Gradski natječaji

Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Javni poziv
Zamolba
Izjava o nekorištenju stipendije
Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Natječaji i javne objave #Obavijesti

Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15, 01/16), članka 10. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.04/17) Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata medicine

 I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija medicine, državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata medicine Grada Pakraca.

Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju Grada Pakraca a studiraju medicinu, odnosno za ostvarenje prava na stipendiju studenata medicine dužni su se natjecati. Stipendisti medicine s već ostvarenim pravom, koji imaju potpisan ugovor,  za nastavak primanja stipendije dužni su priložiti potvrde o upisu nove akademske godine s ispisom ocjena.

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2018./2019. po razradbenom postupku nakon provedenog javnog natječaja sukladno kriterijima za izbor korisnika stipendije.

Stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2018. godine.

Mjesečni iznos stipendije za studente medicine iznosi 1.200,00 kuna, a dodijelit će se ukupno 3 stipendije.

Stipendiranje ne obuhvaća apsolventsku godinu studija, a priznaje se jedna godina apsolventskog staža.

III.

 1. Prijave za stipendiranje studenata medicine uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
 • presliku osobne iskaznice,
 • uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
 • uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
 • izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti (obrazac),
 • izjavu o članovima domaćinstva (obrazac),
 • prijepis ocjena za prethodnu akademsku godinu studija, odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine studija medicine,

 (ukoliko postoji):

 • presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno,
 • potvrde o školovanju braće i sestra,
 • potvrde o nezaposlenosti roditelja,
 • potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
 • presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
 • potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare jednaki broj bodova, više mjesto na rang-listi pripada studentu na višoj studijskoj godini, a ukoliko se i tada ne može utvrditi prednost, više mjesto pripada studentu koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao u medicinskim ustanovama na

području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine, 14:00 sati,  a dostavljaju se na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata medicine 2018/2019.“.

VI.

Prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave,  na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

OBRASCI

Zamolba
Izjava o nekorištenju stipendije
Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Natječaji i javne objave #Obavijesti

Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15,01/16), članka 9. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, Jedinstveni upravni odjela, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata Grada Pakraca

I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte i pete godine studija, koji imaju prebivalište dulje od 5 godina na području Grada Pakraca i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata Grada Pakraca.

Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju, i to:

 • studenti koji primaju stipendiju po socijalnom kriteriju, a žele istu primati i u ovoj akademskoj godini, dužni su se natjecati,
 • studenti koji primaju stipendiju, a stječu uvjete za natjecanje za stipendiju deficitarnih zanimanja, mogu se natjecati.

Deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2018./2019. su:

 1. ing.aedif. (magistar inženjer građevinarstva),
 2. mus. (magistar glazbe, instrumentalist: gitare, violine, klarineta, trube i klavira),
 3. pharm. (magistar farmacije),
 4. bacc. ing. techn. aliment (inženjer prehrambene tehnologije).

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2018./2019., a stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2018. godine.

Mjesečni iznos stipendije iznosi 400,00 kuna.

Nakon razradbenog postupka po zaprimljenim zamolbama za, do ukupno 10 studenata koji udovoljavaju socijalnom kriteriju te za, do ukupno 10 studenata koji studiraju deficitarna zanimanja,  iznos mjesečne stipendije iznosit će 800,00 kn.

Stipendisti po socijalnom kriteriju se određuju unutar ukupnog broja studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju Grada Pakraca, a na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja i dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju njih ostvaruje prioritet na listi.

Stipendisti deficitarnog zanimanja određuju se na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja te dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju istih ostvaruje prioritet na listi.

III.

 1. Prijave za stipendiranje studenata uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
 • presliku osobne iskaznice,
 • uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
 • uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
 • izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti.
 1. Prijave za stipendiranje studenata po socijalnom kriteriju ili deficitarnog zanimanja, bez obzira jesu li ili nisu stipendisti Grada Pakraca, uz navedeno u točki A) moraju sadržavati i:
 • presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno (ukoliko postoji),
 • izjavu o članovima kućanstva,
 • potvrde o školovanju braće i sestra,
 • potvrde o nezaposlenosti roditelja,
 • potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
 • potvrda porezne uprave da roditelj i ostale punoljetne osobe u kućanstvu nisu upisane u registar poreznih obveznika u tekućoj godini,
 • potvrdu o općem uspjehu za prethodnu godinu studija ili, ukoliko je kandidat student prve godine studija, završnih razreda srednje škole.
 1. Studenti deficitarnog zanimanja i studenti koji se natječu za stipendiju po socijalnom kriteriju mogu ostvariti i dodatne bodove na način da uz navedeno u točki A) i B) dostave:
 • presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
 • potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

Prednost za ostvarenje prava kod deficitarnih zanimanja stječu stipendisti Grada Pakraca u odnosu na studente koji se prvi put prijavljuju sa zamolbom te studenti deficitarnih zanimanja viših godina studija u istom zanimanju ostvaruju prednost u odnosu na studente nižih godina studija.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Svi stipendisti Grada Pakraca za nastavak korištenja stipendije od 400,00 kn, odnosno kod deficitarnih zanimanja 800,00 kn, moraju ispuniti uvjet redovnog upisa slijedeće akademske godine što dokazuju dostavljanjem potvrde ili uvjerenja o upisu slijedeće akademske godine na temelju odredbi iz ugovora, a najkasnije tijekom natječajnog razdoblja za dodjelu stipendija u nadolazećoj akademskoj godini.

Stipendisti koji su imali obvezu polaganja završnih ispita preddiplomskog studija nakon III. godine studija, upisom IV. godine studija, odnosno 1. godine diplomskog studija te dostavljanjem potvrde o upisu nastavljaju primati stipendiju.

Stipendisti koji su upisali apsolventsku godinu studija također su dužni dostaviti potvrde o upisu iako tijekom iste neće primati stipendiju. Za apsolviranje se priznaje jedna akademska godina.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao i zaposliti se na području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine, 14:00 sati,  a dostavljaju se na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata 2018/2019.“.

VI.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave,  na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

OBRASCI:
Zamolba
Izjava o zajedničkom kućanstvu
Izjava o nekorištenju stipendije

Gradski natječaji

Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca

Javni poziv

OBRASCI:
Zamolba
Izjava o zajedničkom kućanstvu
Izjava o nekorištenju stipendije

Obavijesti

Od 11. listopada počinje isplata naknade za ogrjev

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji su stekli pravo na naknadu za ogrjev, da od četvrtka 11. listopada 2018. do 31.listopada 2018. – svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 sati (stanka od 11 do 11:30) mogu osobno primiti sredstva, uz predočenje osobne iskaznice, u uredu 124 gradske uprave u Pakracu (Trg bana J. Jelačića 18, prvi kat desno).

U slučaju spriječenosti, molimo javiti se na broj 034 411 454.

Gradski natječaji #Novosti

Javni natječaj za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2018./2019.

Novosti

Istraživanja tržišta rada radi utvrđivanja deficitarnih zanimanja

Poziv pravnim i fizičkim osobama

Grad Pakrac provodi postupak istraživanja tržišta rada radi utvrđivanja deficitarnih zanimanja u akademskoj godini 2018/2019. na temelju odredbi članka 2. Odluke o stipendiranju  studenata Grada Pakraca.

Cilj ovog istraživanja je prikupljanje i analiza podataka u svrhu donošenja odluke gradonačelnika o deficitarnom zanimanju radi stipendiranja studenata sredstvima Proračuna Grada Pakraca. Istraživanjem ističemo važnost međusobne suradnje kojom želimo potaknuti poslodavce na strateško planiranje i podržavanje općeg interesa radi čega u njega uključujemo javnost na lokalnoj razini – poslodavce različitih profila; ustanove, mala i velika poduzeća, obrte, udruge, OPG-e.

Istraživanje se provodi jednokratno, jednom godišnje i primarno, a usmjereno je ka pravnim i fizičkim osobama na području grada Pakraca i mjestima koja su od Pakraca udaljena najviše 50 kilometara. Metoda ispitivanja je osobna, a očekujemo da odgovorna osoba gospodarskog subjekta ispuni priloženi obrazac upitnika te ga potpisanog i s pečatom dostavi poštom ili osobno do 25. rujna 2018. godine na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured 128)

odnosno e-mailom (PDF format): dubravka.spancic@pakrac.hr

Obrazac upitnika za izbor deficitarnog zanimanja u akademskoj godini 2018./2019. možete preuzeti ovdje.

Obavijesti

Poziv građanima za ostvarivanje prava na sredstva za ogrijev

Pozivaju se građani, korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, da radi mogućnosti ostvarivanja prava na sredstva za ogrjev u 2018. godini, u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca – Trg bana Josipa Jelačića 18 u Pakracu (prvi kat zgrade gradske uprave, ured broj 128) potpišu IZJAVU.
Potpisivanje je omogućeno svakog radnog dana od 8 do 10 sati do 20. srpnja 2018. godine. Korisnici su tom prilikom dužni predočiti osobnu iskaznicu, a slijepe i nepismene osobe dokaze o istome.
U istom uredu nije moguće rješavati ovo socijalno pravo ukoliko ne primate mjesečnu zajamčenu minimalnu pomoć (putem Centra za socijalnu skrb).

Gradski natječaji

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“

Gradski natječaji

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć iz Programa „TRI PLUS“ za plaćanje redovnog programa dječjeg vrtića