Javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Pakraca - Grad Pakrac

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22), članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Pakraca, i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Pakraca o ponovnom raspisivanju natječaja za direktora Turističke zajednice Grada Pakraca donesenoj na sjednici održanoj 28.svibnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pakraca ponovno raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Pakraca

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž)

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” broj 93/14, 127/17 i 98/19) kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: kandidat), mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane u članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22; u daljnjem tekstu: Pravilnik):

a) završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij

b) najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu

c) znanje jednog stranog jezika

d) znanje rada na osobnom računalu

II. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovog Natječaja, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

III. Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 52/19, 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon).

IV. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Pakraca (https://tz-pakrac.hr/). Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu:

Turistička zajednica Grada Pakraca
Hrvatskih velikana 3, 34 550 Pakrac
uz naznaku „Za natječaj – ne otvaraj”.

V. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

1. Zamolbu koja mora sadržavati: ime i prezime kandidata, OIB, adresu, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata.

2. dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova

4. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica, u skladu s metodologijom i obveznim uputama Ministarstva turizma i sporta, vlastoručno potpisan).

5. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika uvjerenja, svjedodžbe, certifikata ili drugog odgovarajućeg dokumenta ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika)

6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja, svjedodžbe, certifikata ili drugog odgovarajućeg dokumenta ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)

7. potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno članku 21. Stavku 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 52/19, 42/20)

8. životopis vlastoručno potpisan

9. presliku osobne iskaznice ili domovnice

10. presliku o položenom stručnom ispitu, ukoliko kandidat ima položen stručni ispit  (Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.)

Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici. Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata će se zatražiti dostava ili predočenje dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

VI. Kandidatom prijavljenim na natječaj, smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u javnom natječaju i dostavljena je u propisanom roku.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VII. Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pakraca za svakog će kandidata može putem Ministarstva pravosuđa i uprave provjeriti postoji li zapreka iz točke III uvjeta ovog natječaja.

VIII. Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, imenovano od strane Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Pakraca, i s osobom/osobama koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje prijavljenog/prijavljene na javni natječaj, provesti intervju te dostaviti listu kandidata i prijedlog kandidata za izbor direktora/ice Turističkom vijeću. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

IX. Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pakraca na sjednici donosi odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora/icu turističke zajednice na mandatno razdoblje od četiri godine.

X. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Pakraca.

XI. Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pakraca zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/direktorice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

XII. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

U Pakracu, 31. svibnja 2022.god.

Natječaj vrijedi od 31.5.2022.god – 8.6.2022.god.

 

 

Back to top
Skip to content