Novosti

Izabrani kandidati Dječjeg gradskog vijeća od 4. do 7. razreda

U općeobrazovnoj školi Braće Radića Pakrac i u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac, obavljena je procedura za izbor kandidata za Dječje gradsko vijeće od 4 razreda do 7. razreda.

U Osnovnoj školi Braće Radića izabrani su učenici:
4. razr., PŠ D. Obrijež Lukas Brdal,
4. razr., PŠ Badljevina Gabriel Andričević,
4. razr. PŠ Prekopakra Patrik Martinović,
4.a. razr. Leona Kadežabek,
4.b. razr. Lovro Nagy,
4.c. razr. Lara Lepka,
5.a. razr. Ines Jendrešić,
5.b. razr. Lara Recc, 5.c.razr. Petra Antunović,
5.d. razr. Luka Majstorović,
6.a. razr. Nika Galović,
6.b. razr. Karla Jurišić,
6.c.razr. Matija Kunce,
6.d.razr. Nina Babojelić,
7.a. razr. Leon Perić,
7.b. razr. Mateja Mladić,
7.c. razr. Sara Marin i
7d.razr. Niko Čilić.

Ispred Osnovne glazbene škole Pakrac izabrani su učenici:
4.razr. Tea Adžijević,
5.razr. Biljana Sudar
i 6.razr. Dino Josipović.

Zainteresirani učenici za kandidaturu za dječjeg gradonačelnika/icu se trebaju javiti zaduženim osobama ( Željka Maic, OŠ i Alfreda Petani Grafina OGŠ ).

Dječje gradsko vijeće će se konstituirati u roku od 15 dana od dana objave rezultata na web stranicama Grada i Škola.

Voditeljica dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca:
Alfreda Petani Grafina, prof.

Obavijesti

Braniteljima omogućeni preventivni sistematski pregledi

Ministarstvo hrvatskih branitelja, Područna jedinica Požega i Centar za PSP Požeško-slavonske županije poziva hrvatske branitelje iz Domovinskog rata bez statusa HRVI koji u obrani suvereniteta Republike Hrvatske imaju provedenih više od 1500 dana borbenog sektora da se, ukoliko to žele, prijave na preventivni sistematski pregled.
Sistematski pregled će, u skladu sa redoslijedom prijavljivanja i sa bolnicama utvrđenim terminima, tijekom 2017. godine biti obavljani u Općoj županijskoj bolnici Požega i Gradskoj bolnici Pakrac.
Prijaviti se treba osobno ili na telefon:
• u Područnoj jedinici Požega – tel: 276-152 (Jozo Katić) ili
• u Županiji – tel: 290-250 (Miroslav Bagarić) ili
• u Domu hrvatskih branitelja Pakrac – tel: 411-532 (Vlado Marošević) ili
• bilo kojoj od matičnih udruga iz Domovinskog rata
Sistematski liječnički pregled u sklopu Programa preventivnih sistematskih pregleda za hrvatske branitelje koji imaju manje od 1500 dana borbenog sektora obavljat će se kontinuirano u 2018. i 2019. godini tako da će kroz razdoblje od tri godine biti omogućen pregled svim braniteljima bez statusa HRVI.

Business

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

“Informacija” je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti, odnosno javnopravno tijelo mora posjedovati U MATERIJALIZIRANOM OBLIKU.
Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pristup informaciji omogućuje se:
1) objavljivanjem informacija na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti, u Službenom glasniku Grada Pakraca, odnosno Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske,
2) objavljivanjem dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću
3) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom  tijelu. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Službenik za informiranje: Vinko Pečanić, dipl.oec.
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:
– telefonom na broj: 034 511 052
– telefaksom na broj: 034 411 081
– elektroničkom poštom na adresu: vinko.pecanic@pakrac.hr
– poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac
– usmeno u Gradskoj upravi Grada Pakraca.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.
Grad Pakrac ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14 ).

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca:

1. Zahtjev za pristup informacijama 
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Natječaji i javne objave

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 15. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca, Ocjenjivački odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

 1. Počasni građanin Grada Pakraca
 2. Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”
 3. Pečat Grada Pakraca

1.   Počasnim građaninom Grada Pakraca mogu biti predloženi građani Republike Hrvatske i drugih država, koji su dali osobiti doprinos napretku Grada ili Republike Hrvatske.

 

2.   Za zlatnu plaketu “Grb Grada Pakraca” mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetna ostvarenja u području:

 • gospodarstva,
 • znanosti,
 • odgoja i obrazovanja,
 • zdravstva i socijalne skrbi,
 • kulture,
 • fizičke kulture,
 • tehničke kulture,
 • drugih društvenih djelatnosti,
 • donatorstva,
 • obrane i sigurnosti,
 • graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” može se dodjeliti i u obliku javnog priznanja za životno djelo, isključivo fizičkim osobama sa područja Grada Pakraca, koje su svojim dugogodišnjim radom ostavile značajan trag u području svog djelovanja.

 3.   Za Pečat Grada Pakraca mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora sadržavati:

 • životopis te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 • odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni radovi, natjecateljski rezultati i dr.)

Poticaj za proglašenje počasnog građanina mogu dati:

 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • radna tijela Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik  Grada Pakraca,
 • zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca.

Poticaj za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada Pakraca” i Pečat Grada Pakraca mogu dati fizičke i pravne osobe, i to:

 • svaki građanin,
 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca,
 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • tijela mjesne samouprave,
 • ustanove,
 • udruge građana.

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 15. VELJAČE 2017. GODINE

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku Ocjenjivačkom odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, sa naznakom “Za natječaj – ne otvaraj” na adresu: Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Obavijesti

Obavijest malim proizvođačima jakih alkoholnih pića i malim proizvođačima vina

Unatoč izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koje stupaju na snagu 01. siječnja 2017. godine i kojima se uvode određene izmjene za male proizvođače jakog alkoholnog pića tzv. rakijaše, obveze za rakiju proizvedenu u 2016. godini ostaju iste kao i prijašnjih godina.

Stoga u cilju što bolje informiranosti, izbjegavanja nepravilnosti u primjeni zakona i time uzrokovanih dodatnih troškova, podsjećamo male proizvođače jakog alkoholnog pića i vina na najvažnije obveze i rokove.

OBRAČUN I PLAĆANJE TROŠARINE

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića sam obračunava i plaća trošarinu na alkohol ne čekajući nikakve uplatnice i formulare iz mjesno nadležnog carinskog ureda. Trošarina se obračunava ovisno o zapremini prijavljenog kotla za proizvodnju. Za prijavljeni kotao (bez obzira je li kotao u vlasništvu ili iznajmljen) zapremine do 100 litara obračunava se i plaća trošarina u obliku godišnjeg paušala u iznosu od 100,00 kuna, a za kotao zapremine preko 100 litara u iznosu od 200,00 kuna. U iznos godišnjeg paušala uključena je neoporeziva količina jakog alkoholnog pića od 20 litara čistog alkohola po kućanstvu (ovisno o jakosti alkoholnog pića, npr. 50 litara rakije jakosti 16 gradi ili 40% vol. iznosi 20 litara čistog alkohola).

Ako se ispeče veća količina rakije tada se uz ranije obračunati godišnji paušal samo na razliku iznad 20 litara čistog alkohola, koji predstavlja oporezivi dio proizvedene rakije, dodatno obračunava i plaća puni iznos trošarine od 53,00 kune po litri čistog alkohola. Količina čistog alkohola u rakiji utvrđuje se tako da se količina rakije u litrama pomnoži s % vol. alkohola u rakiji i podijeli sa 100. Npr. u 20 litara rakije jakosti 30% vol sadržano je 6 litara čistog alkohola (20×30:100=6 l č/a).

GODIŠNJE IZVJEŠĆIVANJE

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je najkasnije do 20.siječnja tekuće godine za proteklu, mjesno nadležnom carinskom uredu dostaviti godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini (Obrazac GI-MP-JAP). Ako nije proizveo više od 20 litara čistog alkohola po kućanstvu (ili 50 litara rakije jakosti 40 % vol alkohola) tada se u obrascu Godišnjeg izvješća NE popunjava tablica T-2 (kao što to iz neznanja mnogi pogrešno čine) već samo tablica T-1 u kojoj se obračunava godišnji paušal ovisno o zapremini kotla.

Dakle, krajnji rok za dostavu godišnjeg izvješća za proteklu 2016. godinu (Obrazac GI-MP-JAP) o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića je 20. siječnja 2017. godine, a za uplatu trošarine je do 31. siječnja 2017. godine.

Paušal i puni iznos trošarine na razliku iznad 20 litara čistog alkohola uplaćuju se nalogom za plaćanje na račun Državnog proračuna: IBAN HR1210010051863000160, model 68, poziv na broj primatelja 1066-(OIB) osobni identifikacijski broj trošarinskog obveznika sa naznakom opisa plaćanja: trošarina na alkohol za 2016. godinu.

MALI PROIZVOĐAČI VINA

Obveze za godišnje izvješćivanje za male proizvođače vina ostaju iste odnosno mali proizvođači vina obvezni su do 31. siječnja tekuće godine mjesno nadležnom carinskom uredu dostaviti za proteklu godinu izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina (Obrazac GI-MPV) i inventurnu listu sa stanjem zaliha na dan 31.12. po sortama vina.

PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR TROŠARINSKIH OBVEZNIKA

Odredbe koje se odnose na prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ostaju iste odnosno svi mali proizvođači jakog alkoholnog pića, neovisno jesu li vlasnici kotla ili kotao unajmljuju kako bi ga koristili za proizvodnju, obvezni su po Zakonu o trošarinama najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje registrirati se podnošenjem Prijave za upis u Registar trošarinskih obveznika (Obrazac PUR-prijava) mjesno nadležnom carinskom uredu prema svome mjestu prebivališta. Jednom upisani kao mali proizvođači ne moraju se svake godine ponovo prijavljivati jer u Registru ostaju sve dok se ne odjave.

Odjaviti se mogu u svakom trenutku ( Obrazac PUR-naznačiti odjava) ako su prethodno podmirili sve obveze (podnijeli Godišnje izvješće na Obrascu GI-MP-JAP i platili trošarinu), a trošarinska obveza ne nastaje im za tekuću godinu u kojoj se do 30. lipnja odjave podnošenjem obrasca PUR-odjava. Ukoliko je proizvođač i vlasnik kotla, odjaviti se može tek uz prethodno pečaćenje kotla na vlastiti pismeni zahtjev i trošak (100 kuna).

Mali proizvođač vina je osoba koja u komercijalne svrhe proizvodi ne više od 1.000 hektolitara vina godišnje U mjesno nadležnom carinskom uredu u Registar trošarinskih obveznika dužni su se najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje prijaviti samo vinari koji proizvode za komercijalne svrhe i u njemu ostaju sve dok se ne odjave.

Svi potrebni obrasci, upute i primjeri za popunjavanje obrazaca dostupni su na web stranici Carinske uprave RH, pod linkom Harmonizirane trošarine, a mogu se dobiti i osobno u:

Carinski ured Slavonski Brod
Služba za trošarine i posebne poreze
Slavonski Brod, Mile Budaka 1
tel. 035/453-576 i 453-520

PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

DOPUNA OBAVIJESTI (od 5.1.2017.)

U cilju pojednostavnjenja postupka uplate paušalnog iznosa trošarine za 2016. godinu kojeg uplaćuju registrirani vlasnici/korisnici kotlova za proizvodnju jakih alkoholnih pića daje se slijedeća obavijest:

Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP za 2016. godinu nije potrebno dostaviti nadležnom carinskom uredu (ukoliko obveznik ipak dostavi izvješće, isto će se urudžbirati u spis obveznika).

Dovoljno je da mali proizvođač jakog alkoholnog pića na propisani račun Državnog proračuna uplati paušalni iznos trošarine (to jeste 100,00 ili 200,00 kuna) do 31. siječnja 2017. godine.

Paušalni iznos trošarine za 2016. godinu ovisno o zapremnini kotla, u visini od 100,00 ili 200,00 kuna, mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je uplatiti do 31. siječnja 2017. godine nalogom za plaćanje tako da se:

 • u polje „model“ upiše broj modela „68“,
 • u polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koja se uplaćuje „1066“ te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (OIB).
 • prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

Ukoliko je obveznik u 2016. godini proizveo više od 20 litara čistog alkohola, dužan je nadležnom carinskom uredu do 31. siječnja tekuće godine dostaviti:

 • Obrazac GI-MP-JAP

                      ili

 • izjavu s podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića, na osnovu koje će carinski ured utvrditi i obračunati trošarinu te o istome obavijestiti obveznika koji će uz paušalni iznos trošarine (100,00 ili 200,00 kuna) i tako obračunatu trošarinu uplatiti na propisani račun Državnog proračuna kako je gore pojašnjeno.

Financijsko zaduženje registriranih obveznika – malih proizvođača jakih alkoholnih pića carinski uredi će sačiniti na temelju podatka iz Obrasca PUR o zapremnini kotla i/ili na temelju zaprimljene izjave s podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića.

Svrha ovoga pojednostavljenja je da obveznici ne moraju nužno fizički dolaziti u nadležni carinski ured pa se u tom smislu daju kontakt podaci ovlaštenih carinskih službenika kojima se mogu obratiti za davanje pomoći u pogledu ispunjavanja obveze uplate trošarine:

PCU OSIJEK
CARINSKI URED IME I PREZIME BROJ TELEFONA
CARINSKI URED OSIJEK DANIJELA ŠAT 032/453-213
CARINSKI URED OSIJEK MARIJA TIČINOVIĆ 032/453-232
CARINSKI URED SLAVONSKI BROD ANTUN KURKUTOVIĆ 035/453-529
CARINSKI URED SLAVONSKI BROD ANITA RADOŠ 035/453-520
CARINSKI URED VIROVITICA DARINKA DEJANOVIĆ 033/743-308
CARINSKI URED VIROVITICA DANIJELA KOVAČ 033/743-335

PRILOG: IZJAVA MP-JAP

Galerija

Dječji doček Nove godine

Novosti

Božićna čestitka: Rajmund Bradík, načelnik općine Jasenová

Dolazi nam Božić, blagdan mira

Godina 2016., godina besmislenog rata u Ukrajini. Godina patnje zbog rata u Siriji. Godina nemira u Afganistanu, Iraku, Libiji, Turskoj. Godina besmislenih samoubilačkih terorističkih napada. Ogromne i nekontrolirane migracije naroda u zapadnu Europu. Dolaska više od milijun izbjeglica u Njemačku i Švedsku. Nasilja i okrutnosti islamske države. Razjedinjenosti Europe oko izbjegličke krize i borbe protiv islamske države, kraha Schengena.

Kako ćemo pamtiti 2016. godinu? Kao godinu razjedinjenosti Europske Unije, u kojoj se oni jaki žele igrati milosrđa i nekontrolirano primati ljude, a oni slabiji trebaju držati jezik za zubima i ne buniti se protiv jačih, kao godinu u kojoj mali nisu imali pravo slobodno izraziti svoje mišljenje, kao godinu punu pukotina u Europskoj Uniji, kao godinu u kojoj smo se vrtjeli u krug prilikom traženja rješenja izbjegličke krize?

Trebali bi smo si uzajamno zaželjeti da se Europa umiri, ujedini, očovječi, da postane jedinstvena obitelj za različita mišljenja na temelju načela na kojima je izgrađena. Trebali bismo ljudima u svim kutovima ove naše planete zaželjeti prestanak muke i patnje zbog besmislenih ratova, bijede i gladi, koji nastaju zbog svjetskih moćnika. Trebali bismo zaželjeti svim stanovnicima ovog našeg modrog planeta da se mogu radovati. Darujmo si uzajamnu ljubav i razumijevanje. Iskorijenimo iz sebe mržnju, neprijateljstvo i lakomost, licemjerstvo. Smijmo se sami sebi, pronađimo tople riječi jedan za drugoga. Samo tako će dani našeg prolaznog života biti ugodniji, mirniji i svjetliji.

Dozvolite mi, dragi prijatelji iz Pakraca i Lipika, da vam zaželim ugodne božićne blagdane i sretnu Novu 2017. godinu.

Rajmund Bradík, načelnik općine Jasenová, Republika Slovačka

Najave događanja

Božićni sajam 16. prosinca

Program ovogodišnjeg Božićnog sajma počinje 16. prosinca u 14 sati otvaranjem štandova, dok kulturno-umjetnički program počinje u 16,30 sati.

Od 18 sati predviđen je koncert Endia Schrottera, dolazak „Motomrazova“ i Djeda Božićnjaka, te podjela darova.

Također, omogućeno će biti i fotografiranje s Djedom Božićnjakom, a preuzimanje fotografija biti će u prostorijama FOTOimaga.

Organizator sajma je Grad Pakrac i Turistička zajednica Grada Pakraca.

1-df1_2368-001

Novosti

HRT-ova reportaža o uklanjanju zgrade Grgurić

U jučerašnjoj emisija HRT-a “Pola ure kulture” objavljen je prilog o nedavno uklonjenoj ruševini poslovno-stambene zgrade Grgurić na Trgu 76. bataljuna u Pakracu.

Emisiju vam donosimo u cijelosti, a pakrački prilog počinje od 20 minuta i 10 sekundi.

NAPOMENA: Za korištenje HRTi usluge potrebna je registracija s važećom e-mail adresom korisnika ili korisničkim računom društvenih mreža. Više pročitajte na Uvjeti korištenja za HRTi uslugu.

Natječaji i javne objave

Obavijest vezana uz javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na neodređeno vrijeme

Obavijest vezana uz

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na neodređeno vrijeme, objavljen u „Narodnim novinama“ br. 105 od 16. studenog 2016. g.

Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca
Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije
Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 1 izvršitelj/-ica

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

Opis poslova:

Izrađuje prednacrte odluka i drugih općih akata iz područja gospodarstva, vodi stručne poslove u provedbi „Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva“, surađuje s gospodarskim subjektima i poduzetnicima na području Grada te prati stanje u tim područjima, obavlja sve radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja te donosi rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima u granicama dobivenih ovlasti, predlaže poticajne mjere za razvoj male privrede i poljoprivrede, surađuje s poslovnim bankama, mjerodavnim ministarstvima, uredima državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva, zadrugama i udruženjima gospodarstvenika i poljoprivrednika te im pruža potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć, podnosi redovita periodična i godišnja izvješća, vrši stručnu obradu pitanja iz svog djelokruga rada i izradu određenih prijedloga, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka, odnosno pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, vodi poslove lokalne samouprave u oblasti poljoprivrede, vodi brigu o pravovremenom obavljanju dezinsekcije i deratizacije na području Grada, prati održavanje stočnih sajmova i rad tržnica na malo, izrađuje prijedlog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, vodi stručne poslove u vezi kreditiranja i dodjele raznih poticaja i subvencija u poljoprivredi te prati provedbu državnih i gradskih poticajnih mjera u poljoprivredi, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka, odnosno pročelnika JUO.

 

Podaci o plaći:

Plaću radnog mjesta službenika (viši stručni suradnik za gospodarstvo) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pakraca utvrđeni su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 05/11, 1/12). Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika  utvrđena je Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 6/15, 1/16).


PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI, PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI IZVORI

TESTIRANJE KANDIDATA:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima, te intervjua.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju, a kojim će se utvrditi interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.

Testiranje kandidata održati će se u petak, 2. prosinca 2016. g. s početkom u 09:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave Grada Pakraca (Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, I. kat, soba 117)

 

 • Provjera znanja i područja provjere – pisani test iz:
  • poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,
  • provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

 • Pravni izvori za pripremu kandidata:

Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,

1.    Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

1.       Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15)

2.    Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine, broj NN 86/08, 61/11)

3.    Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12)

4.    Zakon o obrtu (Narodne novine, broj 143/13)

5.    Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)

6.    Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/13, 48/15)

7.    Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 49/07, 113/08, 43/09)

 

 • Pravila testiranja

1.    Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

2.    Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilješki, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.

3.    Nakon uvodnih radnji započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.

4.    Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova, ukupno 20 mogućih bodova.

5.    Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.

 

RAZGOVOR (INTERVJU):

 

1.    S kandidatima koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja bit će održan razgovor (intervju), odmah po provjeri rezultata pismenog dijela.

2.    Kandidati koji ne ostvare najmanje 10 bodova na pismenom dijelu provjere ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

3.    Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.

4.    Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

 

Ukupan broj bodova kojeg kandidat može postići testiranjem i razgovorom (intervjuom) je 30.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijemu u službu.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca donosi Rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj.

Kandidat koji nije zadovoljan Rješenjem o prijemu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu obnašateljici dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja.

GRAD PAKRAC