Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15), članka 10. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.04/17) Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata medicine

I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija medicine, koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine, državljani su Republike Hrvatske i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata medicine Grada Pakraca.

Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju Grada Pakraca a studiraju medicinu, odnosno za ostvarenje prava na stipendiju studenata medicine dužni su se natjecati.

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2017./2018. po razradbenom postupku nakon provedenog javnog natječaja sukladno kriterijima za izbor korisnika stipendije, a stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2017. godine.
Mjesečni iznos stipendije za studente medicine iznosi 1.200,00 kuna, a dodijelit će se ukupno 7 stipendija.
Stipendiranje ne obuhvaća apsolventsku godinu studija, a priznaje se jedna godina apsolventskog staža.

III.

A) Prijave za stipendiranje studenata medicine uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
– presliku osobne iskaznice,
– uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
– uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
– izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti (obrazac),
– izjavu o članovima domaćinstva (obrazac),
– prijepis ocjena za prethodnu akademsku godinu studija, odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine studija medicine,
(ukoliko postoji):
– presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno,
– potvrde o školovanju braće i sestra,
– potvrde o nezaposlenosti roditelja,
– potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
– presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
– potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare jednaki broj bodova, više mjesto na rang-listi pripada studentu na višoj studijskoj godini, a ukoliko se i tada ne može utvrditi prednost, više mjesto pripada studentu koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao u medicinskim ustanovama na
području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2017. godine, 14:00 sati, a dostavljaju se na adresu:
Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata medicine 2017/2018.“.

VI.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave, na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

PRILOZI JAVNOG POZIVA:

  1. Zamolba
  2. Izjava o zajedničkom domaćinstvu
  3. Izjava o nekorištenju stipendije

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15), članka 9. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, Jedinstveni upravni odjela, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata Grada Pakraca

I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte i pete godine studija, koji imaju prebivalište dulje od 5 godina na području Grada Pakraca i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata Grada Pakraca.
Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju:
– studenti koji već primaju stipendiju po socijalnom kriteriju, a žele istu primati i u ovoj akademskoj godini, dužni su se natjecati,
– studenti koji primaju stipendiju a stječu uvjete za natjecanje za stipendiju deficitarnih zanimanja, mogu se natjecati.
Deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2017./2018. su:
1. mag.ing.aedif. (magistar inženjer građevinarstva),
2. mag. mus. (magistar glazbe, instrumentalist: gitare, violine, klarineta, trube i klavira).

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2017./2018., a stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2017. godine.
Mjesečni iznos stipendije iznosi 400,00 kuna.
Nakon razradbenog postupka po zaprimljenim zamolbama za, do ukupno 10 studenata koji udovoljavaju socijalnom kriteriju te za, do ukupno 10 studenata koji studiraju deficitarna zanimanja, iznos mjesečne stipendije iznosit će 800,00 kn.

Stipendisti po socijalnom kriteriju se određuju unutar ukupnog broja studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju Grada Pakraca, a na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja i dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju njih ostvaruje prioritet na listi.
Stipendisti deficitarnog zanimanja određuju se na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja te dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju istih ostvaruje prioritet na listi.

III.

A) Prijave za stipendiranje studenata uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
– presliku osobne iskaznice,
– uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
– uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
– izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti.

B) Prijave za stipendiranje studenata po socijalnom kriteriju ili deficitarnog zanimanja, bez obzira jesu li ili nisu stipendisti Grada Pakraca, uz navedeno u točki A) moraju sadržavati i:
– presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno (ukoliko postoji),
– izjavu o članovima domaćinstva,
– potvrde o školovanju braće i sestra,
– potvrde o nezaposlenosti roditelja,
– potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
– potvrda porezne uprave da roditelj i ostale punoljetne osobe u kućanstvu nisu upisane u registar poreznih obveznika u tekućoj godini,
– potvrdu o općem uspjehu za prethodnu godinu studija ili, ukoliko je kandidat student prve godine studija, završnih razreda srednje škole.

C) Studenti deficitarnog zanimanja i studenti koji se natječu za stipendiju po socijalnom kriteriju mogu ostvariti i dodatne bodove na način da uz navedeno u točki A) i B) dostave:
– presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
– potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

Prednost za ostvarenje prava kod deficitarnih zanimanja stječu stipendisti Grada Pakraca u odnosu na studente koji se prvi put prijavljuju sa zamolbom te studenti deficitarnih zanimanja viših godina studija u istom zanimanju ostvaruju prednost u odnosu na studente nižih godina studija.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Svi stipendisti Grada Pakraca za nastavak korištenja stipendije od 400,00 kn, odnosno kod deficitarnih zanimanja 800,00 kn, moraju ispuniti uvjet redovnog upisa slijedeće akademske godine što dokazuju dostavljanjem potvrde ili uvjerenja o upisu slijedeće akademske godine na temelju odredbi iz ugovora, a najkasnije tijekom natječajnog razdoblja za dodjelu stipendija u nadolazećoj akademskoj godini.
Stipendisti koji su imali obvezu polaganja završnih ispita preddiplomskog studija nakon III. godine studija, upisom IV. godine studija, odnosno 1. godine diplomskog studija te dostavljanjem potvrde o upisu nastavljaju primati stipendiju.
Stipendisti koji su upisali apsolventsku godinu studija također su dužni dostaviti potvrde o upisu iako tijekom iste neće primati stipendiju. Apsolventima se priznaje jedna akademska godina.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao i zaposliti se na području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2017. godine, 14:00 sati, a dostavljaju se na adresu:
Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata 2017/2018.“.

VI.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave, na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

PRILOZI JAVNOG POZIVA:

  1. Zamolba
  2. Izjava o zajedničkom domaćinstvu
  3. Izjava o nekorištenju stipendije

Business

Hrvatski dom “Dr. Franjo Tuđman” – Večer kabareta, zabave i smijeha

14.09.2017., četvrtak, u 20,00 sati

 Povodom 50-te obljetnice rada Borisa Ćire Gašparca
Gost: glumac-imitator Denis Bašić
Rođeni Požežanin Boris Ćiro Gašparac slavi 50 godina rada i 70 godina života, a u organizaciji Turističke zajednice Grada Pakraca i pod pokroviteljstvom Grada Pakraca, čini to i s nama – u četvrtak 14.09.2017. od 20 sati u Hrvatskom domu “Dr. Franjo Tuđman”.
U stilu cabareta jedinstvenim sonornim glasom, širokim repertoarom – od najznačajnijih svjetskih evergrina do autorske tamburaške glazbe, uživat ćemo uz Ćirinu glazbu, a smijati se, ponekad i gorko, uz njegova gosta moderatora, stand up komičara, imitatora Denisa Bašića.
Ulaz besplatan.

Novosti

Osposobljavanje za pripremu i upravljanje projektima

Kako i na koji način pripremiti projekt, popuniti prijavni obrazac, upravljati istim te izvijestiti i dokumentirati samu provedbu, predstavnicima pakračkih udruga bit će prezentirano kroz jednodnevnu radionicu „Priprema projektnih prijedloga“ koja će, u organizaciji Grada Pakraca i Zaklade „Slagalica“,  u subotu 16. rujna od 10 do 17 sati biti održana u staroj gradskoj vijećnici u Pakracu. Iz Grada pozivaju sve udruge sa sjedištem i djelovanjem na područja Pakraca da (putem priložene prijavnice) prijave svog predstavnika na ovu vrlo korisnu i, što je isto tako važno, potpuno besplatnu radionicu.

Edukacijski program uključuje rad sa sudionicima na konkretnim projektnim primjerima i natječajnoj dokumentaciji Grada Pakraca te analizu primjera iz prakse. Prijave se primaju zaključno s 12. rujna u 13 sati, a dostaviti se mogu osobno ili poštom na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured 128). Broj sudionika je ograničen je na 15 osoba, a izbor sudionika vrši se na temelju dinamike prijave.

PRIJAVNICA udruge radionica

Novosti

Istraživanje deficitarnih zanimanja

Grad Pakrac provodi postupak istraživanja tržišta rada radi utvrđivanja deficitarnih zanimanja u akademskoj godini 2017/2018. na temelju odredbi članka 2. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca.
Cilj ovog istraživanja je prikupljanje i analiza podataka u svrhu donošenja odluke gradonačelnika o deficitarnom zanimanju radi stipendiranja studenata sredstvima Proračuna Grada Pakraca.
Istraživanjem ističemo važnost međusobne suradnje kojom želimo potaknuti poslodavce na strateško planiranje i podržavanje općeg interesa radi čega u njega uključujemo javnost na lokalnoj razini – poslodavce različitih profila; ustanove, mala i velika poduzeća, obrte, udruge, OPG-e.
Stipendiranjem studenata Grad Pakrac olakšava školovanje studentima i financijski pomaže obitelji te utječe na stanje svijesti građana i gospodarski napredak.
Istraživanje se provodi jednokratno, jednom godišnje i primarno, a usmjereno je ka pravnim i fizičkim osobama na području grada Pakraca i mjestima koja su od Pakraca udaljena najviše 50 kilometara.
Metoda ispitivanja je osobna a očekujemo da odgovorna osoba gospodarskog subjekta ispuni priloženi obrazac upitnika te ga potpisanog i s pečatom dostavi poštom ili osobno do 05. rujna 2017. godine na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured 128)
odnosno e-mailom (kao privitak s potpisom i pečatom u PDF formatu): dubravka.spancic@pakrac.hr

Obrazac upitnika za izbor deficitarnog zanimanja u akademskoj godini 2017./2018. možete preuzeti ovdje: WORD ili PDF.

Obavijesti

Učenicima i studentima

Vrijeme je osobnih IZBORA, donošenja odluka o izboru zanimanja nakon osnovne škole za nastavak obrazovanja u srednjoj školi, odnosno nakon srednje škole za nastavak obrazovanja na studiju ili potragu za poslom. Učenici se prije svega, ovih nekoliko preostalih dana školske godine, trebaju posvetiti ispunjavanju uvjeta za daljnje obrazovanje ili se pripremiti za rad, u čemu svima želimo puno uspjeha! Kroz cijeli postupak izbora i upisa prolaze obitelji kojima se situacija mijenja vrlo često s financijskom posljedicom. U nastavku ćemo ukratko predstaviti nekoliko pogodnosti i informacija učenicima i roditeljima koje će, vjerujemo, pomoći u donošenju kvalitetnih i pravih odluka. Itekako nam je stalo da se naša djeca nastave obrazovati, da ostanu u svom Pakracu te da se u njemu i zaposle.

srednjoškolsko obrazovanje

Našu Osnovnu školu braće Radića Pakrac ove školske godine napušta 77 učenika koji će za koji dan izabrati željeni smjer, zanimanje, školu. Naši učenici u pravilu nastavljaju školovanje, a najčešći izbori su im Srednja škola Pakrac te srednje škole u Daruvaru za koji je organiziran svakodnevni prijevoz. Učenici koji izaberu zanimanja u drugim školama, gradovima bez organiziranog svakodnevnog prijevoza, obično su korisnici smještaja u učeničkim domovima.
Ovim putem želimo istaknuti da nastavak srednjoškolskog obrazovanja nije nužno obrazovanje u gimnaziji ili stručnoj četverogodišnjoj školi već da postoje i trogodišnje obrtničke škole. Bez obrtničkih zanimanja, koja učenici sve rjeđe upisuju, život postaje vrlo težak i kompliciran.
Grad Pakrac je u tom smislu pripremio mjeru stipendiranja učenika obrtničke škole u Srednjoj školi Pakrac.

Osim toga, želimo potaknuti obavljanje stručne prakse učenika obrtničkih zanimanja u Pakracu, bez obzira na mjesto školovanja, time povećati i mogućnost njihova zapošljavanja u Pakracu nakon završene škole. Nije zanemariv broj obrta učlanjenih u Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika kojih je 145 sa više od 370 zaposlenih, s kojima namjeravamo izraditi zajednički program.

Tijekom obrazovanja u obrtničkim zanimanjima mogu se koristiti razne stipendije i poticaji koje imaju isti cilj: npr. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dodjeljuje stipendije po projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ svake godine (sredstva EU) a sve je atraktivnije i stipendiranje od strane tvrtki (osim stipendije nude mentorstvo – stručnu praksu, radnu odjeću, ugovore za zapošljavanje…) čime si velike tvrtke stvaraju kvalitetni radni kadar. No, nije zanemariva informacija, dragi učenici i roditelji, da nakon završene škole i položenih ispita, postoje programi samozapošljavanja, osobito za obrtnike (mlade, žene itd.)
Korisno:
www.hok.hr
http://mjere.hr
www.mzos.hr
www.sspakrac.hr

Za učenike srednjih škola, bez obzira na zanimanje, čije je prebivalište udaljeno, odnosno u mjestima gdje organizirani javni prijevoz ne zadovoljava njihove obrazovne potrebe pripremili smo subvenciju troška prijevoza učenika srednjih škola.
Osim subvencije Grada Pakraca, učenici posredovanjem svojih škola mogu koristiti subvenciju prijevoza Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o čijoj visini za pojedinu školsku godinu odluku donosi Vlada RH.

visokoškolsko obrazovanje (studiranje)

Dugogodišnji program Grada Pakraca, kojim se stipendiraju SVI studenti stručnih i sveučilišnih
studija s područja Grada Pakraca koji su redovni i redoviti (redovni a ne izvanredni studenti koji redovno upisuju studijske godine) omogućuje studentima da već od druge godine studija primaju 400,00 kn mjesečno, deset puta godišnje. Oni potrebiti, koji dokazuju lošiji socijalni status obitelji ili oni koji studiraju proglašena deficitarna zanimanja, imaju uvećane stipendije i primaju 800,oo kn mjesečno. Deficitarno zanimanje proglašavamo s ciljem da korisnicima stipendije na neki način jamčimo postojanje potrebe za istim zanimanjem, odnosno radnog mjesta na našem području. Samo stipendiranje, za koje se godišnje s gradskog proračuna izdvaja više od pola milijuna kuna, ima zadatak i cilj da dio akademskih građana kojima smo pomogli u obrazovanju planira svoj život u svom gradu, kad god je to objektivno moguće.
Objava javnog poziva studentima za akademsku 2017/2018. godinu predviđa se u rujnu o.g. temeljem Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca.

Osim naše, gradske stipendije, studenti mogu podnositi prijave i na druge javne pozive: Županije Požeško – slavonske, Ministarstva hrvatskih branitelja i druge. U slučaju ostvarivanja prava na stipendiju iz drugog izvora – ne mogu isto pravo ostvariti od strane Grada Pakraca.

Pravo na subvenciju troškova stanovanja studenata, ali i učenika, koriste oni koji ostvare pravo na studentske/učeničke domove. Neki gradovi i sveučilišta subvencioniraju stanovanja u privatnim smještajima (provjerite!) pri čemu je važno da sa stanodavcem potpišete ugovor o stanovanju.
Korisno:
www.mzos.hr
https://branitelji.gov.hr
www.pszupanija.hr

Za učenike i studente koji tijekom nadolazećeg razdoblja žele raditi, kao i poslodavce koji su u potrazi za radnikom radi godišnjih odmora, pogledajte:

http://srednjoskolci.studentski.hr/vijesti/vodic-za-rad-preko-ljetnih-praznika

Udruge

Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru javnih poziva za sufinanciranje projekata udruga iz sredstava proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu

Opći uvjeti ugovora su ugovorne odredbe koje dopunjuju Posebne uvjete ugovora utvrđene između Davatelja i Korisnika, a odnose se na opća pravila i obveze koje se primjenjuju u provedbi projekta.

U slučaju proturječnosti između odredbi Općih uvjeta i Posebnih uvjeta te uvjeta iz drugih Priloga (opisnog obrasca i obrasca proračuna), odredbe Posebnih uvjeta imati će prvenstvo.

Sadržaj Općih uvjeta:

– Članak 1: Opće obveze
– Članak 2: Obveza dostavljanja podataka, financijskih i opisnih izvještaja
– Članak 3: Odgovornost ugovornih strana
– Članak 4: Sukob interesa u korištenju sredstava iz javnih izvora
– Članak 5: Čuvanje dokumenata
– Članak 6: Javnost i vidljivost
– Članak 7: Vlasništvo, korištenje rezultata i opreme
– Članak 8: Praćenje i vrednovanje programa i/ili projekta
– Članak 9: Izmjene i dopune ugovora
– Članak 10: Prijenos prava
– Članak 11: Provedbeno razdoblje, produljenje, obustava, viša sila i rok dovršetka
– Članak 12: Raskid ugovora
– Članak 13: Primjena propisa i rješavanje sporova

Financijske odredbe

– Članak 14: Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
– Članak 15: Plaćanje i modeli plaćanja
– Članak 16: Računi, tehničke i financijske provjere
– Članak 17: Konačan iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava
– Članak 18: Povrat sredstava

Opće obveze

Članak 1.

Korisnik financiranja provodi projekt na vlastitu odgovornost i u skladu s opisom i financijskim proračunom projekta i u njemu sadržanih ciljeva, koji je sastavni dio ugovora.
Korisnik financiranja provodi projekt s dužnom pažnjom, učinkovito i transparentno sukladno najboljim praksama na danom području i u skladu s ugovorom. U tu svrhu korisnik financiranja angažira sve potrebne financijske, ljudske i materijalne resurse potrebne za cjelovitu provedbu projekta kako je navedeno u opisu programa ili projekta.
Korisnik financiranja provodi projekt samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više udruga ili drugih organizacija civilnoga društva ili drugim tijelima utvrđenim u opisu projekta (partner). Korisnik financiranja može podugovoriti ograničeni dio projekta, ali projekt treba provoditi sam korisnik financiranja u suradnji s partnerima. Partneri sudjeluju u provedbi projekta, a njihovi se troškovi, ako nije drugačije propisano uvjetima natječaja, smatraju opravdanim na isti način kao i troškovi samog korisnika financiranja.
Korisnik financiranja i davatelj financijskih sredstava jedine su strane ugovora. Davatelj financijskih sredstava ni na koji način nije ugovorno povezan s partnerom (partnerima) ili podugovaračima udruge. Svi uvjeti koji se odnose na korisnika financiranja primjenjuju se i na njegove partnere, odnosno na sve njegove podugovarače, a korisnik financiranja je odgovoran davatelju financijskih sredstava za provođenje programa ili projekta u skladu s uvjetima ugovora.
Obveza dostavljanja podataka, financijskih i opisnih izvještaja

Članak 2.

Korisnik financiranja je dužan dostaviti davatelju financijskih sredstava sve potrebne podatke o provođenju projekta. Ovisno o visini financijskih sredstava i trajanju projekta, sukladno odredbama propisa kojima se uređuje osnovni sadržaj i rokovi dostave izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava davatelj financijskih sredstava određuje učestalost izvještavanja; završni izvještaj. Ovi se izvještaji sastoje od opisnog dijela i financijskog dijela i podnose se na obrascima koje je propisao davatelj financijskih sredstava. Izvještaji se odnose na projekt kao cjelinu, bez obzira koji dio financira davatelj financijskih sredstava.
Davatelj financijskih sredstava može od korisnika financiranja zahtijevati dodatne podatke o provođenju projekta u bilo koje doba, sve do konačnog odobrenja izvještaja o provedbi projekta i koji se dostavljaju u skladu s uputom davatelja financijskih sredstava, najkasnije u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Ako korisnik financiranja ne dostavi davatelju financijskih sredstava završni izvještaj do krajnjeg roka za njegovo podnošenje i ne dostavi prihvatljivo i dovoljno detaljno obrazloženje razloga zbog kojih nije ispunio obavezu, davatelj financijskih sredstava će raskinuti ugovor u skladu s člankom 48. stavkom 2. alinejom a) Uredbe i zahtijevati povrat sredstva koja su već uplaćena.

Odgovornost ugovornih strana

Članak 3.

Davatelj financijskih sredstava ne odgovara za štetu nastalu u odnosu na osoblje ili imovinu udruge tijekom provedbe ili slijedom posljedica projekta, ne može prihvatiti potraživanje za nadoknadom ili povećanjem iznosa plaćanja vezano uz takve štete ili povrede.
Korisnik financiranja je isključivo odgovoran trećim stranama, uključujući odgovornost za nastale štete ili povrede bilo koje vrste tijekom provedbe ili slijedom posljedica projekta. Korisnik financiranja ne može na davatelja financijskih sredstava prenijeti odgovornost, odnosno obvezu naknade štete koja proistječe iz potraživanja ili akcija poduzetih kao posljedica kršenja pravila ili propisa od strane korisnika financiranja ili zaposlenika korisnika ili pojedinaca za koje su ti zaposlenici odgovorni, ili kao posljedica kršenja prava treće strane.

Sukob interesa u korištenju sredstava iz javnih izvora

Članak 4.

Korisnik financiranja će poduzeti sve potrebne mjere u svrhu izbjegavanja sukoba interesa pri korištenju sredstava iz javnih izvora i bez odgode će obavijestiti davatelja financijskih sredstava o svim situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do takvog sukoba.
Sukob interesa postoji kada je nepristrano izvršenje ugovornih obveza bilo koje osobe vezane ugovorom ugroženo zbog prilike da ta osoba svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama (članovi obitelji: bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj), zaposleniku, članu udruge, članu upravnog tijela ili čelniku te udruge ili bilo koje druge udruge povezane na bilo koji način s tom udrugom, društvenim skupinama i organizacijama, a nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa s drugom osobom.
U postupcima javne nabave ili podugovaranja koje korisnik financiranja provodi u okviru provedbe ugovora, kao prihvatljivi ponuđači mogu sudjelovati i članovi udruge i volonteri udruge koja pokreće postupak nabave roba ili usluga pod uvjetom da se vodi računa o izbjegavanju sukoba interesa.
Ne smatra se sukobom interesa kada korisnik financiranja provodi projekt koji je usmjeren na njegove članove kao korisnike projekta koji pripadaju socijalno osjetljivim skupinama ili skupinama s posebnim potrebama.
Svaki sukob interesa davatelj financijskih sredstava zasebno procjenjuje. U slučaju utvrđenog postojanja sukoba interesa u provedbi ugovora, davatelj financijskih sredstava će zatražiti od korisnika financiranja da bez odgode, a najkasnije u roku koji ne može biti duži od 30 dana (ovisno o mjeri koju je potrebno poduzeti) poduzme potrebne radnje koje je naložio davatelj financijskih sredstava kako bi se otklonio sukob interesa u provedbi programa ili projekta.

Čuvanje dokumenata

Članak 5.

Sukladno članku 52. Uredbe davatelj financijskih sredstava i korisnik financiranja preuzimaju obvezu čuvanja svih dokumenata, podataka ili drugih relevantnih materijala dostavljenih u provedbi programa ili projekta najmanje sedam godina od posljednje uplate sredstava.

Javnost i vidljivost

Članak 6.

Korisnik financiranja mora poduzeti sve potrebne mjere da objavi činjenicu da je davatelj financijskih sredstava financirao ili sufinancirao projekt, osim ako davatelj financijskih sredstava ne odluči drukčije.
Korisnik financiranja će navesti program ili projekt i financijski doprinos davatelja financijskih sredstava u svim informacijama za krajnje korisnike projekta te u svojim privremenim i godišnjim izvještajima i svim kontaktima s medijima osim ako je ugovorom između davatelja financijskih sredstava i korisnika financiranja određeno drugačije.
U svim obavijestima ili publikacijama korisnika financiranja koje se tiču projekta, uključujući i one iznijete na konferencijama ili seminarima, mora se navesti da je projekt financiran iz odgovarajućeg javnog izvora (državnog proračuna, proračuna županije, grada ili općine). Sve publikacije udruge, u bilo kojem obliku i preko bilo kojeg medija, uključujući internet moraju sadržavati sljedeću izjavu:

„Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Pakraca. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge (navesti naziv) i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Pakraca«.

Davatelj financijskih sredstava može zatražiti od korisnika financiranja da sadržaj publikacije dostavi na prethodno odobrenje, odnosno publikaciju neprimjerenog sadržaja tretirati kao neprihvatljivi trošak.
Korisnik financiranja ovlašćuje davatelja financijskih sredstava da objavi njegov naziv i adresu, svrhu financijskih sredstava, najviši iznos sredstava i stopu financiranja prihvatljivih troškova projekta sukladno ugovoru. Davatelj financijskih sredstava može na zahtjev korisnika financiranja odustati od objavljivanja ovih informacija ako bi to ugrozilo korisnika financiranja ili nanijelo štetu njegovim interesima.

Vlasništvo, korištenje rezultata i opreme

Članak 7.

Vlasništvo i prava intelektualnog i industrijskog vlasništva nad rezultatima projekta, izvještajima i drugim dokumentima vezanim uz njih pripadaju korisniku financiranja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, a sukladno ugovoru, korisnik financiranja daje davatelju financijskih sredstava pravo da slobodno koristi sve dokumente koji proistječu iz projekta, bez obzira na njihov oblik i pod uvjetom da se time ne krše postojeća prava na industrijsko i intelektualno vlasništvo.
Vlasnik opreme nabavljene iz financijskih sredstava za provedbu projekta je korisnik financiranja koji je provodio projekt, osim ako se posebnom odlukom vlasništvo opreme ne prenosi s njega na partnera ili na krajnje korisnike projekta, o čemu se davatelja financijskih sredstava izvještava na posebnom obrascu o vlasništvu opreme koji se prilaže završnom izvještaju.

Praćenje i vrednovanje projekta

Članak 8.

Korisnik financiranja je po završetku dužan vrednovati provedeni projekt.
Korisnik financiranja je dužan staviti na raspolaganje davatelju financijskih sredstava ili osobama koje davatelj ovlasti svu dokumentaciju ili podatke koji mogu biti od koristi kod praćenja projekta, odnosno vrednovanja natječaja i dati im prava pristupa sadržana u članku 52. stavku 2. Uredbe.
Ako bilo koja od strana ugovora izvrši ili naruči vrednovanje tijekom programa ili projekta, dužna je dostaviti drugoj stranci presliku izvještaja o vrednovanju.

Izmjene i dopune ugovora

Članak 9.

Za vrijeme trajanja ugovora mogu se mijenjati i dopunjavati odredbe ugovora kojima se ne utječe na cilj natječaja, odnosno projekta. Sve izmjene i dopune ugovora za vrijeme trajanja ugovora, uključujući i dodatke ugovoru moraju biti u pisanom obliku.
Izmjene mogu biti jednostrane i o njima je dovoljno obavijestiti davatelja financijskih sredstava (kao što je obavijest o prenamjeni sredstava) i one koje zahtijevaju suglasnost obiju ugovornih strana za izmjenu i dopunu ugovora (kao što je zahtjev za promjenom proračuna), a slučajevi za jednostranu izmjenu uređuju se ugovorom.
Ako izmjene i dopune predlaže korisnik financiranja, obvezan je zahtjev za izmjenu ili dopunu ugovora dostaviti davatelju financijskih sredstava najmanje 30 dana prije nego što bi radnja zbog koje se predlaže izmjena ili dopuna trebala biti provedena, osim ako ne postoje posebne okolnosti koje je korisnik financiranja valjano obrazložio, a davatelj financijskih sredstava ih prihvatio. Ni u kojem slučaju radnja koja se predlaže izmjenom i dopunom ne može se provesti prije nego je odobrena od strane davatelja.
Ukoliko korisnik financiranja uoči da će trebati povećati broj izvršitelja, broj aktivnosti i slično, može zatražiti prenamjenu sredstava, odnosno promjenu proračuna. Promjene proračuna moraju biti odobrene od strane davatelja sredstava prije nego što nastanu troškovi koji premašuju iznos na pojedinoj stavci u proračunu koji je ugovoren.
U slučaju da izmjene i dopune proračuna projektnih aktivnosti ne utječu na osnovnu svrhu projekta, a financijski je učinak ograničen na premještanje stavki u okviru istog glavnog proračunskog poglavlja, uključujući otkazivanje ili izmjenu postojeće stavke, ili premještanja planiranih troškova iz jednog proračunskog poglavlja u drugo, u iznosu od 15% ili manje od iznosa predviđenog ugovorom (ili dodatkom ugovora) za svako relevantno poglavlje prihvatljivih troškova, korisnik financiranja može prenamijeniti proračun i o tome bez odlaganja obavijestiti davatelja financijskih sredstava u pisanom obliku.
U slučaju da su izmjene proračuna između proračunskih stavki veće od 15%, kao i u slučaju izmjena i dopuna aktivnosti programa ili projekta kojima se utječe na njegovu osnovnu svrhu, neophodno je izraditi dodatak ugovoru i novi proračun projekta uz što je obvezno dostaviti i pisani zahtjev za odobrenjem te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.
Korisnik financiranja je dužan obavijestiti davatelja financijskih sredstava:
– o promjeni voditelja projekta i osobe odgovorne za zastupanje,
– o izmjeni cilja, aktivnosti i/ili rezultata projekta,
– o promjeni adrese, bankovnog računa i revizora (ako ga je korisnik financiranja dužan angažirati).
Davatelj financijskih sredstava može odbiti izbor novog bankovnog računa ili revizora udruge. Davatelj financijskih sredstava zadržava pravo zahtijevati da se revizor zamijeni ako podaci koji su bili nepoznati u vrijeme potpisivanja ugovora ospore ili utječu na neovisnost ili stručne standarde revizora.
Dodatak ugovoru ne može imati za cilj ili posljedicu unošenje promjena u ugovor koje bi dovele u pitanje odluku o dodjeli financijskih sredstava ili bile u suprotnosti s ravnopravnim odnosom prema drugim podnositeljima zahtjeva. Najviši iznos financijskih sredstava naveden u ugovoru ne može se povećavati.

Prijenos prava

Članak 10.

Ugovor i sva plaćanja povezana s njim ne mogu se prenositi na treću stranu bez prethodne pisane suglasnosti davatelja financijskih sredstava.

Provedbeno razdoblje, produljenje, obustava, viša sila i rok dovršetka

Članak 11.

Provedbeno razdoblje projekta mora biti navedeno u ugovoru. Korisnik financiranja je bez odlaganja dužan obavijestiti davatelja financijskih sredstava o svim okolnostima koje bi mogle priječiti ili odgoditi provedbu projekta. Korisnik financiranja može tražiti produljenje provedbenog roka projekta najkasnije 30 dana prije ugovorenog dovršetka. Uz ovaj je zahtjev potrebno priložiti svu dokumentaciju i dokaze koji su potrebni za njegovu procjenu.
Korisnik financiranja može obustaviti provedbu cjelokupnog ili dijela projekta ukoliko okolnosti (prije svega viša sila) ozbiljno otežavaju ili ugrožavaju njegovo provođenje. Korisnik financiranja bez odlaganja mora obavijestiti davatelja financijskih sredstava i dostaviti sve potrebne pojedinosti. Svaka od ugovornih strana može raskinuti ugovor u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe. Ako ugovor nije raskinut, korisnik financiranja će poduzeti sve mjere da vrijeme obustave svede na najmanju moguću mjeru i nastaviti s provedbom čim to okolnosti dopuste te o tome obavijestiti davatelja financijskih sredstava.
Davatelj financijskih sredstava može tražiti od korisnika financiranja da obustavi provedbu cjelokupnog ili dijela projekta ako okolnosti (prije svega viša sila) ozbiljno otežavaju ili ugrožavaju njegov nastavak. Svaka od ugovornih strana može raskinuti ugovor u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe. Ako ugovor nije raskinut korisnik financiranja će nastojati vrijeme obustave svesti na najmanju moguću mjeru i nastaviti s provedbom čim okolnosti to dopuste i nakon što prethodno dobije pismenu suglasnost davatelja financijskih sredstava.
Ako se ugovorne strane ne sporazume drugačije rok za provedbu projekta će se produljiti za vrijeme koje je jednako vremenu obustave, zadržavajući pravo izmjene i dopune ugovora koje mogu biti nužne za usuglašavanja projekta s novim provedbenim uvjetima.
Viša sila u provedbi projekta podrazumijeva bilo koji izvanredni nepredvidivi vanjski događaj ili iznimnu situaciju koji su nastali nakon sklapanja ugovora, a prije dovršetka projekta, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana, a koji priječi bilo koju od njih da ispune svoje ugovorne obaveze, pri čemu se ne mogu pripisati pogrešci, nepažnji ili nemaru s njihove strane (ili od strane njihovih podugovarača, zastupnika ili zaposlenika), a pokažu se kao nepremostive unatoč dužnoj pažnji. Neispravna oprema ili materijali ili kašnjenje u njihovoj dostavi, radni sukobi, štrajkovi ili financijski problemi koje je korisnik financiranja mogao predvidjeti ili izbjeći ne mogu se navoditi kao viša sila. Neće se smatrati da je ugovorna strana prekršila svoje ugovorne obveze ako je spriječena da te obveze ispuni zbog više sile. Ugovorna strana suočena s višom silom bez odlaganja će o tome obavijesti drugu ugovornu stranu, navodeći prirodu, vjerojatno trajanje i predvidive posljedice problema, te poduzeti sve potrebne mjere da štetu pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno stručnjaka svede na najmanju moguću mjeru.
Financijske obaveze davatelja financijskih sredstava na temelju ugovora završiti će 12 mjeseci nakon isteka roka za provedbu projekta navedenog u ugovoru, osim ako ugovor nije raskinut temeljem članka 48. stavka 1. Uredbe, kada financijska obveza prestaje dostavom obavijesti o raskidu ugovora. Davatelj financijskih sredstava će obavijestiti korisnika financiranja o svim odgodama krajnjeg roka.

Raskid ugovora

Članak 12.

Ako jedna ugovorna strana smatra da se ugovor više ne može provoditi na ugovoreni način u skladu s ciljevima i planiranim aktivnostima, o tome će se savjetovati s drugom stranom. Ukoliko ne dođe do dogovora, bilo koja strana može dva mjeseca unaprijed u pisanom obliku raskinuti ugovor.
Davatelj financijskih sredstava može raskinuti ugovor bez pisane obavijesti i bez plaćanja bilo kakve nadoknade u sljedećim slučajevima, ako:
a) korisnik financiranja bez opravdanja ne ispuni bilo koju preuzetu obvezu i ako je i nakon što je pisanim putem upozoren na obvezu njezinog ispunjavanja i dalje ne ispuni niti dostavi zadovoljavajuće obrazloženje u roku od 14 dana od otpremanja pisma o potrebi ispunjenja obveze,
b) je protiv korisnika financiranja pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije, ili sudovi upravljaju njegovim poslovima, ili je u postupku nagodbe s vjerovnicima ili drugom srodnom postupku prema važećim propisima,
c) je korisnik financiranja, partner, podugovarač ili osoba ovlaštena za zastupanje korisnika financiranja pravomoćno osuđena za prekršaj počinjen zlouporabom dužnosti i djelatnosti, u obavljanju poslova i djelatnosti, odnosno u vezi s korisnikovom djelatnosti, a koje prekršaje davatelj financijskih sredstava specificira u općim uvjetima ugovora ovisno o specifičnostima svakog natječaja,
d) je korisnik financiranja, partner, podugovarač ili osoba ovlaštena za zastupanje korisnika financiranja pravomoćno osuđena za neko od sljedećih kaznenih djela: krađa (članak 228.), teška krađa (članak 229.), razbojništvo (članak 230.), razbojnička krađa (članak 231.), pronevjera (članak 233.), prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), utaja poreza ili carine (članak 256.), zlouporaba povjerenja (članak 240.) pranje novca (članak 265.), krivotvorenje novca (članak 274.), krivotvorenje isprave (članak 278.), krivotvorenje službene ili poslovne isprave (članak 279.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona »Narodne novine« br. 125/2011 i 144/2012), odnosno krađa (članak 216.), teška krađa (članak 217.), razbojništvo (članak 218.), razbojnička krađa (članak 219.), prijevara (članak 224.), zlouporaba povjerenja (članak 227.), krivotvorenje novca (članak 274.), pranje novca (članak 279.), utaja poreza i drugih davanja (članak 286.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), krivotvorenje isprave (članak 311.), krivotvorenje službene isprave (članak 312.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), pronevjera (članak 345.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona »Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008 i 57/2011), osim ako je nastupila rehabilitacija sukladno posebnom zakonu,
e) korisnik financiranja promijeni pravni oblik, osim ako ne postoji dodatak ugovoru u kojemu je navedena ta činjenica,
f) korisnik financiranja ne postupa u skladu s odredbama ugovora vezano uz sukob interesa, prijenos prava i tehničke i financijske provjere projekta, ili
g) korisnik financiranja daje lažne ili nepotpune izjave, podatke, informacije i dokumentaciju kako bi dobio sredstva iz ugovora ili ako dostavlja nevjerodostojne izvještaje.
Korisniku financiranja koji je u prijavi na natječaj za financiranje dao netočne i/ili lažne izjave, podatke, informacije i dokumentaciju, kojemu je u pripremi ili provedbi projekta utvrđeno kršenje ugovornih obveza mogu biti raskinuti svi ugovori koje je zaključio s davateljem financijskih sredstava u najdužem trajanju do pet godina od dana donošenja odluke o nefinanciranju. Ovo se razdoblje može produljiti na narednih pet godina u slučaju opetovanog kršenja unutar pet godina od gore spomenutog datuma.
U slučaju raskida ugovora korisniku financiranja se priznaje pravo na isplatu sredstava samo za dio projekta koji je proveden, isključujući troškove vezane uz tekuće obveze koje bi se izvršile poslije raskida. U tu svrhu korisnik financiranja je dužan podnijeti zahtjev za isplatu i završni izvještaj u skladu s člankom 38. Uredbe.
U slučaju raskida ugovora sukladno stavku 2. alinejama c), d), e), f) i g) ovoga članka davatelj financijskih sredstava tražit će povrat cjelokupnog iznosa već isplaćenih sredstava, prethodno dozvolivši korisniku financiranja da dostavi svoje primjedbe i obrazloženja.
Prije ili umjesto raskida ugovora u skladu s ovim člankom, kao i u slučaju sumnje na postojanje razloga za raskid ugovora zbog razloga iz stavka 2. ovoga članka, davatelj financijskih sredstava može ne isplatiti dospjele isplate kao mjeru opreza, bez prethodne obavijesti korisniku financiranja.
Ugovor će se smatrati raskinutim ukoliko davatelj financijskih sredstava zbog razloga iz stavka 2. ovoga članka ne izvrši uplatu korisniku financiranja u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora.
Korisniku financiranja koji ne ispunjava obveze izvještavanja utvrđene ugovorom o financiranju projekta davatelj financijskih sredstava uskratit će financiranje iz javnih izvora u odnosu na taj ugovor, kao i prijavu na drugi javni natječaj u razdoblju od dvije godine od utvrđivanja povrede ugovora.

Primjena propisa i rješavanje sporova

Članak 13.

Na ugovor o dodjeli financijskih sredstava primjenjuju se odredbe Uredbe, drugih primjenjivih propisa Republike Hrvatske i uvjeta koje o dodjeli financijskih sredstava utvrdi davatelj financijskih sredstava općim aktom.
U slučaju spora vezanog uz provedbu ugovora spor će strane nastojati riješiti mirnim putem, uz mogućnost sudjelovanja izmiritelja, te ako isti ne bude riješen u roku od 45 dana od dana dostavljanja takva zahtjeva drugoj strani, pokreće se postupak pred nadležnim sudom.

Financijske odredbe
Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Članak 14.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:
a) nastali su za vrijeme razdoblja provedbe projekta u skladu s ugovorom osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja.
b) moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta,
c) nužni su za provođenje projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,
d) mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
e) trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti.
U skladu s prihvatljivim troškovima iz stavka 1. ovoga članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi, prihvatljivim se smatraju sljedeći izravni troškovi korisnika financiranja i njegovih partnera:
– troškovi zaposlenika angažiranih na projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću i naknade; plaće, naknade i troškovi trebaju biti u skladu s onima koje imaju djelatnici davatelja financijskih sredstava iste stručne spreme, razine odgovornosti, stručnosti i složenosti poslova usporedivih s poslovima izvoditelja iz udruge i njenih partnera koji su predviđeni projektom, odnosno u skladu s prosječnim plaćama u Republici Hrvatskoj u sličnim djelatnostima. Plaće i naknade (honorari) ne smiju prelaziti one koji su aktualni na tržištu, osim ako to nije opravdano dokazivanjem neophodnosti za provedbu projekta,
– putni troškovi u realnom iznosu troška goriva, cestarina, parkiranja te troškovi dnevnica samo za zaposlenike koji sudjeluju u projektu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna,
– troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama,
– troškovi potrošne robe,
– troškovi podugovaranja,
– administrativni troškovi,
– troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora, uključujući troškove financijskih usluga i režijske troškove.
Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu projekta, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu prihvatljivi troškovi. Doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane udruge. Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta kada ih plaća korisnik financiranja ili njegovi partneri. Ukoliko opis projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.
Kada je to utvrđeno uvjetima natječaja doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja čija se vrijednost rada određuje u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu od 33 kuna/sat. Korisnik financiranja koji će na provedbi projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost volonterskog rada, koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog iznosa. Za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe projekata, korisnik financiranja će izvještavati samo u okvirima u ovom stavku navedene vrijednosti volonterskog sata.
Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:
– dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,
– dospjele kamate,
– stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,
– kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje programa ili projekta, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika financiranja i/ili partnere najkasnije po završetku projekta,
– gubici na tečajnim razlikama, ili
– zajmovi trećim stranama.

Plaćanje i modeli plaćanja

Članak 15.

Davatelj sredstava utvrđuje slijedeći način plaćanja:
1) za projekte koji se provode do 12 mjeseci a za koje financijska sredstva koja osigurava davatelj financijskih sredstava u iznosima od 3.000,00 do 5.000,00 kuna sredstava će isplati sredstva udruzi na sljedeći način:
– predujam u iznosu od 80% iznosa navedenog u ugovoru u roku do 90 dana od potpisivanja ugovora, ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, odnosno dinamici punjenja proračuna,
– razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno 20%, u roku od 30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj korisnika.
2) za projekte koji se provode do 12 mjeseci a za koje financijska sredstva koja osigurava davatelj financijskih sredstava u iznosima od 5.001,00 do 10.000,00 kuna sredstava će isplati sredstva udruzi na sljedeći način:
– predujam u iznosu od 80% iznosa navedenog u ugovoru u tromjesečnim obrocima s dospijećem prvog obroka u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora, ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, odnosno dinamici punjenja proračuna,
– razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno 20%, u roku od 30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj korisnika.
3) za projekte koji se provode do 12 mjeseci a za koje financijska sredstva koja osigurava davatelj financijskih sredstava u iznosima od 10.001,00 do 60.000,00 kuna sredstava će isplati sredstva udruzi na sljedeći način:
– predujam u iznosu od 25% iznosa navedenog u ugovoru jednokratno u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora, ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, odnosno dinamici punjenja proračuna,
– preostalih 65% u jednakim mjesečnim obrocima te 10% u roku od 30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj korisnika.

U slučaju da je postupak dodjele ili izvršenja ugovora narušen značajnim nepravilnostima ili prijevarom počinjenim od strane korisnika financiranja, davatelj financijskih sredstava obustavit će plaćanja, odnosno tražit će povrat već uplaćenih sredstva koja su neopravdano utrošena razmjerno ozbiljnosti nepravilnosti ili prijevare.
Davatelj financijskih sredstava može također obustaviti plaćanja u slučajevima u kojima se osnovano sumnja ili su utvrđene nepravilnosti ili prijevare koje je izvršio korisnik financiranja u provedbi drugog ugovora koji se financira iz javnih izvora, a koji mogu utjecati na učinke postojećeg ugovora.
Davatelj financijskih sredstava uplate će izvršiti u kunama.

Računi, tehničke i financijske provjere

Članak 16.

Korisnik financiranja će voditi precizne i redovite evidencije vezane uz provođenje projekta koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija. Korisnik financiranja će osigurati da financijski izvještaj u skladu s člankom 38. Uredbe bude primjereno i jednostavno usklađen i s računovodstvenim i knjigovodstvenim sustavom korisnika financiranja i temeljnim računovodstvenim i drugim relevantnim evidencijama. U tu svrhu korisnik financiranja će pripremiti i održavati odgovarajuća usuglašavanja, prateće planove, analize i preglede po stavkama za nadzor i provjeru.
Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno članku 51. stavku 5. Uredbe da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje programa ili projekta i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za računovodstvene evidencije, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.
Korisnik financiranja će dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji vrše nadzor temeljem članka 51. stavka 5. Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik financiranja će omogućiti pristup osoblju ili predstavnicima davatelja financijskih sredstava, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno članku 51. stavku 5. Uredbe objektima i lokacijama na kojima se provodi projekt, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje projektom te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.
Pristup omogućen predstavnicima davatelja financijskih sredstava, proračunskom nadzoru, kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor u skladu s člankom 51. stavkom 5. Uredbe temeljit će se na povjerljivosti u odnosu na treće strane.
Svi dokumenti vezani uz program ili projekt moraju biti lako dostupni i arhivirani na način koji omogućuje jednostavan pregled, a korisnik financiranja je dužan obavijestiti davatelja financijskih sredstava o njihovoj točnoj lokaciji.
Prava davatelja financijskih sredstava, proračunskog nadzora kao i svih vanjskih revizora koji vrše provjere sukladno članku 51. stavku 5.Uredbe na obavljanje revizija, nadzora i provjera jednako se primjenjuju pod istim uvjetima i prema istim pravilima u odnosu na partnere i podugovarače udruge.
Pored izvještaja navedenih u članku 38. Uredbe, dokumenti navedeni u stavku 2. ovoga članka uključuju računovodstvenu evidenciju iz računovodstvenog sustava korisnika financiranja, dokaze o postupcima nabave, obvezama, isporučenim uslugama, primitku roba, završetku radova, kupnji, uplatama, troškovima goriva, te evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama.

Konačan iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava

Članak 17.

Konačan iznos koji davatelj financijskih sredstava treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj prihvatljivih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna projekta.
Ako su prihvatljivi troškovi na kraju projekta manji od ukupnih procijenjenih troškova navedenih u ugovoru, doprinos davatelja financijskih sredstava bit će ograničen na iznos dobiven primjenom postotka navedenog u ugovoru na stvarne prihvatljive troškove koje je odobrio davatelj financijskih sredstava.
Korisnik financiranja prihvaća da financijska sredstva ni pod kojima uvjetima ne mogu za posljedicu imati ostvarivanje dobiti i da moraju biti ograničena na iznos potreban za izravnanje prihoda i rashoda projekta. Dobit se u ovom slučaju definira kao višak primljenih sredstava u odnosu na troškove projekta kada se podnosi zahtjev za plaćanjem razlike.
Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno članku 48. stavku 2. Uredbe davatelj financijskih sredstava će, temeljem obrazložene odluke ako se projekt ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili sa zakašnjenjem provodi, smanjiti financijska sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

Povrat sredstava

Članak 18.

Korisnik financiranja će davatelju financijskih sredstava najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, osim u iznimnim, jasno obrazloženim slučajevima, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa, kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.
Ukoliko korisnik financiranja ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio davatelj financijskih sredstava, davatelj financijskih sredstava će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.
Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koji korisnik financiranja ima prema davatelju. To neće utjecati na pravo ugovornih strana da se dogovore o plaćanju u ratama.
Bankovne troškove nastale vraćanjem dospjelih iznosa davatelju financijskih sredstava snosit će korisnik financiranja.
U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama ovoga članka davatelj financijskih sredstava će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koja je korisnik financiranja sukladno uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ovoga ugovora.
Sredstva osiguranja plaćanja, koja ne bude realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi projekta.

Udruge

Popis udruga čiji će se projekti sufinancirati sredstvima proračuna Grada Pakraca u 2017. godini

Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu namijenjen financiranju Programa javnih potreba u kulturi

Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu namijenjen financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata