Obavijesti

Započet postupak ocjene utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

Grad Pakrac započeo je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca sukladno odredbama Zakona  o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca je Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Prijedlog  Odluke o izradi Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš  Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca objavljuje se na Web stranici Grada Pakraca zajedno s Odlukom o izradi Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama Grada Pakraca.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Preuzimanje priloga:

Obavijesti

Zbog započetih radova, od 1. lipnja uspostavljena će biti privremena regulacija prometa

Gorenjska gradbena družba d.d. iz Kranja – izvođač radova poboljšanja komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac, rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rekonstrukcije sustava odvodnje, započeo je s izvođenjem radova, zbog čega će se ovisno o dionicama i dinamici izvođenja radova uspostavljati privremena regulacija prometa.

Prema najavljenoj dinamici izvođenja radova od strane izvođača, tijekom mjeseca lipnja izvoditi će se radovi u Ulici hrvatskih velikana, Prolazu baruna Trenka i Aleji kestenova.

Sukladno dostavljenim informacijama, od dana 1.6.2020. godine uspostavlja se privremena regulacija prometa u Ulici hrvatskih velikana na način da se obustavlja prometovanje vozila.

Molimo sve sugrađane, a posebno vlasnike/korisnike nekretnina u navedenim ulicama za razumijevanje, a sve potrebne dodatne informacije koje će se nametnuti tijekom radova, proslijediti ćemo izvođaču kako bi dobili potrebne informacije.  

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Poziv za iskaz interesa – Plan protuminskog djelovanja za 2021. godinu

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da do 18.5.2020. godine iskažu interes vezano za lokacije na kojima je potrebno izvršiti razminiranje na području JLS Grad Pakrac. Temeljem iskazanih potreba utvrditi će se prijedlozi prioriteta za uvrštavanje u Plan protuminskog djelovanja za 2021. godinu.

Prijedloge s navedenim oznakama zemljišta (katastarske čestice, katastarske općine) dostaviti u pismenom obliku na adresu:

Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

ili na e-mail adresu: grad@pakrac.hr

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 3076 – Ulica Zona male privrede u Pakracu

 

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), informira se javnost da je  Grad Pakrac u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca.

Nakon provedenog postupka, a sukladno mišljenju navedenog Odjela, kojim je utvrđeno da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. 3/17), donijeta je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca.

Pakrac, 23.01.2020. g.

Privitak:

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 30261 Ulica Alojzije Janković u Pakracu

Na temelju članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, 110/19) Grad Pakrac, OIB:79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

J A V N I    P O Z I V
o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 30261 Ulica Alojzije Janković u Pakracu

I

Pozivamo sve vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa postojećom nerazvrstanom cestom – Ulica Alojzije Janković u Pakracu, oznake ceste NC-30261, (nova k. č. br. 120/1, k. o. Pakrac), da pristupe obilježavanju granica zemljišta uz stručnu pomoć Ureda ovlaštenog inženjera geodezije vl. Branko Đaniš, dipl.ing.geod., Aleja Kestenova 11, 34550 Pakrac, radi izjašnjenja.

II

Grad Pakrac će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, te potrebna pojašnjenja u ponedjeljak, dana 16. prosinca. 2019. godine u 09:00 sati na terenu, na lokaciji Ulica Alojzije Janković u Pakracu (produžetak ulice A. Hebranga u Pakracu-spoj Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata i Vukovarske ulice i Osječke ulice).
Obilježavanju granica zemljišta mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

III

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti istog dana u vremenu od 10:00 -11:00 sati, u prostorijama Grada Pakraca, I kat, soba broj 121, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac.

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, možete izvršiti i naknadno, a najkasnije do 20. prosinca 2019. godine.

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

Voditeljica Odsjek za graditeljstvo
i komunalne djelatnosti
Marija Čar, inž. građ.

Obavijesti

Obavijest o zabrani prometa u Donjim Grahovljanima

Grad Pakrac, JUO, Odsjek za graditeljstvo i komunalne poslove donio je odluku o zabrani prometa za sva vozila na dijelu nerazvrstane ceste za naselje Donji Grahovljani koja prolazi preko vodotoka Pašijan, a zbog oštećenja mosta na istom.

Za prometovanje i pristup u naselje Donji Grahovljani mogu se koristiti  smjerovi:

  • Iz naselja Dragović (spoj s državnom cestom oznake DC38)
  • Iz naselja Dereza (spoj s županijskom cestom oznake 37155 (D5-Dereza-Sirač-Barica).

Javni pozivi i službene objave

Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), informira se javnost da je  Grad Pakrac u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Urbanistički plan uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“.

Nakon provedenog postupka, a sukladno mišljenju navedenog Odjela, kojim je utvrđeno da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. 3/17), donijeta je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš  Urbanističkog plan uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“.

PREUZIMANJE DOKUMENATA (PDF):

Javni pozivi i službene objave

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

Grad Pakrac započeo je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ sukladno odredbama Zakona  o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“  je Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Prijedlog  Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš  Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ objavljuje se na Web stranici Grada Pakraca zajedno s Prijedlogom Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ .

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama  Grada Pakraca.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Preuzimanje priloga:

Javni pozivi i službene objave

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Grad Pakrac započeo je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca sukladno odredbama Zakona  o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Pakraca je Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Prijedlog  Odluke o izradi Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Pakraca  dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Pakraca  objavljuje se na Web stranici Grada Pakraca zajedno s Nacrtom Odluke o izradi Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Pakraca.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama  Grada Pakraca.
Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Preuzimanje priloga: