Natječaji i javne objave #Novosti

Donesena Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata udruga u 2018. godini

Završen je postupak po zadnjem javnom natječaju za sufinanciranje udruga Grada Pakraca u 2018. godini. Nakon isteka roka za prigovore, udruge će potpisati ugovore o korištenju sredstava/sufinanciranju s Gradom Pakracom, prilažući Uvjerenje o nekažnjavanju osobe za zastupanje i Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga.

PDF: Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata udruga u 2018. godini

Natječaji i javne objave #Novosti

Donesene Odluke o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za aktivnosti udruga i ustanova

Nakon provedenih postupka javnih natječaja i ocjenjivanja projektnih prijedloga gradonačelnica je donijela Odluku o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za aktivnosti udruga i ustanova. (www.pakrac.hr).

.

Natječaj za udruge, koje nisu obuhvaćene provedenim natječajima, otvoren je do 30.03.2018. godine.
 .

Pozivaju se osobe za zastupanje udruga, odnosno ustanova, koje su ostvarile pravo sufinanciranja svojih prijedloga projekata u 2018. godini, na potpisivanje Ugovora – svakog radnog dana od 8-11 ili od 12 – 14 sati ured 129, do najkasnije 13. travnja 2018.

Pri tome, udruge i ustanove su dužne dostaviti:

– potvrdu o nepostojanju duga
– potvrdu da se protiv osobe za zastupanje ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci) te ponijeti pečat udruge, odnosno ustanove.
Ukoliko u narečenom roku udruge i ustanove ne potpišu ugovore, smatrat će se da tijekom 2018. godine ne žele koristiti sredstva proračuna Grada Pakraca za financiranje svojih aktivnosti.

.

ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA:

Najave događanja

Odgođena uvodna radionica programa „Aktivni u zajednici“

Ovim putem obavještavaju se svi zainteresirani građani da je predstavljanje programa „Aktivni u zajednici“, čije održavanje je bilo planirano za 22. ožujka 2018. godine u 16 sati u prostorijama Stare gradske vijećnice, na adresi Ulica Hrvatskih velikana 2, u organizaciji Zaklade Slagalica i Grada Pakraca, odgođeno do daljnjega.

Novi termin objavit ćemo naknadno.

Natječaji i javni pozivi za udruge #Novosti

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2018. godini

Projektom se smatra, u smislu ovog Javnog poziva, skup aktivnosti kojima je unaprijed utvđeno vrijeme
trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja.
Sukladno Klasifikaciji djelatnosti udruga prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske, u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata mogu se javiti udruge iz slijedećih područja djelovanja:

  • demokratske političke kulture i ljudskih prava,
  • duhovnosti, humanitarno socijalne djelatnosti,
  • hobističke djelatnosti,
  • kulture,
  • zaštita zdravlja i ljudskih života,
  • obrazovanje,
  • ostale djelatnosti udruga (naglasak na: očuvanje i zaštitu prirode te promociju i održivost gospodarskog razvoja)

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje projekata koji će se provoditi u 2018. godini.
Svaki Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv prijaviti najviše jednu prijavu.

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 90.000,00 kuna.
Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedinog projekta je od 500,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga te koji su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Pakraca osobito predali završno opisno i financijsko izvješće.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr.

Prijave se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – udruge“ ili osobno na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Javni poziv ostaje otvoren do 30. ožujka 2018. godine, 12:00 sati.

Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata a Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava biti će objavljena na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv, koje se s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaze na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dubravka.spancic@pakrac.hr do najkasnije 20.03.2018. godine.

KLASA: 007-01/18-01/05
URBROJ: 2162-04/05-18-01
U Pakracu, 28. veljače 2018.

PRILOZI JAVNOG POZIVA
Uputa za prijavitelje 2018
Obrazac proračuna projekta 2018
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac opisa projekta 2018
Obrazac izjave o partnerstv

Natječaji i javne objave #Obavijesti

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju članka 10. stavka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službene novine Grada Pakraca”, broj 04/09, 01/13, 6/13) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 06/14) Gradsko vijeće Grada Pakraca ponovno objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Pakraca.
Savjet mladih Grada Pakraca savjetodavno je tijelo Grada Pakraca koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada te u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Pakraca.

II.

Savjet mladih Grada Pakraca broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.
U Savjet mladih Grada Pakraca mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Pakraca, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.
Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.

III.

Kandidature za članove i zamjenike Savjeta mladih ističu udruge koje su sukladno svom Statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 20 mladih).

IV.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima (obrasce preuzeti na www.pakrac.hr) i obavezno sadrže slijedeće podatke:
– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
– podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište)
– podaci o zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište)
– izjavu kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature
– obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren
pečatom.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
– preslike osobnih iskaznica kandidata i zamjenika kandidata,
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga
Poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda ne starija od šest mjeseci).

V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

VI.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata“ dostavljaju se na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca“ najkasnije do 29. ožujka 2018. godine.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća izvršiti će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura.
Izvješće iz stavka 1. dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje na službenim mrežnim stranicama Grada Pakraca.

VIII.

Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

IX.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Pakraca, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti, tel. 034/411 454 ili osobno – gradska uprava Grada Pakraca (Trg bana J. Jelačića 18 u Pakracu) ured 129.

Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju odredbi članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti odjavljuje

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu

Pozivaju se ustanove u kulturi i samostalni umjetnici koji djeluju sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca da prijave svoje prijedloge projekata koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara Grada Pakraca, bogate kulturni prostor i vrijeme građanima Grada Pakraca.
Ukupno planirana sredstva po ovom Javnom pozivu, unutar proračuna Grada Pakraca u 2018. godini iznose 30.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za najviše 6 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 7.000,00 kuna koje će se raspoređivati na slijedeća prioritetna područja:

1. Knjižna, knjižnična i nakladnička djelatnost 5.000,00
književne manifestacije,

2. Muzejsko galerijska djelatnost 12.500,00
multimedijska edukativna događanja koja pridonose popularizaciji muzeja i muzejske struke,

3. Glazbena djelatnost 12.500,00
programi priredbi, koncerata i nastupa na području grada od interesa za grad,

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je do 20.ožujka 2018. godine, 12:00 sati.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:
1) ustanova u kulturi;
– koja je upisana u sudske registre u skladu sa zakonom kao ustanova u djelatnosti kulture,
– koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima,
– koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Prednost sufinanciranja ustanova pod istim razradbenim uvjetima ostvaruju ustanove kojima je osnivač/suosnivač Grad Pakrac.

2) samostalni i slobodni umjetnici;
– fizičke osobe s pravom slobodnih umjetnika utvrđenim na temelju Zakona o pravima slobodnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ 43/96, 44/96) i na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obaveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna RH („Narodne novine“ 91/15).
Svaki podnositelj prijave može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 31.12. 2018. godine. Ista ustanova/samostalni umjetnik može biti partner drugoj udruzi/ustanovi/samostalnom umjetniku na više projekata.
Programi/projekti ustanova i samostalnih umjetnika, djelatnika u kulturi, prijavljuju se na obrascima koji se objavljuju uz ovaj Javni poziv na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) te dostavljaju u zatvorenoj omotnici zajedno sa svim prilozima do datuma određenog u ovom Pozivu putem pošte na adresu:

GRAD PAKRAC
JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (128)
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac
s naznakom: „Javne potrebe u kulturi, USTANOVE-ne otvaraj

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, ostvarivanje prednosti i druga bitna pitanja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog javnog poziva.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dubravka.spancic@pakrac.hr do najkasnije 05.03.2018. godine.

KLASA: 610-01/18-01/05
URBROJ: 2162-04/05-18-01
U Pakracu, 13.02.2018.

PRILOZI JAVNOG POZIVA
Ogledni obrazac životopisa
Uputa za prijavitelje 2018
Obrazac proračuna projekta 2018
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac opisa projekta 2018
Obrazac izjave o partnerstvu
Popis priloga po Javnom pozivu 2018

Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju odredbi članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti odjavljuje

Javni poziv za
predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu

Pozivaju se udruge iz područja djelovanja u kulturi, koje obavljaju djelatnost u kulturi sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca da prijave svoje prijedloge projekata koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara.

Ukupno planirana sredstva po ovom Javnom pozivu, unutar proračuna Grada Pakraca u 2018. godini iznose 130.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za najviše 15 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 50.000,00 kuna koje će se raspoređivati na slijedeća prioritetna područja:

1. Likovna umjetnost

a) Edukativni i kreativni programi i radionice, izložbeni programi ukupno 5.000,00 kn

2. Glazbeno-scenska i plesna djelatnost ukupno 10.000,00 kn

1) programi strukovnih i amaterskih udruga i društava koji djeluju na području grada, a nastupaju na manifestacijama u gradu i od interesa za grad,

2) glazbeni i plesni festivali i manifestacije

3. Kulturno umjetnički amaterizam ukupno 60.000,00 kn

1) održavanje redovnih proba i radionica,

2) organizacija manifestacija u kulturi za promicanje i predstavljanje običaja i tradicije,

3) promicanje kulture gastronomije, govora i svih drugih oblika nematerijalne kulturne baštine

4. Kazališna i filmska djelatnost ukupno 50.000,00 kn

1) gostovanja ne/komercijalnih kazališnih grupa,

2) redovna kino prikazivačka djelatnost

5. Institucionalna podrška udrugama u kulturi ukupno 5.000,00 kn

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je do 20.ožujka 2018. godine, 12:00 sati.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:

1) udruga u kulturi – koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Svaki podnositelj prijave može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 31.12. 2018. godine. Ista udruga/ustanova/samostalni umjetnik može biti partner drugoj udruzi/ustanovi/samostalnom umjetniku na više projekata.

Programi/projekti udruga, ustanova i samostalnih umjetnika, djelatnika u kulturi, prijavljuju se na obrascima koji se objavljuju uz ovaj Javni poziv na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) te dostavljaju u zatvorenoj omotnici zajedno sa svim prilozima do datuma određenog u ovom Pozivu putem pošte na adresu:

GRAD PAKRAC
JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (128)
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac
s naznakom: „Javne potrebe u kulturi-ne otvaraj

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, ostvarivanje prednosti i druga bitna pitanja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dubravka.spancic@pakrac.hr do najkasnije 12.03.2018. godine.

KLASA: 610-01/18-01/04
URBROJ: 2162-04/05-18-01
U Pakracu, 13.02.2018.

PRILOZI JAVNOG POZIVA
Ogledni obrazac životopisa
Uputa za prijavitelje 2018
Obrazac proračuna projekta 2018
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac opisa projekta 2018
Obrazac izjave o partnerstvu
Popis priloga po Javnom pozivu 2018

Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2018. godinu

Grad Pakrac, JUO, poziva udruge koje su programski usmjerene u području tehničke kulture, da se prijave na financijsku podršku projektima i programima udruga.
Udruge, sukladno ovom Javnom pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:
1) razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
2) poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 10.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 7.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 20.ožujka 2018. godine.
Udruga može prijaviti i ugovoriti projekt u okviru ovog Javnog poziva po prioritetnom području Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je:
– upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području Grada Pakraca zaključno s danom objave Javnog poziva,
– programski usmjerena na rad u području istaknutih prioriteta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
– upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
– ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE
Prijavitelji dokumentaciju dostavljaju u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:
– opisni obrazac za prijavu projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– izvadak iz Registra udruga RH ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika),
– obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na
projektu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
Za Partnera/e: (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
– dokaz o pravnoj osobnosti partnera (Izvadak ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH).

Ukoliko projekt udruge bude pozitivno ocijenjen po ovom Javnom pozivu, prije potpisivanja Ugovora, udruga mora dostaviti:
– Uvjerenje o nekažnjavanju (dokument kojim se potvrđuje da osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelji projekta podnositelja i partnera nisu kažnjavani) ne starije od 6 mjeseci.
– potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere (ne smije postojati
javno dugovanje) ne starija od 30 dana.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr).

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u uredu br. 129) na adresu:

Grad Pakrac
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provode nadležna tijela Grada Pakraca. O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr)

Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

Grad Pakrac će s udrugama kojima se odobri financijska potpora sklopiti Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dubravka.spancic@pakrac.hr do 10.ožujka 2018.

KLASA: 007-01/18-01/04
URBROJ: 2162-04/05-18-01

Pakrac, 13. veljače 2018.

PRILOZI JAVNOG POZIVA
Ogledni obrazac životopisa
Uputa za prijavitelje 2018
Obrazac proračuna projekta 2018
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac opisa projekta 2018
Obrazac izjave o partnerstvu

Natječaji i javne objave #Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata s područja Grada Pakraca za dodjelu bespovratnih sredstava u 2018. godini.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 150.000,00 kuna, a financirat će se najviše 20 projekata. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći 60.000,00 kuna.
Prijave se podnose za sljedeća područja:
1) promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
2) aktivnosti obilježavanja obljetnica i datuma za samostalnost i suverenitet Republike Hrvatske i komemoracijske aktivnosti,
3) jačanje kapaciteta udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata te institucionalna podrška udrugama.

PRIJAVITELJI PROJEKATA
Pod prijaviteljima projekta po ovom Javnom pozivu podrazumijevaju se organizacije civilnog društva, nevladine i neprofitne udruge branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata koje:
– aktivno djeluju dulje od jedne godine,
– imaju prijavljeno sjedište na području Grada Pakraca izuzev udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje imaju sjedište u Lipiku a okupljaju članstvo s područja oba grada te udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje djeluju samo kao županijske udruge te okupljaju članstvo na području Požeško – slavonske županije.
Na ovaj javni poziv NE mogu se prijaviti:
– udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga Republike Hrvatske,
– udruge čije primarno djelovanje nije usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata,
– udruge koje prijavljuju aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje u skladu s Uputama za prijavitelje,
– udruge koje nisu izvijestile o utrošenim sredstvima za provedene projekte u 2017. godini.

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Udruge koje su prijavljuju po ovom Javnom pozivu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
– Statutom su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
– uredno su ispunile obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora,
– nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državi ili gradskom proračunu,
– protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela,
– imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta,
imaju uređen sustav prikupljanja članarina koju je platilo više od 40% članova
– kvalitetno su sastavile i pravovremeno predale cjeloviti prijedlog projekta na ocjenjivanje po ovom Javnom pozivu.
Jedan prijavitelj može na ovaj Javni poziv prijaviti najviše 2 projekta.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE
Prijavitelji dokumentaciju dostavljaju u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:
– opisni obrazac za prijavu projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– izvadak iz Registra udruga RH ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika),
– obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na
projektu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
– obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Za Partnera/e: (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
– dokaz o pravnoj osobnosti partnera: presliku – Izvadak ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH.

Ukoliko projekt udruge bude pozitivno ocijenjen po ovom Javnom pozivu, prije potpisivanja Ugovora a najkasnije na dan potpisivanja Ugovora, udruga mora dostaviti:
– Uvjerenje o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje (dokument kojim se potvrđuje da osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelji projekta podnositelja i partnera nisu kažnjavani) ne starije od 6 mjeseci,
– potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere (ne smije postojati javno dugovanje) ne stariju od 30 dana.

NAČIN PRIJAVE
Prijava projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz ovog Javnog poziva. Udruge projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu ili na pisaćem stroju. Obrasci za prijavu mogu se dobiti na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr) ili u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti (zgrada gradske uprave, ured br. 129). Sva pitanja u vezi s ovim Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja, a najkasnije do 12.02.2018., postaviti na e-mail: dubravka.spancic@pakrac.hr
Prijave na ovaj Javni poziv podnose se do, zaključno, 15. veljače 2018. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 15. veljače 2018. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno najkasnije 15. veljače 2018. godine, 14 sati.
Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata, 2018.“ na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana J. Jelačić 18
34550 Pakrac
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (ured br. 129)

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje i ovim Javnim pozivom neće se uzimati na razmatranje.

ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA
Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provode nadležna tijela Grada Pakraca. O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva za udruge Grada Pakraca u roku od 45 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom javnom pozivu.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr)

PRAVO PRIGOVORA
Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje gradonačelnik.
POTPISIVANJE UGOVORA
Grad Pakrac će s udrugama kojima se odobri financijska potpora sklopiti Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu.

Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima ovog Javnog poziva, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu, objavi rezultata možete pronaći u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje.

KLASA: 007-01/18-01/01
URBROJ: 2162-04/05-18-01

Pakrac, 10. siječnja 2018.

 

Gradski natječaji

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu