Novosti #Obavijesti

Uskoro strožija kontrola parkiranja u zoni naplate

Sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca i Odluci o cijeni parkiranja, u centru grada vrši se naplata parkiranja i to u dvije zone, po cijeni od 3,00 kn/h u prvoj i 2,00 kn/h u drugoj zoni.

Provodeći poslove naplate, uočili smo da pojedine pravne i fizičke osobe svakodnevno ostavljaju svoje automobile na parkirnim mjestima ne plaćajući kartu niti po jednoj osnovi.

Ovim putem pozivamo sve koji svoje automobile na ovaj način parkiraju u prvoj i drugoj zoni parkiranja, da iskoriste svoje pravo kupovine dnevnih, mjesečnih ili godišnjih karata i na taj način izbjegnu plaćanje sankcija.

U protivnom, Grad Pakrac će od 1. siječnja 2018. godine bez upozorenja početi s prisilnom naplatom svojih potraživanja.

Još jednom vas pozivamo da ostvarite svoja prava na propisan način, bez nepotrebnih dodatnih troškova prisilne naplate.

Pročelnik: Tomislav Petrač, mag.iur.

Cjenik

Vrsta karte

1.  ZONA

2. ZONA

Karta za 1 sat

3,00 kn

2,00 kn

Dnevna karta

12,00 kn

8,00 kn

Mjesečna karta (fizičke osobe)

150,00 kn

40,00 kn

Mjesečna karta (pravne osobe)

200,00 kn

80,00 kn

Godišnja karta (fizičke osobe)

1.500,00 kn

400,00 kn

Godišnja karta (pravne osobe)

2.000,00 kn

800,00 kn

Godišnja karta (samo stanari)

600,00 kn

350,00 kn

Rezervacije mjesta

2.500,00 kn

2.000,00 kn

Cijene postupaka u slučaju kada se zatekne vozilo parkirano bez kupljene karte na mjestima na kojima se vrši naplata

Dnevna karta u 1. zoni

80,00 kn

Dnevna karta u 2. zoni

70,00 kn

Blokiranje vozila

200,00 kn

Premještanje vozila

400,00 kn

Započeto premještanje vozila

200,00 kn

Ležarina (premještenog vozila)

30,00 kn/dan

ODLUKA

Natječaji i javne objave

Oglas za prijem namještenika – 1 izvršitelj

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-03/17-01/5
URBROJ: 2162-04/01-17-2
Pakrac, 10. studenog 2017. g.

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) raspisujem

O G L A S
za prijam namještenika – 1 izvršitelj

u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, pododsjek Vlastiti pogon, na puno radno vrijeme, na radno mjesto pomoćnog radnika, na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Posebni uvjeti za prijam:
– NKV radnik, niža stručna sprema,
– položen vozački ispit „B“ i „C“ kategorije.

Opći uvjeti za prijam:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice ili domovnice,
– dokaz o stručnoj spremi – presliku svjedodžbe,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
– presliku vozačke dozvole.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete oglasa mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja, provjerom praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto za koje je oglas raspisan, te intervjua.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te se njihove prijave neće razmatrati.
Prijavu, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju navedenih uvjeta iz ovog oglasa, treba podnijeti u roku od osam dana od dana objave u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Požega, Ispostava Pakrac, na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac neposredno predajom u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom s naznakom „Za oglas – pomoćni radnik“.
Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, već se može donijeti odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidati/kinje će biti pisano obaviješteni/e o rezultatima oglasa u zakonskom roku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, datum, vrijeme i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata može se vidjeti putem OVOG LINKA.

Pročelnik:
Tomislav Petrač

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:

1. K.č.br. 2332/2, kuća i dvorište, površine 860 m2, upisano u zk. ul. br. 2667, k.o. Pakrac, Ulica Radničko naselje 1.
Početna cijena: 17.320,00 kuna

2. K.č.br. 310/13, Novi Majur, dvorište, škola osnovna škola, Novi Majur, Novi Majur 12, površine 541 m2, upisano u zk. ul. br. 41, k.o. Batinjani, u naravi zgrada stare osnovne škole na Novom Majuru.
Početna cijena: 53.851,00 kuna

3. Suvlasnički dio ½ k.č.br. 564/6, kuća i dvorište, površine 130 čhv, upisano u zk. ul. br. 887, k.o. Prekopakra, Ulica 30. svibnja 1.
Početna cijena: 43.815,00 kuna

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je najduže 12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.
e) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.
f) Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) naznaku nekretnine za koju se ponuda daje,
3) iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika domovnice
 • obrtnici – preslika obrtnice
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je 06. studenog 2017. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje nekretnina može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Natječaji i javne objave #Novosti

Oglas za prijam službenika – viši stručni suradnik za graditeljstvo

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-03/17-01/4
URBROJ: 2162-04/01-17-2
Pakrac, 11. listopada 2017. g.

               Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) raspisujem

O G L A S
za prijam službenika – 1 izvršitelj

               u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, na puno radno vrijeme, na radno mjesto viši stručni suradnik za graditeljstvo, na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

               Posebni uvjeti za prijam:

 • magistar ili stručni specijalist građevinskog ili arhitektonskog  smjera,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

               Opći uvjeti za prijam:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

               Prednost za prijam imaju kandidati koji uz zadovoljene posebne i opće uvjete imaju položen vozački ispit „B“ kategorije te položen ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva.

               U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

               Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07, 118/12) objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

               Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti sukladno zakonu.

               Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

               Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 • dokaz o stručnoj spremi – presliku diplome,
 • dokaz radnog iskustva – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko ga je podnositelj prijave položio),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • presliku vozačke dozvole (opcionalno, za ostvarenje prednosti),
 • uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva (opcionalno, za ostvarenje prednosti).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete oglasa bit će pozvani pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju  se kandidatima prijavljenim na oglas te se njihove prijave neće razmatrati.

Prijavu, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju navedenih uvjeta iz ovog oglasa, treba podnijeti u roku od osam dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Požega, Ispostava Pakrac, na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac neposredno predajom u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom s naznakom „Za oglas – viši stručni suradnik za graditeljstvo“.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, već se može donijeti odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima oglasa u zakonskom roku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, datum, vrijeme i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljen je na OVOM LINKU internetske stranice pakrac.hr.

Pročelnik: Tomislav Petrač, v.r.

Natječaji i javne objave

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10, 3/12) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 940-01/17-01/8, URBROJ: 2162-02/01-17-01) od 18. rujna 2017. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I.                 PREDMET PRODAJE:

Skupna prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca i to:

 • k.č.br. 207/2, oranica u selu, površine 3108 m2,
 • k.č.br. 208, dvorište doma kulture, površine 1338 m2,
 • k.č.br. 209/2, put u selu, površine 457 m2,

sve upisano u zk. ul. 632, k.o. Batinjani.

Početna cijena: 84.999,99 kuna.

II.               UVJETI PRODAJE:

a)      Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

b)      Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c)      Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d)      Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.

e)      Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

f)       Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III.              SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

1)      podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).

2)      iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene nekretnina utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV.             PRILOZI UZ PONUDU:

–       fizičke osobe – preslika domovnice

–       obrtnici – preslika obrtnice

–       trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V.               OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

–       ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati”,

–       rok za dostavu ponuda je 09. listopada 2017. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

VI.             POSEBNE NAPOMENE:

–       o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,

–       prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,

–       razgledavanje nekretnina može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),

–       nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

GRAD PAKRAC

KLASA: 940-01/17-01/8

URBROJ: 2162-04/01-17-3

 

Natječaji i javne objave

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

 1. PREDMET PRODAJE:

Skupna prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca i to:

 • k.č.br. 207/2, oranica u selu, površine 3108 m2,

 • k.č.br. 208, dvorište doma kulture, površine 1338 m2,

 • k.č.br. 209/2, put u selu, površine 457 m2,

sve upisano u zk. ul. 632, k.o. Batinjani.

Početna cijena: 84.999,99 kuna.

 

 1. UVJETI PRODAJE:

 1. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

 2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

 3. Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 4. Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.

 5. Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u svezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

 6. Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

 7. Za kupnju nekretnina iz točke I. natječaja plaća se jamčevina u iznosu od 10% (deset posto) od utvrđene početne cijene.

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Pakraca br.: HR2823400091831800008 s pozivom na broj: 68 7757 – OIB ponuditelja.

 

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).

 2. iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene nekretnina utvrđene točkom I. ovog natječaja.

 

 1. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika domovnice

 • obrtnici – preslika obrtnice

 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

 

 1. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati”,

 • rok za dostavu ponuda je 13. rujna 2017. g. do 8:00 sati bez obzira na način dostave.

 

 1. POSEBNE NAPOMENE:

 

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,

 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,

 • razgledavanje nekretnina može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),

 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Lokalni izbori 2017 #Obavijesti

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora na području Grada Pakraca održanih 21.5.2017. godine

Lokalni izbori 2017

Konačni rezultati lokalnih izbora 2017

Lokalni izbori 2017 #Novosti

Rezultati lokalnih izbora 2017

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:

1. Kuća s pripadajućim dvorištem, označeno kao k.č.br. 823/2, vrt kod kuće u mjestu, površine 153 čhv, k.č.br. 824/2, dvorište u mjestu, površine 37 čhv, k.č.br. 825/2, zemljište bez zgrade u mjestu, površine 4 čhv i zgrada bez zemljišta sagrađena na k.č.br. 825/2, sve upisano u zk. ul. 109, k.o. Pakrac, Ulica Matije Gupca 21, Pakrac.
Početna cijena: 146.662,34 kuna.

2. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2239/5, livada novakuša, površine 827 m2, upisano u z. k. ul. 1533, k. o. Pakrac, Ulica Ivana Gundulića;
Početna cijena: 16.751,40 kuna.

3. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2239/6, livada novakuša, površine 784 m2, upisano u z. k. ul. 1533, k. o. Pakrac, Ulica Ivana Gundulića;
Početna cijena: 15.877,41 kuna.

4. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/40, pašnjak, površine 1.068 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 20.761,92 kuna.

5. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/39, pašnjak, površine 1.057 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 22.260,42 kuna.

6. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/35, pašnjak, površine 673 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 14.173,38 kuna.

7. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/30, pašnjak, površine 572 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 13.899,60 kuna.

8. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/36, pašnjak, površine 817 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 17.184,96 kuna.

9. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 72/4, oranica u selu, površine 547 m2, upisano u z. k. ul. br. 316, k. o. Kraguj;
Početna cijena: 6.646,05 kuna.

10. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2/9, dvorište potkućnica, površine 719 m2, upisano u z. k. ul. br. 316, k. o. Kraguj;
Početna cijena: 8.007,67 kuna.

11. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 1646/20, oranica u slatini, površine 934 m2, upisano u z. k. ul. 1410, k. o. Badljevina, Ulica 30. svibnja;
Početna cijena: 22.696,20 kuna.

12. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 18/1, oranica u selu, površine 2.000 m2, upisano u z. k. ul. 1387, k. o. Badljevina, Ulica Vladimira Nazora;
Početna cijena: 48.600,00 kuna.

13. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 411, kuća, dvorište i gospodarska zgrada, površine 867 m2 i k. č. br. 412/2, vrt kod kuće, površine 285 m2, ukupne površine 1.152 m2, upisano u z. k. ul. 1410, k. o. Badljevina, Ulica Vladimira Nazora;
Početna cijena: 31.726,08 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 90 (devedeset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
e) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u svezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.
f) Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.
g) Za kupnju nekretnine pod rednim br. 1. iz točke I. natječaja plaća se jamčevina u iznosu od 10% (deset posto) od utvrđene početne cijene.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Pakraca br.: HR2823400091831800008 s pozivom na broj: 68 7757 – OIB ponuditelja.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene nekretnine utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika domovnice
 • obrtnici – preslika obrtnice
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je 05. lipnja 2017. g. do 8:00 sati bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje nekretnina može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC