Natječaji i javni pozivi za udruge #Obavijesti

Obavijest udrugama o natječajima uslijed pandemije virusa COVID-19

Obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, Grad Pakrac privremeno obustavlja natječaje – pozive za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Pakracu za 2020. godinu i Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva  događajima  i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac

Sukladno razvoju situacije u vezi pandemije, procedura za realizaciju natječaja-poziva će se iznova aktivirati te će o tome svi zainteresirani biti pravovremeno obaviješteni putem službene stranice Grada Pakraca www.pakrac.hr.

Također, ovim putem obavještavamo udruge koje su podnijele prijave na natječaje objavljene od 10.02. 2020 – 17.03.2020, da se Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja produžuje do 01.05. 2020, a u skladu s tim i rok za objavu rezultata i ugovaranje.

Natječaji i javni pozivi za udruge #Obavijesti

Natječaj za donacije 2020.godine Uniqa osiguranje

Uniqa osiguranje objavilo je Natječaj za dodjelu donacija Radost života, za 2020. godinu. Svrha natječaja je financiranje projekata neprofitnih organizacija  za dobrobit djece i mladih. Uniqa osiguranje traži  dobre ideje u svim područjima života djece i mladih, a najbolje pomaže ostvariti! Rok za prijave je otvoren do daljnjega, a ovisno o razvoju situacije s epidemijom koronavirusa,  krajnji rok će se naknadno odrediti.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj za dodjelu donacija u 2020. godini mogu se prijaviti neprofitne organizacije  isključivo s projektima za dobrobit djece i to:

 • osnovne škole
 • srednje škole
 • udruge koje provode projekte za djecu i mlade, studentske udruge
 • ustanove koje skrbe o djeci i mladima

Prihvatljivi projekti

Projekti se tematski mogu vezati uz:

 • Obrazovanje: ideje za unapređenje učenja, stjecanja i prenošenja znanja (uz pomoć svih raspoloživih sredstava, od prostornih do angažmana osoba, tehnika, korištenja tiskanih materijala i sredstava do digitalnih tehnologija); promicanje medijske ili financijske pismenosti, likovnog i pisanog stvaralaštva i sl.
 • Zdrav život i kvalitetno provođenje slobodnog vremena: ideje za uvođenje zdravih navika u svakodnevan život djece i mladih; od sportskih i rekreativnih aktivnosti do aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje okoliša, prevenciju nasilja, mentalno zdravlje, boravak u prirodi, zdravu prehranu… (isključeno je financiranje natjecanja i opreme za opremanje sportskih klubova i udruga)
 • Istraživanja: ideja za provođenjem istraživanja koje bi svojim zaključcima i preporukama pridonijelo boljem razumijevanju bilo koje relevantne problematike koja se tiče djece i mladih u Hrvatskoj, te poboljšanju njihovih mogućnosti ili uvjeta života
 • Inovaciju: ideje o izradi kreativnih ili tehničkih predmeta/pomagala; čijom bi se primjenom poboljšala organizacija ili proces, ovisno o području primjene

Projekti se mogu provoditi uz korištenje svih djeci i mladima dostupnih i raspoloživih resursa – od nabavke ili izrade potrebnih „pomagala“, radionica i edukacija, provođenja istraživanja i anketa do korištenja digitalnih tehnologija. Ideja natječaja je da djeca i mladi (uz vodstvo mentora) osmisle projekt koji bi mogle preuzeti i provoditi i druge ustanove ili udruge. Može se prijaviti i postojeći projekt koji je već proveden (pilotiran) i prijavitelj bi ga želio proširiti i razviti.

Iznos donacije

Iznos donacije nije limitiran; prijavitelj treba predložiti traženi iznos, a Organizator će u slučaju odabira projekta procijeniti hoće li financirati projekt u cijelosti ili djelomično.

Odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi najkasnije do kraja školske godine 2020./2021.

Rokovi

Prijave su otvorene do daljnjega te će, ovisno o razvoju situacije s epidemijom koronavirusa, Uniqa osiguranje naknadno odrediti rok.

Rok za odabir projekata ovisi o roku za prijave koje će biti naknadno određen.

Dobitnici donacije dužni su podnijeti izvješće o provedenom projektu do kraja 2020. godine ako je projekt proveden u 2020. godini odnosno najkasnije mjesec dana nakon završetka projekta u školskoj godini 2020./2021.

Javni pozivi i službene objave #Novosti #Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu namijenjen financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva  događajima  i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac

 • Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 20. Pravilnika o sufinanciranju udruga Grada Pakraca („ Službeni glasnik“ Grada Pakraca br. 4/15 i 1/20), gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje

Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva  događajima  i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac

I.

Grad Pakrac poziva pravne i fizičke osobe koje su programski usmjerene na rad i organizaciju  događaja koje svojom prirodom pridonose promociji grada i poticanju zajedništva da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške projektima Grada Pakraca u 2020. godini.

II.

Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa za dodjelu pokroviteljstava i sponzorstava, manifestacijama od interesa za Grad Pakrac, za događaje  koji promiču vrijednosti i unapređenje kvalitete života te doprinose razvoju i promicanju određenog područja i ako je to događanje od važnosti za grad Pakrac ili ima jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje

III.

prijavitelji sukladno ovom Javnom natječaju mogu podnijeti prijavu za:

 1. Pokroviteljstvo
 2. Sponzorstvo

(3) Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju manifestacije, akcije, projekte (u daljnjem tekstu događaj) koji svojim sadržajem ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonose:

 • očuvanju tradicijske kulture Grada Pakraca i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma
 • razvoju kulturnih manifestacija i suradnje
 • organizaciju raznih manifestacija na području Grada Pakraca iz područja kulturne, znanstvene, sportske, odgojno-obrazovne, humanitarne, zdravstvene, socijalne, turističke, ekološke, gospodarske i drugih djelatnosti,
 • sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i drugim događajima u gradu,
 • predstavljanje Grada Pakraca na drugim događajima,
 • obilježavanje važnih događaja i obljetnica osobito vezanih uz Domovinski rat,
 • organizacija radionica i natjecanja koje okupljaju velik broj učesnika,
 • organizaciju i sudjelovanje na sportskim događajima u Gradu Pakracu.

VI.

Događajima se, u smislu ovog poziva  smatraju i projekti koji nemaju karakter događaja, ali su od šireg društvenog značaja ili velike važnosti, imaju promotivni, humanitarni, sportski ili kulturni karakter te doprinose nekom od strateških ciljeva Grada Pakraca.

V.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 100.000,00 (stotisuća kuna).

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom projektu je od 1.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 20  programa i projekata.

VI.

Rok za podnošenje prijava je tijekom cijele 2020. godine, a najkasnije 30 dana prije održavanja manifestacije ili događaja.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Pakraca za  2020. godinu.

Odluke o dodjeli sredstava za pokroviteljstva i sponzorstva donosi Gradonačelnica na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava, i to u roku od 30 dana od zaprimanja prijave na ovaj Javni poziv. Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Grada Pakraca.

VII.

Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše 1 prijavu na razdoblje provedbe do kraja  godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar definiranih područja u članku 3. Javnog poziva.

VIII.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u  Uputama za prijavitelje.

IX.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pakraca;  www.pakrac.hr

X.

Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na  urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Pakrac

Trg bana Josipa Jelačića 18

34550 Pakrac

ured 127.

uz napomenu na omotnici:

 „NE OTVARATI – Javni poziv – POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA

XI.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. 

XII.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.

XIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte marija.martinelli@pakrac.hr.

DATUM OBJAVE: 24. veljače 2020.

 

POVEZNICE NA OBRASCE JAVNOG POZIVA

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju odredbi članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti odjavljuje

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu

Pozivaju se udruge iz područja djelovanja u kulturi, koje obavljaju djelatnost u kulturi sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca da prijave svoje prijedloge projekata koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara.

Ukupno planirana sredstva po ovom Javnom pozivu, unutar proračuna Grada Pakraca u 2020. godini iznose 150.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za najviše 15 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 2.000,00 kuna, odnosno najviše 50.000,00 kuna koje će se raspoređivati na slijedeća prioritetna područja:

1. Likovna umjetnost 3.000,00 kn

a) Edukativni i kreativni programi i radionice, izložbeni programi.

2. Glazbeno-scenska i plesna djelatnost ukupno 15.000,00 kn

1) programi strukovnih i amaterskih udruga i društava koji djeluju na području grada, a nastupaju na manifestacijama u gradu i od interesa za grad,

2) glazbeni i plesni festivali i manifestacije

3. Kulturno umjetnički amaterizam ukupno 68.000,00 kn

1) održavanje redovnih proba i radionica,

2) organizacija manifestacija u kulturi za promicanje i predstavljanje običaja i tradicije,

3) promicanje kulture gastronomije, govora i svih drugih oblika nematerijalne kulturne baštine

4. Kazališna i filmska djelatnost ukupno 55.000,00 kn

1) gostovanja ne/komercijalnih kazališnih grupa,

2) redovna kino prikazivačka djelatnost

5. Institucionalna podrška udrugama u kulturi ukupno 9.000,00 kn

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je do 16.ožujka 2020. godine, 12:00 sati.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:

1) udruga u kulturi – koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Svaki podnositelj prijave može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 31.12.2020. godine. Ista udruga/ustanova/samostalni umjetnik može biti partner drugoj udruzi/ustanovi/samostalnom umjetniku na više projekata.

Programi/projekti udruga, ustanova i samostalnih umjetnika, djelatnika u kulturi, prijavljuju se na obrascima koji se objavljuju uz ovaj Javni poziv na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) te dostavljaju u zatvorenoj omotnici zajedno sa svim prilozima do datuma određenog u ovom Pozivu putem pošte na adresu:

GRAD PAKRAC
JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (127)
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac

s naznakom: „Javne potrebe u kulturi-ne otvaraj

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, ostvarivanje prednosti i druga bitna pitanja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do najkasnije 08.03.2019. godine.

KLASA: 007-01/20-01/4
URBROJ: 2162-04/06-20-02
U Pakracu, 10.02.2020.

Prilozi Javnog poziva
Popis priloga po Javnom pozivu
Ogledni obrazac životopisa
Obrazac proračuna projekta
Obrazac opisa projekta
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Upute za prijavitelje

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2020. godini

Projektom se smatra, u smislu ovog Javnog poziva, skup aktivnosti kojima je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja.
Sukladno Klasifikaciji djelatnosti udruga prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske, u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata mogu se javiti udruge iz slijedećih područja djelovanja:

 • demokratske političke kulture i ljudskih prava,
 • duhovnosti, humanitarno socijalne djelatnosti,
 • hobističke djelatnosti,
 • kulture,
 • zaštita zdravlja i ljudskih života,
 • obrazovanje,
 • ostale djelatnosti udruga (naglasak na: očuvanje i zaštitu prirode te promociju i održivost gospodarskog razvoja)

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje projekata koji će se provoditi u 2020. godini.
Svaki Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv prijaviti najviše jednu prijavu.

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 90.000,00 kuna.
Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedinog projekta je od 500,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga te koji su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Pakraca osobito predali završno opisno i financijsko izvješće.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr.

Prijave se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – udruge“ ili osobno na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Javni poziv ostaje otvoren do 16. ožujka 2020. godine, 12:00 sati.

Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata a Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava biti će objavljena na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv, koje se s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaze na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do najkasnije 15.03.2019. godine.

KLASA: 007-01/20-01/3
URBROJ:2162-04/06-20-02

U Pakracu, 10. veljače 2020.

Prilozi Javnog poziva
Popis priloga po Javnom pozivu
Obrazac proračuna projekta
Obrazac opisa projekta
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Upute za prijavitelje

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2020. godinu

Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poziva udruge koje su programski usmjerene u području tehničke kulture, da se prijave na natječaj za financijsku podršku projektima i programima udruga.
Udruge, sukladno ovom Javnom pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:
1) razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
2) poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 10.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 16. ožujka 2020. godine.
Udruga može prijaviti i ugovoriti projekt u okviru ovog Javnog poziva po prioritetnom području Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je:
– upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području Grada Pakraca zaključno s danom objave Javnog poziva,
– programski usmjerena na rad u području istaknutih prioriteta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
– upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
– ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE
Prijavitelji dokumentaciju dostavljaju u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

– obrazac osnovnih informacija o udruzi/organizaciji
– opisni obrazac za prijavu projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– izvadak iz Registra udruga RH ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika), ukoliko je bilo promjena koje nisu evidentirane u Registru.
– obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na projektu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
Za Partnera/e: (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
– dokaz o pravnoj osobnosti partnera (Izvadak ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH).

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr).

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u uredu br. 127) na adresu:

Grad Pakrac
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provode nadležna tijela Grada Pakraca. O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr)

Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

Grad Pakrac će s udrugama kojima se odobri financijska potpora sklopiti Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do 10.ožujka 2020.

KLASA: 007-01/20-01/6
URBROJ: 2162-04/06-20-02

Pakrac, 10. veljače 2020.

Prilozi Javnog poziva
Obrazac 1 – Podaci o udruzi
Obrazac 2 – Podaci o projektu
Obrazac 3 – Proračun projekta
Obrazac 4 – Izjava o partnerstvu
Obrazac 5 – Izjava o financiranju
Upute za prijavitelje
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju odredbi članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti odjavljuje

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu

Pozivaju se ustanove u kulturi i samostalni umjetnici koji djeluju sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca da prijave svoje prijedloge projekata koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara Grada Pakraca, bogate kulturni prostor i vrijeme građanima Grada Pakraca.
Ukupno planirana sredstva po ovom Javnom pozivu, unutar proračuna Grada Pakraca u 2020. godini iznose 30.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za najviše 6 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 7.000,00 kuna koje će se raspoređivati na slijedeća prioritetna područja:

1. Knjižna, knjižnična i nakladnička djelatnost 5.000,00
književne manifestacije,

2. Muzejsko galerijska djelatnost 12.500,00
multimedijska edukativna događanja koja pridonose popularizaciji muzeja i muzejske struke,

3. Glazbena djelatnost 12.500,00
programi priredbi, koncerata i nastupa na području grada od interesa za grad,

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je do 16.ožujka 2020. godine, 12:00 sati.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:
1) ustanova u kulturi;
– koja je upisana u sudske registre u skladu sa zakonom kao ustanova u djelatnosti kulture,
– koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima,
– koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Prednost sufinanciranja ustanova pod istim razradbenim uvjetima ostvaruju ustanove kojima je osnivač/suosnivač Grad Pakrac.

2) samostalni i slobodni umjetnici;
– fizičke osobe s pravom slobodnih umjetnika utvrđenim na temelju Zakona o pravima slobodnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ 43/96, 44/96) i na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obaveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna RH („Narodne novine“ 91/15).
Svaki podnositelj prijave može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 31.12. 2020. godine. Ista ustanova/samostalni umjetnik može biti partner drugoj udruzi/ustanovi/samostalnom umjetniku na više projekata.
Programi/projekti ustanova i samostalnih umjetnika, djelatnika u kulturi, prijavljuju se na obrascima koji se objavljuju uz ovaj Javni poziv na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) te dostavljaju u zatvorenoj omotnici zajedno sa svim prilozima do datuma određenog u ovom Pozivu putem pošte na adresu:

GRAD PAKRAC
JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (127)
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac

s naznakom: „Javne potrebe u kulturi, USTANOVE-ne otvaraj

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, ostvarivanje prednosti i druga bitna pitanja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog javnog poziva.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do najkasnije 10.03.2020. godine.

KLASA: 007-01/20-01/5
URBROJ: 2162-04/06-20-02

U Pakracu, 10.02.2020.

Prilozi Javnog poziva
Popis priloga po Javnom pozivu
Ogledni obrazac životopisa
Obrazac proračuna projekta
Obrazac opisa projekta
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Upute za prijavitelje

Natječaji i javni pozivi za udruge #Obavijesti

Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata za 2020. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 20. Pravilnika o sufinanciranju udruga Grada Pakraca („ Službeni glasnik“ Grada Pakraca br. 4/15), gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA BRANITELJA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZA 2020. GODINU

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2020. godini

I.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje programa koji promiču vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Grada Pakraca u 2020. godini.

II.

Udruge mogu predložiti programe koji doprinose podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kroz radne aktivnosti i terapije, zapošljavanje, rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti, edukativne radionice, skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te socijalnu i humanitarnu djelatnost. Programe koji pozitivno utječu na percepciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji članova udruga iz Domovinskog rata o skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, te promicanju njihovih interesa, kao i na percepciju društvene zajednice o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

III.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 160.000,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 2.000,00 kuna do najviše 60.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 15 programa i projekata.

IV.

Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaj može podnijeti najviše dvije prijave (dva različita projekta) za financijsku podršku projektu, na razdoblje provedbe do 1 godine.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Pakraca u 2020. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/ podružnice/ drugog ustrojbenog oblika.

V.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.

Prijave se dostavljaju do 17. veljače 2020. godine isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pakraca www.pakrac.hr

Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Pakraca) na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačić 18
34550 Pakrac

uz napomenu na omotnici: „NE OTVARATI”

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja uz naznaku: “Prijava na Javni poziv – branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata 2020.“

Projektni prijedlozi dostavljeni na neki drugi način (na primjer faksom ili e-mailom) ili dostavljeni na drugu adresu bit će odbijeni.

VII.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

VIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: marija.martinelli@pakrac.hr najkasnije do 5. veljače 2019. godine.

PRILOZI JAVNOG NATJEČAJA
Obrazac 1. – Podaci o udruzi
Obrazac 2. – Podaci o projektu
Obrazac 3. – Proračun projekta
Obrazac 4. – Izjava o partnerstvu
Obrazac 5. – Izjava (o financiranju)
Obrazac 6. – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 7. – Opisni izvještaj
Obrazac 8. – Obrazac financijskog izvještaja
Upute za prijavitelje
Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za predlaganje članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijedloga projekata udruga

Na temelju članka 25. Pravilnika o sufinanciranju udruga Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/15) Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijedloga projekata udruga

Pozivaju se ustanove, institucije, udruge i pojedinci, nezavisni stručnjaci s iskustvom rada u organizacijama civilnog društva da predlože članove Povjerenstava za ocjenjivanje prijedloga projekata udruga (nastavno: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega imenuje gradonačelnik na temelju pristiglih prijedloga po ovom javnom pozivu, a čini ga 5 članova iz reda predstavnika Grada, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisnih stručnjaka i predstavnika organizacija civilnog društva.
Mandat članova Povjerenstva je 4 godine a za svoj rad ne primaju naknadu.

Zadaća je Povjerenstava ocjenjivanje pristiglih prijava projekata udruga po javnim natječajima, koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te izrada prijedloga za odobravanje financijskih sredstava za iste.

Za članove Povjerenstva mogu biti predložene osobe koje imaju iskustvo rada u organizacijama civilnog društva i stručni su u jednom ili više područja djelovanja: tehnička kultura, branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata, demokratska kultura i ljudska prava, duhovnost, humanitarno socijalna djelatnost, hobističke djelatnosti, zaštita zdravlja i ljudskih života, obrazovanje, zaštita okoliša i prirode, izgradnja kapaciteta udruge i održivost, ostale djelatnosti udruga.

Članom Povjerenstva ne može biti osoba koja je u sukobu interesa, osobito koja je član upravnog/izvršnog tijela ili čelnik bilo kojeg prijavitelja niti bilo kojeg drugog pravnog subjekta povezanog na bilo koji način s prijaviteljem (partnerski odnos u provedbi projekta ili sl.), u odnosu na spomenutog prijavitelja bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, a nauštrb javnog interesa. U slučaju nastanka okolnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti objektivnost i nepristranost ili ugroziti načelo izbjegavanja sukoba interesa, član povjerenstva je dužan osobno zatražiti izuzeće ili će ga se odlukom nadležnog tijela izuzeti iz članstva povjerenstva u odnosu na predmetni postupak dodjele financijskih sredstava.

Prijedlozi kandidata za članove Povjerenstva do 31 prosinca 2019. godine, odnosno ispunjeni obrazac prijave za svakog kandidata, dostavljaju se na adresu:

GRAD PAKRAC
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac
s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova Povjerenstva (udruge)“.

Obrasce prijave možete osobno preuzeti u uredu 127 Gradske uprave ili na mrežnoj stranici Grada Pakraca. Nepravovremene, nepotpune ili nepravilno ispunjene prijave kandidata neće se razmatrati.

KLASA: 007-01/19-01/43
URBROJ: 2162-04/06-19-02