Proračun

Proračun Grada Pakraca za 2019. godinu

Službeni dokumenti

Procjena rizika od velikih nesreća

kliknuti na poveznicu

Obavijesti

Prijave se zaprimaju najkasnije do 30. studenog 2018. godine

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2018. GODINU

Grad Pakrac obavještava moguće korisnike poticaja temeljem Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu da će se prijave zaprimati najkasnije do 30. studenoga 2018. godine bez obzira na način dostave; a zbog iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Grada Pakraca za 2018. godinu.

Prijave zaprimljene nakon navedenog roka biti će vraćene podnositeljima.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Obavijesti

Objava Službenog glasnika Grada Pakrac br. 2/2018

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRAC

 1. Zaključak o usvajanju Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“
 2. Zaključak o usvajanju izvješća „Komunalca“ d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017. g.
 3. Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Pakrac za 2017. g.
 4. Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Muzeja grada Pakraca za 2017. g.
 5. Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca
 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019
 7. Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“
 8. Odluka o dodjeli javnog priznanja Pečat Grada Pakraca 
 9. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2017. g. 
 10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020. g. 
 11. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020. g.
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g. 
 13. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. g.
 14. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017. g.

 15. Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca
 16. Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb
 17. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi
 18. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije
 19. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca
 20. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca
AKTI GRADONAČELNICE GRADA PAKRACA
 1. Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2018. godinu

Proračun

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu

Obavijesti

Objava Službenog glasnika Grada Pakraca br. 5/17

Akti Gradskog vijeća

 1. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac
 2. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac
 3. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca
 4. Odluka o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru odbora za financije i proračun
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac
 7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018. godinu
 8. Odluka o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine
 10. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu
 11. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
 12. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini
 13. Proračun Grada Pakraca za 2018. godinu
 14. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 15. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. godini
 16. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu
 17. Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2018. godini
 18. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu
 19. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca
 20. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa
 21. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije
 22. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba)
 23. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije
 24. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe
 25. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova
 26. Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete
 27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Akti gradonačelnice

 1. Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabave
 2. Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji

Proračun

Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu

Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 3. sjednici, koja će se održati 11. prosinca 2017. godine, raspravljati će o Prijedlogu Proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu:

Proračun

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu

Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 3. sjednici, koja će se održati 11. prosinca 2017. godine, raspravljati će o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu:

Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine