Natječaji i javne objave #Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata s područja Grada Pakraca za dodjelu bespovratnih sredstava u 2018. godini.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 150.000,00 kuna, a financirat će se najviše 20 projekata. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći 60.000,00 kuna.
Prijave se podnose za sljedeća područja:
1) promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
2) aktivnosti obilježavanja obljetnica i datuma za samostalnost i suverenitet Republike Hrvatske i komemoracijske aktivnosti,
3) jačanje kapaciteta udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata te institucionalna podrška udrugama.

PRIJAVITELJI PROJEKATA
Pod prijaviteljima projekta po ovom Javnom pozivu podrazumijevaju se organizacije civilnog društva, nevladine i neprofitne udruge branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata koje:
– aktivno djeluju dulje od jedne godine,
– imaju prijavljeno sjedište na području Grada Pakraca izuzev udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje imaju sjedište u Lipiku a okupljaju članstvo s područja oba grada te udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje djeluju samo kao županijske udruge te okupljaju članstvo na području Požeško – slavonske županije.
Na ovaj javni poziv NE mogu se prijaviti:
– udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga Republike Hrvatske,
– udruge čije primarno djelovanje nije usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata,
– udruge koje prijavljuju aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje u skladu s Uputama za prijavitelje,
– udruge koje nisu izvijestile o utrošenim sredstvima za provedene projekte u 2017. godini.

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Udruge koje su prijavljuju po ovom Javnom pozivu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
– Statutom su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
– uredno su ispunile obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora,
– nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državi ili gradskom proračunu,
– protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela,
– imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta,
imaju uređen sustav prikupljanja članarina koju je platilo više od 40% članova
– kvalitetno su sastavile i pravovremeno predale cjeloviti prijedlog projekta na ocjenjivanje po ovom Javnom pozivu.
Jedan prijavitelj može na ovaj Javni poziv prijaviti najviše 2 projekta.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE
Prijavitelji dokumentaciju dostavljaju u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:
– opisni obrazac za prijavu projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– izvadak iz Registra udruga RH ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika),
– obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na
projektu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
– obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Za Partnera/e: (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
– dokaz o pravnoj osobnosti partnera: presliku – Izvadak ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH.

Ukoliko projekt udruge bude pozitivno ocijenjen po ovom Javnom pozivu, prije potpisivanja Ugovora a najkasnije na dan potpisivanja Ugovora, udruga mora dostaviti:
– Uvjerenje o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje (dokument kojim se potvrđuje da osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelji projekta podnositelja i partnera nisu kažnjavani) ne starije od 6 mjeseci,
– potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere (ne smije postojati javno dugovanje) ne stariju od 30 dana.

NAČIN PRIJAVE
Prijava projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz ovog Javnog poziva. Udruge projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu ili na pisaćem stroju. Obrasci za prijavu mogu se dobiti na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr) ili u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti (zgrada gradske uprave, ured br. 129). Sva pitanja u vezi s ovim Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja, a najkasnije do 12.02.2018., postaviti na e-mail: dubravka.spancic@pakrac.hr
Prijave na ovaj Javni poziv podnose se do, zaključno, 15. veljače 2018. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 15. veljače 2018. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno najkasnije 15. veljače 2018. godine, 14 sati.
Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata, 2018.“ na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana J. Jelačić 18
34550 Pakrac
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (ured br. 129)

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje i ovim Javnim pozivom neće se uzimati na razmatranje.

ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA
Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provode nadležna tijela Grada Pakraca. O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva za udruge Grada Pakraca u roku od 45 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom javnom pozivu.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr)

PRAVO PRIGOVORA
Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje gradonačelnik.
POTPISIVANJE UGOVORA
Grad Pakrac će s udrugama kojima se odobri financijska potpora sklopiti Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu.

Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima ovog Javnog poziva, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu, objavi rezultata možete pronaći u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje.

KLASA: 007-01/18-01/01
URBROJ: 2162-04/05-18-01

Pakrac, 10. siječnja 2018.

 

Gradski natječaji

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju članka 10. stavka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službene novine Grada Pakraca“, broj 04/09, 01/13, 6/13) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 06/14) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Pakraca.

Savjet mladih Grada Pakraca savjetodavno je tijelo Grada Pakraca koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada te u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Pakraca.                      

II.

Savjet mladih Grada Pakraca broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.

U Savjet mladih Grada Pakraca mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Pakraca, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.

III.

Kandidature za članove i zamjenike Savjeta mladih ističu udruge koje su sukladno svom Statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 20 mladih).

IV.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima i obavezno sadrže slijedeće podatke:

 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
 • podaci o kandidatu  (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište)
 • podaci o zamjeniku kandidata  (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište)
 • izjavu kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature
 • obrazloženje prijedloga.

Predlagatelj mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

 • preslike osobnih iskaznica kandidata i zamjenika kandidata,
 • dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga

Poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda ne starija od šest mjeseci). 

V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati. 

VI.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata“ dostavljaju se na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca najkasnije do 29. siječnja 2018. godine. 

VII.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća izvršiti će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura.

Izvješće iz stavka 1. dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Pakraca.

VIII.

Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih. 

IX.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Pakraca, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti, tel. 034/411 454 ili osobno – gradska uprava Grada Pakraca (Trg bana J. Jelačića 18 u Pakracu) ured 129.

Najave događanja

Pozivamo DJECU na doček Nove u Pakracu!

Ispratimo godinu Staru, kakva god je bila ona
uz osmijeh, igre, ples i pregršt šarenih balona,

pitalice, zagonetke, pjesme,
previše slatkiša – iako se ne sm’je

oslikati lice, žonglirati,
atrakciju vatrom pokušati,

mađioničarski trik k’o pravi znalac,
nazdraviti Novoj uz šampanjac

od 17 do 19 sati – dvorište kurije Janković,
mama i tata će znati,

dođi pjevati, plesati,
dođi se igrati!

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv za prikupljanje ponuda za postavljanje ugostiteljskog štanda

Predmet javnog poziva: davanje u zakup javne površine i drvenog kioska na Trgu bana J. Jelačića u Pakracu – dvorište kurije Janković, za obavljanje ugostiteljske usluge za vrijeme manifestacije Dječji doček Nove godine

Vrijeme održavanja manifestacije: 31. prosinca 2017. od 17 do 19 sati

Površina koja se daje u zakup: 30 m2

Početna cijena zakupnine: 100,00 kuna

Uvjeti:

 • ponuđač mora biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • u ugostiteljskoj ponudi mora imati: bezalkoholna i alkoholna pića, osobito kuhano vino
 • urediti adekvatno prostor pružanja usluga (novogodišnji ukrasi)

Ponuda mora sadržavati:

 • osnovne podatke o ponuđaču (ime i prezime/naziv obrta/tvrtke), OIB, adresu, presliku obrtnice,
 • dnosno izvoda iz sudskog registra za tvrtke, kontakt podatke (broj telefona, e-mail)
 • iznos ponuđene zakupnine u kunama,
 • kratki opis ugostiteljskih usluga koje planira nuditi.

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici najkasnije do 27. prosinca 2017. godine na: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Grad Pakrac se obvezuje osigurati priključak električne energije.

Kriterij odabira: veći iznos ponuđene zakupnine

S izabranim ponuditeljem Grad Pakrac će sklopiti ugovor o zakupu javne površine kojime će se detaljno urediti međusobna prava i obveze.

Obavijesti

Obveze UDRUGA pred kraj tekuće godine

Iako se svatko u svojim svakodnevnim poslovima pripremama za nadolazeće blagdane obveza, u dijelu našeg „slobodnog“ vremena (rada u udrugama) koje se imaju izvršiti krajem ove ili početkom sljedeće godine, još ima. Mali podsjetnik udrugama:

a)      PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN

obveznici dvojnog knjigovodstva moraju izraditi godišnji program rada i financijski plan za 2018. (sljedeću) godinu do 31.12.2017.

Financijski plan se sastoji od: plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata te obrazloženja financijskog plana. Program rada i financijski plan donosi ih najviše tijelo udruge, odnosno SKUPŠTINA.

b)      POPIS IMOVINE i OBVEZA – izvršite zatvaranjem poslovne godine, odnosno stanje na dan 31.12.2017.

c)      DRUGE OBVEZE UTVRĐENE STATUTOM I AKTIMA UDRUGE, npr.

– utvrđivanje visine članarine za 2018. i drugih godišnjih obveza za 2018.,

– ukoliko je vaša udruga osnivanjem ili  prijavom u RNO u 2015. godini preuzela obvezu dvojnog knjigovodstva, a u prethodne tri uzastopne godine niste imali vrijednost imovine  veću od 230.000,00 kn, kao ni godišnje prihode u istom iznosu, NISTE više u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva! Godina 2015. se vodi kao cijela, bez obzira kada je izvršen upis udruge u RNO. Ukoliko vaša udruga ispunjava navedene uvjete dužni ste donijeti ODLUKU o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela i to do najkasnije 01.03.2018. a o istome ste dužni obavijestiti Ministarstvo financija putem obrasca RNO-P. Možete ju donijeti ranije i započeti s  jednostavnim knjigovodstvom,

– svaka udruga obveznik dvojnog knjigovodstva u obvezi je ispuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, u svrhu samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja, najkasnije do 31.03.2018. (http://www.mfin.hr/hr/institucionalni-okvir),

Ne zaboravite izvijestiti svoje donatore, osobito one od kojih ste primili sredstva iz javnih izvora, i to na propisanim obrascima s njihove strane. Napominjem, ugovori Grada Pakraca sadržavaju obvezu izvješćivanja (završno izvješće) po završetku projekta, a ne nužno do 28.02.2018. – provjerite! Ukoliko svoj ugovoreni projekt iz bilo kojega razloga ne možete provesti do 31.12.2017. godine te za isti niste primili sredstva, sredstva za isti projekt NE možete koristiti u 2018. godini.

Iako se obveze čine velike i zahtjevne NE ODUSTAJTE! Vaša udruga je vaš izbor; onog što volite i što vas čini potpunijom osobom, boljim roditeljem, vrednijim građaninom, a Grad Pakrac vam stoji na raspolaganju u slučaju da vam je potrebna opširnija uputa. Radi vremena i praktičnosti obratite se isključivo putem elektronske pošte: dubravka.spancic@pakrac.hr

 

Vrijedni članovi udruga, svako dobro za nadolazeće blagdane!

Novosti

Za 2018. godinu uvećane potpore za novorođenčad

Na temelju odredbi Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta gradonačelnik Grada pakraca za svaku kalendarsku godinu donosi odluku o visini potpore koja se na zahtjev majke isplaćuje po novorođenom djetetu. Do sada su te potpore iznosile; za prvo dijete 1.000,00 kn, drugo 1.500,00, treće 2.000,00 a četvrto i svako daljnje dijete po 3.000,00 kuna.

Gradonačelnica Anamarija Blažević, u priželjkivanju i nadi za bolji demografski rastući trend u Pakracu, donijela je odluku da u 2018. godinu poveća potporu za 500,00 kn. Tako će majke djece rođene u 2018. godini primiti na zahtjev: za prvo dijete 1.500,00 kn, drugo 2.000,00, treće 2.500,00, četvrto i svako daljnje dijete 3.500,00 kn.

Kako je 2017. godina još u tijeku, izvijestit ćemo o podacima za 2016. godinu kada je na području Grada Pakraca rođeno ukupno 72 djece;

a)      po spolu:

rođeno je  42 dječaka i 30 djevojčica od čega u jednom slučaju blizanci (dječak i djevojčica)

 •      60% = dječaci
 •          40% = djevojčice

b)      po broju djece u obitelji:

 • 28 djece je prvo dijete u obitelji (40%),
 • 24 djece – drugo (34%),
 • 12 djece – treće (17%),
 •  4 djece – četvrto (6%)

u jednom slučaju blizanci – kao prva djeca u obitelji (3%)

c)      po bračnom statusu roditelja:

14 djece (19%) rođeno je u izvanbračnim zajednicama, a od tog broja 2 djece (3%) imaju samo jednog roditelja – majku

d)      po prebivalištu roditelja:

 • 44 djece u naselju Pakrac (61%)
 • 10 djece u naselju Prekopakra (14%)
 • 4 djece u naselju Badljevina (6%)
 • 4 djece u naselju Kusonje (6%)
 • po 2 djece u naseljima; Gornja Obrijež, Kapetanovo Polje, Toranj
 • po 1 dijete u naseljima; Donja Obrijež, Dragović,Omanovac i Veliki Banovac.

U 2016. godini isplaćeno je s gradskog proračuna na temelju rješenja po predmetnoj Odluci, ukupno 103.000,00 kn.

Obrasci

Opisno izvješće

PREUZIMANJE: Word

Obrasci

Obrazac financijskog izvješća projekta

PREUZIMANJE: EXCEL

NAPOMENA: Izvješću potrebno priložiti preslike računa/izvadaka banke/ uplatnica/isplatnica

Business

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2017/2018.

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje  prijedlog

LISTE KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2017/2018.

a)     dosadašnji stipendisti s nastavljenim pravomu koji će primati 400,00 kn stipendije

rd.br. prezime i ime visoka škola/ godina studija
01. ANČIĆ ELENA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet, Med.-lab.dijagnostike, 3. godina
02. BABAC DOMINIKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Studij hortikulture, 5.godina
03. BASCHIERA LUCIA Učiteljski fakultet u Petrinji, Sveučilište u Zagrebu, Predškolski 3.godina
04. DI ZEPP EMILIJO Sveučilište Juraja Dobrile u Puli, Talijanski jezik i književnost 5.godina
05. EREIZ MATEA Sveučilište u Zagrebu,Učiteljski fakultet, Učiteljski s njemačkim, 3. godina
06. GARAČA LJUBAN Veleučilište u Požegi, Upravni studij, 3.godina
07. HADŽIĆ ADEM Kunst Uni Graz – po posebnoj odluci
08. HUŠKA BARBARA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Ekonosmski fakultet, Poslovna informatika 5.godina
09. KLAIĆ MARIJA Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 5.godina
10. KOP SILVIO Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Biljne znanosti, 4.godina
11. KOVAČEVIĆ ENA Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Sanitarni inženjering, 4.godina
12. LUJANAC MARTINA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Anorganska kemija i biokemija, 5.godina
13. MAGDIĆ KORNELIJA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, Poslovna informatika, 5. godina
14. NORA VALERIJA Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Sanitarno inženjerstvo, 5.godina
15. NOVINC KREŠIMIR Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Preddiplomski pedagogija i povijest, 5. godina
16. OSMAK MATIJA Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, tehnika, tehnologija i menagement  u šumarstvu, 4. godina
17. PIEROBON MATEO Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 6. godina
18. PROHASKA DINO Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 5godina
19. SANDRIN IVONA Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, pravo – kaznenopravni, 5.godina
20. STOKIĆ KATARINA Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Studij prava, 5.godina
21. ŠIRAC FILIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, računarstvo 3. godina
22. ŠPANČIĆ KLARA Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 4.godina
23. ŠPANČIĆ TEREZIJA Veleučilište VERN, 5. godina
24. TAKUS MATEA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku. Odg.obrazovne znanosti, predškolski 3. godina
25. ŽILI KARLO Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Farmacija 4.godina

b)     stipendisti u ovoj akademskoj godini – socijalni kriterij

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. KREJČI ANDREA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij, 3.godina
02. LUJANAC JOSIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, kemija, 2.godina
03. MIRT MANUELA Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija i kemija 4.godina
04. NAGY ANJA Sveučilište u Dubrovniku, Mediji i kultura društva, 3. godina

c)     stipendisti u ovoj akademskoj godini – deficitarna zanimanja

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina

01.

ĐURĐEVIĆ HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, studij žičani instrumenti, gitara, 1.godina

02.

KELEMEN LARA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija u Zagrebu, glazbena pedagogija, 4 godina

03.

SIĆ MARTIN Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, računarstvo, 5.godina

04.

VACEK KREŠIMIR Sveučilište u Zadru, Arheologija, 5. godina

d)     novi stipendisti u ovoj akademskoj godini- druga, treća, četvrta odnosno završna godina studija

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. ĐURĐEVIĆ DUNJA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, studij za instrumentaliste – flauta, 2.godina
02. FILIPOVIĆ ANA Sveučilište u Zadru, njemački jezik i književnost, talijanski jezik i književnost, 2.godina
03. LASIĆ EBONY Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, likovna kultura, modul slikarstvo, 4.godina
04. LASIĆ LUCIA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost i engleski jezik i književnost, 3.godina
05. PENEZIĆ LUKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektronike, računarstva i informacijskih tehnologija, stručni studij elektrotehnika/informatika, 2.godina
06. PIEROBON MINEA Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, učiteljski studij, 2.godina
07. VACEK HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, prehrambena tehnologija, 2.godina
08. ŽILI LANA Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija 2.godina

e)     stipendisti s odgodom (ne primaju stipendiju ove akademske godine)

rd.br. ime i prezime visoka škola/godina studija za odgodu

 

01. ŽELJKO MIHALJEVIĆ Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet njem.jezik i književnost i informatika, diplomirati 15.12.2017.

e)     apsolventi u akademskoj godini (ne primaju stipendiju)

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija

01.

ANDRIČEVIĆ KRUNOSLAV Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, stručni studij elektrotehnike/informatika

02.

LONČAR DIJANA Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Studijski centar za socijalni rad, studij socijalni rad

03.

NADAŽDI HELENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, prehrambena tehnologija xxx

04.

SKALNIK TENA Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, sociologija

05.

STOKIĆ MISLAV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet

06.

ŠPELIĆ DIJANA Veleučilište u Požegi, računovodstvo

Na temelju odredbi članka 21. predmetne Odluke u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Pakraca koji je dužan donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana. Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

stručna suradnica
Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/17-01/02
URBROJ: 2162-04/05-17-05
U Pakracu, 03. studenoga 2017.