Gradski natječaji

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca (KLASA: 943-01/17-01/5, URBROJ: 2162-02/01-17-01) od 27. prosinca 2018. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

PREDMET PRODAJE:
Prodaje se rabljeno vozilo u vlasništvu Grada Pakraca:
Marka vozila, tip i model vozila: Opel, Astra Caravan, 1.7 DTI
Broj šasije: W0L0TGF7018051049
Boja: crvena
Oblik karoserije: zatvoreni
Snaga motora: 55 kW
Vrsta motora: Diesel – Euro III
Radni obujam motora: 1686 cm3
Godina proizvodnje: 2001.
Proizvođač: Adam Opel
Država proizvodnje: Njemačka
Registracija: neregistriran
Vozno stanje: nije u voznom stanju/karamboliran (za dijelove)
Početna cijena: 2.000,00 kuna.

UVJETI PRODAJE:
Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 15 (petnaest) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

PRILOZI UZ PONUDU:
fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
obrtnici – preslika obrtnice
trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:
ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila (Astra) – ne otvarati”,
rok za dostavu ponuda je najkasnije do 04. siječnja 2019. g. do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

POSEBNE NAPOMENE:
o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (mob. 099 443 1512),
nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/18-01/31
URBROJ: 2162-02/01-18-02

Gradski natječaji

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca

Javni natječaj

Opis posla, plaća, testiranje

Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

Javni natječaj
Opis posla, plaća, testiranje

Business

Oglas za prijem u službu pet namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme

Gradski natječaji

Pregled javnih natječaja

NAZIV  DATUM OBJAVE
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu 4.2.2019.
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu 4.2.2019.
Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2019. godinu 4.2.2019.
Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2019. godinu
28.1.2019.
Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata za 2019. godinu
10.1.2019.
Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca
9.1.2019.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“
4.1.2019.
Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca 27.12.2018.
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu II – za radove urbanističko-arhitektonskog uređenja Trga bana J. Jelačića i Ulice hrvatskih velikana u Pakracu u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
17.12.2018.
Natječaj za zakup aparata za isporuku vode 11.12.2018.
Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca 10.12.2018.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 6.11.2018.
Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca
6.11.2018.
Javni poziv za stipendiranje studenata medicine 3.10.2018.
Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca 3.10.2018.
Javni natječaj za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2018./2019.
12.9.2018.
Javni poziv zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade 14.8.2018.
Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Ja sam žena, a ne broj” 11.7.2018.
Natječaj za prijem u radni odnos – vatrogasac (1 izvršitelj)
21.6.2018.
Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. g.
20.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“ 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć iz Programa „TRI PLUS“ za plaćanje redovnog programa dječjeg vrtića 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu parkirne karte „TRI PLUS“ za 2018. godinu 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć iz Programa „TRI PLUS“ za povrat iznosa plaćenog za studentsku povratnu kartu 18.6.2018.
Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. godinu 24.5.2018.
Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca 7.5.2018.
Javni poziv za upućivanje iskaza interesa o kupnji zemljišta u Zoni male privrede Pakrac  2.5.2018.
Natječaj za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu 20.4.2018.
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini 20.3.2018.
Izmjene i dopune Javnog poziva poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca 14.3.2018.
Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2018. godini 28.2.2018.
Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca 26.2.2018.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 16.2.2018.
Javni poziv za prodaju drvne mase na panju 14.2.2018.
Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste dijela Ulice svetog Roka i Psunjske ulice u Pakracu 2.2.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca 1.2.2018.
Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca 1.2.2018.
Javni natječaj za prijam jednog vježbenika na radnom mjestu voditelj/voditeljica poslova Turističkog ureda 19.1.2018.
Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu 15.1.2018.
Obavijest o poništenju Javnog natječaja za prijem vježbenika/ce 9.1.2018.
Oglas za prijem službenika na određeno vrijeme 8.1.2018.

 

Popis

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

Na temelju članaka 8., 17., 19., 20. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, dalje u tekstu: Zakon) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
– ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI
1. viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove – vježbenik
– 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci
Stručni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
– bez radnog iskustva, odnosno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena propisanog za vježbenički staž (dvanaest mjeseci),
– poznavanje rada na računalu.

– ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
2. stručni suradnik za društvene djelatnosti – vježbenik
– 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci
Stručni uvjeti:
– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
– bez radnog iskustva, odnosno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena propisanog za vježbenički staž (dvanaest mjeseci),
– poznavanje rada na računalu.

– ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE
– PODODSJEK ZA GOSPODARSTVO I MEĐUNARODNU SURADNJU
3. viši stručni suradnik za poljoprivredu
– 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.

VLASTITI POGON GRADA PAKRACA
4. rukovatelj radnim strojem
– 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema,
– uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje i rad građevinskim strojevima: bager/građevinska kombinirka.

Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osim stručnih, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane čl. 12. Zakona. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.
Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju propisanog vježbeničkog staža od 12 (dvanaest) mjeseci, dok se za radna mjesta pod rednim brojem 3. i 4. služba zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3. mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku u roku godine dana od prijma u službu.
U prijavi na javni natječaj obvezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti email adresa) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta sa srednjom stručnom spremom,
– dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice),
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje-potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima). Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio potrebno vrijeme na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijem u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
– dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici,
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit (za radno mjesto pod r. br. 3.),
– dokaz o osposobljenosti za rukovanje i rad građevinskim strojevima: bager/građevinska kombinirka (za radno mjesto pod r. br. 4.)
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri prijmu u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), odnosno članku 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), odnosno članka 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Javni natječaj provodi povjerenstvo koje utvrđuje koje su prijave pravodobne i potpune te listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete i upućuje ih na testiranje.
Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora (intervju). Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr. Na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na web-stranici www.pakrac.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Urednom prijavom na javni natječaj smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima.
Prijave s privitcima dostavljaju se na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ s naznakom: »Za javni natječaj – naznaka r. br. radnog mjesta«, neposredno predajom u pisarnicu ili poštom.
Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od osam dana od dana provedbe prethodne provjere znanja.
Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, već se može donijeti odluka o poništenju javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, donijet će se odluka o poništenju javnog natječaja.

Klasa: 112-01/18-01/1
Urbroj: 2162-04/01-18-3

Pakrac, 27. travnja 2018. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač

OBAVIJEST VEZANA UZ NATJEČAJ

 

Gradski natječaji

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

Javni pozivi i službene objave

Izmjene i dopune Javnog poziva poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca

Na temelju članka 20. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/18, 2/18) gradonačelnica Grada Pakraca, dana 14. ožujka 2018. g., objavljuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
PODUZETNICIMA, OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA I FIZIČKIM OSOBAMA S PODRUČJA GRADA PAKRACA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2018. GODINU

I.          U Javnom pozivu poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu, objavljenom 01. veljače 2018. g. na internet stranici Grada Pakraca, točka  2.3) SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU mijenja se i glasi:

2.3) SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Za sredstva poticaja za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani u točki 1. ovog Javnog poziva.

Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

Troškovi vezani uz ulaganja u materijalnu imovinu uključuju nabavu novih ili rabljenih strojeva i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Grad podupire korisnike iz točke 1. ovog Javnog poziva na način da se nabava materijalne i nematerijalne imovine sufinancira s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Svi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore moraju nastati i biti plaćeni tijekom 2018. godine.

Subjekti koji ostvaruju potporu za nabavu pojedinačnog predmeta materijalne i nematerijalne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po drugoj osnovi.“

II.          Sve ostale točke Javnog poziva iz točke I. ovih izmjena i dopuna ostaju nepromijenjene.

KLASA:311-01/17-01/2
URBROJ: 2162-04/01-18-6

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10, 3/12) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/18-01/10, URBROJ: 2162-02/01-18-01) od 16. veljače 2018. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca i to:

–        k.č.br. 99/27, potkućnica oranica, površine 149 m2, upisana u zk. ul. 2667, k.o. Pakrac.

Početna cijena: 11.060,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a)      Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

b)      Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c)      Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d)      Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

e)      Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

f)       Nekretnina se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

 

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

1)      podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).

2)      naznaku nekretnine za koju se ponuda daje,

3)      iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

 

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

–       fizičke osobe – preslika domovnice

–       obrtnici – preslika obrtnice

–       trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

 

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

–       ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”,

–       rok za dostavu ponuda je 06. ožujka 2018. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

–       o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,

–       prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,

–       razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),

–       nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/18-01/10

URBROJ: 2162-04/01-18-2