Obavijesti

Obavijest o prodaji stana

Osnovna škola braće Radića Pakrac objavljuje obavijest o prodaji stana koji se nalazi na adresi Josipa Juraja Strossmayera 2 u Pakracu, površine 46,51 m2, upisanog u z.k. uložak broj 3460 k.o. Pakrac, suvlasnički dio 22/100, etažno vlasništvo E-3 s pridruženim spremištem  oznake S-C u suterenu korisne površine 8,48 m2  kao sporednim dijelom, bez riješenog grijanja.

Ukupna neto korisna površine 54,99 m2.

Ukupne vrijednosti 176.145,50 kn.

Informacije na broj: 034 411 277

Lokalni izbori 2017

Obavijest izbornim sudionicima

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca
U Pakracu, 11. svibnja 2017.g.

OBAVIJEST IZBORNIM SUDIONICIMA

Podsjećamo sve sudionike u predstojećim lokalnim izborima da je krajnji rok za dostavu Izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i Izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća subota, 13. svibnja 2017. godine.
Gradsko izborno povjerenstvo će 13. svibnja 2017.g. dežurati u sjedištu GIP-a (Trg bana J. jelačića 18) u vremenu od 9:00 do 16:00 sati.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca

Lokalni izbori 2017

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Pakraca

Lokalni izbori 2017

Pravovaljane kandidature i zbirna lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

Lokalni izbori 2017

Pravovaljane kandidature i zbirna lista za izbor gradonačelnika Grada Pakraca

Lokalni izbori 2017

Pravovaljane kandidature i zbirna lista za izbor zamjenika gradonačelnika Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Natječaji i javne objave #Novosti

Javna objava upisa djece u Dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017./2018. godina

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU
2017./2018. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 08.05.2017. godine do zaključno sa 31. 05.2017. godine u prostorijama Dječjih vrtića, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca za djecu koja navršavaju:

 • za jaslice – jednu godinu života do 31.08. 2017. g.
 • za vrtić – (jutarnji cjelodnevni) tri godine života do 31.08.2017.g.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluci Gradskog vijeća Grada Pakraca a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke Gradskog vijeća Grada Pakraca a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac., a preuzima se u prostorijama Dječjeg vrtića ili na web stranici:
www.djecji-vrtic-maslacak.com
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena.
Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Dječji vrtić Maslačak , Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 034/313-416 svakog radnog dana u vremenu od 7.00-15.00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Davorka Pleša

PRILOZI:

Zahtjev za upis djece u vrtić i jaslice
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

 

Obavijesti

Visoka škola Nikola Šubić Zrinski daruje buduće studente s našeg područja

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski Zagreb jedna od četiri ustanove koje čine Obrazovnu grupu Zrinski (OGZ). Osnovana je 2008. godine kao logičan nastavak srednjoškolskog obrazovanja za poduzetništvo.
Sukladno deklariranoj viziji i jednom od ključnih strateških ciljeva (društvena uključenost), Visoka škola odlučila je Darovnicom od 13.500,00 kn (4.500,00 kn godišnje) za preddiplomske stručne studije (godišnji iznos školarine je 22.000,00 kn), odnosno 10.000,00 kn (5.000,00 kn godišnje) za specijalističke diplomske stručne studije (godišnji iznos školarine je 26.000,00 kn) izaći u susret svakom studentu s našeg područja za upis u akademsku godinu 2017./’18. te i na taj način dati svoj doprinos poticanju razvoja poduzetništva i samozapošljavanja.

Preddiplomski stručni studiji
♦ Ekonomija poduzetništva
♦ Poslovno upravljanje – smjer Globalna logistika

Specijalistički diplomski stručni studiji
♦ Management malih i srednjih poduzeća
♦ Projektni menadžment

Darovani iznos student može koristiti upisom na redovni, izvanredni ili online studijski program u Zagrebu ili u domicilu (online). Studentima koji su iz osobnih razloga prekinuli studiranje na ovaj način je omogućen nastavak visokoškolskog obrazovanja. Za sve kandidate koji su završili trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje također omogućavamo upis na studij uz posebno dizajniran predprogram kreiran temeljem suradnje s Hrvatskom obrtničkom komorom.
Više informacija može se pronaći na web stranici www.zrinski.org, a za detaljnije informacije uputiti mail na adresu nikola@zrinski.org ili tel: 01/3647 099 i 099/369 55 88.

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca (KLASA: 943-01/17-01/5, URBROJ: 2162-02/01-17-01) od 13. travnja 2017. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se rabljeno vozilo u vlasništvu Grada Pakraca:
Vrsta vozila: M1- osobni automobil (kombi)
Marka vozila, tip i model vozila: Volkswagen Transporter 2.5 TDI AJTKNXO L1
Broj šasije: WV2ZZZ70Z1H023905
Oblik karoserije: zatvoreni
Snaga motora: 65kW
Vrsta motora: Diesel – Euro II
Radni obujam motora: 2461 cm3
Godina proizvodnje: 2000.
Proizvođač: Volkswagen
Država proizvodnje: Austrija
Registracija: neregistriran
Datum prve registracije: 14.04.2011. godine
Boja vozila: višebojan
Mjesta za sjedenje: 9
Broj prijeđenih kilometara: 348 041 km
Početna cijena: 10.000,00 kuna.

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
e) Predmet prodaje se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

 • fizičke osobe – preslika osobne iskaznice
 • obrtnici – preslika obrtnice
 • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

 • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila (kombi) – ne otvarati”,
 • rok za dostavu ponuda je najkasnije do 22. svibnja 2017. g. do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

 • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
 • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
 • razgledavanje predmeta prodaje može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (mob. 099 443 1512),
 • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

GRAD PAKRAC

KLASA: 943-01/17-01/5
URBROJ: 2162-02/01-17-02

Natječaji i javne objave

Oglas za prijem u službu jednog namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme

OGLAS
za prijem u službu jednog namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Požega, Ispostava Pakrac od 27. travnja 2017. g.

Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti
Pododsjek Vlastiti pogon
Pomoćni radnik – 1 izvršitelj

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

Opis poslova:
Obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina, održava zelene površine i nerazvrstane ceste, obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju groblja, pješačkih staza, oborinskih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, sajmišnih prostora i javnih prometnih površina, obavlja poslove na hortikulturalnom uređenju javnih površina,kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj poslova ili Odsjeka, te pročelnik JUO.

Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta namještenika (pomoćni radnik) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pakraca utvrđeni su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/11, 1/12).
Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika utvrđena je Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/15, 1/16).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI PODRUČJA PROVJERE

TESTIRANJE KANDIDATA:
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja, provjerom praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto za koje je oglas raspisan, te intervjua.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, a kojim će se utvrditi interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.
Pismena provjera znanja, provjera praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto i razgovor s kandidatima koji prethodno zadovolje, bit će održani u četvrtak, 11. svibnja 2017. godine s početkom u 09:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave Grada Pakraca (Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, I. kat, soba 117).

Provjera znanja i područja provjere:

 • pisani test iz općeg znanja,
 • provjera praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto.

Pravila testiranja

1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilješki, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
3. Nakon uvodnih radnji započinje pismeni dio testiranja na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru općeg znanja.
4. Nakon pisanog dijela testiranja održati će se provjera praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto za koje se kandidati natječu.
5. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova, ukupno 20 mogućih bodova.
6. Smatra se da su kandidati zadovoljili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.

RAZGOVOR (INTERVJU):

1. S kandidatima koji su zadovoljili na pismenom i praktičnom dijelu testiranja bit će održan razgovor (intervju), odmah po provjeri rezultata pismenog i praktičnog dijela.
2. Kandidati koji ne ostvare najmanje 5 bodova na pismenom i 5 bodova na praktičnom dijelu provjere ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
3. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.
4. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i prethodni dio testiranja, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Ukupan broj bodova kojeg kandidat može postići kroz pismeno-praktični dio i razgovor (intervju) je 30.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te dostavlja pročelniku JUO Grada Pakraca rang listu kandidata i Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu oglasa.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijemu u službu.
Pročelnik JUO Grada Pakraca donosi Rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.
Kandidat koji nije zadovoljan Rješenjem o prijemu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu obnašateljici dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca u roku 15 (petnaest) dana od dana dostave Rješenja.

GRAD PAKRAC