Najave događanja

Najava kazališnih predstava

KPD Sloga poziva građane na nekoliko kazališnih predstava koje će biti odigrane na daskama Hrvatskog doma.

U srijedu 9.10.2019. s početkom u 19 sati
MUŠICA, renesansna komedija AngelaBeolcoa (Ruzante) – Gradsko kazalište Sisak

U svom remek djelu “Mušica” preispituje snagu takvog temelja društva kao što je to brak i dolazi do jasnog zaključka da se nikakav kalup i model ne mogu primijeniti na ljudske emocije. Veselo se smijući naravi čovjeka (a od renesanse do danas to se nije promijenilo) upućuje nas u dragocjene prostore emotivnosti, a ova se komedija žanrovski oslanja na Commediu dell’ arte

U ponedjeljak 21.10.2019. u 19 sati sati
MUENCHHAUSEN, komedija, Teatar EXIT Zagreb

O tome zašto čovjek laže i kako to čini napisano je bezbroj debelih knjiga. Umijeće laži što nam ga podastire barun Münchhausen plijeni bujnošću razmahane mašte. Njegove laži nisu međutim plod demagoškog manipuliranja zrncima istine. Takvim se lažima posvuda na našem planetu služe prepredeni pozemljari, čineći to na svim životnim razinama u obliku sofisticiranih biznismenskih trikova, visokoparnih kulturnjačkih prepucavanja i malignih političarskih smicalica. Münchhausenovi lažopleti spram svega ovoga benigne su floskule koje nas poput čarolije umiju nasmijati do suza, pomažući nam da ne zaboravimo kako funkcionira istinski smijeh, taj osebujni mehanizam koji bi čovjeku, kada bi za njim češće posezao, možda i mogao donijeti stanovito samoizlječenje. Žarnovski ova predstava jest monolog ili bolje rečeno kazalište jednog glumca.

U četvrtak 24.10.2019. u 19 sati
PO DOMAĆU, predstava za odrasle, grupa domaćih autora (u caffe baru CINEMA) – BOOM Teatar Zagreb

Slučajan susret dvojice kolega sa studija nastavlja se zajedničkom večerom u domu jednoga od njih. Na vidjelo izlaze disfunkcionalnost, strah i apatija njihove generacije koju vrijeme nije umanjilo, već potenciralo. Priča njihove generacije ispričana je vremenskim skokovima kroz koje nas vodi supruga domaćina večere, žanrovski jeova predstava drama.

U petak 22.11.2019. u 19 sati
VELIKA ZVIJERKA, komedija – Planet art Zagreb

Tri poslovna čovjeka raznih životnih dobi dolaze na veliku poslovnu konvenciju na kojoj bi mogli zauvijek financijski osigurati sebe, svoje obitelji i djelatnike tvrtke. Što je biznis, koja su njegova pravila, u čemu je tajna uspjeha…? Velika Zvjerka pokušava naći odgovore na ta pitanja baveći se ljudskom egzistencijom potpuno izvan uobičajenih obrazaca razmišljanja o biznisu, po žanru (urnebesna) komedija

Gradski natječaji #Novosti

Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2383, k.o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2383, k.o. Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 6/19) gradonačelnica Grada Pakraca  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2383, k.o. Pakrac

 1. Predmet natječaja: davanje u zakup prizemlja poslovnog prostora izgrađenog na k. č. br. 2383, upisanog u zk. ul. 1748, k. o. Pakrac, na adresi Radničko naselje bb, Pakrac, koji se sastoji od proizvodne hale, dizala, sanitarnog čvora, čajne kuhinje, garderobe i uredskih prostora, ukupne bruto površine 1.135,98 m2.      
 2. Namjena: proizvodna djelatnost
 3. Pravo sudjelovanja: pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti.
 4. Početni iznos zakupnine po pojedinom razdoblju: 
 • za prvu godinu zakupa 1.500,00 kn mjesečno,
 • za drugu godinu zakupa 2.200,00 kn mjesečno,
 • za treću godinu zakupa 3.000,00 kn mjesečno,
 • za četvrtu godinu zakupa 4.000,00 kn mjesečno,
 • za petu godinu zakupa 5.500,00 kn mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća i sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, telefon i sl.) kao i druge pristojbe, doprinose i naknade koji terete  predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

 1. Trajanje zakupa: pet (5) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.
 2. Minimalni uvjeti zakupa:
 • započeti s obavljanjem proizvodne djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora,
 • prijaviti sjedište Zakupnika poslovnog subjekta u Pakracu najkasnije u roku tri (3) mjeseca od početka obavljanja djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru,
 • investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz točke 1. koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine,
 • investicijsko ulaganje Zakupnika u poslovni prostor mora biti odobreno od strane Grada Pakraca putem troškovnika izrađenog po ovlaštenoj osobi, a kojeg pribavlja Zakupnik,
 • u slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa,
 • zakupnik nema pravo poslovni prostor davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca
 1. Početak plaćanja zakupnine i dospijeće:
 • Zakupnik je dužan plaćati zakupninu od dana stupanja u posjed poslovnog prostora.
 • Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.
 1. Rok i način dostave ponuda: Ponude za prijavu na natječaj dostavljaju se do 23. rujna 2019. g. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za zakup k.č.br. 2383, k.o. Pakrac – ne otvaraj.“

 1. Vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda: Otvaranje ponuda će se održati 23. rujna 2019. godine s početkom u 12:00 sati, u Maloj vijećnici zgrade uprave Grada Pakraca (soba 117), Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac. 
 2. Iznos jamčevine, način plaćanja i povrat: Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup k.č.br. 2383″.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju kao i izabranom ponuditelju, jamčevina se vraća u nominalnom iznosu u roku sedam (7) dana od okončanja natječaja, uz obavijest o ishodu postupka. U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i izabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

 1. Obvezan sadržaj ponude za natječaj:

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati: 

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine, 
 • predmet zakupa sukladno točki 1. ovog Natječaja, 
 • namjenu prostora sukladno točki 2. ovog Natječaja, 
 • iznos zakupnine po pojedinim razdobljima koji nije niži od početnog iznosa za svako pojedino razdoblje određen u točki 4. ovog Natječaja. 

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu: 

 • dokaz o uplati jamčevine, 
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo: 

 • preslika rješenja o upisu u sudski registar, 
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

Obrtnik: 

 • preslika rješenja o upisu u obrtni registar, 
 • preslika prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine, 
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) – ako se na njih poziva, 
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).
 1. Posebne napomene:
 • natjecatelj neće biti izabran za Zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi,
 • izabrani ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu,
 • Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) na trošak Zakupnika, 
 • poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, a Zakupnik će ga privesti namjeni o svom trošku uz ishođenje svih dozvola i suglasnosti potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 • izabrani ponuditelj je dužan prije sklapanja Ugovora o zakupu dostaviti Zakupodavcu bianco zadužnicu kao instrument osiguranja urednog plaćanja zakupnine,
 • najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine,
 • ako sudjeluju u natječaju isključivo za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome, a udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora,
 • poslovni prostor se može razgledati radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, uz prethodni dogovor sa direktorom LRA – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. (tel: 034 290 650),
 • nepotpune i nepravodobne  ponude se neće razmatrati,
 • Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prijave na natječaj.

 

KLASA: 372-01/19-01/07                                                

URBROJ: 2162-04/01-19-2                         

Pakrac, 13. rujna 2019. g.

Gradonačelnica: Blažević, bacc.admin.publ

Business

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
<script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-140168751-1″></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘UA-140168751-1’);
</script>

Novosti

Endi Schrötter na ovogodišnjem Eurosongu

„Hrvatski Justin Biber“ na prijemu kod gradonačelnice

Na ovogodišnjoj pjesmi eurovizije – Eurosongu koji će od 14. do 18 svibnja biti održan u izraelskom Tel Avivu Hrvatsku će predstavljati 19-godišnja pjevačka zvijezda Roko Blažević s pjesmom „Dream team“, a važan dio tima koji će tom prilikom našu zemlju predstaviti svjetskom audotoriju bit će 21-godišnji Pakračanin Endi Schrötter, plesač i pjevač koji u glazbenim krugovima nosi nadimak „hrvatski Justin Biber“.
Tim povodom Endija će u ponedjeljak 29. travnja u 8 sati, u svom uredu primiti Anamarija Blažević, gradonačelnica Pakraca. Endi će se Roku na pozornici pridružiti u ulozi plesača.
Endi je student završne godine Studija suvremenog plesa na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a dobitnik je mnogih plesnih priznanja. Godine 2016. Agencija za odgoj i obrazovanje dodijelila mu je Oscar znanja za osvojeno 1. mjesto na Državnome natjecanju u suvremenom plesu. 
Iako će mu ovo biti debitantsko eurovizijsko iskustvo u ulozi plesača, Endiju ovo nije prvo eurovizijsko iskustvo jer je 2017. godine bio član tima Jacques Houdeka s kojim je
sudjelovao u snimanju videospotova za pjesmu “My friend”.

Business

GRADONAČELNICA:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.
Telefon (034) 411 080
Mobitel 099 733 2042
Fax (034) 411 081
Email anamarija.blazevic@pakrac.hr
gradonacelnik@pakrac.hr
ZAMJENIK GRADONAČELNICE:
Marijan Širac, dipl. oec.
Telefon (034) 411 080
Mobitel 098 927 3910
Fax (034) 411 081
Email marijan.sirac@pakrac.hr
ZAMJENIK GRADONAČELNICE (IZ REDA SRPSKE NACIONALNE MANJINE):
Nikola Ivanović
Telefon (034) 411 080
Mobitel 098 954 7657
Fax (034) 411 081
Email nikola.ivanovic@pakrac.hr
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRAD PAKRACA
PROČELNIK:
Tomislav Petrač, dipl. iur.
Telefon (034) 411 080
Mobitel 098 519 897
Fax (034) 411 081
Email procelnik@pakrac.hr
ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
VODITELJ ODSJEKA:
Telefon
Mobitel
Fax
Email  
STRUČNA SURADNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:
Dubravka Špančić
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email dubravka.spancic@pakrac.hr
STRUČNA SURADNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:
Marija Martinelli, bacc. admin. publ.
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email marija.martinelli@pakrac.hr
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA:
Tatjana Luksetić
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email tatjana.luksetic@pakrac.hr
REFERENTICA OPĆIH POSLOVA:
Snježana Špelić
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email snjezana.spelic@pakrac.hr
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE
VODITELJ ODSJEKA:
Vinko Pečanić, dipl. oec.
Telefon (034) 511 052
Mobitel 099 314 9302
Fax (034) 411 081
Email financije@pakrac.hr
vinko.pecanic@pakrac.hr
REFERENTICA ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE:
Lidija Kufner
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email lidija.kufner@pakrac.hr
REFERENTICA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKIH POSLOVA:
Snježana Kaćera
Telefon (034) 411 080
Mobitel 099 5612 915
Fax (034) 411 081
Email snjezana.kacera@pakrac.hr
PODODSJEK ZA GOSPODARSTVO I MEĐUNARODNU SURADNJU
VODITELJICA PODODSJEKA
Adriana Pepić, struč. spec. oec.
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email adriana.pepic@pakrac.hr
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE
Zrna Garača, mag. oec.
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email zrna.garaca@pakrac.hr
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA POLJOPRIVREDU
Dajana Čavlović, mag. ing. agr.
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email dajana.vacek@pakrac.hr
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA POLJOPRIVREDU
Dominika Babac, mag. ing. agr.
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email dominika.babac@pakrac.hr
ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI
VODITELJICA ODSJEKA:
Marija Čar, inž. građ.
Telefon (034) 313 191
Mobitel 099 443 1511
Fax (034) 411 081
Email marija.car@pakrac.hr
STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU:
Saša Lapaš, inž. el.
Telefon (034) 411 080
Mobitel 099 5612 913
Fax (034) 411 081
Email sasa.lapas@pakrac.hr
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IMOVINSKE POSLOVE:
Ivona Sandrin, mag. iur.
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email ivona.sandrin@pakrac.hr
KOMUNALNI REDAR:
Tomislav Luksetić
Telefon (034) 411 080
Mobitel 099 703 2148
Fax (034) 411 081
Email tomislav.luksetic@pakrac.hr
REFERENT ZA KOMUNALNE PRIHODE:
Darko Miletić
Telefon (034) 511 055
Mobitel 098 780 865
Fax (034) 411 081
Email darko.miletic@pakrac.hr
REFERENTICA ZA GRADITELJSTVO:
Josipa Žili
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email josipa.zili@pakrac.hr
VLASTITI POGON
VODITELJ:
Almir Delihodžić
Telefon
Mobitel 099 443 1512
Fax (034) 411 081
Email almir.delihodzic@pakrac.hr

Novosti

SAJAM DJEČJEG PODUZETNIŠTVA Dječja kreativnost oduševila odrasle

Pakrački osnovnoškolci su još jednom pokazali svoju inovativnost, kreativnost i znanje o Pakracu koji su danas na Sajmu dječjeg poduzetništva u dopodnevnim satima u sklopu obilježavanja Dana grada Pakraca ispunili dvorište kurije Janković svojim rukotvorinama izloženima na petnaest štandova.

Posjetitelji su u moru šarenila i izbora mogli zaista vidjeti različite rukotvorine i predmete koji su učenici matične i područnih škola pod mentorstvom svojih učitelja vrijedno izrađivali tijekom veljače na radionicama čiji je cilj bio od staroga napraviti novo učeći pri tom o važnosti recikliranja u suradnji sa daruvarskom udrugom „Ždralice“.

Tako su moglo po simboličnim cijenama kupiti različite šarene ukrasne kutijice, držače, podmetače, nakit, različite drvene igračke oslikane šarenim detaljima i natpisima. Učenici su bili i ekološki osviješteni pa su se na štandovima mogli pronaći i sapuni i omekšivači za rublje, kuglice za kupanje, omekšivači rublja, tekući prašak ili osvježivač zraka koje su djeca sami izradili, ali i oslikane platnene vrećice, mirisne svijeće, okviri za slike i različiti predmeti od recikliranog materijala.

Kako i priliči i jednom pravom sajmu, djeca i odrasli sudjelovali su i u starim pomalo zaboravljenim igrama, a svatko tko si je htio zasladiti današnje prijepodne mogao je uz palačinke koje su djeca pekla za posjetitelje.

Djeca su imala prilike upoznati se s radom HGSS-a kada su im pakrački HGSS-ovci prezentirali njihov rad i opremu koju koriste za spašavanje, a neki od osnovaca okušali su se i u streličarstvu koje su im predstavili članovi pakračkog Streličarskog kluba „Kuna“.

Sajam dječjeg poduzetništva upotpunio je kviz „Volim svoj grad” u kojem su se natjecali učenici petih razreda OŠ braće Radića Pakrac podijeljeni u četiri skupine. Učenike su za kviz pripremale knjižničarka Anita Pavlečić, učiteljica povijesti Suzana Mihalic i učiteljica informatike Vlatka Bakarić. Pitanja su bila raspoređena u šest skupina o starijoj i novijoj povijesti Pakraca, a odnosila su se na prepoznavanje građevina i ulica u kojima se one nalaze, Domovinski rat, sport, nazive pakračkih manifestacija i turizam.

Najuspješnija ekipa nagrađena je izletom za cijeli razred u znanstveni park u Oroslavju i posjetom botaničkom vrtu u Zagrebu.

FOTOGALERIJA

Novosti

RAZVOJ TURIZMA U ŽUPANIJI Poticanje ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta

U svrhu poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta, Požeško-slavonska županija i u 2019. godini raspisuje Javni poziv  za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno „Programu  poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2019. godini“.  Maksimalni iznos potpore je 30.000,00 kuna, a javni poziv je otvoren do 31. listopada 2019. godine ili do iskorištavanja sredstava planiranih u Proračunu Požeško-slavonske županije.

Požeško – slavonska županija će u 2019. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih smještajnih objekata te za prijelaz iz manje u višu kategoriju.

Potpora će se dodjeljivati:

 • Skupina hoteli (minimalno 3 zvjezdice)
 • Skupina kampovi (minimalno 3 zvjezdice ili kamp odmorište visoke razine pružanja usluge)
 • Skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj (minimalno 3 zvjezdice)
 • Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu (minimalno 3 zvjezdice)
 • Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u (minimalno 3 sunca)

Potpora će se dodijeliti i subjektima koji će povećanjem kategorije/kvalitete ostvariti minimalno 3 zvjezdice ili 3 sunca:

 • Skupina hoteli
 • Skupina kampovi
 • Skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj
 • Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu
 • Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u.

Više o samom natječaju možete pronaći OVDJE

ne napuštaj, ne kupuj, udomi

Udomljavanje pasa

Saznajte VIŠE o ovoj akciji, a dodatne informacije o udomljavanju pasa zatražite na telefon Skloništa za životinje Bučje (034) 411 019, mobitel 094 44 11 019 ili  putem e-mail adresa  vet.st.pk@po.t-com.hr i

mojpas@pakrac.hr

OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE
UDOMLJENO: 43 ČEKA NA UDOMLJAVANJE: 6

IO: PA160001

mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 1 god., u skloništu od 23.09.2019.

IO: PA160002

mješanac, ž., niskog rasta, težine 10 kg., stara 1 god., u skloništu od 23.09.2019.

IO:P9190008

mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 1 god., u skloništu od 17.09.2019.

IO: P7310020

mješanac,m., srednjeg rasta, težine 17 kg., stara 2 god., u skloništu od 18.07.2019.

IO: P7150041

mješanac, m., nižeg rasta, težine 14 kg., star 1 god., u skloništu od 11.07.2019.

IO: PC030014

mješanac, ž., većeg rasta,težine 25 kg., stara 2 god., u skloništu od 27.11.2018.

IO: P9030062 – UDOMLJEN 16.10.2019.

mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., star 2 god., u skloništu od 30.08.2019.

IO: P7310016 – UDOMLJEN 8.8.2019.

mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., star 3 god., u skloništu od 24.07.2019.

IO: P7150037 – UDOMLJEN 6.8.2019.

mješanac, m., niskog rasta, težine 12 kg., star 1 god., u skloništu od 11.07.2019.

IO: P6170002 – UDOMLJENA 2.8.2019.

mješanac, ž., velikog rasta, težine 27 kg., stara 6 god., u skloništu od 3.6.2019.

IO: P7020018 – UDOMLJEN 2.8.2019.

mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., star 2 god., u skloništu od 24.06.2019.

IO: P5210004 – UDOMLJENA 12.7.2019.

mješanac, ž., nižeg rasta, težine 13 kg., stara 1 god., u skloništu od 10.05.2019.

IO: P6240015 – UDOMLJENA 13.7.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 1 god., u skloništu od 21.06.2019.

IO: P6170010 – UDOMLJEN 12.7.2019.

mješanac, m., niskog rasta, težine 4 kg., star 3 mj., u skloništu od 10.06.2019.

IO: P6170008 – UDOMLJEN 11.9.2019.

mješanac, m., nižeg rasta, težine 14 kg., star 1 god., u skloništu od 07.06.2019.

 

IO: P5300018 – UDOMLJEN 14.6.2019.

mješanac, m., srednjeg rasta, težine 16 kg., star 1 god., u skloništu od 29.05.2019.

IO: P5290008 – UDOMLJENA 16.10.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 10 mj., u skloništu od 24.05.2019.

IO: P5160011 – UDOMLJENA 1.6.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3,5 mj., u skloništu od 15.05.2019.

IO: P5160005 – UDOMLJENA 7.6.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3,5 mj., u skloništu od 15.05.2019.

IO: P4230007 – UDOMLJENA 7.6.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težiune 6 kg., stara 8 mj., u skloništu od 16.04.2019.

IO: P3280024 – UDOMLJENA 17.05.2019.

mješanac, ž., nižeg rasta, težine 13 kg., stara 10 mj., u skloništu od 22.03.2019.

IO: P3260018 – UDOMLJEN 17.5.2019.

mješanac, m., nižeg rasta, težine 13 kg., star 8 mj., u skloništu od 12.03.2019.

IO: P3010008 – UDOMLJEN 16.7.2019.

mješanac, m., većeg rasta, težine 23 kg., star 2 god., u skloništu od 22.02.2019.

IO: P3130006 – UDOMLJENA 27.3.2019.

mješanac, Ž., niskog rasta, težine 8 kg., stara 3,5 mj., u skloništu od 11.03.2019.

IO: P2080027 – UDOMLJENA 5.2.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 6 mj., u skloništu od 05.02.2019.

IO: P2080028 – UDOMLJENA 5.2.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 6 mj., u skloništu od 05.02.2019.

IO: P2130003 – UDOMLJEN 22.2.2019.

mješanac, m., niskog rasta, težine 4 kg., star 3 mj., u skloništu od 06.02.2019.

IO: P2130002 – UDOMLJENA 22.2.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3 mj., u skloništu od 06.02.2019.

IO: P1310008 – UDOMLJENA 29.3.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 4 kg., stara 3 mj., u skloništu od 21.01.2019.

IO: P1310013 – UDOMLJENA 29.3.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3 mj., u skloništu od 21.01.2019.

IO: P1240014 – UDOMLJENA 26.3.2019.

mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 32 kg., stara 2 god.,u skloništu od 22.01.2019.

IO:P1020003 – UDOMLJENA 18.4.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 8 kg., stara 1 god., u skloništu od 27.12.2018.

IO: P1020002 – UDOMLJEN 16.4.2019.

mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., star 1 god., u skloništu od 27.12.2018.

IO: PC310002 – UDOMLJENA 17.01.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 2 god., u skloništu od 10.12.2018.

IO: PC190012 – UDOMLJENA 20.1.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 5 kg., stara 3 mj., u skloništu od 06.12.2018.

IO: PC1980008 – UDOMLJENA 20.1.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 3 mj., u skloništu od 06.12.2018.

IO: PB130009 – UDOMLJEN 15.2.2019.

mješanac, m., srednjeg rasta, težine 20 kg., star 3 god., u skloništu od 09.11.2017.

IO: PA170010 – UDOMLJENA 9.1.2019.

mješanac, ž., srednjeg rasta težine 22 kg., stara 2 god., u skloništu od 12.10.2018.

IO: PB150016 – UDOMLJENA 9.1.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 7 mj., u skloništu od 31.10.2018.

IO: PB150021 – UDOMLJENA 26.3.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 7 mj., u skloništu od 05.11.2018.

IO: PC040003 – UDOMLJEN 31.12.2018.

mješanac, m., niskog rasta, težine 9 kg., star 1 god., u skloništu od 28.11.2018.

IO: PC110001 – UDOMLJENA 9.1.2019.

mješanac, ž., nižeg rasta, težine 12 kg., stara 10 mj., u skloništu od 06.12.2018.

IO: PC040002 – UDOMLJENA 20.1.2019.

mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 2 god., u skloništu od 28.11.2018.

IO: PB150029 – UDOMLJENA 15.2.2019.

mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 20 kg., stara 3 god., u skloništu od 18.10.2018.

IO: P9260026 – UDPMLJENA 1.6.2019.

mješanac, ž., nižeg rasta, težine 13 kg., star 1 god., u skloništu od 19.09.2018.

IO: P8220001 – UDOMLJEN 1.5.2019.

mješanac, m., srednjeg rasta, težine 17 kg., star 1 god., u skloništu od 23.07.2018.

IO: P6280023 – UDOMLJENA 7.6.2019.

mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 16 kg., stara 10 mj., u skloništu od 27.06.2018.

IO: 4160001 – UDOMLJEN 20.4.2019.

mješanac, m., srednjeg rasta, težine 16 kg., star 1 god., u skloništu od 21.03.2018.

IO: PC040004 – UDOMLJEN 14.12.2018.

mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., star 2 god., u skloništu od 28.11.2018.

 

Business

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2019. godinu

Sportska zajednica Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: Zajednica)  poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju prijedloga programa/projekta koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Pakraca za 2019. godinu. 

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 702.000,00 kuna. Predviđa se sufinanciranje do ukupno 19 projekata. Najmanji mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 1.000,00, a najveći 350.000,00 kn.

Sredstva iz točke 2. Ovog Javnog poziva raspoređivat će se po prijedlozima projekata sportskih udruga na slijedeća prioritetna područja:

 1. redovni rad udruga koje su uključene u redovan sustav natjecanja,
 2. redovni rad udruga koje provode rekreativne aktivnosti,
 3. ostala djelovanja u sportu čiji su ciljevi i aktivnosti usmjerene ka promidžbi i promociji sporta i zdravog načina življenja.

Detaljnija pojašnjenja, uvjeti, iznosi, način prigovora te način ostvarivanja prava na sufinanciranje pobliže su objašnjeni u UPUTAMA za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Udruge dostavljaju prijave u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

 • Osnovne podatke udruge – obrazac 1
 • Financijski plan za 2019. godinu –obrazac 2
 • Financijsko izvješće udruge za 2018.-obrazac 3
 • Evidencijski  plana natjecanja za 2019. godinu /pojedinačno/ekipno -obrazac 4
 • Proračun za manifestacije / turnire za 2019 godinu – obrazac 5
 • Plan svih aktivnosti za 2019. godinu (kratki opis, do jedne stranice)
 • Ovjereni zapisnik sa posljednje redovne skupštine
 • Ovjereni zapisnik sa posljednje izborne skupštine
 • Popis članova udruge

Rok za predaju prijave po ovom Javnom pozivu je 20 dana od dana objave, a traje do  31. siječnja 2019. godine do 12 sati.

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada  Pakraca (www.pakrac.hr) ili Sportske zajednice Grada Pakraca (szgpakrac.hr )

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA PAKRACA

Trg bana Josipa Jelačića 18

34550 Pakrac

s naznakom:

“JAVNE POTREBE U SPORTU GRADA PAKRACA ZA 2019. GODINU, NE OTVARATI!“

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu na propisanim obrascima neće se razmatrati!

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provodi Izvršni odbor Zajednice. Odluku o  dodjeli i visini financijske potpore donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Pakraca u roku od 40 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom Javnom pozivu.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr) i Sportske zajednice Grada Pakraca ( www.szgpakrac.hr )

Zajednica će, s udrugama kojima se odobri financijska potpora, sklopiti Ugovor o sufinanciranju za 2019. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati do 25. siječnja 2019. godine elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:  sportska-zajednica@pakrac.hr  ili  tajniku Zajednice, Denis Relota,  na broj telefona 091 146 13 15  svakog radnog dana  isključivo od 7,00 do 15,00 sati

PRILOZI JAVNOG POZIVA

Obrazac 1. – Osnovni podaci udruge

Obrazac 2. – Financijski plan 2019

Obrazac 3. – Financijsko izvješće 2018

Obrazac 4. – Evidencijski list natjecanja 2019 (pojedinačno)

Obrazac 4. – Evidencijski list natjecanja u sezoni 2018-2019 (ekipno)

Obrazac 5. – Proračun za manifestacije, turnire 2019

Upute za prijavitelje

Galerija

VIDEO: Razglednica Pakraca potkraj 2018. godine

Video prikazan na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, održanoj 19. prosinca 2018. godine u Pakracu.