Novosti

Besplatan prijevoz učenika i studenata na pruzi Banova Jaruga – Daruvar – Virovitica

Foto: pakrackilist.hr

Učenici i redovni studenti koji imaju prebivalište u Bjelovarsko-bilogorskoj, Sisačko-moslavačkoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, a čije je polazište ili odredište na pruzi Banova Jaruga – Daruvar – Virovitica, prevozit će se besplatno.

Za ostvarivanje besplatnog prijevoza učenici i studenti moraju imati izrađenu pametnu karticu s odgovarajućim profilom K-18 i K-33x. Za izradu pametne kartice učenici i studenti dužni su priložiti:

 • ispunjeni Zahtjev za izradu pametne kartice koji putnici mogu preuzeti ovdje ili na blagajni
 • fotografiju
 • 20,00 kn za K-18 / 50,00 kn za K-33X
 • učenici – za izradu K-18 profila ovjereni Obrazac 2 koji ovjerava obrazovna ustanova i kojim se potvrđuje redovan upis u školsku godinu (preuzeti ovdje)
 • studenti – za izradu K-33X profila Indeks ili potvrda o upisanom tekućem semestru koji se moraju predočiti prilikom ispostavljanja iskaznice.

Zahtjev za izradu pametne kartice i priloženu dokumentaciju putnici trebaju predati na blagajni, gdje će po izradi i preuzeti svoju pametnu karticu. Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina, a profil vrijedi ovisno o statusu putnika sukladno važećim tarifnim propisima.

Business

Program obilježavanja 27. godišnjice 1./2. ožujka 1991.

 

Obavijesti

Objava Službenog glasnika Grada Pakraca br. 1/2018

.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
 
 

AKTI GRADONAČELNICE

Natječaji i javne objave

Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste dijela Ulice svetog Roka i Psunjske ulice u Pakracu

Obavijesti

Nove površine uključene u minski sumnjivo područje

Hrvatski centar za razminiranje uputio je obavijest svim građanima Grada Pakraca da je općim izvidom – analizom minski sumnjivih područja na području Kamenac-Đurinac (područje Gornje Šumetlice) u Gradu Pakracu oznaka izvida 0I-II-143-191017, na temelju članka 36. Zakona o protuminskom djelovanju, u minski sumnjivo područje uključio površine s oznakama P435, P436, P437 i P438 u ukupnom iznosu od 55.267 m2.

Zemljovid s prikazom uključenih površina možete pogledati OVDJE.

Navedene površine na terenu propisno su obilježene tablama minske opasnosti u sklopu obilježavanja MSP-a na području.

Napominju da je u skladu sa ovom činjenicom važno napomenuti da je svaki ulazak u minski sumnjivo područje na vlastitu odgovornost te predstavlja opasnost po život i ugrožava sigurnost građana.

Promjene stanja i obilježenosti MSP-a svakodnevno se može vidjeti na stranici HCR-a misportal.hcr.hr.

Novosti #Projekt: "Ja sam žena, a ne broj"

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-58), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – programa Zaželi – program zapošljavanja žena za projekt „Ja sam žena, a ne broj“, kodni broj:UP.02.1.1.05.0018, (KLASA: 100-01/17-01/4, URBROJ: 2162-02/01-17-1), članka 5. Partnerskog sporazuma o provedbi projekta „Ja sam žena, a ne broj“ (KLASA: 100-01/17-01/4, URBROJ: 2162-02/01-18-6), članka 31. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Pakrac i  članka 9. Pravilnika o radu Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pakrac dana 26. siječnja 2018. godine objavljuje

O G L A S

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Radno mjesto: KOORDINATOR/-ICA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI za projekt „Ja sam žena, a ne broj“  

– 1  izvršitelj  (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo te sljedeće posebne uvjete:     

 • visoka stručna sprema/magistar društvene struke,
 • izvrsno poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Opis posla:

 • raspored, koordiniranje i kontrola rada žena zaposlenih na projektu „Ja sam žena, a ne broj“,
 • obilazak krajnjih korisnika,
 • provedba postupaka nabave u projektu,
 • arhiviranje projektne dokumentacije,
 • promotivne aktivnosti projekta,
 • komunikacija s projektnim partnerima te
 • ostali poslovi u svrhu uspješne provedbe projekta.

Uz pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. preslika osobne iskaznice,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 4. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 5. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 6. preslika vozačke dozvole.

Trajanje radnog odnosa: 28 mjeseci uz obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za  kandidate  prijavljene  na  oglas čije  su  prijave  uredne  i  koji  ispunjavaju  formalne  uvjete  provest će  se prethodna provjera  znanja  i  sposobnosti  putem  pisanog  testiranja  te  intervju.  Ako  kandidat  ne  pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na internet stranici Gradskog društva Crvenog križa bit će navedena područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja. Kandidati koji zadovolje na pismenoj provjeri znanja, bit će pozvani na razgovor.

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Ulica braće Radić 13, 34 550 Pakrac s naznakom: „Oglas za koordinatora projektnih aktivnosti projekta „Ja sam žena, a ne broj“- ne otvaraj“  zaključno s danom 5. veljače 2018. godine u 12:00 sati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u roku osam (8) dana od donošenja odluke o odabiru.

Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

Ravnateljica: Danijela Kiš, struč. spec. oec.

 

Projekt: "Ja sam žena, a ne broj"

O projektu

Cilj projekta „Ja sam žena, a ne broj“ je osigurati trenutnu uključenost i buduće intenzivnije participiranje žena na tržištu rada kroz zapošljavanje i obrazovanje čime se prevenira opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti. Projektom se osigurava pomoć za starije, nemoćne i osobe u nepovoljnom položaju kroz pružanje podrške za svakodnevne aktivnosti i potrebe čime se povećava kvaliteta života u vlastitom domaćinstvu i prevenira prerana institucionalizacija. Cilja skupina su nezaposlene žene sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem s naglaskom na ranjive skupine (dugotrajno nezaposlene, starije od 50 godina, žene s invaliditetom i slično). Projekt će uključiti ukupno 30 žena koje će biti zaposlene na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca. Zaposlene žene će pružati usluge pomoći i njege za 180 krajnjih korisnika koji su stare, nemoćne ili osobe u nepovoljnom položaju pomažući im u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Žene će se zaposliti za pružanje potpore starijim i nemoćnim osobama, a u isto vrijeme će im se pružiti mogućnost za obrazovanje kako bi kasnije imale veće šanse za pronalazak novog zaposlenja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.059.218,00 kn i u 100%-tnom iznosu je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2017. – 01.06.2020.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati voditelja projekta: Ivana Orban, 034 290 655 ili ivana.orban@pakrac.hr

Za više informacija o fondovima Europske unije i Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali posjetite sljedeće stranice: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Novosti #Projekt: "Ja sam žena, a ne broj"

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Ja sam žena, a ne broj“

GRADONAČELNICA
KLASA: 100-01/17-01/4
URBROJ: 2162-02/01-18-5
Pakrac, 24. siječnja 2018. godine

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-58), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – programa Zaželi – program zapošljavanja žena za projekt „Ja sam žena, a ne broj“, kodni broj: UP.02.1.1.05.0018, (KLASA: 100-01/17-01/4, URBROJ: 2162-02/01-17-1), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta  Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca broj 04/09, 01/13, 06/13, 03/15), Gradonačelnica Grada Pakraca dana 24. siječnja 2018. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Ja sam žena, a ne broj“

 

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Pakraca da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Pakracu za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ja sam žena, a ne broj“.

.

1. UVJETI

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (bez obzira na trajanje prijave) s najmanje završenom osnovnom školom, a najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Prednost pri odabiru će imati nezaposlene žene koje su starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle  iz  sustava  skrbi  (domova  za  djecu)  i  udomiteljskih  obitelji,  odgojnih  zavoda  i  sl., liječene ovisnice  o drogama,  povratnice  s  odsluženja  zatvorske  kazne  unazad  6  mjeseci, pripadnice  romske  nacionalne  manjine i  beskućnice.

2. OPIS POSLOVA

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava  pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
 • i drugi poslovi vezani uz skrb o starijim i osobama u nepovoljnom položaju.

 

3. BROJ TRAŽENIH RADNICA

Traženi broj radnica: 30.

 

4. MJESTO RADA

Poslovi će se obavljati na području Grada Pakraca uključujući sva njegova naselja u kojima se budu nalazili krajnji korisnici.

 

5. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

Predviđeno trajanje radnog odnosa: 24 mjeseca.

 

6. DOSTAVA PRIJAVA

Kako bi se prijavile na natječaj, potrebno je dostaviti:

 1. Zamolbu (uz obveznu naznaku osobnih podataka: ime i prezime, adresa, OIB, kontakt broj),
 2. Presliku osobne iskaznice,
 3. Presliku dokaza o završenoj školi,
 4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdanu nakon objave javnog poziva za zapošljavanje – najstariji datum potvrde može biti 24.01.2018. godine)

 

Podnositeljice su dužne u zamolbi naznačiti  ako pripadaju kojoj od skupina koje imaju prednost pri zapošljavanju navedene u točki 1. te priložiti odgovarajuću potvrdu ako postoji, na primjer. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Pakraca ili poštom na adresu:

GRAD PAKRAC

Trg bana Josipa Jelačića 18

34 550 Pakrac

uz naznaku: „Ja sam žena, a ne broj“

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 1. veljače 2018. godine do 14:00 sati.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 034 290 655 ili 034 411 080.

                                                                                         

GRADONAČELNICA:  Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

 

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni natječaj za prijam jednog vježbenika na radnom mjestu voditelj/voditeljica poslova Turističkog ureda

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08) te Statuta Turističke zajednice grada Pakraca i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca, predsjednica Turističke zajednice grada Pakraca, dana 19.siječnja 2018. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam jednog vježbenika na radnom mjestu voditelj/voditeljica poslova Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci)

Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08.), za radno mjesto voditelja/ice poslova u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) – smjer turizam
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • organizacijske sposobnosti
 • vozačka dozvola B kategorije
 • prednost imaju kandidati koji se aktivno služe engleskim i talijanskim jezikom

2. Vježbenik zasniva radni odnos na 12 mjeseci

Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

4. Uz prijavu, kandidati na Javni natječaj obvezno prilažu:
– životopis s zamolbom za posao
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne ili domovnice)
– dokaz o stručnoj spremi
– kopija svjedodžbe/indeksa ili certifikat škole za strane jezike
– vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu
– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. Pisana prijava podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu:
Turistička zajednica grada Pakraca , Hrvatskih velikana 3, 34 550 Pakrac,
s naznakom: „Prijava na javni natječaj za vježbenika na radno mjesto – voditelja/ica poslova Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca“.

6. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

7. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz točke 1. pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Način i vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na službenim stranicama grada Pakraca: ,www.pakrac.hr i na web stranici TZ grada Pakraca www.tz-pakrac.hr, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

8. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

9. Natječaj vrijedi od 19. – 26.siječnja 2018.godine.

PREDSJEDNICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAKRACA
ANAMARIJA BLAŽEVIĆ, bacc.admin.publ.

Najave događanja

Poziv građanima na javne tribine o katastarskim izmjerama

Odjel za katastar nekretnina Pakrac poziva nositelje prava na katastarskim česticama na dvije javne tribine koje će održati u ponedjeljak 20. studenog 2017. godine:

 • u Osnovnoj školi u Prekopakri s početkom u 17,30 sati i
 • u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković s početkom u 19,30 sati.

Tema javne tribine odnosit će se na prava i obveze nositelja prava na katastarskim česticama i tijek radova na katastarskoj izmjeri, dok će svim prisutnima biti omogućeno postavljanje raznih pitanja.

Uz predstavnike Državne geodetske uprave, na tribinama će biti prisutni i predstavnici izvođača radova.