– Zbrinjavanje otpada

PITANJE:

Obraćam Vam se vezano za uočene nepravilnosti u zbrinjavanju razvrstanog komunalnog otpada na otocima u gradu (papir, plastika i staklo ).

Bio sam svjedok prilikom odvoza istog pri čemu je papir i plastika utovarena u kamion i odvezena na smetlište. Upitavši vozača zašto to rade rekao je da su bile ubačene keramičke pločice i da oni tako rade; odvezu sve na smetlište .

Tvrdim da je sve laž jer se sporni kontejneri nalaze u mom susjedstvu i uvijek kada odlažem zavirim unutra i na moje iznenađenje građani uredno nastoje razdvajati dotični komunalni otpad.

Pošto je Komunalac poduzeće u vlasništvu grada Pakraca i Lipika dužni ste dati građanima na uvid gdje i kako se zbrinjava dotični otpad.

Zahtijevam od Vas da mi dostavite kopije pratećih listova i faktura po kojima će biti vidljivo gdje i kako je recikliran dotični otpad.

U slučaju da ništa ne poduzmete po ovom pitanju smatrati ću Vas suodgovornom za nesavjesno poslovanje Komunalca prije svega direktora.

Zna se da je nabavka kontejnera financirana iz fondova EU , pa vjerujem da Vam u predizbornoj godini ne trebaju nikakve afere vezane za rad Komunalca .

U koliko se moje tvrdnje pokažu neosnovane unaprijed Vam se ispričavam.

ODGOVOR:

Vaš mail je proslijeđen u Komunalac i čim dobijem odgovor isti će biti dostavljen i Vama. Pošto sam na putu do četvrtka ne mogu osobno otići u Komunalac.

Grad Pakrac i Lipik, kao suosnivači Komunalca, ulažu velike napore kako bi se do 2018. godine zadovoljili svi zakonski uvjeti vezani uz odvojeno sakupljanje otpada i u planu je nakon sanacije Crkvišta ići u izgradnju reciklažnog dvorišta na navedenoj lokaciji.

Na područje Pakraca trebaju kroz nekoliko dana doći 2 kontenjera za tekstil, kao još jedna vrsta otpada, u postupku smo podjele “smeđih” kanti. Sve je (su)financirano iz gradskog proračuna, a poslovi vezano uz otpad povjereni su tvrtki Komunalac d.o.o.

Molim Vas, slobodno uputite bilo koje pitanje, kritike ili sugestije i ubuduće, ali bez prijetećih tonova i prozivanja jer je rad gradske uprave transparentan. Bila izborna godina ili ne, moj e-mail, broj mobitela, kao i svih zaposlenih u gradskoj upravi je javno dostupan na web stranici grada i sugrađani redovito šalju pitanja i dobivaju na njih odgovore.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Back to top
X