Novosti

Poziv pravnim i fizičkim osobama: Istraživanje tržišta rada

Grad Pakrac provodi postupak istraživanja tržišta rada radi utvrđivanja deficitarnih zanimanja u akademskoj godini 2020/2021. na temelju odredbi članka 2. Odluke o stipendiranju  studenata Grada Pakraca.

Cilj ovog istraživanja je prikupljanje i analiza podataka u svrhu donošenja odluke gradonačelnika o deficitarnom zanimanju radi stipendiranja studenata sredstvima Proračuna Grada Pakraca. Istraživanjem ističemo važnost međusobne suradnje kojom želimo potaknuti poslodavce na strateško planiranje i podržavanje općeg interesa radi čega u njega uključujemo javnost na lokalnoj razini – poslodavce različitih profila; ustanove, mala i velika poduzeća, obrte, udruge, OPG-e.

Istraživanje se provodi jednokratno, jednom godišnje i primarno, a usmjereno je ka pravnim i fizičkim osobama na području grada Pakraca i mjestima koja su od Pakraca udaljena najviše 50 kilometara. Metoda ispitivanja je osobna a očekujemo da odgovorna osoba gospodarskog subjekta ispuni priloženi obrazac upitnika te ga potpisanog i s pečatom dostavi poštom ili osobno do 25. rujna 2020. godine na adresu:

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured 128)

odnosno e-mailom (PDF format): dubravka.spancic@pakrac.hr

Obrazac upitnika za izbor deficitarnog zanimanja u akademskoj godini 2020./2021. možete preuzeti ovdje.

Obavijesti

Poziv za ostvarivanje prava na sredstva za troškove ogrjeva u 2020. godini

Da bi ostvarili pravo na sredstva za troškove ogrjeva u 2020. godini, korisnici zajamčene minimalne pomoći su dužni potpisati izjave da se griju na drva.

Isto mogu učiniti od 30. lipnja do 15. srpnja 2020. u Gradskoj upravi u uredu 128 (Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca) svakoga radnoga dana od 8-14 sati (stanka 10,30 – 11 sati).

Pravo se ostvaruje uz uvjet da korisnik ZMP potpiše pravovremeno spomenutu izjavu, a ovogodišnji iznos potpore je 1.050,00 HRK – na temelju odredbi točke IV. i točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini. 

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“

 

Na temelju članka 9. Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“, u nastavku skraćeno; Program „TRI PLUS“, (KLASA: 551-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/05-18-3) te Izmjena i dopuna Programa „TRI PLUS“ od 24.10.2018. godine, jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, dana 30. prosinca 2019. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“

I.

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu pomoći za podmirivanje troškova stanovanja: komunalne naknade i dijela komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva prema Programu demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca (KLASA: 551-01/18-01/1, URBROJ: 2162-04/05-18-3) te Izmjena i dopuna Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca.

II.

Pravo na dodjelu pomoći iz točke I. imaju državljani Republike Hrvatske, obitelji s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju ili im je utvrđen invaliditet radi kojega nisu zaposleni, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca, i to za:
a) troškove stanovanja;
1. komunalne naknade za objekt stanovanja sukladno veličini stambene jedinice i položaju objekta,
2. 150,00 kn mjesečno za komunalne i druge režijske troškove koji će se iznos isplaćivati na račun korisnika.
Ostvarenje prava na pomoći za podmirenje troškova stanovanja ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava na ostale pomoći iz Programa „TRI PLUS“, a neiskorištena sredstva od strane pojedinog korisnika za pomoć u podmirenju troškova stanovanja ne mogu se preraspodijeliti na druge troškove.
b) dodjelu pomoći za plaćanje 50% mjesečne cijene redovnog programa dječjeg vrtića za treće i/ili svako daljnje dijete koje pohađa redovni program Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
c) dodjelu pomoći za parkiranje, dodjelu parkirne karte „TRI PLUS“ za besplatno parkiranje do maksimalno dva sata na javnim parkiralištima u gradu Pakracu u 2020. godini,
d) dodjelu pomoći za podmirivanje troškova prijevoza, odnosno pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu javnim prijevozom vlakom ili autobusom na relaciji; mjesto studiranja u Republici Hrvatskoj – Pakrac ili obrnuto, jednom mjesečno do najviše 10 puta godišnje.

III.

Prijava na ovaj Javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na standardiziranim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva na kojima su nabrojani obvezni prilozi, uz napomenu da se sva dokumentacija može dostaviti u neovjerenoj preslici.

IV.

Pomoći iz ovog Poziva dodjeljuju se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine pri nepromijenjenim okolnostima unutar obitelji, odnosno do roka u kalendarskoj 2020. godini do kojega pojedina obitelj ostvaruje pravo.
Zahtjevi s pripadajućim prilozima se podnose od dana objave ovog Poziva do 30. studenoga 2020. poštom u zatvorenoj omotnici ili neposrednom predajom na adresu: GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac s naznakom: „TRI PLUS“.
Ukoliko zahtjev podnese do 31. siječnja 2020. godine pravo Korisnik ostvaruje za kalendarsku 2020. godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete.
Po zahtjevu podnesenom nakon 31. siječnja 2020. godine Korisnici će prava ostvarivati temeljem rješenja nadležnog upravnog tijela, od mjeseca koji slijedi nakon izvršnosti rješenja.
Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom, neće se razmatrati.

V.

Obitelji koje su ostvarile prava iz Programa TRI PLUS u 2019. godini uz uvjet da su unutar obitelji nepromijenjene okolnosti NE TREBAJU PODNOSITI NOVE ZAHTJEVE. Obitelji sa stečenim pravom u 2019. godini, bez promijenjenih okolnosti unutar obitelji, dužne su potpisati Izjavu o (ne)promijenjenim okolnostima u uredu br. 128 gradske uprave ili istu dostaviti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac s naznakom „TRI PLUS-Izjava“.
U slučaju da je samo dio okolnosti promijenjen, a koji ne ugrožava status korisnika (prodan automobil, dijete prelazi iz vrtića u školu i sl.) potrebno je dostaviti dokaze o promjeni.

U Pakracu, 30. prosinca 2019. godine
KLASA: 551-01/19-01/2
URBROJ: 2162-04/05-19-01

Novosti

Mir u nama

U ovo vrijeme došašća, predbožićne radosti i završetka još jedne godine, zahvalimo za MIR kojega uživamo u svojoj državi, gradu, obitelji!
Pomislimo na one koji MIR nemaju te, ako imamo sumnju ili znamo za postojanje nasilja nad ženama ili u obitelji, prijavimo! Osigurajmo taj MIR čiste savjesti i u sebi!

MIR U NAMA

Nasilje u obitelji je kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije, društveni, obiteljski i osobni problem! Većina žrtava obiteljskog nasilja su žene, često djeca, osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom. Djeca su žrtve nasilja u obitelji i kad nisu izravno izložena, jer svjedoče nasilju.
U borbi protiv nasilja u obitelji, osim zakonima osigurane profesionalne pomoći žrtvama u krizi, važno je senzibilizirati javnost, što i ovim putem želimo učiniti!

Svi stručnjaci koji rada ne poslovima zaštite i podrške žrtvama nasilja u obitelji, imaju načela: žurno individualno, obzirno, stručno i nepristrano pristupiti štiteći interes djeteta, žene-žrtve, uz svjesnost tvrdnje da je za nasilje odgovoran počinitelj nasilja!

Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji naglašava se obveza prijavljivanja nasilja u obitelji. Djelatnici u zdravstvenim ustanovama, u ustanovama socijalne skrbi, odgojno obrazovnim ustanovama, vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva, dužni su prijaviti policiji

192 ili jedinstveni 112 za hitne slučajeve

ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja ili sumnju, jer su najčešće u kontaktu sa žrtvama. Ukoliko to ne učine – čine prekršaj.

Za postupanje u slučaju nasilja u obitelji nadležne ustanove, koje su dužne osigurati dežurstva stručnjaka 24 sata, su (skraćeno predstavljene obveze):

POLICIJA
– žurni dolazak, prekid nasilničkog čina/sprječavanje počinitelja u nasilnom ponašanju, zaštita žrtve, prikupljanje podataka, procjena rizika, davanje uputa žrtvi o pravima, pružiti podršku žrtvi, predložiti sudu izricanje mjera, podnijeti odgovarajuću prijavu, obavijestiti CZSS

ZDRAVSTVO
– u slučaju sumnje da je zdravstveno stanje ili ozljeda posljedica nasilja OBZIRNO razgovarati s osobom, prijaviti POLICIJI ili DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

PRAVOSUĐE
– pristupiti pažljivoj obradi kaznenog ili prekršajnog predmeta, omogućiti sudsku zaštitu žrtvi nasilja, osobito djetetu

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
– ovlasti sveobuhvatne zaštite žrtve i članova obitelji, osobito djece i svih ranjivih skupina kroz integrirani pristup u radu i s počiniteljem nasilja i žrtvom, izraditi PLAN SIGURNOSTI zajedno sa žrtvom,

ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
– putem ureda ravnatelja ili stručnog suradnika ustanove prijaviti sumnju na nasilje POLICIJI i nadležnom centru za socijalnu skrb, osigurati sigurnost djetetu do dolaska drugog roditelja ili djelatnika CZSS
Organizacije civilnog društva koje programski djeluju u cilju zaštite žrtava nasilja, kod nas je to Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN
– pružanje savjetodavne i druge pomoći žrtvama, osiguravanje sigurnog smještaja i psihosocijalnog tretmana, informiranje o pravima, suradnja s policijom, CZSS i pravosudnim tijelima.

SUSTAV PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
1. Služba za podršku žrtvama i svjedocima (ministarstvo pravosuđa) – radi svjedočenja na sudovima, informirati žrtve o pravima i načinu ostvarivanja istih
2. Odjel za podršku žrtvama i svjedocima (pri županijskom sudu)– pruža podršku i opće procesne informacije o pravima žrtava i svjedoka u postupku
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja (od 8 – 20 svaki dan) Udruga za podršku žrtvama i svjedocima/BESPLATAN POZIV

116 006

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Najava javnog poziva Programa TRI PLUS

Program demografskih i pronatalitetnih mjera „TRI PLUS“ koji se kontinuirano provodi od 01.07.2018. godine, Grad Pakrac nastavlja provoditi i u 2020. godini.
Program TRI PLUS koriste obitelji čiji su članovi državljani Republike Hrvatske s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju ili im je utvrđen invaliditet radi kojega ne mogu biti zaposleni, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.

Mjere iz programa TRI PLUS u 2020. godini, financirane sredstvima proračuna Grada Pakraca, sukladno rokovima utvrđenih prava, podrazumijevaju pomoći za:
1. troškove stanovanja;
1.1. troškove komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji – za objekt stanovanja obitelji,
1.2. komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva – u iznosu 150,00 kn mjesečno bez obzira na naselje i komunalne priključke,
2. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete – 50% mjesečne cijene,
3. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece – 10 puta godišnje po studentu
4. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu – za jedno osobno vozilo

Javni poziv u Programu TRI PLUS za 2020. godinu, s više pojedinosti i objašnjenja, bit će objavljen 30. prosinca 2019. godine.
Ukoliko imate pitanja ili komentara, stojimo na raspolaganju: dubravka.spancic@pakrac.hr

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2019./2020.

Javni pozivi i službene objave #Obavijesti

Odluka o dodjeli stipendije studentima medicine za akademsku godinu 2019./2020.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2019/2020.

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje prijedlog

LISTE KANDIDATA

koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2019/2020.

  

a) dosadašnji stipendisti s nastavljenim pravomu koji će primati 400,00 kn stipendije

 

rd.br. prezime i ime visoka škola/ godina studija 
01. ĐURĐEVIĆ DUNJA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, flauta, 4.godina
02. EREIZ MATEA Sveučilište u Zagrebu,Učiteljski fakultet, Učiteljski s njemačkim, 5. godina
03. KLIGL KARLO Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, 4.godina
04. KOP SILVIO Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, biljne znanosti, 4 godina
05. LASIĆ LUCIJA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost/nastavnički, 5.godina
06. LAUČAN MATEA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, kemija, 3. godina
07. NADAŽDI HELENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, prehrambeno inženjerstvo, 5.godina
08. NAGY ANJA Sveučilište u Dubrovniku, Mediji i kultura društva, 4.godina
09. PIERABON ANNA Zdravstveno veleučilište Zagreb, sanitarno inženjerstvo, 3.godina
10. PIEROBON MINEA Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 4.godina
11. ŠIRAC FILIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  Elektrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija, računalstvo, 4.godina
12. VACEK HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  prehrambeno tehnološki, prehrambena tehnologija, 3. godina
13. ŽILI KARLO Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija, 5.godina
14. ŽILI LANA Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija  3.godina

b) stipendisti u ovoj akademskoj godini – socijalni kriterij

 

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. BENDRA ANTUN Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, elektrotehnika 2.godina
02. HEMZAČEK ANTONIO Veleučilište u Požegi, računovodstvo, 2.godina
03. JEREMIĆ LUCIJA Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,  veterinarska medicina, 3.godina
04. SERIĆ SAMATA Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet,menadžment 1.godina
05. ZANDONNA GEA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija, 2.godina

 

c) stipendisti u ovoj akademskoj godini – deficitarna zanimanja

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. ĐURĐEVIĆ HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, studij žičani instrumenti, gitara,  3.godina
02. ŠIMIĆ FRANKA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 3.
03. VUJANIĆ LANA Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnički fakultet, Prehrambena tehnologija, 2. godina

 

d) novi stipendisti u ovoj akademskoj godini- druga, treća, četvrta odnosno završna godina studija

 

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. AJHNER IVA Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, učiteljski fakultet s modulima, 2 godina
02. ČIČKOVIĆ ANA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet odgojno obrazovnih znanosti, eng.jezik i književnost i hrv.jezik i književnost, 3.godina
03. DEMARTINI LORENA Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studij, latinski jezik i povijest, 2.godina
04. LUJANAC JOSIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, studij kemije 4.godina
05. MAZZONI IVA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,  Fakultet za odgojno obrazovne znanosti, učiteljski studij, 2.godina
06. OSMAK KARLA Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Biljne znanosti, 2.godina
07. PINTUR IVONA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, studij sociologije i pedagogije, 2.godina
08. RADE KARLA Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, socijalna pedagogija 2.godina
09. ROSMAN KARLO Veleučilište u Slavonskom Brodu, menadžment 2.godina
10. SVJETLIČIĆ VILIM Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i IT, 2. godina
11. ŠARČEVIĆ LUKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i IT, 2. godina
12. ŠIMIĆ MIHOVIL Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i IT, 2. godina
13. ŠPANČIĆ DORA Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno tehnološki fakultet, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, 3.godina
14. TUTIĆ LORENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Stručni upravni studij, 2.godina

 

e) stipendisti s odgodom (ne primaju stipendiju ove akademske godine)

rd.br. ime i prezime visoka škola/godina studija za upis tijekom ove akademske godine
01. SKALNIK TENA Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, sociologija,diplomiranje
02. DIZEPP EMILIO Sveučilište u Puli, Talijanski jezik i književnost, diplomiranje

 

f) apsolventi u akademskoj godini (ne primaju stipendiju)

rd.br. prezime i ime visoka škola/zvanje
01. FILIPOVIĆ ANA Sveučilište u Zadru, njemački jezik i talijanski, diplomirati
02. ŠPANČIĆ KLARA Sveučilište u Zagrebu , Fakultet političkih znanosti, novinarstvo, diplomirati
03. LASIĆ EBONY Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu, slikarstvo, diplomirati

Na temelju odredbi članka 21. predmetne Odluke u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.


Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Pakraca koji je dužan donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana. Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

stručna suradnica
Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/19-01/03
URBROJ: 2162-04/05-19-04
U Pakracu, 04. studenoga 2019.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Rang lista za akademsku godinu 2019./2020. – studenti medicine

Na temelju odredbi članka 11. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/17) Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca utvrđuje prijedlog

RANG LISTE

za akademsku godinu 2019./2020.

 

I.

U provedenom postupku natječaja za akademsku godinu 2019/2020. prijavljena je jedna studentica medicine s cjelovitom zatraženom dokumentacijom koja udovoljava formalnim uvjetima natječaja.

II.

U  postupku bodovanja prijave kandidata rangira se kako slijedi:

rd.br. Ime i prezime uspjeh godina studija socijalni status ukupno bodova
01. BARBARA KREJČI 10 2 0 12

III.

Ova rang lista dostavlja se Gradonačelnici radi donošenja Odluke o dodjeli stipendije studentima medicine i objavljuje se na gradskoj mrežnoj stranici.

IV.

Svaki kandidat može na rang-listu podnijeti pisani prigovor u roku osam dana od dana objave rang-liste.

Prigovor se podnosi Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca putem pošte ili se predaje u pisarnici.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja prijavitelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, a odluka Gradonačelnika je konačna.

V.

Odluku o dodjeli stipendija studentima medicine donosi Gradonačelnik, a sa  studentom će se sklopiti ugovor o stipendiranju za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da stipendist tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane Odlukom o stipendiranju studenata medicine.

VI.

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni studij koji uključuje i jednu apsolventsku godinu tijekom koje korisnik ne prima stipendiju.

Korisnik stipendije dužan je tražiti posao u stečenom zvanju odazivom na natječaje, oglase i pozive zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci.

U Pakracu, 04.11.2019.

Novosti

Hrvatske željeznice radi popularizacije javnog prijevoza putnika, uvele dodatne pogodnosti srednjoškolcima!

Prije svega je potrebno da srednjoškolci ostvare pravo na sufinacirane mjesečne karte kojima mogu putovati u 2. razredu vlakova (osobno otići na željezničku stanicu u Pakracu s osobnom iskaznicom, potvrdom škole o upisu, dvije fotografije za osobne dokumente – popuniti zahtjev i primiti iskaznicu, kartu), a time im je omogućen BESPLATAN prijevoz na bilo kojoj relaciji na području Republike Hrvatske tijekom školske godine 2019/2020.
Tijekom praznika (srpanj i kolovoz 2020.) ostvaruju 75% popusta na relaciji na kojoj su putovali tijekom školske godine. Učenici u vlaku moraju predočiti sufinanciranu kartu za tekući mjesec, a iste se mogu preuzeti samo na blagajnama.