– Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15), članka 10. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.04/17) Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata medicine

I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija medicine, koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine, državljani su Republike Hrvatske i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata medicine Grada Pakraca.

Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju Grada Pakraca a studiraju medicinu, odnosno za ostvarenje prava na stipendiju studenata medicine dužni su se natjecati.

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2017./2018. po razradbenom postupku nakon provedenog javnog natječaja sukladno kriterijima za izbor korisnika stipendije, a stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2017. godine.
Mjesečni iznos stipendije za studente medicine iznosi 1.200,00 kuna, a dodijelit će se ukupno 7 stipendija.
Stipendiranje ne obuhvaća apsolventsku godinu studija, a priznaje se jedna godina apsolventskog staža.

III.

A) Prijave za stipendiranje studenata medicine uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
– presliku osobne iskaznice,
– uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
– uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
– izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti (obrazac),
– izjavu o članovima domaćinstva (obrazac),
– prijepis ocjena za prethodnu akademsku godinu studija, odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine studija medicine,
(ukoliko postoji):
– presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno,
– potvrde o školovanju braće i sestra,
– potvrde o nezaposlenosti roditelja,
– potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
– presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
– potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare jednaki broj bodova, više mjesto na rang-listi pripada studentu na višoj studijskoj godini, a ukoliko se i tada ne može utvrditi prednost, više mjesto pripada studentu koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao u medicinskim ustanovama na
području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2017. godine, 14:00 sati, a dostavljaju se na adresu:
Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata medicine 2017/2018.“.

VI.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave, na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

PRILOZI JAVNOG POZIVA:

  1. Zamolba
  2. Izjava o zajedničkom domaćinstvu
  3. Izjava o nekorištenju stipendije
Back to top
X
Skip to content