Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca - Grad Pakrac

Na temelju Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10, 3/12) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 940-01/17-01/8, URBROJ: 2162-02/01-17-01) od 18. rujna 2017. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I.                 PREDMET PRODAJE:

Skupna prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca i to:

  • k.č.br. 207/2, oranica u selu, površine 3108 m2,
  • k.č.br. 208, dvorište doma kulture, površine 1338 m2,
  • k.č.br. 209/2, put u selu, površine 457 m2,

sve upisano u zk. ul. 632, k.o. Batinjani.

Početna cijena: 84.999,99 kuna.

II.               UVJETI PRODAJE:

a)      Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

b)      Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c)      Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d)      Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.

e)      Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

f)       Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III.              SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

1)      podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).

2)      iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene nekretnina utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV.             PRILOZI UZ PONUDU:

–       fizičke osobe – preslika domovnice

–       obrtnici – preslika obrtnice

–       trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V.               OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

–       ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati”,

–       rok za dostavu ponuda je 09. listopada 2017. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

VI.             POSEBNE NAPOMENE:

–       o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,

–       prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,

–       razgledavanje nekretnina može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),

–       nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

GRAD PAKRAC

KLASA: 940-01/17-01/8

URBROJ: 2162-04/01-17-3

 

 

 

Back to top
Skip to content