Novosti #Projekt: "Ja sam žena, a ne broj"

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-58), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – programa Zaželi – program zapošljavanja žena za projekt „Ja sam žena, a ne broj“, kodni broj:UP.02.1.1.05.0018, (KLASA: 100-01/17-01/4, URBROJ: 2162-02/01-17-1), članka 5. Partnerskog sporazuma o provedbi projekta „Ja sam žena, a ne broj“ (KLASA: 100-01/17-01/4, URBROJ: 2162-02/01-18-6), članka 31. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Pakrac i  članka 9. Pravilnika o radu Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pakrac dana 26. siječnja 2018. godine objavljuje

O G L A S

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Radno mjesto: KOORDINATOR/-ICA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI za projekt „Ja sam žena, a ne broj“  

– 1  izvršitelj  (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo te sljedeće posebne uvjete:     

 • visoka stručna sprema/magistar društvene struke,
 • izvrsno poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Opis posla:

 • raspored, koordiniranje i kontrola rada žena zaposlenih na projektu „Ja sam žena, a ne broj“,
 • obilazak krajnjih korisnika,
 • provedba postupaka nabave u projektu,
 • arhiviranje projektne dokumentacije,
 • promotivne aktivnosti projekta,
 • komunikacija s projektnim partnerima te
 • ostali poslovi u svrhu uspješne provedbe projekta.

Uz pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. preslika osobne iskaznice,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 4. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 5. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 6. preslika vozačke dozvole.

Trajanje radnog odnosa: 28 mjeseci uz obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za  kandidate  prijavljene  na  oglas čije  su  prijave  uredne  i  koji  ispunjavaju  formalne  uvjete  provest će  se prethodna provjera  znanja  i  sposobnosti  putem  pisanog  testiranja  te  intervju.  Ako  kandidat  ne  pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na internet stranici Gradskog društva Crvenog križa bit će navedena područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja. Kandidati koji zadovolje na pismenoj provjeri znanja, bit će pozvani na razgovor.

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Ulica braće Radić 13, 34 550 Pakrac s naznakom: „Oglas za koordinatora projektnih aktivnosti projekta „Ja sam žena, a ne broj“- ne otvaraj“  zaključno s danom 5. veljače 2018. godine u 12:00 sati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u roku osam (8) dana od donošenja odluke o odabiru.

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

Ravnateljica: Danijela Kiš, struč. spec. oec.

 

Projekt: "Ja sam žena, a ne broj"

O projektu

Cilj projekta „Ja sam žena, a ne broj“ je osigurati trenutnu uključenost i buduće intenzivnije participiranje žena na tržištu rada kroz zapošljavanje i obrazovanje čime se prevenira opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti. Projektom se osigurava pomoć za starije, nemoćne i osobe u nepovoljnom položaju kroz pružanje podrške za svakodnevne aktivnosti i potrebe čime se povećava kvaliteta života u vlastitom domaćinstvu i prevenira prerana institucionalizacija. Cilja skupina su nezaposlene žene sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem s naglaskom na ranjive skupine (dugotrajno nezaposlene, starije od 50 godina, žene s invaliditetom i slično). Projekt će uključiti ukupno 30 žena koje će biti zaposlene na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca. Zaposlene žene će pružati usluge pomoći i njege za 180 krajnjih korisnika koji su stare, nemoćne ili osobe u nepovoljnom položaju pomažući im u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Žene će se zaposliti za pružanje potpore starijim i nemoćnim osobama, a u isto vrijeme će im se pružiti mogućnost za obrazovanje kako bi kasnije imale veće šanse za pronalazak novog zaposlenja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.059.218,00 kn i u 100%-tnom iznosu je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2017. – 01.06.2020.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati voditelja projekta: Ivana Orban, 034 290 655 ili ivana.orban@pakrac.hr

Za više informacija o fondovima Europske unije i Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali posjetite sljedeće stranice: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Novosti #Projekt: "Ja sam žena, a ne broj"

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Ja sam žena, a ne broj“

GRADONAČELNICA
KLASA: 100-01/17-01/4
URBROJ: 2162-02/01-18-5
Pakrac, 24. siječnja 2018. godine

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-58), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – programa Zaželi – program zapošljavanja žena za projekt „Ja sam žena, a ne broj“, kodni broj: UP.02.1.1.05.0018, (KLASA: 100-01/17-01/4, URBROJ: 2162-02/01-17-1), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta  Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca broj 04/09, 01/13, 06/13, 03/15), Gradonačelnica Grada Pakraca dana 24. siječnja 2018. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Ja sam žena, a ne broj“

 

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Pakraca da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Pakracu za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ja sam žena, a ne broj“.

.

1. UVJETI

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (bez obzira na trajanje prijave) s najmanje završenom osnovnom školom, a najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Prednost pri odabiru će imati nezaposlene žene koje su starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle  iz  sustava  skrbi  (domova  za  djecu)  i  udomiteljskih  obitelji,  odgojnih  zavoda  i  sl., liječene ovisnice  o drogama,  povratnice  s  odsluženja  zatvorske  kazne  unazad  6  mjeseci, pripadnice  romske  nacionalne  manjine i  beskućnice.

2. OPIS POSLOVA

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
 • i drugi poslovi vezani uz skrb o starijim i osobama u nepovoljnom položaju.

 

3. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica: 30.

 

4. MJESTO RADA

Poslovi će se obavljati na području Grada Pakraca uključujući sva njegova naselja u kojima se budu nalazili krajnji korisnici.

 

5. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

Predviđeno trajanje radnog odnosa: 24 mjeseca.

 

6. DOSTAVA PRIJAVA

Kako bi se prijavile na natječaj, potrebno je dostaviti:

 1. Zamolbu (uz obveznu naznaku osobnih podataka: ime i prezime, adresa, OIB, kontakt broj),
 2. Presliku osobne iskaznice,
 3. Presliku dokaza o završenoj školi,
 4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdanu nakon objave javnog poziva za zapošljavanje – najstariji datum potvrde može biti 24.01.2018. godine)

 

Podnositeljice su dužne u zamolbi naznačiti  ako pripadaju kojoj od skupina koje imaju prednost pri zapošljavanju navedene u točki 1. te priložiti odgovarajuću potvrdu ako postoji, na primjer. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Pakraca ili poštom na adresu:

GRAD PAKRAC

Trg bana Josipa Jelačića 18

34 550 Pakrac

uz naznaku: „Ja sam žena, a ne broj“

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 1. veljače 2018. godine do 14:00 sati.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 034 290 655 ili 034 411 080.

                                                                                         

GRADONAČELNICA:  Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

 

Najave događanja

Poziv građanima na javne tribine o katastarskim izmjerama

Odjel za katastar nekretnina Pakrac poziva nositelje prava na katastarskim česticama na dvije javne tribine koje će održati u ponedjeljak 20. studenog 2017. godine:

 • u Osnovnoj školi u Prekopakri s početkom u 17,30 sati i
 • u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković s početkom u 19,30 sati.

Tema javne tribine odnosit će se na prava i obveze nositelja prava na katastarskim česticama i tijek radova na katastarskoj izmjeri, dok će svim prisutnima biti omogućeno postavljanje raznih pitanja.

Uz predstavnike Državne geodetske uprave, na tribinama će biti prisutni i predstavnici izvođača radova.

Najave događanja

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara

Zajednica žena „Katarina Zrinski“ Pakrac i ove godine organizira 17. studenog 2017. godine, uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, paljenje lampiona ulicama Pakraca u znak odavanja počasti gradu heroju, njegovim žrtvama, ali i svim poginulim i nestalim braniteljima iz Domovinskog rata.
U 18,00 sati će biti služena sveta misa u župnoj crvi u Pakracu, a u 18,30 sati će se paliti lampioni od crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pakracu, kroz Trg bana Jelačića i Ulicu hrvatskih velikana prema Trgu dr. Franje Tuđmana.
Pozivaju se svi građani da se pridruže ovoj akciji. Ponesite lampione kako bismo na dostojanstven način mogli odati počast žrtvama herojskog grada i da u znak sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata zajednički dostojno i dostojanstveno obilježimo Dan sjećanja na Vukovar.

Predsjednica ZŽ Katarina Zrinski, Pakrac: Kristina Milek

Najave događanja

Prezentacija rezultata arheoloških iskapanja

U lipnju i srpnju ove godine napokon su pokrenuta arheološka istraživanja, srednjovjekovne pakračke utvrde, odnosno arheološkog lokaliteta Stari grad Pakrac. Otvoreno je nekoliko arheoloških sondi unutar kojih je pronađen veći broj pokretnih nalaza te različitih zidanih  struktura. Za ovu godinu istraživanje je završeno, sonde su konzervirane, a u idućim godinama očekuje se njihov nastavak, s obzirom na iznimnu vrijednost ovog lokaliteta.

Istraživanje je provodio Grad Pakrac zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i vlastitim sredstvima u suradnji s Institutom za arheologiju.

U četvrtak 16.11. u 18.00h u Muzeju će se po prvi put prezentirati rezultati ovih izuzetno važnih arheoloških iskopavanja. Gost predavač je  dr.sc. Juraj Belaj, viši znanstveni suradnik sa Instituta za arheologiju i voditelj istraživanja na Starom gradu koji će održati predavanje pod nazivom „Templari i ivanovci u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na početak arheoloških istraživanja u Pakracu“. Svi posjetitelji će ovom prilikom osim rezultata ovogodišnjih istraživanja moći saznati nešto više i o povijesnom kontekstu unutar kojeg je Stari grad Pakrac nastao.

Novosti

Grad Pakrac osigurao 30 novih radnih mjesta

Projektna prijava Grada Pakraca naziva „Ja sam žena, a ne broj“ poslana ovoga ljeta na natječaj „Zaželi – program zapošljavanja žena“ ušla je u završnu fazu ocjenjivanja koja se sastoji od pripreme Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupna vrijednost projekta je 5.059.218 kn iz kojih će se financirati plaće 30 žena u periodu 2 godine, troškovi njihovog obrazovanja, mjesečne kućne potrepštine za 180 korisnika te ostali troškovi provedbe projekta.

Grad Pakrac i Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac će zaposliti žene, dok će HZZ Područni ured Požega te Centar za socijalnu skrb Pakrac pomoći pri odabiru žena i krajnjih korisnika kojima će se pružati usluge pomoći u kući.

Projekt će se provoditi na području grada Pakraca uključujući sva njegova naselja tako što će se osigurati pomoć za starije, nemoćne i osobe u nepovoljnom položaju kroz pružanje podrške za svakodnevne aktivnosti i potrebe čime će se povećati kvaliteta života u vlastitom domaćinstvu i prevenirati prerana institucionalizacija. Ciljna skupina koja će se zaposliti je 30 žena (moraju biti registrirane na Zavodu i imati najviše završenu srednju školu) koje će skrbiti za 180  starih, nemoćnih i osoba u nepovoljnom položaju s područja grada.

Projektnu prijavu za Grad Pakrac je pripremio Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., prijava je poslana u srpnju 2017. godine te se do kraja studenog očekuje potpisivanje ugovora što znači da se Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u ovom natječaju držalo roka od 120 dana za ocjenjivanje projektnog prijedloga što je veliki korak naprijed u sustavu EU fondova. Od ukupno 110 mogućih bodova, prijava „Ja sam žena, a ne broj“ ocijenjena je sa 107 gdje se razlika od 3 boda izgubila na kriterijima pripadnosti županiji s određenim postotkom nezaposlenosti te lokaciji provedbe projekta s obzirom na indeks razvijenosti, odnosno na statističkim kriterijima, dok je prijava u kvalitativnom smislu ostvarila maksimalni broj bodova. Poduzetnički centar Pakrac će dalje sudjelovati u projektu pružajući podršku u administrativnom dijelu provedbe.

Business

Izložba “Slikarstvo traži vrijeme”

Od 8.- 22. studenog svi ljubitelji umjetnosti svakako bi trebali posjetiti Muzej grada Pakraca.

U tom razdoblju ugostiti ćemo izložbu koja predstavlja izbor iz  opusa velikog hrvatskog slikara Ive Šebalja. Izložba znakovitog naziva „Slikarstvo traži vrijeme“ po mnogo čemu je jedinstvena, a nastala je povodom 105. obljetnice rođenja i 15. obljetnice smrti ovog velikog umjetnika. Organizator i nositelj projekta je udruga Val kulture koja je u suradnji s nekoliko ustanova (Hrvatski muzej turizma, Muzej grada Pakraca, Galerija umjetnina Slavonski Brod, Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku, Centar za kulturu Čakovec) pružila priliku stanovnicima različitih dijelova Hrvatske upoznavanje s ovim iznimnim umjetničkim opusom.

Ivo Šebalj je po svemu bio posebna umjetnička osobnost, živio je u svojevrsnoj izolaciji neumorno stvarajući daleko od očiju javnosti te izlagačkog života koji mu je bio prilično stran. Svoju prvu samostalnu izložbu imao je tek 1970. u 58. godini života. Tek od tada hrvatska javnost će se početi upoznavati s njegovim slikarskim i crtačkim radovima.

Iako mu je slikarstvo i slikanje bilo životna potreba, kako je i sam rekao nije mu donijelo radost u životu, već je slikarstvo opisao kao „beštiju koja ga je strašno izmučila i koja mu je ostavila kovitlac pitanja“.

Pakračka publika će imati jedinstvenu priliku upoznati se s izborom iz vrijedne zbirke Šebaljevih radova, koja unatoč svojoj iznimnoj vrijednosti još uvijek nisu pronašla trajan smještaj. Kustosica  izložbe je diplomirana povjesničarka umjetnosti i muzeologinja Sonja Švec Španjol koja će nam na svečanosti otvorenja u Muzeju, u srijedu 8.11 u 18.00h približiti važnost i značenje životnog djela Ive Šebalja.

Novosti

Video razglednica 9. sajma Slavonski banovac

Natječaji i javne objave

Natječaj za zakup šanka u šatoru na Trgu bana Josipa Jelačića u Pakracu