Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu namijenjen financiranju Programa javnih potreba u kulturi

Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu namijenjen financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata

Obrasci

Opisno izvješće

PREUZIMANJE: Word

Obrasci

Zahtjev za isplatu sredstava

PREUZIMANJE: Word

Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna namijenjen javnim potrebama u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2017. godinu

Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca namijenjen za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca za 2017. godinu

Natječaji i javne objave

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca za 2017. godinu

Projektom se smatra, u smislu ovog Javnog poziva, skup aktivnosti kojima je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja.

Sukladno Klasifikaciji djelatnosti udruga prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske, u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata mogu se javiti udruge iz slijedećih područja djelovanja:
– demokratske političke kulture i ljudskih prava,
– duhovnosti, humanitarno socijalne djelatnosti,
– hobističke djelatnosti,
– kulture,
– zaštita zdravlja i ljudskih života,
– obrazovanje,
– ostale djelatnosti udruga (naglasak na: očuvanje i zaštitu prirode te promociju i održivost gospodarskog razvoja)
Prijave se mogu poslati za sufinanciranje projekata koji će se provoditi u 2017. godini.
Svaki Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv prijaviti najviše dvije (2) prijave.

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 90.000,00 kuna.
Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedinog projekta je od 1.000,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga te koji su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Pakraca osobito predali završno opisno i financijsko izvješće.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr.

Prijave se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – udruge“ ili osobno na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Javni poziv ostaje otvoren do 30. ožujka 2017. godine, 12:00 sati.

Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata a Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava biti će objavljena na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv, koje se s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaze na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dubravka.spancic@pakrac.hr do najkasnije 24.03.2017. godine.

KLASA: 007-02/17-01/04
URBROJ: 2162-04/05-17-01
U Pakracu, 24. veljače 2017.

PRILOZI JAVNOM POZIVU:

 1. Izjava o partnerstvu
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 3. Obrazac opisa projekta udruge
 4. Upute za prijavitelje
 5. Obrazac proračuna

Natječaji i javne objave

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca za 2017. godinu

1-111 JAVNI POZIVI

Na temelju odredbi članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti odjavljuje

Javni poziv
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca za 2017. godinu

Pozivaju se udruge iz područja djelovanja u kulturi, ustanove u kulturi te samostalni i slobodni umjetnici koji obavljaju djelatnost u kulturi sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca da prijave svoje prijedloge projekata koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara.

Ukupno planirana sredstva po ovom Javnom pozivu, unutar proračuna Grada Pakraca u 2017. godini iznose 160.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za najviše 16 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 50.000,00 kuna koje će se raspoređivati na slijedeća prioritetna područja:

1. Likovna umjetnost – ukupno 5.000,00 kn
a) Edukativni i kreativni programi i radionice, izložbeni programi

2. Knjižna, knjižnična i nakladnička djelatnost – ukupno 10.000,00 kn
a) Književne manifestacije,
b) Nabava knjižne građe

3. Muzejsko galerijska djelatnost ukupno – 10.000,00 kn
1) izdavanje zbornika, vodiča, kataloga i promotivnog materijala,
2) multimedijska edukativna događanja koja pridonose popularizaciji muzeja i muzejske struke,

4. Glazbeno-scenska i plesna djelatnost – ukupno 10.000,00 kn
1) programi strukovnih i amaterskih udruga i društava koji djeluju na području grada, a nastupaju na manifestacijama u gradu i od interesa za grad,
2) glazbeni i plesni festivali i manifestacije

5. Kulturno umjetnički amaterizam – ukupno 60.000,00 kn
1) održavanje redovnih proba i radionica,
2) organizacija manifestacija u kulturi za promicanje i predstavljanje običaja i tradicije,
3) promicanje kulture gastronomije, govora i svih drugih oblika nematerijalne kulturne baštine

6. Kazališna i filmska djelatnost – ukupno 50.000,00 kn
1) gostovanja ne/komercijalnih kazališnih grupa,
2) redovna kino prikazivačka djelatnost

7. Institucionalna podrška udrugama u kulturi – ukupno 15.000,00 kn

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je do 13. ožujka 2017. godine, 12:00 sati.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:
1) udruga u kulturi – koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
2) ustanova u kulturi – koja je upisana u sudske registre u skladu sa zakonom kao ustanova u djelatnosti kulture, koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Prednost sufinanciranja ustanova pod istim razradbenim uvjetima ostvaruju ustanove kojima je osnivač/suosnivač Grad Pakrac.
3) samostalni i slobodni umjetnici – fizičke osobe s pravom slobodnih umjetnika utvrđenim na
temelju Zakona o pravima slobodnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ 43/96, 44/96) i na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obaveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna RH („Narodne novine“ 91/15).

Svaki podnositelj prijave može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 31.12. 2017. godine. Ista udruga/ustanova/samostalni umjetnik može biti partner drugoj udruzi/ustanovi/samostalnom umjetniku na više projekata.

Programi/projekti udruga, ustanova i samostalnih umjetnika, djelatnika u kulturi, prijavljuju se na obrascima koji se objavljuju uz ovaj Javni poziv na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) te dostavljaju u zatvorenoj omotnici zajedno sa svim prilozima do datuma određenog u ovom Pozivu putem pošte na adresu:

GRAD PAKRAC
JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (128)
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac
s naznakom: „Javne potrebe u kulturi-ne otvaraj

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani, bez obzira na status, dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, ostvarivanje prednosti i druga bitna pitanja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog javnog poziva.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dubravka.spancic@pakrac.hr do najkasnije 24.02.2017. godine.

KLASA: 610-01717-01/04
URBROJ: 2162-04/05-17-01
U Pakracu, 09.02.2017.

PRILOZI:

 1. Popis priloga po javnom pozivu
 2. Uputa za prijavitelje
 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. Obrazac izjave o partnerstvu
 5. Obrazac opisa projekta
 6. Obrazac proračuna

Obavijesti

Udruge koje ne predaju izvješća, ostaju bez financijske potpore

Udruge koje su sufinancirane sredstvima proračuna Grada Pakraca u 2016. godini su dužne predati završna, opisna i financijska, izvješća do (najkasnije) 28.veljače 2017. godine.

Ukoliko udruge do navedenog datuma ne predaju izvješća, Grad Pakrac u 2017. godini s njima neće sklapati ugovore, odnosno financirati njihove projekte, aktivnosti.
Obrasci izvješća:

Natječaji za udruge

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2017. godinu

2-javni-poziv-branitelji-2017

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata s područja Grada Pakraca za dodjelu bespovratnih sredstava u 2017. godini.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 150.000,00 kuna, a financirat će se najviše 15 projekata. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći 60.000,00 kuna.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

 1. promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
 2. aktivnosti obilježavanja obljetnica i datuma za samostalnost i suverenitet Republike Hrvatske i komemoracijske aktivnosti,
 3. jačanje kapaciteta udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata te institucionalna podrška udrugama.

PRIJAVITELJI PROJEKATA

Pod prijaviteljima projekta po ovom Javnom pozivu podrazumijevaju se organizacije civilnog društva, nevladine i neprofitne udruge branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata koje:

 • aktivno djeluju dulje od jedne godine,
 • imaju prijavljeno sjedište na području Grada Pakraca izuzev udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje imaju sjedište u Lipiku a okupljaju članstvo s područja oba grada te udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje djeluju samo kao županijske udruge te okupljaju članstvo na području Požeško – slavonske županije.

Na ovaj javni poziv NE mogu se prijaviti:

 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga Republike Hrvatske,
 • udruge čije primarno djelovanje nije usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata,
 • udruge koje prijavljuju aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje u skladu s Uputama za prijavitelje.

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Udruge koje su prijavljuju po ovom Javnom pozivu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Statutom su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • uredno su ispunile obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora,
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državi ili gradskom proračunu,
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela,
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta,
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina,
 • kvalitetno su sastavile i pravovremeno predale cjeloviti prijedlog projekta na ocjenjivanje po ovom Javnom pozivu.

Jedan prijavitelj može na ovaj Javni poziv prijaviti najviše 2 projekta.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE 

Prijavitelji dokumentaciju dostavljaju u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

 • opisni obrazac za prijavu projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
 • obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
 • izvadak iz Registra udruga RH ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika),
 • obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na projektu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)

 Za Partnera/e: (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)

 • dokaz o pravnoj osobnosti partnera: presliku – Izvadak ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH.

Ukoliko projekt udruge bude pozitivno ocijenjen po ovom Javnom pozivu, prije potpisivanja Ugovora, udruga mora dostaviti:

 • Uvjerenje o nekažnjavanju (dokument kojim se potvrđuje da osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelji projekta podnositelja i partnera nisu kažnjavani) ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere (ne smije postojati javno  dugovanje) ne stariju od 30 dana.

NAČIN PRIJAVE

Prijava projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz ovog Javnog poziva. Udruge projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu ili na pisaćem stroju. Obrasci za prijavu mogu se dobiti na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr)  ili u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti (zgrada gradske uprave, ured br. 129). Sva pitanja u vezi s ovim Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja, a najkasnije do 08.02.2017., postaviti na e-mail: dubravka.spancic@pakrac.hr

Prijave na ovaj Javni poziv podnose se do,zaključno, 13. veljače 2017. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 13. veljače 2017. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno najkasnije 13. veljače 2016. Godine, 14 sati

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata, 2017.“ na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačić 18
34550 Pakrac
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (ured br. 129)

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje i ovim Javnim pozivom neće se uzimati na razmatranje.

ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA  JAVNOG POZIVA

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provode nadležna tijela Grada Pakraca. O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva za udruge Grada Pakraca u roku od 45 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom javnom pozivu.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr)

PRAVO PRIGOVORA

Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

POTPISIVANJE UGOVORA

Grad Pakrac će s udrugama kojima se odobri financijska potpora sklopiti Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu.

Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima ovog Javnog poziva, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu, objavi rezultata možete pronaći u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje.

KLASA: 007-02/17-01/02
URBROJ: 2162-04/05-17-01

Pakrac,  04. siječnja 2017.

PRILOZI JAVNOG POZIVA: