotiran) i prijavitelj bi ga želio proširiti i razviti.

Iznos donacije

Iznos donacije nije limitiran; prijavitelj treba predložiti traženi iznos, a Organizator će u slučaju odabira projekta procijeniti hoće li financirati projekt u cijelosti ili djelomično.

Odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi najkasnije do kraja školske godine 2020./2021.

Rokovi

Prijave su otvorene do daljnjega te će, ovisno o razvoju situacije s epidemijom koronavirusa, Uniqa osiguranje naknadno odrediti rok.

Rok za odabir projekata ovisi o roku za prijave koje će biti naknadno određen.

Dobitnici donacije dužni su podnijeti izvješće o provedenom projektu do kraja 2020. godine ako je projekt proveden u 2020. godini odnosno najkasnije mjesec dana nakon završetka projekta u školskoj godini 2020./2021.

Javni pozivi i službene objave #Novosti #Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu namijenjen financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva  događajima  i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac

 • Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 20. Pravilnika o sufinanciranju udruga Grada Pakraca („ Službeni glasnik“ Grada Pakraca br. 4/15 i 1/20), gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje

Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva  događajima  i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac

I.

Grad Pakrac poziva pravne i fizičke osobe koje su programski usmjerene na rad i organizaciju  događaja koje svojom prirodom pridonose promociji grada i poticanju zajedništva da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške projektima Grada Pakraca u 2020. godini.

II.

Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa za dodjelu pokroviteljstava i sponzorstava, manifestacijama od interesa za Grad Pakrac, za događaje  koji promiču vrijednosti i unapređenje kvalitete života te doprinose razvoju i promicanju određenog područja i ako je to događanje od važnosti za grad Pakrac ili ima jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje

III.

prijavitelji sukladno ovom Javnom natječaju mogu podnijeti prijavu za:

 1. Pokroviteljstvo
 2. Sponzorstvo

(3) Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju manifestacije, akcije, projekte (u daljnjem tekstu događaj) koji svojim sadržajem ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonose:

 • očuvanju tradicijske kulture Grada Pakraca i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma
 • razvoju kulturnih manifestacija i suradnje
 • organizaciju raznih manifestacija na području Grada Pakraca iz područja kulturne, znanstvene, sportske, odgojno-obrazovne, humanitarne, zdravstvene, socijalne, turističke, ekološke, gospodarske i drugih djelatnosti,
 • sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i drugim događajima u gradu,
 • predstavljanje Grada Pakraca na drugim događajima,
 • obilježavanje važnih događaja i obljetnica osobito vezanih uz Domovinski rat,
 • organizacija radionica i natjecanja koje okupljaju velik broj učesnika,
 • organizaciju i sudjelovanje na sportskim događajima u Gradu Pakracu.

VI.

Događajima se, u smislu ovog poziva  smatraju i projekti koji nemaju karakter događaja, ali su od šireg društvenog značaja ili velike važnosti, imaju promotivni, humanitarni, sportski ili kulturni karakter te doprinose nekom od strateških ciljeva Grada Pakraca.

V.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 100.000,00 (stotisuća kuna).

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom projektu je od 1.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 20  programa i projekata.

VI.

Rok za podnošenje prijava je tijekom cijele 2020. godine, a najkasnije 30 dana prije održavanja manifestacije ili događaja.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Pakraca za  2020. godinu.

Odluke o dodjeli sredstava za pokroviteljstva i sponzorstva donosi Gradonačelnica na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava, i to u roku od 30 dana od zaprimanja prijave na ovaj Javni poziv. Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Grada Pakraca.

VII.

Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše 1 prijavu na razdoblje provedbe do kraja  godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar definiranih područja u članku 3. Javnog poziva.

VIII.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u  Uputama za prijavitelje.

IX.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pakraca;  www.pakrac.hr

X.

Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na  urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Pakrac

Trg bana Josipa Jelačića 18

34550 Pakrac

ured 127.

uz napomenu na omotnici:

 „NE OTVARATI – Javni poziv – POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA

XI.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. 

XII.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.

XIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte marija.martinelli@pakrac.hr.

DATUM OBJAVE: 24. veljače 2020.

 

POVEZNICE NA OBRASCE JAVNOG POZIVA

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju odredbi članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti odjavljuje

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu

Pozivaju se udruge iz područja djelovanja u kulturi, koje obavljaju djelatnost u kulturi sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca da prijave svoje prijedloge projekata koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara.

Ukupno planirana sredstva po ovom Javnom pozivu, unutar proračuna Grada Pakraca u 2020. godini iznose 150.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za najviše 15 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 2.000,00 kuna, odnosno najviše 50.000,00 kuna koje će se raspoređivati na slijedeća prioritetna područja:

1. Likovna umjetnost 3.000,00 kn

a) Edukativni i kreativni programi i radionice, izložbeni programi.

2. Glazbeno-scenska i plesna djelatnost ukupno 15.000,00 kn

1) programi strukovnih i amaterskih udruga i društava koji djeluju na području grada, a nastupaju na manifestacijama u gradu i od interesa za grad,

2) glazbeni i plesni festivali i manifestacije

3. Kulturno umjetnički amaterizam ukupno 68.000,00 kn

1) održavanje redovnih proba i radionica,

2) organizacija manifestacija u kulturi za promicanje i predstavljanje običaja i tradicije,

3) promicanje kulture gastronomije, govora i svih drugih oblika nematerijalne kulturne baštine

4. Kazališna i filmska djelatnost ukupno 55.000,00 kn

1) gostovanja ne/komercijalnih kazališnih grupa,

2) redovna kino prikazivačka djelatnost

5. Institucionalna podrška udrugama u kulturi ukupno 9.000,00 kn

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je do 16.ožujka 2020. godine, 12:00 sati.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:

1) udruga u kulturi – koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Svaki podnositelj prijave može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 31.12.2020. godine. Ista udruga/ustanova/samostalni umjetnik može biti partner drugoj udruzi/ustanovi/samostalnom umjetniku na više projekata.

Programi/projekti udruga, ustanova i samostalnih umjetnika, djelatnika u kulturi, prijavljuju se na obrascima koji se objavljuju uz ovaj Javni poziv na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) te dostavljaju u zatvorenoj omotnici zajedno sa svim prilozima do datuma određenog u ovom Pozivu putem pošte na adresu:

GRAD PAKRAC
JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (127)
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac

s naznakom: „Javne potrebe u kulturi-ne otvaraj

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, ostvarivanje prednosti i druga bitna pitanja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do najkasnije 08.03.2019. godine.

KLASA: 007-01/20-01/4
URBROJ: 2162-04/06-20-02
U Pakracu, 10.02.2020.

Prilozi Javnog poziva
Popis priloga po Javnom pozivu
Ogledni obrazac životopisa
Obrazac proračuna projekta
Obrazac opisa projekta
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Upute za prijavitelje

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2020. godini

Projektom se smatra, u smislu ovog Javnog poziva, skup aktivnosti kojima je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja.
Sukladno Klasifikaciji djelatnosti udruga prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske, u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata mogu se javiti udruge iz slijedećih područja djelovanja:

 • demokratske političke kulture i ljudskih prava,
 • duhovnosti, humanitarno socijalne djelatnosti,
 • hobističke djelatnosti,
 • kulture,
 • zaštita zdravlja i ljudskih života,
 • obrazovanje,
 • ostale djelatnosti udruga (naglasak na: očuvanje i zaštitu prirode te promociju i održivost gospodarskog razvoja)

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje projekata koji će se provoditi u 2020. godini.
Svaki Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv prijaviti najviše jednu prijavu.

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 90.000,00 kuna.
Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedinog projekta je od 500,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga te koji su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Pakraca osobito predali završno opisno i financijsko izvješće.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr.

Prijave se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – udruge“ ili osobno na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Javni poziv ostaje otvoren do 16. ožujka 2020. godine, 12:00 sati.

Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata a Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava biti će objavljena na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv, koje se s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaze na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do najkasnije 15.03.2019. godine.

KLASA: 007-01/20-01/3
URBROJ:2162-04/06-20-02

U Pakracu, 10. veljače 2020.

Prilozi Javnog poziva
Popis priloga po Javnom pozivu
Obrazac proračuna projekta
Obrazac opisa projekta
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Upute za prijavitelje

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2020. godinu

Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poziva udruge koje su programski usmjerene u području tehničke kulture, da se prijave na natječaj za financijsku podršku projektima i programima udruga.
Udruge, sukladno ovom Javnom pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:
1) razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
2) poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 10.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 16. ožujka 2020. godine.
Udruga može prijaviti i ugovoriti projekt u okviru ovog Javnog poziva po prioritetnom području Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je:
– upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području Grada Pakraca zaključno s danom objave Javnog poziva,
– programski usmjerena na rad u području istaknutih prioriteta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
– upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
– ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE
Prijavitelji dokumentaciju dostavljaju u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

– obrazac osnovnih informacija o udruzi/organizaciji
– opisni obrazac za prijavu projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– izvadak iz Registra udruga RH ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika), ukoliko je bilo promjena koje nisu evidentirane u Registru.
– obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na projektu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
Za Partnera/e: (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
– dokaz o pravnoj osobnosti partnera (Izvadak ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH).

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr).

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u uredu br. 127) na adresu:

Grad Pakrac
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provode nadležna tijela Grada Pakraca. O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr)

Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

Grad Pakrac će s udrugama kojima se odobri financijska potpora sklopiti Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do 10.ožujka 2020.

KLASA: 007-01/20-01/6
URBROJ: 2162-04/06-20-02

Pakrac, 10. veljače 2020.

Prilozi Javnog poziva
Obrazac 1 – Podaci o udruzi
Obrazac 2 – Podaci o projektu
Obrazac 3 – Proračun projekta
Obrazac 4 – Izjava o partnerstvu
Obrazac 5 – Izjava o financiranju
Upute za prijavitelje
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju odredbi članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti odjavljuje

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu

Pozivaju se ustanove u kulturi i samostalni umjetnici koji djeluju sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca da prijave svoje prijedloge projekata koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara Grada Pakraca, bogate kulturni prostor i vrijeme građanima Grada Pakraca.
Ukupno planirana sredstva po ovom Javnom pozivu, unutar proračuna Grada Pakraca u 2020. godini iznose 30.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za najviše 6 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 7.000,00 kuna koje će se raspoređivati na slijedeća prioritetna područja:

1. Knjižna, knjižnična i nakladnička djelatnost 5.000,00
književne manifestacije,

2. Muzejsko galerijska djelatnost 12.500,00
multimedijska edukativna događanja koja pridonose popularizaciji muzeja i muzejske struke,

3. Glazbena djelatnost 12.500,00
programi priredbi, koncerata i nastupa na području grada od interesa za grad,

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je do 16.ožujka 2020. godine, 12:00 sati.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:
1) ustanova u kulturi;
– koja je upisana u sudske registre u skladu sa zakonom kao ustanova u djelatnosti kulture,
– koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima,
– koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Prednost sufinanciranja ustanova pod istim razradbenim uvjetima ostvaruju ustanove kojima je osnivač/suosnivač Grad Pakrac.

2) samostalni i slobodni umjetnici;
– fizičke osobe s pravom slobodnih umjetnika utvrđenim na temelju Zakona o pravima slobodnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ 43/96, 44/96) i na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obaveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna RH („Narodne novine“ 91/15).
Svaki podnositelj prijave može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 31.12. 2020. godine. Ista ustanova/samostalni umjetnik može biti partner drugoj udruzi/ustanovi/samostalnom umjetniku na više projekata.
Programi/projekti ustanova i samostalnih umjetnika, djelatnika u kulturi, prijavljuju se na obrascima koji se objavljuju uz ovaj Javni poziv na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) te dostavljaju u zatvorenoj omotnici zajedno sa svim prilozima do datuma određenog u ovom Pozivu putem pošte na adresu:

GRAD PAKRAC
JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (127)
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac

s naznakom: „Javne potrebe u kulturi, USTANOVE-ne otvaraj

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, ostvarivanje prednosti i druga bitna pitanja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog javnog poziva.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do najkasnije 10.03.2020. godine.

KLASA: 007-01/20-01/5
URBROJ: 2162-04/06-20-02

U Pakracu, 10.02.2020.

Prilozi Javnog poziva
Popis priloga po Javnom pozivu
Ogledni obrazac životopisa
Obrazac proračuna projekta
Obrazac opisa projekta
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Upute za prijavitelje