Natječaji i javne objave

Oglas za prijem u službu jednog namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme

OGLAS
za prijem u službu jednog namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Požega, Ispostava Pakrac od 27. travnja 2017. g.

Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti
Pododsjek Vlastiti pogon
Pomoćni radnik – 1 izvršitelj

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

Opis poslova:
Obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina, održava zelene površine i nerazvrstane ceste, obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju groblja, pješačkih staza, oborinskih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, sajmišnih prostora i javnih prometnih površina, obavlja poslove na hortikulturalnom uređenju javnih površina,kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj poslova ili Odsjeka, te pročelnik JUO.

Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta namještenika (pomoćni radnik) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pakraca utvrđeni su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/11, 1/12).
Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika utvrđena je Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/15, 1/16).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI PODRUČJA PROVJERE

TESTIRANJE KANDIDATA:
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja, provjerom praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto za koje je oglas raspisan, te intervjua.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, a kojim će se utvrditi interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.
Pismena provjera znanja, provjera praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto i razgovor s kandidatima koji prethodno zadovolje, bit će održani u četvrtak, 11. svibnja 2017. godine s početkom u 09:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave Grada Pakraca (Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, I. kat, soba 117).

Provjera znanja i područja provjere:

  • pisani test iz općeg znanja,
  • provjera praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto.

Pravila testiranja

1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilješki, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
3. Nakon uvodnih radnji započinje pismeni dio testiranja na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru općeg znanja.
4. Nakon pisanog dijela testiranja održati će se provjera praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto za koje se kandidati natječu.
5. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova, ukupno 20 mogućih bodova.
6. Smatra se da su kandidati zadovoljili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.

RAZGOVOR (INTERVJU):

1. S kandidatima koji su zadovoljili na pismenom i praktičnom dijelu testiranja bit će održan razgovor (intervju), odmah po provjeri rezultata pismenog i praktičnog dijela.
2. Kandidati koji ne ostvare najmanje 5 bodova na pismenom i 5 bodova na praktičnom dijelu provjere ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
3. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.
4. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i prethodni dio testiranja, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Ukupan broj bodova kojeg kandidat može postići kroz pismeno-praktični dio i razgovor (intervju) je 30.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te dostavlja pročelniku JUO Grada Pakraca rang listu kandidata i Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu oglasa.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijemu u službu.
Pročelnik JUO Grada Pakraca donosi Rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.
Kandidat koji nije zadovoljan Rješenjem o prijemu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu obnašateljici dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca u roku 15 (petnaest) dana od dana dostave Rješenja.

GRAD PAKRAC

Lokalni izbori 2017

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca

Lokalni izbori 2017

Informacije vezane uz lokalne izbore 2017

Informacije o lokalnim izborima 2017.

Lokalni izbori 2017

Obavijest o uredovnom vremenu općinskih sudova u sjedištima i stalnih službi općinskih sudova tijekom postupka kandidiranja

Tijekom postupka kandidiranja, općinski sudovi u sjedištima i stalne službe općinskih sudova u radne dane rade sukladno svom redovnom radnom vremenu.

Tijekom vikenda i na državni praznik 1. svibnja 2017., uredovno vrijeme općinskih sudova u sjedištima je:

– 22., 23., 29. i 30. travnja 2017. – od 9,00 do 13,00 sati

– 1. svibnja 2017. -od 9,00 do 13,00 sati.

Stalne službe općinskih sudova ne rade vikendom i na državni praznik.

S obzirom na očekivani veliki broj zahtjeva za izdavanje potvrda iz kaznene evidencije tijekom posljednja dva dana kandidiranja, uredovno vrijeme općinskih sudova u sjedištima u te dane je:

– 3. svibnja 2017. – od 8,00 do 20,00 sati

– 4. svibnja 2017. – od 8,00 do 24,00 sata.

Stalne službe općinskih sudova u te dane rade sukladno svom redovnom radnom vremenu.

ADRESE OPĆINSKIH SUDOVA I STALNIH SLUŽBI

Lokalni izbori 2017

Radno vrijeme Županijskog izbornog povjerenstva Požeško-slavonske županije

Obavještavaju se svi izborni sudionici lokalnih izbora koji će se održati 21. svibnja 2017. godine, da postupak kandidiranja počinje 21. travnja 2017. godine te sudionici izbora mogu ovjeriti očitovanja o prihvaćanju kandidature kao i predati kandidacijsku listu / kandidaturu u razdoblju od 21. travnja 2017. godine do 04. svibnja 2017. godine kako slijedi:

u zgradi OPĆINSKOG SUDA U POŽEGI, I kat, prostorija br. 1 (Velika vijećnica)
21. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
24. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
25. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
26. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
27. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
28. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
02. svibnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati

u zgradi ŽUPANIJE, Županijska br. 7, prostorija male vijećnice
22. travnja 2017. godine od 10,00-14,00 sati
23. travnja 2017. godine od 10,00-14,00 sati
29. travnja 2017. godine od 10,00-14,00 sati
30. travnja 2017. godine od 10,00-14,00 sati
01. svibnja 2017. godine od 10,00 -14,00 sati.

03. svibnja 2017. godine od 8,00-20,00 sati
04. svibnja 2017. godine od 8,00-24,00 sati.

Informacije potrebne vezano uz sudjelovanje na izborima sudionici lokalnih izbora mogu dobiti i putem kontakt telefona članova Županijskog izbornog povjerenstva: 034 290 400, ili 098 161 0042, 098 610 682, 098 734 869, 098 644 851

U Požegi 20. travnja 2017.

Predsjednik IP: Branka Ribičić

Lokalni izbori 2017

Radno vrijeme Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca

Uredovno vrijeme i dežurstva Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca u razdoblju od 21. travnja do 4. svibnja 2017. godine:

Zgrada GRADSKE UPRAVE U PAKRACU
Trg bana Josipa jelačića 18, I kat, ured br. 115

21. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
24. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
25. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
26. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
27. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
28. travnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
02. svibnja 2017. godine od 8,00-16,00 sati
22. travnja 2017. godine od 10,00-14,00 sati
23. travnja 2017. godine od 10,00-14,00 sati
29. travnja 2017. godine od 10,00-14,00 sati
30. travnja 2017. godine od 10,00-14,00 sati
01. svibnja 2017. godine od 10,00 -14,00 sati.
03. svibnja 2017. godine od 8,00-20,00 sati
04. svibnja 2017. godine od 8,00-24,00 sati.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve:

Tomislav Petrač 098/519-897,
Tatjana Luksetić 098/362-258.

Lokalni izbori 2017

Objava biračima – nacionalne manjine

Lokalni izbori 2017

Objava biračima

Natječaji i javne objave

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste

Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije, Požega, Matije Gupca 6, kao tijelo nadležno za upravljanje javnim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123.-130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24.10.2012. godine, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju

postupka evidentiranja javne ceste

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje su predmetne ili neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena javna cesta ŽC4099 (Pakrac DC 38 – Šeovica) na području k.o.Pakrac k.č. 121/2, 124/1, 194, 288/3, 288/8, 290/2, 291, 444, 1396, 1397, 1407, 1418, 1488, 1493, i dr. o započinjanju postupka evidentiranja predmetne javne ceste u katastarskim i zemljišno-knjižnim evidencijama, a kojom upravlja Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije i u okviru kojeg se izrađuje geodetska snimka izvedenog stanja javne ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije, odnosno upravitelj predmetne javne ceste obilježavati će granice zemljišta dana 27.04.2017. godine na mjestu na kojem je izgrađena predmetna cesta uz stručnu pomoć Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac, dipl. ing. geod., Vukovarska 1B, Požega kako bi lomne točke granica zemljišta bile ispravno stabilizirane i obilježene.

 

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne javne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja 28.04.2017. godine u vremenu od 9:00-10:00 sati u prostorijama Grada Pakraca, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, soba 213 (Velika vijećnica).

Galerija

Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pakraca 2017