– Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca (KLASA: 943-01/17-01/5, URBROJ: 2162-02/01-17-01) od 13. travnja 2017. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se rabljeno vozilo u vlasništvu Grada Pakraca:
Vrsta vozila: M1- osobni automobil (kombi)
Marka vozila, tip i model vozila: Volkswagen Transporter 2.5 TDI AJTKNXO L1
Broj šasije: WV2ZZZ70Z1H023905
Oblik karoserije: zatvoreni
Snaga motora: 65kW
Vrsta motora: Diesel – Euro II
Radni obujam motora: 2461 cm3
Godina proizvodnje: 2000.
Proizvođač: Volkswagen
Država proizvodnje: Austrija
Registracija: neregistriran
Datum prve registracije: 14.04.2011. godine
Boja vozila: višebojan
Mjesta za sjedenje: 9
Broj prijeđenih kilometara: 348 041 km
Početna cijena: 10.000,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
e) Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

  • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
  • obrtnici – preslika obrtnice
  • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

  • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila (kombi) – ne otvarati”,
  • rok za dostavu ponuda je najkasnije do 22. svibnja 2017. g. do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

  • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
  • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
  • razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (mob. 099 443 1512),
  • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/17-01/5
URBROJ: 2162-02/01-17-02

Back to top
X