Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini

Obavijesti

Obavijest o početku jesenske sustavne deratizacije Grada Pakraca

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem ugovora sa Gradom Pakracom Klasa: 501-01/17-01/2 Urbroj: 2162-05/07-17-11. od 28.04.2017., započinju 22.09.2017. jesensku sustavnu deratizaciju Grada Pakraca (stambene zgrade i zelene površine).

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima:

• Brodilon mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Brodilon parafinski blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Brodilon blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%

Antidot : Vitamin K1 (fitomenadion)

Sustavna deratizacija će se obavljati od 22.09.2017. do 26.09.2017., plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.

Odgovorna osoba:
Dalibor Puharić, dipl.ing.
Mob: 099 317 95 26

Obavijesti

Obavijest stočarima koji su dobili odluke o davanju u zakup državnog zemljišta bez javnog poziva

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Agencija za poljoprivredno zemljište pozvat će fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva (tzv. izravna dodjela zemlje stočarima) na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaju jedinice lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi. Naputak možete pročitati ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

Ministarstvo poljoprivrede

Novosti

Operativni plan proljetne sustavne deratizacije Grada Pakraca s pripadajućim naseljima – II dio

Stanovnici Grada Pakraca s pripadajućim naseljima biti će unaprijed obaviješteni putem obrazaca obavijesti na oglasnim pločama pojedinih naselja. Sustavna deratizacija provodi se planiranjem blokova koji započinju od periferije prema središtu sistemom koncentričnih krugova. Količina izloženih zatrovanih mamaca ovisi o utvrđenom stupnju infestacije površine, prostora ili objekta u trenutku provođenja mjere. Zatrovani mamaci biti će izloženi sukladno standardima propisanim Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Plan rada po danima:

Sustavna deratizacija će se obavljati od 10.05.2017. do 26.05.2017., plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.

Odgovorna osoba:
Dalibor Puharić, dipl.ing.
Mob: 099 317 95 26

Obavijesti

Obavijest o početku proljetne sustavne deratizacije Grada Pakraca s pripadajućim naseljima

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem ugovora sa Gradom Pakracom započinju 10.05.2017. proljetnu sustavnu deratizaciju Grada Pakraca s pripadajućim naseljima.

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima:

• Brodilon mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Brodilon parafinski blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Brodilon blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%

Antidot: Vitamin K1 (fitomenadion)

Sustavna deratizacija će se obavljati od 10.05.2017. do 24.05.2017., a plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.

10.05.2017.

11.05.2017.

15.05.2017.

16.05.2017.

17.05.2017.

18.05.2017.

19.05.2017.

Badljevina

Omanovac

Kapetanovo Polje

Koturić

Gornja Šumetlica

Prekopakra

*Pakrac

Gornja Obrijež

Ploštine

Popovci

Donja Šumetlica

Veliki Banovac

Toranj

Veliki Budići

Kričke

22.05.2017.

Donja Obrijež

Mali Banovac

Mali Budići

Rogulje

*Pakrac

Batinjani

Branešci

Bjelajci

Stari Majur

Gornji Grahovljani

Cikote

23.05.2017.

Novi Majur

Srednji Grahovljani

Jakovci

*Pakrac

Donji Grahovljani

Prgomelje

Dereza

Tisovac

24.05.2017.

Španovica

Glavica

*Pakrac

Dragović

Bučje

Brusnik

Ožegovci

Kraguj

Kusonje

Lipovac

 

Obavijesti

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom k.č.br. 570/1 k.o. Kričke

Obavijesti

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom k.č.br. 1359 k.o. Donja Obrijež

Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2017. godini

Temeljem članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 5. Programa potpore poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2016. -2020. godine (“ Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 3/16) i članka 41. Statuta Požeško-slavonske županije (”Požeško-slavonski službeni glasnik” br. 1/13), Župan Požeško-slavonske županije objavljuje se sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2017. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1: Kupovina crne slavonske nazimice/nerasta 
Kupovina valjane suprasne nazimice Crne slavonske svinje ili testiranog nerasta Crne slavonske svinje.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja ili do max 1.300,00 kn/kom odnosno do najviše 10.000,00 kn po korisniku godišnje. (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

MJERA 2: Program edukacije, stručnog osposobljavanja i nastup na tuzemnim sajmovima/izložbama
Pokriće dijela troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao i predstavljanje na tuzemnim sajmovima .
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50% dokumentiranih izdataka, ali ne više od 10.000,00 kn po korisniku godišnje. (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

MJERA 3: Kamata na poljoprivredne kredite
Subvencija kamata na kredite poslovnih banaka koji su namijenjeni za :
– sufinanciranje troškova sustava navodnjavanja radno intenzivnih kultura ,
– bioplinska postrojenja, biomasa za sušenje duhana,solarni paneli
– sufinanciranje troškova izgradnje modernizacije i rekonstrukcije plastenika i staklenika za proizvodnja povrća i cvijeća ,
– osnovna i obrtna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju,
– legalizacija poljoprivredno/gospodarskih objekata
Iznos potpore: do 3,0 postotna poena godišnje kamate na poduzetnički kredit. Subvencionira se samo redovna kamata koja je od strane korisnika uplaćena na račun poslovne banke.  (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

MJERA 4: Specifični program razvoja poljoprivrede
Sufinancirat će se aktivnosti koje nisu obuhvaćene nekom od postojećih mjera iz ovog Javnog poziva, a koje pridonose konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva (nabava i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje, nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče, modernizacija postojećih plastenika ili staklenika, nabava i postavljanje zaštitne ograde, nabavu informacijsko-komunikacijske opreme i programa,….)
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 50% dokumentiranih izdataka, ali ne više od 10.000,00 kn po korisniku godišnje. (OBRAZAC ZA PRIJAVU)

2. KORISNICI POTPORE
Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ -poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Požeško-slavonske županije. Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva ( OPG) ili obrt . Subvencija nije namijenjena za zadruge i trgovačka društva . Potpora se odobrava za aktivnosti nastale u razdoblju od 01.01.2017.godine .
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

3. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE POPUNJENOM ZAHTJEVU:
Obavezna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore navedena je na obrascu zahtjeva koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva.
Upravni odjel za gospodarstvo može po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.

4 .ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA
Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju najkasnije do 30. studenog 2017.godine. Rješavaju se prema vremenu zaprimanja, a najkasnije do 15. prosinca 2017.godine.
Potpore se isplaćuju na račun korisnika prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Požeško-slavonske županije.

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku pojedinu Mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odijelu za gospodarstvo i graditeljstvo , Županijska 7, 34000 Požega , soba 25 ili na www.pszupanija.hr
Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama na gornju adresu s naznakom «Potpore u poljoprivredi –za javni poziv».
Zahtjev za potporu se može podnijeti za više mjera.
Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji s nepodmirenim obvezama prema Požeško-slavonskoj županiji. S korisnicima koji ostvare pravo na potporu za mjeru 1.i mjeru 3. sklopit će se Ugovor .
Županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.
Zahtjevi uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu Mjeru, neće se razmatrati.
Potrebni obrasci zahtjeva i izjava sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.
Podnositelju zahtjeva dostavlja se pisani zaključak o odobravanju dodjele potpore, a potpora se isplaćuje prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.

KLASA: 320 -02/17-01/1
URBROJ: 2177/1-01-17-1
Požega,06.03.2017.

ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl.oec.

Obavijesti

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom k.č.br. 284/3 u k.o. Kusonje

Obavijesti

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom k.č.br. 905/6 i 905/4 u k.o. Badljevina