Business

Oglas za prijem u službu pet namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme

Gradski natječaji

Pregled javnih natječaja

NAZIV  DATUM OBJAVE
Javni poziv za stipendiranje studenata medicine 3.10.2018.
Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca 3.10.2018.
Javni natječaj za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2018./2019.
12.9.2018.
Javni poziv zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade 14.8.2018.
Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Ja sam žena, a ne broj” 11.7.2018.
Natječaj za prijem u radni odnos – vatrogasac (1 izvršitelj)
21.6.2018.
Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. g.
20.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“ 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć iz Programa „TRI PLUS“ za plaćanje redovnog programa dječjeg vrtića 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu parkirne karte „TRI PLUS“ za 2018. godinu 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć iz Programa „TRI PLUS“ za povrat iznosa plaćenog za studentsku povratnu kartu 18.6.2018.
Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. godinu 24.5.2018.
Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca 7.5.2018.
Javni poziv za upućivanje iskaza interesa o kupnji zemljišta u Zoni male privrede Pakrac  2.5.2018.
Natječaj za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu 20.4.2018.
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini 20.3.2018.
Izmjene i dopune Javnog poziva poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca 14.3.2018.
Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2018. godini 28.2.2018.
Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca 26.2.2018.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 16.2.2018.
Javni poziv za prodaju drvne mase na panju 14.2.2018.
Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste dijela Ulice svetog Roka i Psunjske ulice u Pakracu 2.2.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca 1.2.2018.
Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca 1.2.2018.
Javni natječaj za prijam jednog vježbenika na radnom mjestu voditelj/voditeljica poslova Turističkog ureda 19.1.2018.
Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu 15.1.2018.
Obavijest o poništenju Javnog natječaja za prijem vježbenika/ce 9.1.2018.
Oglas za prijem službenika na određeno vrijeme 8.1.2018.

 

Popis

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

Natječaji i javne objave

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

Na temelju članaka 8., 17., 19., 20. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, dalje u tekstu: Zakon) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
– ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI
1. viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove – vježbenik
– 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci
Stručni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
– bez radnog iskustva, odnosno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena propisanog za vježbenički staž (dvanaest mjeseci),
– poznavanje rada na računalu.

– ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
2. stručni suradnik za društvene djelatnosti – vježbenik
– 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci
Stručni uvjeti:
– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
– bez radnog iskustva, odnosno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena propisanog za vježbenički staž (dvanaest mjeseci),
– poznavanje rada na računalu.

– ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE
– PODODSJEK ZA GOSPODARSTVO I MEĐUNARODNU SURADNJU
3. viši stručni suradnik za poljoprivredu
– 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.

VLASTITI POGON GRADA PAKRACA
4. rukovatelj radnim strojem
– 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema,
– uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje i rad građevinskim strojevima: bager/građevinska kombinirka.

Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osim stručnih, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane čl. 12. Zakona. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.
Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju propisanog vježbeničkog staža od 12 (dvanaest) mjeseci, dok se za radna mjesta pod rednim brojem 3. i 4. služba zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3. mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku u roku godine dana od prijma u službu.
U prijavi na javni natječaj obvezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti email adresa) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta sa srednjom stručnom spremom,
– dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice),
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje-potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima). Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio potrebno vrijeme na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijem u službu ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
– dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici,
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit (za radno mjesto pod r. br. 3.),
– dokaz o osposobljenosti za rukovanje i rad građevinskim strojevima: bager/građevinska kombinirka (za radno mjesto pod r. br. 4.)
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri prijmu u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), odnosno članku 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), odnosno članka 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Javni natječaj provodi povjerenstvo koje utvrđuje koje su prijave pravodobne i potpune te listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete i upućuje ih na testiranje.
Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora (intervju). Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr. Na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na web-stranici www.pakrac.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Urednom prijavom na javni natječaj smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima.
Prijave s privitcima dostavljaju se na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ s naznakom: »Za javni natječaj – naznaka r. br. radnog mjesta«, neposredno predajom u pisarnicu ili poštom.
Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od osam dana od dana provedbe prethodne provjere znanja.
Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, već se može donijeti odluka o poništenju javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, donijet će se odluka o poništenju javnog natječaja.

Klasa: 112-01/18-01/1
Urbroj: 2162-04/01-18-3

Pakrac, 27. travnja 2018. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač

OBAVIJEST VEZANA UZ NATJEČAJ

 

Gradski natječaji

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca

Natječaji i javne objave

Izmjene i dopune Javnog poziva poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca

Na temelju članka 20. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/18, 2/18) gradonačelnica Grada Pakraca, dana 14. ožujka 2018. g., objavljuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
PODUZETNICIMA, OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA I FIZIČKIM OSOBAMA S PODRUČJA GRADA PAKRACA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2018. GODINU

I.          U Javnom pozivu poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu, objavljenom 01. veljače 2018. g. na internet stranici Grada Pakraca, točka  2.3) SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU mijenja se i glasi:

2.3) SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Za sredstva poticaja za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani u točki 1. ovog Javnog poziva.

Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

Troškovi vezani uz ulaganja u materijalnu imovinu uključuju nabavu novih ili rabljenih strojeva i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Grad podupire korisnike iz točke 1. ovog Javnog poziva na način da se nabava materijalne i nematerijalne imovine sufinancira s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Svi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore moraju nastati i biti plaćeni tijekom 2018. godine.

Subjekti koji ostvaruju potporu za nabavu pojedinačnog predmeta materijalne i nematerijalne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po drugoj osnovi.“

II.          Sve ostale točke Javnog poziva iz točke I. ovih izmjena i dopuna ostaju nepromijenjene.

KLASA:311-01/17-01/2
URBROJ: 2162-04/01-18-6

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10, 3/12) i Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/18-01/10, URBROJ: 2162-02/01-18-01) od 16. veljače 2018. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca i to:

–        k.č.br. 99/27, potkućnica oranica, površine 149 m2, upisana u zk. ul. 2667, k.o. Pakrac.

Početna cijena: 11.060,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a)      Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

b)      Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

c)      Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.

d)      Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

e)      Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

f)       Nekretnina se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

 

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

1)      podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).

2)      naznaku nekretnine za koju se ponuda daje,

3)      iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

 

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

–       fizičke osobe – preslika domovnice

–       obrtnici – preslika obrtnice

–       trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

 

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

–       ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”,

–       rok za dostavu ponuda je 06. ožujka 2018. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

–       o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,

–       prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,

–       razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),

–       nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/18-01/10

URBROJ: 2162-04/01-18-2

Natječaji i javne objave

Javni poziv za prodaju drvne mase na panju

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Prodaja okvirne količine stabala na panju na k.č.br. 549/2 i dijelu k.č.br. 552, k. o. Kusonje prema procjembenom elaboratu izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka za šumarstvo i lovstvo, procjena šuma i to:

Početna cijena ukupne drvne mase na panju: 8.180,00 kuna

II. UVJETI:

a) Natjecati se mogu sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
e) Ponuda se daje za ukupnu drvnu masu iz točke I. ovog poziva.
f) Rok za rušenje i izvlačenje drvne mase je najkasnije do 01. travnja 2018. g.
g) Odabrani ponuditelj je dužan nakon rušenja i izvlačenja drvne mase uspostaviti šumski red na parceli.
h) Drvna masa iz točke I. ovog poziva se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog poziva.

IV. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju drvne mase – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je 20. veljače 2018. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

V. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
 • Grad Pakrac pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje predmetnog zemljišta može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

Na temelju članka 3., 4. i 6. Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca  za 2018. godinu (KLASA: 402-01/17-01/5, URBROJ: 2162-04/01-17-3), gradonačelnica Grada Pakraca, dana 01. veljače 2018. g., objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za subvenciju

doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

 

I

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu subvencija prema Programu poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu (KLASA: 402-01/17-01/5, URBROJ: 2162-04/01-17-3).

 

II

Pravo na subvencije iz točke I imaju doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca i to na:

 

 • subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
 • subvencioniranje troškova specijalizacije u iznosu od 800,00 kuna mjesečno neto,
 • subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Ostvarenje prava na pojedinu subvenciju, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i na ostale subvencije iz ove točke.

 

III

Prijava na ovaj Javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva koji obavezno sadrži:

 • podatke o podnositelju (ime, prezime, OIB, adresa, kontakt broj ili email, broj žiro računa),
 • naznaku subvencije koja se traži.

 

IV

Prilozi uz zahtjev:

a) SVI

 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o stečenom stupnju obrazovanja – doktor medicine,
 • preslika ugovora o radu u zdravstvenoj ustanovi na području Grada Pakraca.

b) za subvencioniranje do 2% kamata na stambene kredite za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca

 • preslika ugovora o stambenom kreditu za nekretninu koja se nalazi na području Grada Pakraca,
 • izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list) za nekretninu čija je gradnja/kupnja financirana predmetnim stambenim kreditom,
 • potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za razdoblje od 01.01.2018. – 31.05.2018. te od 01.06. – 31.12.2018. godine

c) za subvencioniranje troškova specijalizacije

 • Rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o odobrenom specijalističkom usavršavanju

d) za subvencioniranje 50% iznosa cijene usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

 • dokaz o korištenju usluge Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Sva navedena dokumentacija može se dostaviti se u neovjerenoj preslici.

 

V

Potpore i subvencije iz ovog poziva dodjeljuju se za razdoblje od objave javnog poziva do 31. prosinca 2018. g., osim subvencije kamata na stambene kredite koja se dodjeljuje za razdoblje od 01. siječnja 2018. g. do 31. prosinca 2018. g.

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, poštom ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac  s naznakom: „Doktori medicine – zahtjev za dodjelu subvencije 2018“.

Prijave se mogu podnositi od dana objave ovog Poziva do 31. prosinca 2018. g., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca.

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom neće se razmatrati.

Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po Pozivu o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

 

KLASA: 402-01/17-01/5    

URBROJ: 2162-04/01-18-6            

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

 

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca

Na temelju članka 20. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu (KLASA: 311-01/17-01/2, URBROJ: 2162-04/01-18-3) gradonačelnica Grada Pakraca, dana 01. veljače 2018. g., objavljuje

JAVNI POZIV 
PODUZETNICIMA, OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA I FIZIČKIM OSOBAMA  S PODRUČJA GRADA PAKRACA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO  PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2018. GODINU

1) KORISNICI SREDSTAVA 

Korisnici sredstava po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program) mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Pakraca.

Pod obrtnikom se podrazumijeva fizička osoba koja obavlja djelatnost obrta, sporednog zanimanja te domaće radinosti, registriranih sukladno Zakonu o obrtu.

Poticaji po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu, LRA – Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom

Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).

Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00 eura.  

Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00 eura.  

Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 50.000.000,00  eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 43.000.000,00 eura.  

2) NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA  

2.1) POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE 

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz točke 1. ovog Javnog poziva, a koji su ili će u 2018zaposliti osobe s prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatra se i fizička osoba koja otvara obrt i koja će u obrtu raditi, a nema zasnovan radni odnos kod drugog poslodavca. 

Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatraju se i osobe upisane u Upisnik PG u svojstvu nositelja ili člana OPG-a, ako nisu zaposleni kod drugog poslodavca i obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme, korisnik ostvaruje pravo na poticaj razmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme. 

Grad podupire poduzetnike iz točke 1. ovog Javnog poziva na način da daje jednokratni poticaj u iznosu od 2.000,00 kn za svaku novozaposlenu osobu. 

Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 4 novozaposlene osobe.

2.2) POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI 

2.2.1) OBRT I SLOBODNA ZANIMANJA 

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pakraca i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2018. godini započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca.

Grad podupire fizičke osobe na način da daje jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja obrta.

Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na području Grada Pakraca, zajednički obrt sa sjedištem na području Grada Pakraca može ostvariti poticaj razmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na području Grada Pakraca u zajedničkom obrtu.

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnosu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka. 

2.2.2) OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO 

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pakraca i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2018. godini započele ili će započeti obavljanje OPG-a.

Grad podupire fizičke osobe na način da daje jednokratni poticaj u iznosu u iznosu od 75% troškova otvaranja OPG-a.

2.2.3) TRGOVAČKA DRUŠTVA 

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su osnovane u 2018. godini.

Grad podupire pravne osobe na način da daje jednokratni poticaj u iznosu od 50% troškova osnivanja trgovačkog društva.

Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se odgovorne osobe utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka. 

 

2.3) SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU 

Za sredstva poticaja za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani u točki 1. ovog Javnog poziva. 

Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

Troškovi vezani uz ulaganja u materijalnu imovinu uključuju nabavu novih strojeva i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti. 

Nije prihvatljiv trošak ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuje nabavu polovnih strojeva, opreme ili informatičko – komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver).

Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Grad podupire korisnike iz točke 1. ovog Javnog poziva na način da se nabava materijalne i nematerijalne imovine sufinancira s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna. 

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Svi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore moraju nastati i biti plaćeni tijekom 2018. godine.

Subjekti koji ostvaruju potporu za nabavu pojedinačnog predmeta materijalne i nematerijalne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po drugoj osnovi.

2.4) SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje projektne dokumentacije su svi korisnici iz točke 1. ovog Javnog poziva koji imaju sjedište na području Grada Pakraca te svojim projektnim prijedlogom i karakteristikama poslovanja udovoljavaju uvjetima određenog natječaja u smislu prihvatljivosti za prijavu. 

Grad podupire korisnike iz točke 1. ovog Javnog poziva na način da se sufinancira trošak izrade projektne dokumentacije, poslovnih planova i drugih obrazaca potrebnih za prijavu za bespovratna ili druga poticajna financijska sredstva u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike. 

Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost sufinanciranja računati bez PDV-a.

Prihvatljivi su troškovi izrade projektne dokumentacije za projektne prijave predane tijekom 2018. godine na natječaje koji su u tijeku.

3) UGOVORNE OBVEZE 

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Odsjeka za gospodarstvo i financije o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

4) NAČIN ISPLATE POTICAJA

Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od petnaest (15) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.

Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

5) OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA 

5.1) POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE 

Korisnik sredstava iz točke 2.1. ovog Javnog poziva obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

Korisnik sredstava iz točke 2.1. ovog Javnog poziva obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu Pakracu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od šezdeset (60) dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice. 

Izuzetno od navedenog, korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da: 

 • umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od šezdeset (60) dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje dvanaest (12) mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad trideset (30) dana od dana zaposlenja.
 • umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od šezdeset (60) dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

5.2) POTICAJI ZA POČETKA OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI 

Korisnik sredstava iz točke 2.2ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje dvanaest (12) mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni sjedište ili prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca u slučaju vlasnika obrtaobvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od šezdeset (60) dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca. 

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice. 

Izuzetno od navedenog, korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da nakon prestanka obavljanja sporednog zanimanja ili domaće radinosti po sili zakona, u roku od trideset (30) dana nakon prestanka, nastavi obavljati djelatnost upisom novog obrta.

5.3)  SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU 

Korisnik sredstava iz točke 2.3. ovog Javnog poziva vlasnik je materijalne i nematerijalne imovine nabavljene uz pomoć potpore Grada Pakraca te je obvezan istu koristiti za potrebe obavljanja svoje djelatnosti. 

U slučaju da korisnik sredstava otuđi nabavljenu imovinu u roku godine dana, obvezan je vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od šezdeset (60) dana od dana dostavljenog poziva na povrat od strane Grada Pakraca. 

U slučaju da Korisnik ne izvrši povrat u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.  

5.4) SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Korisnik sredstava iz točke 5.4. ovog Javnog poziva  obvezan je projektnu dokumentaciju izraditi kod Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. – potporne institucije u vlasništvu Grada Pakraca.

Korisnik sredstava dužan je podnijeti izrađenu projektnu prijavu na objavljeni natječaj u rokovima koji su zadani uvjetima natječaja. 

U slučaju da korisnik sredstava u zadanom roku ne podnese projektnu prijavu na natječaj za koji je prijava pripremljena, obvezan je vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od šezdeset (60) dana od dana dostavljenog poziva na povrat od strane Grada Pakraca. 

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.  

6) OBRASCI I POPIS DOKUMENTACIJE 

Obrazac 1. (Zahtjev za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva), Obrazac 2. (Podaci o osobama za koje se traži poticaj za zapošljavanje), Obrazac 3. (Izjava o korištenim potporama male vrijednosti) i Popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev, mogu se preuzeti u upravi Grada Pakraca, ured 114, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme  (07-15 sati) ili na internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr

7) PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, poštom ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac  s naznakom: „Poduzetništvo – zahtjev za dodjelu poticaja 2018.

8) ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Prijave se mogu podnositi od dana objave ovog Poziva do 31. prosinca 2018. g.odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca.

9) ZAVRŠNE ODREDBE 

Poticaji iz ovog poziva dodjeljuju se za razdoblje od objave javnog poziva do 31. prosinca 2018. g., osim poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti i poticaja za izradu projektne dokumentacije koji se dodjeljuju za razdoblje od 01. siječnja 2018. g. do 31. prosinca 2018. g.

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom neće se razmatrati.

Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po Pozivu o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

Poticaji po Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352).

 

KLASA: 311-01/17-01/2    

URBROJ: 2162-04/01-184

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević, baccadminpubl.